Mtk Ispit Test 2

31 Questions | Total Attempts: 170

SettingsSettingsSettings
Mtk Ispit Test 2 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Koja od sledecih modulacija obezbedjuje cetiri bita po simbolu:
  • A. 

   16QAM

  • B. 

   64QAM

  • C. 

   QPSK

  • D. 

   8-PSK

 • 2. 
  Fazorski dijagram prikazan na slici odgovara:
  • A. 

   8 PSK modulaciji

  • B. 

   4 PSK modulaciji

  • C. 

   2 PSK modulaciji

 • 3. 
  Za uniformno raspodeljen signal u granicama od -Xmax do +Xmax, koristi se uniformni kvantizer sa N=2n nivoa rekonstrucije. Ako se korak kvantizacije smanji dva puta, srednja kvadratna greska (MSE) se:
 • 4. 
  Osnovni princip koji se koristi kod diferencijalne impulsno kodne modulacije je:
  • A. 

   Postojanje korelacije izmedju odbiraka koji se koduju

  • B. 

   Korelacija izmedju odbiraka koji se koduju ne postoji

  • C. 

   Postojanje korelacije izmedju nivoa koji se kvantizuju

 • 5. 
  Koriscenjem kompresora i ekspandora kod postupka kvantizacije govora se:
  • A. 

   Smanjuje sum kvantzacije

  • B. 

   Povecava binarni protok

  • C. 

   Povecava ucestanost odabiranja

 • 6. 
  Koriscenjem komresora i ekspandora kod postupka kvantiacije:
  • A. 

   Ostvaruje se neuniformna kvantizacija

  • B. 

   Ostvaruje se ravnomerna kvantizacija

  • C. 

   Izbegava se potreba za kvantizacijom

 • 7. 
  Sta se koristi da bi se umanjila distorzija signala nastala usled propagacije po vise putanja?
  • A. 

   Ekvalizacija

  • B. 

   Pojacavaci

  • C. 

   Uniformna kvantizacija

 • 8. 
  Najveci stepen kompresije signala govora se dobija primenom postupaka:
  • A. 

   Linearno prediktivnog kodovanja

  • B. 

   Diferencijalno impulsno kodne modulacije

  • C. 

   Frekvencijski zavisnog kodovanja

 • 9. 
  Ekvalizacijom se:
  • A. 

   Umanjuje intersimbolska interferencija

  • B. 

   Povecava intersimbolska interferencija

  • C. 

   Poboljsavaju preformanse sistema u uslovima fedinga

 • 10. 
  Adaptivna kvantizacija se koristi zato sto:
  • A. 

   Se menjaju karakteristike prenosnog kanala u vremenu

  • B. 

   Se menjaju osobine signala govora koji se prenosi

  • C. 

   Se menjaju koraci kvantizacije

 • 11. 
  Prostorni prijemni diverziti se koristi da bi se:
  • A. 

   Povecao odnos signal-sum u uslovima ravnog fedinga

  • B. 

   Smanjilo kasnjenje

  • C. 

   Umanjila intersimbolska interferencija

 • 12. 
  Kako se salje informacija u slucaju frekvencijskog diverzitija?
  • A. 

   Informacija se salje na vise nosioca koji su dovoljno razmaknuti

  • B. 

   Informaciju je nemoguce poslati

  • C. 

   Informacija se prenosi u vremenskim intervalima razmaknuti koherentnim vremenskim intervalom

 • 13. 
  Upotreba interlivera:
  • A. 

   Povecava kasnjenje

  • B. 

   Povecava binarni protok

  • C. 

   Smanjuje binarni protok

 • 14. 
  Upotreba interlivera se koristi:
  • A. 

   Da bismo od paketskih greski napravili slucajne greske

  • B. 

   Da bismo smanjili intersimbolsku interferenciju

  • C. 

   Da bismo smanjili kasnjenje u dekodovanju signala

 • 15. 
  Sve kodne reci jednog linearnog blok koda su (00000, 01110, 10011, 11101) odrediti maksimalni broj gresaka koje moze detektovati ovaj kod:
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   0

 • 16. 
  Sve kodne reci jednog linearnog blok koda (00000, 01110, 10011, 11101) odrediti minimalno Hemingovo rastojanje:
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   4

 • 17. 
  Kako se menja binarni protok primenom linearnog blok koda?
  • A. 

   Povecava se

  • B. 

   Smanjuje se

  • C. 

   Ne menja se

 • 18. 
  Jedan od najpoznatijih blok kodova je:
  • A. 

   Hemingov kod

  • B. 

   Viterbijev kod

  • C. 

   Ciklicni kod

 • 19. 
  Pojednostavljena blok sema telekomunikacionog sistema sadrzi sledece blokove: izvor, korisnik, zastitni koder, zastitni dekoder, modulator, demodulator i kanal. Isprevan redosled blokova je:Odvajati sa razmakom, ne koristiti zapetu(zarez)! Sve malim slovima pisati! 
 • 20. 
  Kako se menja BER u sistemu koristeci zastitno kodovanje?
 • 21. 
  GSM koristi sledecu metodu visestrukog pristupa:
  • A. 

   FDMA/TDMA

  • B. 

   Samo FDMA

  • C. 

   Samo TDMA

 • 22. 
  Razmak izmedju nosioca u GSM sistemu je:
  • A. 

   200kHz

  • B. 

   100kHz

  • C. 

   1MHz

 • 23. 
  Maksimalna brzina prenosa podataka u GSM-u je:
  • A. 

   9,6kbit/s

  • B. 

   9,3kbit/s

  • C. 

   9,5kbit/s

 • 24. 
  Bitska brzina u jednom radio kanalu u GSM-u je:
  • A. 

   270kbit/s

  • B. 

   270TDMA/s

  • C. 

   156,25kbit/s

 • 25. 
  U GSM sistemu se koristi:
  • A. 

   FDD (Frekvencijski dupleks - Frequency division duplexing)

  • B. 

   TDD (Vremenski dupleks - Time division duplexing)

  • C. 

   I FDD i TDD

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.