Merenja 1.kolokv

62 Questions

Settings
Please wait...
Merenja 1.kolokv

-


Questions and Answers
 • 1. 
  Kompenzacija procenjenog sistematskog delovanja naziva se _______?
 • 2. 
  Matematički izraz koji sadrži sve veličine koje treba da budu obuhvaćene merenjem naziva se ________ merenja
 • 3. 
  Model merenja može da sadrži
  • A. 

   Samo jednu jednačinu

  • B. 

   Više jednačina

 • 4. 
  Skup vrednosti veličine koje se mogu pripasti mernoj veličini zajedno sa nekim drugim relevantim informacijama, predstavlja __________ merenja
 • 5. 
  Ako je postignuta visoka preciznost merenja, to znači
  • A. 

   Da je mala slučajna greška

  • B. 

   Da je mala sistematska greška

 • 6. 
  Greške koje nastaju zbog pogrešnog očitavanja pokazivanja instrumenta su
  • A. 

   Sistematske greške

  • B. 

   Slučajne greške

  • C. 

   Grube greške

 • 7. 
  Greška koja nastaje pri merenju 0 stepeni C kada se koristi merni lenjir koji je kalibrisan na temperaturi 20stepeni C je
  • A. 

   Sistematska greška

  • B. 

   Gruba greška

  • C. 

   Slučajna greška

 • 8. 
  Greške koje su posledica nepravilnog odvijanja mernog procesosa, zbog neodgovarajućih uslova rada merne opreme ili pogrešnog postupka nazivaju se
  • A. 

   Slučajne greške

  • B. 

   Sistematske greške

  • C. 

   Grube greške

  • D. 

   Ne znam

 • 9. 
  Bliskost vrednosti koja predstavlja rezultat merenja i prave vrednosti velicine koja se meri naziva se
 • 10. 
  Uticajna veličina Izaberi jedan ili više odgovora
  • A. 

   Ne utiče na vezu između pokazivanja merila i rezultata merenja

  • B. 

   Utiče na vezu između pokazivanja merila i rezultata merenja

  • C. 

   Pri direktnom merenju utične na veličinu koja se meri

  • D. 

   Pri direktnom merenju ne utiče na veličinu koja se meri

 • 11. 
  Ako je postignuta visoka tačnost merenja, to znači
  • A. 

   Da je mala slučajna greška

  • B. 

   Da je mala sistematska greška

 • 12. 
  Greška koja se pri ponovljenim merenjima menja na nepredvidljiv način je
  • A. 

   Sistematska

  • B. 

   Gruba

  • C. 

   Slučajna

 • 13. 
  Funkcija čija vrednost, izračunava na osnovu poznatih vrednosti ulaznič veličina modela, predstavlja vrednost merene veličine, kao izlazne veličine modela merenja naziva se _________ funkcija
 • 14. 
  Bliskost slaganja između rezultata merenja iste merne veličine, izvršenih u promenjenim uslovima merenja naziva se _________________ rezultat merenja
 • 15. 
  Greška koja pri ponovljenim merenjima ostaje stalna ili se menja na predvidljiv način je
  • A. 

   Gruba greška

  • B. 

   Slučajna greška

  • C. 

   Sistematska greška

  • D. 

   Ne znam

 • 16. 
  Nenegativni parametar, koji opisuje rasipanje vrednosti veličine koja se pripisuje mernoj veličini, naziva se ............
 • 17. 
  Razlika vrednosti merne veličine i referente vrednosti naziva se ________ merenja
 • 18. 
  Bliskost slaganja pokazivanja merila ili vrednosti merene veličine dobijenih ponovljenim merenjem, na istom ili sličnom objektu, pri specificiranim uslovima naziva se ________ merenja
 • 19. 
  Kvantitativno odredjivanje vrednosti neke fizicke velicine, poredjenjem sa referentom vrednoscu te iste velicine predstavlja
 • 20. 
  Merena veličina
  • A. 

   Ne mora da bude velicina koja se stvarno meri

  • B. 

   Mora da bude velicina koja se stvarno meri

 • 21. 
  Izabrana velicina sa kojom se porede druge velicine da bi se kvantitativno odredile u odnosu na tu velicinu naziva se 
 • 22. 
  Nauka o merenju i njegovoj primeni zove se
 • 23. 
  U načelu primena standarda
  • A. 

   Nije obavezna osim ako to nije odredjeno posebnih tehnickim il drugim propisom

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  Manje ili više nezavisna funkcionalna jedinica koja se koristi, zajedno sa drugim jedinicama, pri formiranju slozenih celina zove se
 • 25. 
  Svojstvo pojave, tela ili supstance koje se može predstaviti brojem i referencom zove se
 • 26. 
  Sila i tezina ne mogu da se sabiraju i porede
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Tačno

 • 27. 
  Koji dimenzioni izraz odgovara radu A
  • A. 

   DimA=ML^2T^2

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 28. 
  Koji dimenzioni izraz odgovara energiji W
  • A. 

   DimW=L^2MT^2

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 29. 
  Sila i masa mogu da se sabiraju i porede
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 30. 
  Koji dimenzioni izraz odgovara otpornosti R
  • A. 

   DimR=ML^2T^-3 I^-2

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 31. 
  Rad i energija mogu da se sabiraju i uporedjuju
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 32. 
  Velicine iste vrste u datom sistemu velicina 
  • A. 

   Imaju istu dimenziju

  • B. 

   Nemaju istu dimenziju

  • C. 

   Euafhjdsflk

  • D. 

   Lkdjsalkdjas

 • 33. 
  Toplota, (mehanički rad), kinetička i potecijalna energija su veličine
  • A. 

   Iste vrste

  • B. 

   Različite vrste

 • 34. 
  Veličine koje imaju istu dimenziju 
  • A. 

   Moraju da budu veličine iste vrste

  • B. 

   Ne moraju da budu veličine iste vrste

 • 35. 
  Koji dimenzioni izraz odgovara otpornosti U
  • A. 

   DimU=L^2 MT^3 I^-1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 36. 
  Koliko ima osnovnih fizičkih velicina u medjunarodnom ISQ sistemu
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   6

 • 37. 
  Kom binarnom broju odgovaara decimalni zapis 11,5
  • A. 

   Izračunaj batice

  • B. 

   Dsa

  • C. 

   Dsakjdas

  • D. 

   Dsakjdasl

 • 38. 
  Skup pravila pomocu kojih se uspostavlja korespodencija izmedju podataka i njihovog prikaza u diskretnom obliku naziva s
 • 39. 
  Binarni zapis 000100101010 moze da predstavalja BCD kod "8421"
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 40. 
  Najmanja promena merene ili zadate velicine pri kojoj se moze ocitati njena vrednost bez interpolacije naziva se
 • 41. 
  Prilikom kvantovanja ne dolazi do greške aproksimacije
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 42. 
  Aritmeticka sredina trenutnih vrednosti tokom odredjenog vremenskog intervala zove se
 • 43. 
  Intezitet binarne velicine moze da ima
  • A. 

   Samo jednu od dve vrednosti

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 44. 
  Periodična struja čija je srednja vrednost jednaka nuli je
 • 45. 
  Rezolucija predstavljanja analogne velicine u mernim uredjajima je ogranicena konacnim brojem cifara
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 46. 
  Periodicna struja cija je srednja vrednost razlicita od nule je
  • A. 

   Pulsirajuca

  • B. 

   Naizmenična

 • 47. 
  Merilo kod koga je izlazni signal predstavljem u vizuelnom obliku je
 • 48. 
  Uredjaj (device) koji se koristi za obavljanje merenja, sam ili u sklopu jednim ili vise dodatnih uredjaja zove se 
 • 49. 
  Niz elemenata merila iz mernog sistema koji sacivanjaju pojedinacnu putanju signala od senzora do izlaznog elementa naziva se 
 • 50. 
  Uredjaj koji se koristi za merenje koji na svom izlazu daje velicinu koja je u odredjenom odnosu prema ulaznoj velicini naziva se
 • 51. 
  Uobicajeni naziv za interisuca merila sa digitalnim prikazom je
 • 52. 
  Merenja neelektricnih velicina elektricnim putem spadaju u 
 • 53. 
  Merilo koje daje izlazni signal koji nosi informaciju o velicini koja se meri naziva se
 • 54. 
  Merni instrument koji moze samostalno da se koristi predstavlja
 • 55. 
  Element mernog sistema na koji direktno deluje pojava, telo ili supstana cije svojsto predstavlja celicina koju trema izmeriti zove se