Figurat Dhe Trupat Gjeometrike

10 Questions | Total Attempts: 211

SettingsSettingsSettings
Figurat Dhe Trupat Gjeometrike - Quiz

Please answer these geometry questions. Find out your score at the end.


Questions and Answers
 • 1. 
  Shuma e këndeve të trekëndëshit është
  • A. 

   90

  • B. 

   360

  • C. 

   180

 • 2. 
  Koni është
  • A. 

   Shumëfaqesh

  • B. 

   Trup në rrotullim

  • C. 

   Figurë gjeometrike

 • 3. 
  Topi ka formën e :
  • A. 

   Rrethit

  • B. 

   Cilindrit

  • C. 

   Sferes

 • 4. 
  Trekëndëshat klasifikohen :
  • A. 

   Sipas llojit te kendeve

  • B. 

   Sipas gjatesise se brinjeve

  • C. 

   Te dyja se bashku

 • 5. 
  Kubi ka 6 faqe 
  • A. 

   Po

  • B. 

   Jo

 • 6. 
  Drejtkëndeshi është figurë gjeometrike
  • A. 

   E vërtetë

  • B. 

   E gabuar

 • 7. 
  Katrori është :
  • A. 

   Trup gjeometrik

  • B. 

   Figure gjeometrike

  • C. 

   Ekuacion

 • 8. 
  Paralelogrami ka :
  • A. 

   Dy cifte brinjësh paralele

  • B. 

   Këndet e barabarta

  • C. 

   Ķatër brinjë të barabarta

 • 9. 
  Cili katërkëndësh ka katër brinjë me gjatësi të barabartë dhe asnjë kënd të drejtë?
  • A. 

   Katrori

  • B. 

   Drejtkendeshi

  • C. 

   Rombi

  • D. 

   Trapezi

 • 10. 
  Cili është ndryshimi mes një prizmi dhe një piramide?
  • A. 

   Nuk ka ndryshim: varet nga forma e bazës.

  • B. 

   Piramida ka vetëm një kulm ndërsa prizmi ka të njëjtën prerje me planin gjatë gjithë gjatësisë së tij.

  • C. 

   Piramidat janë trekëndore, kurse prizmat janë katrorë

  • D. 

   Një prizëm është rrethor.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.