Hobbies And Sport Vocabulary Quiz

10 Questions | Total Attempts: 80

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Hobbies Quizzes & Trivia

Do you think that you've learnt your vocab? Test yourself!


Questions and Answers
 • 1. 
  Listening to music
  • A. 

   Music hoeren

  • B. 

   Musik haben

  • C. 

   Musik spielen

  • D. 

   Music gehen

 • 2. 
  Playing the guitar
  • A. 

   Gittare spielen

  • B. 

   Gitarre spielen

  • C. 

   Guitarre haben

  • D. 

   Gitare machen

 • 3. 
  Playing soccer
  • A. 

   Soccer spielen

  • B. 

   Fussball spielen

  • C. 

   Foossball spielen

  • D. 

   Fussbull spielen

 • 4. 
  Doing gymnastics
  • A. 

   Gymnastik spielen

  • B. 

   Gymnastik hoeren

  • C. 

   Gymnastik machen

  • D. 

   Gymnastik gehen

 • 5. 
  Going swimming
  • A. 

   Schwimmen gehen

  • B. 

   Schwimming spielen

  • C. 

   Schwimmin gehen

  • D. 

   Swimmen machen

 • 6. 
  Going to a party
  • A. 

   Zu ein Party gehen

  • B. 

   Zur Partie gehen

  • C. 

   Zu einem Partie gehen

  • D. 

   Zur Party gehen

 • 7. 
  Going rollerblading
  • A. 

   Rollschuh gehen

  • B. 

   Rollschuhgehen machen

  • C. 

   Rollschuhlaufen gehen

  • D. 

   Rollschuhgehen laufen

 • 8. 
  Visiting friends
  • A. 

   Freund besuchen

  • B. 

   Freunden besuchen

  • C. 

   Freunde besuchen

  • D. 

   Friende besuchen

 • 9. 
  Playing basketball
  • A. 

   Basketball spielen

  • B. 

   Basketballen spielen

  • C. 

   Bassball spielen

  • D. 

   Baskettenball spielen

 • 10. 
  Playing the flute
  • A. 

   Fluten spielen

  • B. 

   Flooten spielen

  • C. 

   Flote spielen

  • D. 

   Floete spielen

Back to Top Back to top