Hjärnan Och Nervsystemet

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By FridaB
F
FridaB
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 5,028
Questions: 22 | Attempts: 4,100

SettingsSettingsSettings
Hj�rnan Och Nervsystemet - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Beskriv med egna ord vad som händer i din kropp om du lägger handen på en jättevarm platta! Hur går nervsignalerna och varför?

 • 2. 

  Ge exempel på en inlärd reflex:

 • 3. 

  Hjärnan och nervsystemet består av två delar. Vad heter de?

  • A.

   Högra och vänstra nervsystemet

  • B.

   Centrala och yttre nervsystemet

  • C.

   Inre och perifera nervsystemet

  • D.

   Centrala och perifera nervsystemet

  Correct Answer
  D. Centrala och perifera nervsystemet
  Explanation
  The correct answer is "Centrala och perifera nervsystemet" (Central and peripheral nervous system). The brain and nervous system are composed of two parts, the central nervous system which includes the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system which includes all the nerves that extend from the central nervous system to the rest of the body.

  Rate this question:

 • 4. 

  Det Centrala NervSystemet (CNS) består i sin tur av två delar. Vilka?

  • A.

   Hjärnan och hjärtat

  • B.

   Hjärnan och ryggmärgen

  • C.

   Ryggmärgen och nervtrådar

  Correct Answer
  B. Hjärnan och ryggmärgen
  Explanation
  The correct answer is "Hjärnan och ryggmärgen." The central nervous system (CNS) consists of two main parts, the brain and the spinal cord. These two components work together to coordinate and control the body's functions. The brain is responsible for processing and interpreting sensory information, as well as coordinating motor functions and higher cognitive processes. The spinal cord acts as a pathway for nerve signals between the brain and the rest of the body, allowing for communication and control of bodily functions.

  Rate this question:

 • 5. 

  Vår hjärna bestämmer nästan allt som händer i kroppen. Den tar emot intryck utifrån med hjälp av sinnena. Hjärnan får också hjälp av olika körtlar som tillverkar ____________, kemiska ämnen som går med blodet och skickar meddelanden till olika delar av kroppen. Fyll i ordet som saknas i rutan.

  Correct Answer
  hormoner
  Explanation
  The brain receives information from the senses and controls almost everything that happens in the body. It also relies on various glands that produce hormones, which are chemical substances that travel through the blood and send messages to different parts of the body.

  Rate this question:

 • 6. 

  I nerverna hos barn leds signalerna med en hastighet av omkring 100 m/s.

  • A.

   Sant

  • B.

   Falskt

  Correct Answer
  A. Sant
  Explanation
  In the nervous system of children, signals are transmitted at a speed of approximately 100 m/s.

  Rate this question:

 • 7. 

  Det autonoma nervsystemet är en del av det centrala nervsystemet (cns), som vi inte kan påverka själva, utan det sköts automatiskt av hjärnan. Fyll i alla uppgifter som sköts av det autonoma systemet:

  • A.

   Styrning och reglering av mina inre organ

  • B.

   Min andning

  • C.

   När jag läser

  • D.

   När jag tuggar och sväljer min mat

  • E.

   Att mitt hjärta slår

  Correct Answer(s)
  A. Styrning och reglering av mina inre organ
  B. Min andning
  E. Att mitt hjärta slår
  Explanation
  The correct answer is "styrning och reglering av mina inre organ, min andning, att mitt hjärta slår." The autonomic nervous system is responsible for controlling and regulating the internal organs, such as the heart, as well as functions like breathing. These are involuntary actions that are automatically controlled by the brain without conscious effort.

  Rate this question:

 • 8. 

  En nervcell ser väldigt annorlunda ut om vi jämför med andra celler, som t.ex röda blodkroppar eller blodplättar. Varför är nervceller speciella?Fyll i det (de) alternativ som är rätt.

  • A.

   För att de bara finns i hjärnan

  • B.

   För att de har ett långt utskott att kommunicera med andra nerver

  • C.

   För att de har en cellkärna i en grå cellkropp med korta utskott som tar emot information

  • D.

   För att de är blåa och triangelformade

  Correct Answer(s)
  B. För att de har ett långt utskott att kommunicera med andra nerver
  C. För att de har en cellkärna i en grå cellkropp med korta utskott som tar emot information
  Explanation
  Nervceller är speciella eftersom de har ett långt utskott som används för att kommunicera med andra nerver. Detta utskott kallas axon och används för att skicka elektriska signaler till andra celler. Dessutom har nervceller en cellkärna som finns i en grå cellkropp. Denna cellkropp har också korta utskott som kallas dendriter och används för att ta emot information från andra celler. Det är dessa särskilda egenskaper hos nervceller som gör dem unika och skiljer dem från andra celltyper i kroppen.

  Rate this question:

 • 9. 

  Vad kallas kopplingsstationerna mellan de olika nervtrådarna?

  Correct Answer(s)
  synaps, Synaps, synnaps, synapps, synnapps, synapser, synnapser, synappser
  Explanation
  The correct answer is "synaps". A synapse is a junction between two nerve cells, where electrical or chemical signals are transmitted. The other variations provided in the answer choices are misspellings or variations of the correct term.

  Rate this question:

 • 10. 

  En nervtråd kan föra informationen vidare till följande delar:Välj den (de) som är rätt.

  • A.

   En annan nervcell

  • B.

   En muskel

  • C.

   En körtel

  Correct Answer(s)
  A. En annan nervcell
  B. En muskel
  C. En körtel
  Explanation
  The correct answer is "en annan nervcell, en muskel, en körtel" because these are all examples of structures or organs that can receive and transmit information through a nerve fiber. Nerve cells, or neurons, are specialized cells that transmit signals to other neurons, muscles, or glands. Muscles receive signals from nerves to contract and produce movement. Glands receive signals from nerves to release hormones or other substances. Therefore, all three options listed are correct examples of structures that can receive and transmit information through a nerve fiber.

  Rate this question:

 • 11. 

  En nerv består av ett eller flera knippen av nervtrådar. Nerverna i nervsystemet kan delas in i tre typer: Inåtledande - känselnerver, från sinnesorgan in till hjärnan och ryggmärgSammanbindande - nervbanor binder samman olika delar av hjärnan och ryggmärgenUtåtledande - rörelsenerver ser till att musklerna arbetar, från hjärnan ut i kroppen.En av dessa sorter utgör hela 99% av alla nerver. Vilken?

  • A.

   Inåtledande

  • B.

   Sammanbindade

  • C.

   Utåtledande

  Correct Answer
  B. Sammanbindade
  Explanation
  The given passage states that nerves in the nervous system can be divided into three types: inåtledande (sensory nerves), sammanbindande (connecting nerves), and utåtledande (motor nerves). It further mentions that one of these types constitutes 99% of all nerves. Therefore, the correct answer is "Sammanbindade" (connecting nerves) as they are the most abundant type of nerves in the nervous system.

  Rate this question:

 • 12. 

  Hjärnan delas in i tre olika delar, vilka?

  • A.

   Stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnstammen

  • B.

   Stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnbarken

  • C.

   Stora hjärnan, hjärnstammen och hjärnbalken

  • D.

   Hjärnbarken, hjärnstammen och hjärnbalken

  Correct Answer
  A. Stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnstammen
  Explanation
  The brain is divided into three different parts: the cerebrum (stora hjärnan), the cerebellum (lilla hjärnan), and the brainstem (hjärnstammen). The cerebrum is responsible for higher cognitive functions such as thinking, memory, and perception. The cerebellum controls motor coordination and balance. The brainstem connects the brain to the spinal cord and controls vital functions such as breathing, heart rate, and consciousness.

  Rate this question:

 • 13. 

  Vilken körtel beskrivs här:____________ är en körtel i hjärnan som bildar hormoner som styr andra körtlar när de i sin tur ska bilda sina hormoner. Den tillverkar också tillväxthormon.

  Correct Answer
  hypofysen, hyppofysen
  Explanation
  The described gland is the hypofysen, also known as the hyppofysen. It is a gland in the brain that produces hormones to regulate other glands in the body when they are producing their own hormones. It is also responsible for producing growth hormone.

  Rate this question:

 • 14. 

  Denna körtel bildar hormoner som kontrollerar kroppens ämnesomsättning. Vilken körtel är det?

  • A.

   Bukspottskörteln

  • B.

   Binjurarna (vid njurarna)

  • C.

   Sköldkörteln (vid struphuvudet)

  • D.

   äggstockar och testiklar

  Correct Answer
  C. Sköldkörteln (vid struphuvudet)
  Explanation
  The correct answer is the "sköldkörteln (vid struphuvudet)." This gland is responsible for producing hormones that regulate the body's metabolism. It is located near the throat, specifically around the area of the larynx or voice box. The hormones produced by the thyroid gland play a crucial role in controlling various bodily functions, including metabolism, growth, and development.

  Rate this question:

 • 15. 

  Att man t.ex som helt nyfödd reagerar på en beröring nära munnen och vänder huvudet ditåt, öppnar munnen och börjar suga efter mjölk, kallas för en medfödd _________

  Correct Answer
  reflex, refleks
  Explanation
  The given answer "reflex, refleks" is correct because the statement describes a natural and automatic response to a touch near the mouth, where a newborn turns their head towards it, opens their mouth, and begins to suck for milk. This response is known as a reflex or "refleks" in Swedish.

  Rate this question:

 • 16. 

   lillhjärnan sitter längst bak och har, ja, vilken uppgift?

  • A.

   Styra kroppens inre organ

  • B.

   Att hålla kroppen i balans

  • C.

   Den är vår personlighet

  • D.

   Att lagra våra minnen

  Correct Answer
  B. Att hålla kroppen i balans
  Explanation
  The correct answer is "att hålla kroppen i balans" (to maintain balance in the body). The explanation for this answer is that the cerebellum, which is located at the back of the brain, is responsible for coordinating and regulating movement and balance. It receives information from various sensory systems in the body and helps in maintaining posture, coordinating muscle movements, and ensuring smooth and balanced movements.

  Rate this question:

 • 17. 

   hjärnan har två halvor. De sammanbinds av en del i hjärnan, vad kallas den?

  • A.

   Hjärnbalken

  • B.

   Stora hjärnan

  • C.

   Lilla hjärnan

  • D.

   Hjärnbarken

  Correct Answer
  A. Hjärnbalken
  Explanation
  The correct answer is "hjärnbalken". The question is asking for the name of the part in the brain that connects the two halves of the brain. The term "hjärnbalken" refers to the corpus callosum, which is a thick band of nerve fibers that allows communication between the left and right hemispheres of the brain.

  Rate this question:

 • 18. 

  Djupt inne i hjärnan (omkring hjärnstammen som kom allra först i vår utveckling) finns tre smådelar som är viktiga för dina känslor.En reglerar kroppstemperatur, hunger, törst, sexualitet och stress. Den kontrollerar också hypofysen och det autonoma nervsystemet. En del kontrollerar känslor för panik, ilska och skräck. En del är viktig för minnet.Vad kallas dessa tre "samlingar av nervcellssnystan"?

  • A.

   Stora hjärnan, hjärnbarken och lilla hjärnan

  • B.

   Stora hjärnan, amygdala och lilla hjärnan

  • C.

   Hypotalamus, amygdala och hippocampus

  Correct Answer
  C. Hypotalamus, amygdala och hippocampus
  Explanation
  The three "samlingar av nervcellssnystan" that are being referred to in the question are the hypothalamus, amygdala, and hippocampus. The hypothalamus regulates various bodily functions such as body temperature, hunger, thirst, sexuality, and stress. It also controls the pituitary gland and the autonomic nervous system. The amygdala is responsible for emotions such as panic, anger, and fear. The hippocampus plays a crucial role in memory.

  Rate this question:

 • 19. 

  Hjärnans yttre del heter hjärnbark, och hjärnans inre, sammanbindade del kallas hjärnbalk. Om du ska välja vilken del du tänker med, är det då den yttre hjärnbarken eller den inre hjärnbalken?

  • A.

   Den yttre hjärnbarken

  • B.

   Den inre hjärnbalken

  Correct Answer
  A. Den yttre hjärnbarken
  Explanation
  The correct answer is "den yttre hjärnbarken" because it is stated in the question that the outer part of the brain is called the "hjärnbark" and the inner, connected part is called the "hjärnbalk". Therefore, when choosing which part you think with, it would be the outer hjärnbark.

  Rate this question:

 • 20. 

  Det autonoma nervsystemet som du inte kan påverka själv, har i sin tur två undergrupper. Det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Vilka reaktioner uppstår när det sympatiska nervsystemet tar vid?

  • A.

   Större pupiller

  • B.

   Mer salivutsöndring

  • C.

   Mer tarmrörelser

  • D.

   Mindre magsäcksrörelser

  • E.

   ökade hjärtslag

  • F.

   ökad andning

  Correct Answer(s)
  A. Större pupiller
  D. Mindre magsäcksrörelser
  E. ökade hjärtslag
  F. ökad andning
  Explanation
  When the sympathetic nervous system takes over, it triggers a fight or flight response in the body. This response prepares the body for action in a high-stress situation. The pupils dilate to allow more light in for better vision, the digestive system slows down, leading to fewer stomach movements, the heart rate increases to pump more oxygenated blood to the muscles, and the breathing rate increases to supply more oxygen to the body.

  Rate this question:

 • 21. 

  Ungefär hur många timmar behöver du sova per natt för att du ska må bra, för att din kropp ska vila upp sig och din hjärna ska orka bearbeta alla intryck från dagen? Svar: minst ________ timmar

  Correct Answer(s)
  7, 8, 6
  Explanation
  i genomsnitt 7 timmar per natt. Gärna 8. Ibland, nån enstaka gång 6 timmar. I rummet ska det vara svalt, mellan 14-18 grader (!) Ja, det låter kallt, men hellre pyjamas och varmt täcke i kallt rum än naken och svettig i för varmt rum - för sömnens bästa.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 17, 2014
  Quiz Created by
  FridaB
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.