GIải pHẫu Chi Trên

121 Questions | Total Attempts: 83

SettingsSettingsSettings
GIi pHu Chi Trn - Quiz

Xương, khớp, cơ, mạch máu, thần kinh chi trên


Questions and Answers
 • 1. 
  Kể tên 32 xương của mỗi chi trên
 • 2. 
  2 mặt của xương vai là:
 • 3. 
  3 bờ của xương vai là
 • 4. 
  3 góc của xương vai là
 • 5. 
  3 mỏm của xương vai là
 • 6. 
  Mô tả mặt sau của xương vai
 • 7. 
  Mô tả mặt trước xương vai
 • 8. 
  Mô tả bờ trên xương vai
 • 9. 
  Mô tả góc ngoài xương vai
 • 10. 
  Các cơ ở vai và nách được chia làm 3 vùng là vùng..., vùng... và vùng... Kể tên các thành phần cơ của từng vùng
 • 11. 
  Cơ ngực lớn: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 12. 
  Cơ ngực bé: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 13. 
  Cơ dưới đòn: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 14. 
  Cơ răng trước: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 15. 
  Kể tên 11 cơ vùng bả vai và lưng
 • 16. 
  Cơ thang: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 17. 
  Cơ lưng rộng: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 18. 
  Cơ nâng vai: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 19. 
  Cơ trám lớn: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 20. 
  Cơ trám bé: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 21. 
  Cơ dưới vai: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 22. 
  Cơ trên gai: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 23. 
  Cơ dưới gai: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 24. 
  Cơ tròn lớn: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 25. 
  Cơ tròn bé: nguyên ủy, bám tận, động tác
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.