GIải pHẫu Chi Trên

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ngoclan.dang96
N
Ngoclan.dang96
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 158
Questions: 121 | Attempts: 160

SettingsSettingsSettings
GIi pHu Chi Tr�n - Quiz

Xương, khớp, cơ, mạch máu, thần kinh chi trên


Questions and Answers
 • 1. 

  Kể tên 32 xương của mỗi chi trên

 • 2. 

  2 mặt của xương vai là:

 • 3. 

  3 bờ của xương vai là

 • 4. 

  3 góc của xương vai là

 • 5. 

  3 mỏm của xương vai là

 • 6. 

  Mô tả mặt sau của xương vai

 • 7. 

  Mô tả mặt trước xương vai

 • 8. 

  Mô tả bờ trên xương vai

 • 9. 

  Mô tả góc ngoài xương vai

 • 10. 

  Các cơ ở vai và nách được chia làm 3 vùng là vùng..., vùng... và vùng... Kể tên các thành phần cơ của từng vùng

 • 11. 

  Cơ ngực lớn: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 12. 

  Cơ ngực bé: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 13. 

  Cơ dưới đòn: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 14. 

  Cơ răng trước: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 15. 

  Kể tên 11 cơ vùng bả vai và lưng

 • 16. 

  Cơ thang: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 17. 

  Cơ lưng rộng: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 18. 

  Cơ nâng vai: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 19. 

  Cơ trám lớn: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 20. 

  Cơ trám bé: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 21. 

  Cơ dưới vai: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 22. 

  Cơ trên gai: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 23. 

  Cơ dưới gai: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 24. 

  Cơ tròn lớn: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 25. 

  Cơ tròn bé: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 26. 

  Cơ quạ cánh tay: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 27. 

  Cơ delta: nguyên ủy, bám tận, động tác

 • 28. 

  Mô tả cấu trúc của nách

 • 29. 

  Type response below

 • 30. 

  Mô tả xương đòn

 • 31. 

  Liệt kê các chi tiết giải phẫu đầu gần xương cánh tay

 • 32. 

  Liệt kê các chi tiết giải phẫu ở đầu xa xương cánh tay

 • 33. 

  Mô tả các chi tiết giải phẫu đầu gần, thân, đầu xa xương quay

 • 34. 

  Mô tả các chi tiết giải phẫu xương trụ

 • 35. 

  Khớp khuỷu là 1 khớp phức hợp gồm 3 khớp là?

 • 36. 

  Dây chằng vòng quay bao quanh chỏm xương quay với 2 đầu bám vào?

 • 37. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác của cơ cánh tay

 • 38. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác của cơ nhị đầu cánh tay

 • 39. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác cơ tam đầu cánh tay

 • 40. 

  Mô tả ống cánh tay

 • 41. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác của cơ sấp tròn

 • 42. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác cơ gấp cổ tay quay

 • 43. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác cơ gan tay dài

 • 44. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác cơ gấp cổ tay trụ

 • 45. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác cơ gấp các ngón tay nông

 • 46. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác Cơ gấp ngón cái dài

 • 47. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác Cơ gấp các ngón tay sâu

 • 48. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác cơ sấp vuông

 • 49. 

  Kể tên 5 cơ lớp sâu cẳng tay sau

 • 50. 

  Nguyên ủy, bám tận, động tác của cơ cánh tay quay

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.