GIải pHẫu Chi Trên

121 Questions | Total Attempts: 32

SettingsSettingsSettings
Please wait...
GIi pHu Chi Trn

Xương, khớp, cơ, mạch máu, thần kinh chi trên


Questions and Answers
 • 1. 
  Số lượng xương của mỗi chi trên
  • A. 

   32

  • B. 

   31

  • C. 

   30

  • D. 

   22

 • 2. 
  Xương đòn và  xương vai tạo nên?
  • A. 

   đai ngực

  • B. 

   đai vai

  • C. 

   Phần tự do của chi trên

  • D. 

   Không đáp án nào đúng

 • 3. 
  Kể tên 32 xương của mỗi chi trên
 • 4. 
  Có bao nhiêu xương bàn tay
  • A. 

   9

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 5. 
  Có bao nhiêu xương đốt bàn tay
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 6. 
  Xương vai là 1 xương dài
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  2 mặt của xương vai là:
 • 8. 
  3 bờ của xương vai là
 • 9. 
  3 góc của xương vai là
 • 10. 
  3 mỏm của xương vai là
 • 11. 
  Mô tả mặt sau của xương vai
 • 12. 
  Mô tả mặt trước xương vai
 • 13. 
  Các chi tiết có ở bờ trên xương vai
  • A. 

   Mỏm quạ và mỏm cùng vai

  • B. 

   Mỏm quạ và khuyết trên vai

  • C. 

   Mỏm quạ và khuyết trên gai

  • D. 

   Mỏm quạ và ổ chảo

 • 14. 
  Mô tả bờ trên xương vai
 • 15. 
  Bờ trong xương vai mỏng và sắc, bờ ngoài dày
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Mô tả góc ngoài xương vai
 • 17. 
  Củ trên ổ chảo do [Blank] bám vào
 • 18. 
  Củ dưới ổ chảo cho [Blank] bám vào
 • 19. 
  Các cơ bám vào xương bả vai
  • A. 

   Cơ nâng vai

  • B. 

   Cơ trám bé và trám lớn

  • C. 

   Cơ trên gai

  • D. 

   Cơ dưới gai

  • E. 

   Cơ tròn lớn

  • F. 

   Cơ tròn bé

  • G. 

   Cơ răng trước

  • H. 

   Cơ thang

  • I. 

   Cơ lưng rộng

  • J. 

   Cơ Delta

  • K. 

   Cơ ngực lớn

  • L. 

   Cơ ngực bé

  • M. 

   Cơ dưới đòn

  • N. 

   Cơ quạ cánh tay

  • O. 

   Cơ dưới vai

 • 20. 
  Các cơ ngoại lai của vùng vai và nách
  • A. 

   Cơ ngực lớn

  • B. 

   Cơ ngực bé

  • C. 

   Cơ dưới đòn

  • D. 

   Cơ răng trước

  • E. 

   Cơ thang

  • F. 

   Cơ lưng rộng

  • G. 

   Cơ nâng vai

  • H. 

   Cơ trám lớn

  • I. 

   Cơ trám bé

  • J. 

   Cơ dưới vai

  • K. 

   Cơ trên gai

  • L. 

   Cơ dưới gai

  • M. 

   Cơ tròn lớn

  • N. 

   Cơ tròn bé

  • O. 

   Cơ quạ cánh tay

  • P. 

   Cơ delta

 • 21. 
  Các cơ nội tại vùng vai và nách
  • A. 

   Cơ ngực lớn

  • B. 

   Cơ ngực bé

  • C. 

   Cơ dưới đòn

  • D. 

   Cơ răng trước

  • E. 

   Cơ thang

  • F. 

   Cơ lưng rộng

  • G. 

   Cơ nâng vai

  • H. 

   Cơ trám lớn

  • I. 

   Cơ trám bé

  • J. 

   Cơ dưới vai

  • K. 

   Cơ trên gai

  • L. 

   Cơ dưới gai

  • M. 

   Cơ tròn lớn

  • N. 

   Cơ tròn bé

  • O. 

   Cơ quạ cánh tay

  • P. 

   Cơ delta

 • 22. 
  Các cơ ở vai và nách được chia làm 3 vùng là vùng..., vùng... và vùng... Kể tên các thành phần cơ của từng vùng
 • 23. 
  Thành phần của đai xoay
  • A. 

   Cơ trên gai

  • B. 

   Cơ dưới gai

  • C. 

   Cơ quạ - cánh tay

  • D. 

   Cơ tròn bé

  • E. 

   Cơ tròn lớn

  • F. 

   Cơ nâng vai

  • G. 

   Cơ dưới vai

  • H. 

   Cơ trám lớn

  • I. 

   Cơ trám bé

 • 24. 
  Cơ ngực lớn: nguyên ủy, bám tận, động tác
 • 25. 
  Cơ ngực bé: nguyên ủy, bám tận, động tác
Back to Top Back to top