Fbk2'den Ölçme Ve Değerlendirme Testi I

32 Questions

Settings
Please wait...
Fbk2

FBK2'den Ölçme ve Değerlendirme Testi I


Questions and Answers
 • 1. 
  Beceri kazandırmada yapılan etkinlikleri aşama aşama kaydederek öğrenmede eksiklikleri gidermeyi amaçlayan ve öğretim esnasında ölçmeyi uygulama olanağı veren test türü hangisidir?
  • A. 

   Çoktan Şeçmeli Testler

  • B. 

   Doğru-Yanlış Soruları

  • C. 

   Eşleştirmeli Sorular

  • D. 

   Kısa Cevaplı Yazılı Sorular

  • E. 

   Performansa dayalı değerlendirme

 • 2. 
  Öğrencilerin küresel ısınmanın getirdiği tehlikelerle ilgili ödevlerini inceleyen bir öğretmenin, ölçme sonuçlarına karışacak ölçmesinden kaynaklı hata miktarıyla ilgili endişeleri vardır. Puanlamasına karışacak olan özelliği azaltmak isteyen bu öğretmene aşağıdakilerden hangisini yapması önerilir?
  • A. 

   Dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanmasıdır.

  • B. 

   Ödevin kapsamını genişletmesidir.

  • C. 

   Ödev konularını seçmeli olarak tasarlamasıdır.

  • D. 

   Ödev teslim tarihini öğrencilerle birlikte kararlaştırmasıdır.

  • E. 

   Öğrencilerin düzeyine uygun ödev konuları vermesidir.

 • 3. 
  Aşağıdaki hangisi yeni ölçme ve değerlendirme yöntemidir?
  • A. 

   Çoktan Şeçmeli Testler

  • B. 

   Doğru-Yanlış Soruları

  • C. 

   Eşleştirmeli Sorular

  • D. 

   Kısa Cevaplı Yazılı Sorular

  • E. 

   Performansa dayalı değerlendirme

 • 4. 
  Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer sınav tiplerine göre öğrencilerin yanıtlarını düşünüp bularak yazdıkları yazılı yoklama tipi sınavlarla daha geçerli bir biçimde ölçülebilir ?
  • A. 

   Görünüşü nedenleriyle birlikte açıklama

  • B. 

   Bir kavramı ve ilkeyi tanımlama

  • C. 

   Bir bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkiyi belirtme

  • D. 

   İlgilerden yararlanarak yeni bir problemi çözme

  • E. 

   Olgu ve olayları verilen bir ölçüte göre gruplama

 • 5. 
  Bir öğretmen yalnızca “yazmalı bir yazılı sınav” hazırlamak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınavdan elde edilecek puanların güvenirliğini ve geçerliğini artırmaz ?
  • A. 

   Çabuk cevaplanabilen türden çok sayıda soru sorulması ve sınavın bir süre sonra tekrar uygulanması

  • B. 

   Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı cevap anahtarının hazırlanması

  • C. 

   Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimlerde dikkate alınarak tümüne birden puan verilmesi

  • D. 

   Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlarının ortalamasının alınması

  • E. 

   Cevapların aynı puanlayıcı tarafından sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması.

 • 6. 
  Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinden hangisinden yararlanması en uygun olur ?
  • A. 

   Tamamlama tipi sorular

  • B. 

   Doğru-yanlış tipi sorular

  • C. 

   Uzun yazmalı sorular

  • D. 

   Çoktan seçmeli sorular

  • E. 

   Eşleştirme tipi sorular

 • 7. 
  Yapılandırılmış grid uygulamasında öğrencilerin; I. her cevap için uygun kutucukları bulma, II. kutucuktaki cevabın doğru ya da yanlış olmasına göre ilerleme, III. kutucuklardaki anahtar kavramların çağrıştırdığı kelimeleri yazmaişlemlerinden hangilerini yapmaları istenir?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   I ve II

  • D. 

   I ve III

  • E. 

   II ve III

 • 8. 
  I . Bilmeden soruyu tahmin ya da şansa bağlı olarak doğru yanıtlamak neredeyse mümkün değildir.II . Sadece hatırlama basamağındaki bilişsel beceriler bu tür soruları yanıtlamak için yeterli değildir.III . Öğrencilerin öğretim süresince gelişim aşamaları izlenebilir.IV . Soruları yanıtlama sürecindeki işlemler üst düzey bilişsel beceriler gerektirir.V . Yanlış öğrenmeler belirlenebilir.Hangi seçenekte yapılandırılmış grid ile ilgili doğru bilgiler yer almaktadır.
  • A. 

   I,II,III, ve IV

  • B. 

   I,II,III ve V

  • C. 

   I,II,IV ve V

  • D. 

   I,III,IV ve V

  • E. 

   II,III,IV ve V

 • 9. 
  • Yaşa ve seviyeye bağlı olarak 9 - 12 kutucuktan oluşan bir tablo hazırlanır ve tablodaki her bir kutucuk sırası ile numaralandırılır.
  • Kutucukların tamamı doluncaya kadar soru hazırlanarak cevaplar kutucuklara dağıtılır.
  • Öğrenciler her sorunun cevabı için uygun kutucukları bulurlar ve kutucuk numaralarını mantıksal veya işlevsel sıraya göre dizerler.
  Bu açıklamalar hangi ölçme değerlendirme aracıyla ilgilidir?
  • A. 

   Yapılandırılmış grid

  • B. 

   Kelime ilişkilendirme testleri

  • C. 

   Portfolyo

  • D. 

   Rubrik

  • E. 

   Performans değerlendirme

 • 10. 
  Puanlaması kolay ve nesnel olan, çok sayıda kişiye aynı anda uygulanabilen, sonuçları öğrenci için önemli kararları gerektiren durumlarda kullanılmasına rağmen, yaratıcı düşünceyi engellediği ve üst düzey davranışları ölçemediği gerekçesiyle eleştirilen sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Doğru-yanlış

  • B. 

   Boşluk doldurma

  • C. 

   Yazılı yoklama

  • D. 

   Çoktan seçmeli

  • E. 

   Eşleştirme

 • 11. 
  Çoktan seçmeli bir test maddesini cevaplayan bir kişinin, çeldiricileri eleyerek doğru cevaba ulaşmasında, aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmalıdır?
  • A. 

   İfadelerin, kök ifadesiyle tutarlılığı

  • B. 

   Seçeneklerin soyutluk-somutluk derecesi

  • C. 

   Yoklanan davranışın öğrenilmiş olması

  • D. 

   Seçeneklerin birbirini içerip içermemesi

  • E. 

   İfadelerin kısalık ve uzun

 • 12. 
  Çoktan seçmeli bir testteki sorularda, çeldiricilerin doğru cevaba anlamca yaklaştırılması bu testin hangi özelliğini doğrudan etkiler?
  • A. 

   Güvenirliğini

  • B. 

   Geçerliğini

  • C. 

   Güçlüğünü

  • D. 

   Kullanışlılığını

  • E. 

   Objektifliğini

 • 13. 
  Öğrenci performansını tanımlayan ölçütleri içeren ve bu ölçütlerle birlikte farklı seviyelerdeki performansı değerlendiren , performans değerlendirme aracı nedir?
  • A. 

   Öz değerlendirme

  • B. 

   Tutum Ölçekleri

  • C. 

   Kontrol Listeleri

  • D. 

   Dereceli Puanlama Anahtarı

  • E. 

   Kavram Haritaları

 • 14. 
  Hangisi Analitik  Rubric özellikleri arasında bulunmaz?
  • A. 

   Bir değerlendirmenin farklı bölümlerindeki çok belirli cevapları puanlamada kullanılır.

  • B. 

   Değerlendirmenin her bölümünde tüm puanlar öğrenci performansının seviyesini belirlemek için toplanır.

  • C. 

   Puanlama kriterleri nasıl puanlama verileceği konusunda bazı noktalarda belirsizlik kazanmıştır.

  • D. 

   Üründen çok süreçle ilgilidir.

  • E. 

   Cevaplar tek tek incelenir ve belirli kriterler ölçüsünde değerlendirilir.

 • 15. 
  Dereceli  Puanlama Anahtarının sağladığı avantajlardan arasında hangisi yer almaz?
  • A. 

   Daha objektif ve tutarlı ölçmeyi sınırlamaktadır.

  • B. 

   Öğretmenler belirli zamanlarda kriterlerini açıklayabilirler.

  • C. 

   Öğrenci çalışmasının nasıl değerlendirileceğini ve ne beklendiği açıkça görülebilir.

  • D. 

   Eğitimin etkisine ilişkin dönüt vermede yardımcı olur.

  • E. 

   Gelişmeyi ölçmek ve belgelemek için dönütler sağlar.

 • 16. 
  I. Belli zamanlarda sözlü yapmak yerine her dersin belli bölümlerinde yapılan sözlülerle uygulamayı öğretim dönemine yaymak ve dönem sonu toplam puana göre değerlendirme yapmak.II. Öğrencileri sözlü sınavlarda sınırlı bir kapsam yerine daha geniş bir kapsamdan sorumlu tutmak.III. Sözlülerde ölçülen bilişsel becerilerin yanında sözel ifade gücü, beden dili kullanma vb. durumları da puanlamaya dâhil etmek.IV. Birden fazla hedef davranışın gereklerini örgütleyip ilişkilendirmeyi gerektiren sorulara yer vermek. Yukarıda verilen durumların hangisi ya da hangileri sözlü yoklamalarda kapsam geçerliğinin artmasına katkı sağlayıcıdır?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   I, II ve III

  • D. 

   I ve IV

  • E. 

   I, II ve IV

 • 17. 
  İlköğretim okullarında not verme amacıyla sözlü sınav uygulamasına son verilmiştir. Ancak öğretmenler, öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak, sözlü anlatım becerilerini geliştirmek, öğrenme düzeylerini hızlıca kontrol etmek, öğrencilere önemli noktaların hangileri olduğunu işaret etmek ve sınıf içi etkinliklere yön vermek amacıyla sınıf içinde sözlü olarak soru sormaktadır. Bu türden sözlü soru-cevap etkinliklerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi önerilmez?
  • A. 

   “Bu sonuca nasıl vardın?”, “Neden?” gibi takip soruları kullanmak

  • B. 

   Bazen cevap vermeye istekli olmayan öğrencilere soru sormak

  • C. 

   Cevabı sadece “Evet” ya da “Hayır” olan sorulardan kaçınmak

  • D. 

   Sınıfın hep birlikte cevaplayacağı sorular sormak

  • E. 

   Soru sorduktan sonra öğrenciye düşünmesi için süre tanımak

 • 18. 
  Bir öğretmen yıl sonunda, sözlü sınav puanlarını da dikkate alarak öğrencileri değerlendirmektedir. Öğrencilerin sözlü sınav puanlarını ise her ders sonunda sorduğu sorulara verilen cevaplara birer puan vererek elde etmektedir. Bu öğretmenin, öğrencilere her ders sonundaki değerlendirmelerin toplamıyla sözlü sınav notu vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Öğrencileri ders çalışmaya teşvik etmek

  • B. 

   Öğrenciler arasında rekabet yaratmak

  • C. 

   Sınavın kapsam geçerliğini artırmaya çalışmak

  • D. 

   Sınava ilişkin kaygı düzeyini azaltmak

  • E. 

   Bireyler arası farkları ortaya koymak

 • 19. 
  Bir öğretmen , öğrencilerinden hazırladıkları ödevle ilgili aşağıdaki soruları cevaplamalarını istemiştir: 
  • Ödevimi iyi sunabildim mi?
  • Ne başarmaya çalıştım?
  • Ne kadarını başarabildim?
  • Bu ürünün en çok gurur duyduğum yanı nedir?
  • Ödevi bir kez daha yapsam neyi farklı yaparım?
  Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliğin yapılmasının amaçlarından biri olamaz? 
  • A. 

   Öğrencinin, ödevini arkadaşınınkilerle karşılaştırmasını sağlama

  • B. 

   Öğrencileri hazırladıkları ödev üzerine düşündürme

  • C. 

   Öğrencinin, kendi ödevini değerlendirmesini sağlama

  • D. 

   Öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini görmelerini sağlama

  • E. 

   Öğrencilerin gelecekte yapacakları benzer ödevler için farkındalık oluşturma

 • 20. 
  Soru 20
  1. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin aktif olmasını sağlar.
  2. Öğrencilerin değerlendirmeyi öğrenmenin doğal bir parçası olarak algılamalarını sağlar.
  3. Öğrencilerin öğrenmelerinde sorumluluk almalarını sağlar.
  4. Öğrencilere programdaki tüm hedeflere yönelik öğrenme eksiklerini giderme olanağı sağlar.
  Öz değerlendirme ve akran değerlendirmenin ortak özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  • A. 

   1, 2, 3 ve 4

  • B. 

   1,2 ve 3

  • C. 

   2, 3 ve 4

  • D. 

   2

  • E. 

   3 ve 4

 • 21. 
  Öğrencilerin, belli bir konuda kendileriyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını yorumlamalarına …………….; araç-gereç kullanma, deney yapma ya da proje hazırlama vb. becerilerinin, puanlama kriterleri kullanılarak değerlendirilmesi sürecine ………………... denir. Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? 
  • A. 

   Öz değerlendirme-rubrik (puanlama yönergesi)

  • B. 

   Performans değerlendirme- grid

  • C. 

   Öz değerlendirme-performans değerlendirme

  • D. 

   Portfolyo (öğrenci ürün dosyası)-dallanmış ağaç

  • E. 

   Performans değerlendirme-akran değerlendirme

 • 22. 
  Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler tamamlama veya boşluk doldurma tipi sorular hazırlarken genellikle kitaptaki bir ifadeyi aynen almakta bu ifadenin içinden bir sözcüğü yada sözcük grubunu çıkarmakta ve öğrenciden çıkarılan bu sözcüğü yada sözcük grubunu bulması istenmektedir. Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir ? 
  • A. 

   Puanlamanın çok zaman alması,

  • B. 

   Kesin bir yanıt bulmanın çok zor olması,

  • C. 

   Kopya çekmeyi kolaylaştırması,

  • D. 

   Öğrencileri ezbere yöneltmesi,

  • E. 

   Öğrenme farkını gösterme gücünün az olması

 • 23. 
  I. Güvenirliğin yüksek olması,II. Geçerliliğinin yüksek olması,III. Kullanışlı olması,IV. Çok soru sorulması,Kısa cevaplı sınavın yazılı yoklamaya göre üstünlüğü yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir ?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   I, II ve IV

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   Yalnız II

  • E. 

   Yalnız IV

 • 24. 
  Aşağıdakilerden hangisi kısa cevaplı soruların yararlarından biri değildir? 
  • A. 

   Cevaplar kısa olduğundan çok soru sorularak fazla bilgi yoklanabilir. Bu da sınavın kapsam geçerliğini yükseltir.

  • B. 

   Puanlama yazılı sınavlara göre daha objektiftir. Geçerlik ve güvenirlik yazılı yoklamalardan daha yüksektir.

  • C. 

   Cevaplamada şans faktörü fazladır.

  • D. 

   İmla, yazı güzelliği gibi yalınlık oluşturacak etkenlerin puanlamaya katılması engellenir.

  • E. 

   Bir çok kritik davranışın ölçülmesinde kullanılabilir.

 • 25. 
  Öğrencilerin gelişim düzeyine bağlı olarak 6 – 16 kutucuktan oluşan bir tablo şeklinde hazırlanan ........................ her kutucuğa bir kelime, resim, sayı vs. yazılır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan alana yazılmalıdır?
  • A. 

   Performans Görevi ve Değerlendirme

  • B. 

   Yapılandırılmış Grid

  • C. 

   Öz Değerlendirme

  • D. 

   Akran Değerlendirme

  • E. 

   Kelime İlişkilendirme Testi

 • 26. 
  Aşağılardakilerden hangisi yapılandırılmış grid’in yararlarından biri değildir?
  • A. 

   Görsel düşünce ve becerilerin gelişimini sağlar.

  • B. 

   Değerlendirmenin monotonluktan uzaklaşması sağlanır.

  • C. 

   Yanlış seçilen kutucuklar öğrencilerin eksiklerini ortaya koyar.

  • D. 

   Yanlışları eleyerek doğru yanıt bulunur.

  • E. 

   Kısa sürede uygulanabilir.

 • 27. 
  • Soru hazırlaması zordur.
  • Sentez ve değerlendirme basamağında kullanılamaz.
  • Şans faktörü vardır. Ancak çoktan seçmeli teste göre daha az şans faktörü vardır.
  Yukarıda yazılan sınırlılıklar aşağıdakilerden hangisine aittir?
  • A. 

   Tanılayıcı dallanmış Ağaç

  • B. 

   Öz Değerlendirme

  • C. 

   Yapılandırılmış Grid

  • D. 

   Akran Değerlendirme

  • E. 

   Performans Görevi ve Değerlendirme

 • 28. 
  Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejilerinden biri değildir ?
  • A. 

   Deneme ­ Yanılma

  • B. 

   Rol yapma ­ Modelleri kullanma

  • C. 

   Varsayımları kullanmama

  • D. 

   Sistematik bir liste oluşturma

  • E. 

   Mantıksal akıl yürütme

 • 29. 
  Problem çözmede öğretmen hangi üç aşamanın gerçekleşmesine dikkat etmelidir ? 
  • A. 

   Giriş, gelişme, sonuç

  • B. 

   Giriş, özetleme, sonuç

  • C. 

   Araştırma,özetleme, sonuç

  • D. 

   Giriş, araştırma, özetleme

  • E. 

   Özetleme, araştırma, sonuç

 • 30. 
  Aşağıdakilerden hangisi Polya' nın problem çözme adımlarından biri değildir ?
  • A. 

   Problemin genişletilmemesi

  • B. 

   Problemi anlama

  • C. 

   Çözüm için plan hazırlama

  • D. 

   Değerlendirme

  • E. 

   Elde edilen çözümün doğruluğunu kontrol etme

 • 31. 
  Beceri kazandırmada yapılan etkinlikleri aşama aşama kaydederek öğrenmede eksiklikleri gidermeyi amaçlayan ve öğretim esnasında ölçmeyi uygulama olanağı veren test türü hangisidir?
  • A. 

   Çoktan Şeçmeli Testler

  • B. 

   Doğru-Yanlış Soruları

  • C. 

   Eşleştirmeli Sorular

  • D. 

   Kısa Cevaplı Yazılı Sorular

  • E. 

   Performansa dayalı değerlendirme

 • 32. 
  Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinden hangisinden yararlanması en uygun olur ?
  • A. 

   Tamamlama tipi sorular

  • B. 

   Doğru-yanlış tipi sorular

  • C. 

   Uzun yazmalı sorular

  • D. 

   Çoktan seçmeli sorular

  • E. 

   Eşleştirme tipi sorular