Fbk2'den Ölçme Ve Değerlendirme Testi I

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Grobalproblem
G
Grobalproblem
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 2,209
Questions: 32 | Attempts: 1,471

SettingsSettingsSettings
Fbk2den �l�me Ve Deerlendirme Testi I - Quiz

FBK2'den Ölçme ve Değerlendirme Testi I


Questions and Answers
 • 1. 

  Beceri kazandırmada yapılan etkinlikleri aşama aşama kaydederek öğrenmede eksiklikleri gidermeyi amaçlayan ve öğretim esnasında ölçmeyi uygulama olanağı veren test türü hangisidir?

  • A. 

   Çoktan Şeçmeli Testler

  • B. 

   Doğru-Yanlış Soruları

  • C. 

   Eşleştirmeli Sorular

  • D. 

   Kısa Cevaplı Yazılı Sorular

  • E. 

   Performansa dayalı değerlendirme

  Correct Answer
  E. Performansa dayalı değerlendirme
  Explanation
  Performansa dayalı değerlendirme, beceri kazandırmada yapılan etkinlikleri aşama aşama kaydederek öğrenmede eksiklikleri gidermeyi amaçlayan ve öğretim esnasında ölçmeyi uygulama olanağı veren bir test türüdür. Bu değerlendirme yöntemi, öğrencilerin gerçek hayatta becerilerini göstermelerine olanak sağlar ve öğrenme sürecindeki güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için kullanılır. Bu nedenle, performansa dayalı değerlendirme, öğrencilerin becerilerini gerçek dünya uygulamalarında değerlendirmek için etkili bir yöntemdir.

  Rate this question:

 • 2. 

  Öğrencilerin küresel ısınmanın getirdiği tehlikelerle ilgili ödevlerini inceleyen bir öğretmenin, ölçme sonuçlarına karışacak ölçmesinden kaynaklı hata miktarıyla ilgili endişeleri vardır. Puanlamasına karışacak olan özelliği azaltmak isteyen bu öğretmene aşağıdakilerden hangisini yapması önerilir?

  • A. 

   Dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanmasıdır.

  • B. 

   Ödevin kapsamını genişletmesidir.

  • C. 

   Ödev konularını seçmeli olarak tasarlamasıdır.

  • D. 

   Ödev teslim tarihini öğrencilerle birlikte kararlaştırmasıdır.

  • E. 

   Öğrencilerin düzeyine uygun ödev konuları vermesidir.

  Correct Answer
  A. Dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanmasıdır.
  Explanation
  The teacher is concerned about the amount of error that may occur in grading due to the subjective nature of assessing students' assignments on the dangers of global warming. To reduce this concern, it is recommended that the teacher use a grading rubric, which provides a clear and objective set of criteria for evaluating the assignments. This will help standardize the grading process and minimize potential errors or biases.

  Rate this question:

 • 3. 

  Aşağıdaki hangisi yeni ölçme ve değerlendirme yöntemidir?

  • A. 

   Çoktan Şeçmeli Testler

  • B. 

   Doğru-Yanlış Soruları

  • C. 

   Eşleştirmeli Sorular

  • D. 

   Kısa Cevaplı Yazılı Sorular

  • E. 

   Performansa dayalı değerlendirme

  Correct Answer
  E. Performansa dayalı değerlendirme
  Explanation
  Performansa dayalı değerlendirme, öğrencilerin gerçek dünya durumlarında veya görevlerinde nasıl performans sergilediklerini ölçmek için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Bu yöntem, öğrencilerin bilgi ve becerilerini pratik uygulamalarla değerlendirmeyi sağlar. Bu tür bir değerlendirme, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, iletişim becerileri gibi yeteneklerini ölçmek için etkilidir.

  Rate this question:

 • 4. 

  Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer sınav tiplerine göre öğrencilerin yanıtlarını düşünüp bularak yazdıkları yazılı yoklama tipi sınavlarla daha geçerli bir biçimde ölçülebilir ?

  • A. 

   Görünüşü nedenleriyle birlikte açıklama

  • B. 

   Bir kavramı ve ilkeyi tanımlama

  • C. 

   Bir bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkiyi belirtme

  • D. 

   İlgilerden yararlanarak yeni bir problemi çözme

  • E. 

   Olgu ve olayları verilen bir ölçüte göre gruplama

  Correct Answer
  D. İlgilerden yararlanarak yeni bir problemi çözme
  Explanation
  The correct answer is "İlgilerden yararlanarak yeni bir problemi çözme" which translates to "Solving a new problem by utilizing connections". This option suggests that students can demonstrate their understanding and problem-solving skills by making connections between different concepts and applying them to solve a new problem. This type of assessment is considered more valid as it assesses the students' ability to think critically and apply their knowledge in real-life situations.

  Rate this question:

 • 5. 

  Bir öğretmen yalnızca “yazmalı bir yazılı sınav” hazırlamak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınavdan elde edilecek puanların güvenirliğini ve geçerliğini artırmaz ?

  • A. 

   Çabuk cevaplanabilen türden çok sayıda soru sorulması ve sınavın bir süre sonra tekrar uygulanması

  • B. 

   Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı cevap anahtarının hazırlanması

  • C. 

   Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimlerde dikkate alınarak tümüne birden puan verilmesi

  • D. 

   Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlarının ortalamasının alınması

  • E. 

   Cevapların aynı puanlayıcı tarafından sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması.

  Correct Answer
  C. Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimlerde dikkate alınarak tümüne birden puan verilmesi
  Explanation
  The given answer states that reading all of a student's answers and giving a single score based on the overall impression of the student does not increase the reliability and validity of the scores. This is because it does not provide a systematic and objective evaluation of each individual answer, which may lead to biased or subjective scoring.

  Rate this question:

 • 6. 

  Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinden hangisinden yararlanması en uygun olur ?

  • A. 

   Tamamlama tipi sorular

  • B. 

   Doğru-yanlış tipi sorular

  • C. 

   Uzun yazmalı sorular

  • D. 

   Çoktan seçmeli sorular

  • E. 

   Eşleştirme tipi sorular

  Correct Answer
  C. Uzun yazmalı sorular
  Explanation
  The teacher wants to determine how well the students adhere to spelling rules when writing. The most appropriate question type for the teacher to use for this purpose would be long essay questions, as they would allow the students to demonstrate their understanding and application of spelling rules in their written responses.

  Rate this question:

 • 7. 

  Yapılandırılmış grid uygulamasında öğrencilerin; I. her cevap için uygun kutucukları bulma, II. kutucuktaki cevabın doğru ya da yanlış olmasına göre ilerleme, III. kutucuklardaki anahtar kavramların çağrıştırdığı kelimeleri yazmaişlemlerinden hangilerini yapmaları istenir?

  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   I ve II

  • D. 

   I ve III

  • E. 

   II ve III

  Correct Answer
  A. Yalnız I
  Explanation
  In a structured grid application, students are asked to perform the following tasks: I. finding the appropriate boxes for each answer, II. progressing based on whether the answer in the box is correct or incorrect, III. writing the words associated with the key concepts in the boxes. The correct answer is "Yalnız I" (Only I) which means that students are only required to find the appropriate boxes for each answer.

  Rate this question:

 • 8. 

  I . Bilmeden soruyu tahmin ya da şansa bağlı olarak doğru yanıtlamak neredeyse mümkün değildir.II . Sadece hatırlama basamağındaki bilişsel beceriler bu tür soruları yanıtlamak için yeterli değildir.III . Öğrencilerin öğretim süresince gelişim aşamaları izlenebilir.IV . Soruları yanıtlama sürecindeki işlemler üst düzey bilişsel beceriler gerektirir.V . Yanlış öğrenmeler belirlenebilir.Hangi seçenekte yapılandırılmış grid ile ilgili doğru bilgiler yer almaktadır.

  • A. 

   I,II,III, ve IV

  • B. 

   I,II,III ve V

  • C. 

   I,II,IV ve V

  • D. 

   I,III,IV ve V

  • E. 

   II,III,IV ve V

  Correct Answer
  C. I,II,IV ve V
  Explanation
  The correct answer is I,II,IV ve V. This is because the statement I states that it is almost impossible to guess or answer the question correctly without knowing it. Statement II states that only cognitive skills in the recall stage are not sufficient to answer these types of questions. Statement IV states that the processes involved in answering the questions require higher-level cognitive skills. Statement V states that incorrect learnings can be identified. Therefore, the correct answer includes statements I, II, IV, and V.

  Rate this question:

 • 9. 

  • Yaşa ve seviyeye bağlı olarak 9 - 12 kutucuktan oluşan bir tablo hazırlanır ve tablodaki her bir kutucuk sırası ile numaralandırılır.
  • Kutucukların tamamı doluncaya kadar soru hazırlanarak cevaplar kutucuklara dağıtılır.
  • Öğrenciler her sorunun cevabı için uygun kutucukları bulurlar ve kutucuk numaralarını mantıksal veya işlevsel sıraya göre dizerler.
  Bu açıklamalar hangi ölçme değerlendirme aracıyla ilgilidir?

  • A. 

   Yapılandırılmış grid

  • B. 

   Kelime ilişkilendirme testleri

  • C. 

   Portfolyo

  • D. 

   Rubrik

  • E. 

   Performans değerlendirme

  Correct Answer
  A. Yapılandırılmış grid
  Explanation
  The given passage describes a process where a table with 9-12 boxes is prepared, numbered in order, and questions are distributed to students until all the boxes are filled. Students find the appropriate boxes for each question and arrange them in a logical or functional order. This process is known as a structured grid, which matches the correct answer option.

  Rate this question:

 • 10. 

  Puanlaması kolay ve nesnel olan, çok sayıda kişiye aynı anda uygulanabilen, sonuçları öğrenci için önemli kararları gerektiren durumlarda kullanılmasına rağmen, yaratıcı düşünceyi engellediği ve üst düzey davranışları ölçemediği gerekçesiyle eleştirilen sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?

  • A. 

   Doğru-yanlış

  • B. 

   Boşluk doldurma

  • C. 

   Yazılı yoklama

  • D. 

   Çoktan seçmeli

  • E. 

   Eşleştirme

  Correct Answer
  D. Çoktan seçmeli
  Explanation
  The given answer is "Çoktan seçmeli" because it is a type of exam that is easy to score and objective, can be administered to a large number of people simultaneously, and requires important decisions from the student based on the results. However, it is criticized for inhibiting creative thinking and not measuring higher-level behaviors.

  Rate this question:

 • 11. 

  Çoktan seçmeli bir test maddesini cevaplayan bir kişinin, çeldiricileri eleyerek doğru cevaba ulaşmasında, aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmalıdır?

  • A. 

   İfadelerin, kök ifadesiyle tutarlılığı

  • B. 

   Seçeneklerin soyutluk-somutluk derecesi

  • C. 

   Yoklanan davranışın öğrenilmiş olması

  • D. 

   Seçeneklerin birbirini içerip içermemesi

  • E. 

   İfadelerin kısalık ve uzun

  Correct Answer
  C. Yoklanan davranışın öğrenilmiş olması
  Explanation
  The key factor that should be determinant in eliminating distractors and reaching the correct answer for a multiple-choice test item is whether the tested behavior has been learned or not. This means that the individual should have acquired the necessary knowledge or skills related to the question in order to correctly identify the correct answer among the options. The other factors mentioned in the question, such as consistency with the stem, degree of abstractness or concreteness of the options, and length of the statements, may also play a role in the decision-making process, but the most crucial factor is the individual's familiarity with the tested behavior.

  Rate this question:

 • 12. 

  Çoktan seçmeli bir testteki sorularda, çeldiricilerin doğru cevaba anlamca yaklaştırılması bu testin hangi özelliğini doğrudan etkiler?

  • A. 

   Güvenirliğini

  • B. 

   Geçerliğini

  • C. 

   Güçlüğünü

  • D. 

   Kullanışlılığını

  • E. 

   Objektifliğini

  Correct Answer
  C. Güçlüğünü
  Explanation
  In a multiple-choice test, the difficulty of the distractors directly affects the difficulty of the test. If the distractors are too similar in meaning to the correct answer, it becomes easier for test-takers to eliminate the incorrect options and choose the correct answer. On the other hand, if the distractors are more challenging and not closely related in meaning to the correct answer, it increases the difficulty of the test as test-takers need to carefully analyze and differentiate between the options. Therefore, the difficulty of the distractors directly impacts the difficulty of the test.

  Rate this question:

 • 13. 

  Öğrenci performansını tanımlayan ölçütleri içeren ve bu ölçütlerle birlikte farklı seviyelerdeki performansı değerlendiren , performans değerlendirme aracı nedir?

  • A. 

   Öz değerlendirme

  • B. 

   Tutum Ölçekleri

  • C. 

   Kontrol Listeleri

  • D. 

   Dereceli Puanlama Anahtarı

  • E. 

   Kavram Haritaları

  Correct Answer
  D. Dereceli Puanlama Anahtarı
  Explanation
  Dereceli Puanlama Anahtarı, öğrenci performansını değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu araç, öğrencinin performansını farklı seviyelerde derecelendirerek ölçer. Öğrencinin belirli bir kriter veya ölçüt üzerinden ne kadar başarılı olduğunu belirlemek için kullanılır. Bu değerlendirme aracı, öğrencilerin performanslarını nesnel ve ölçülebilir bir şekilde değerlendirmek için kullanılır.

  Rate this question:

 • 14. 

  Hangisi Analitik  Rubric özellikleri arasında bulunmaz?

  • A. 

   Bir değerlendirmenin farklı bölümlerindeki çok belirli cevapları puanlamada kullanılır.

  • B. 

   Değerlendirmenin her bölümünde tüm puanlar öğrenci performansının seviyesini belirlemek için toplanır.

  • C. 

   Puanlama kriterleri nasıl puanlama verileceği konusunda bazı noktalarda belirsizlik kazanmıştır.

  • D. 

   Üründen çok süreçle ilgilidir.

  • E. 

   Cevaplar tek tek incelenir ve belirli kriterler ölçüsünde değerlendirilir.

  Correct Answer
  C. Puanlama kriterleri nasıl puanlama verileceği konusunda bazı noktalarda belirsizlik kazanmıştır.
  Explanation
  Hangisi Analitik Rubric özellikleri arasında bulunmaz? Puanlama kriterleri nasıl puanlama verileceği konusunda bazı noktalarda belirsizlik kazanmıştır. Bu ifade, analitik rubrik özelliklerinin bir parçası olmayan bir özelliği ifade etmektedir. Analitik rubrikler, belirli kriterlere dayalı olarak cevapları değerlendirmek için kullanılır ve her bölümdeki puanlar toplanarak öğrenci performansının seviyesini belirlemek için kullanılır. Bu özellik, rubriklerin süreci değil, ürünü değerlendirdiğini ifade eden "Üründen çok süreçle ilgilidir" ifadesinden farklıdır.

  Rate this question:

 • 15. 

  Dereceli  Puanlama Anahtarının sağladığı avantajlardan arasında hangisi yer almaz?

  • A. 

   Daha objektif ve tutarlı ölçmeyi sınırlamaktadır.

  • B. 

   Öğretmenler belirli zamanlarda kriterlerini açıklayabilirler.

  • C. 

   Öğrenci çalışmasının nasıl değerlendirileceğini ve ne beklendiği açıkça görülebilir.

  • D. 

   Eğitimin etkisine ilişkin dönüt vermede yardımcı olur.

  • E. 

   Gelişmeyi ölçmek ve belgelemek için dönütler sağlar.

  Correct Answer
  A. Daha objektif ve tutarlı ölçmeyi sınırlamaktadır.
  Explanation
  The given answer states that one of the advantages of the Graded Scoring Key is that it does not limit more objective and consistent measurement. This means that the Graded Scoring Key allows for a more fair and unbiased assessment of students' work, as it provides clear criteria and guidelines for evaluation. This helps ensure that all students are assessed on the same standards, promoting fairness and consistency in grading.

  Rate this question:

 • 16. 

  I. Belli zamanlarda sözlü yapmak yerine her dersin belli bölümlerinde yapılan sözlülerle uygulamayı öğretim dönemine yaymak ve dönem sonu toplam puana göre değerlendirme yapmak.II. Öğrencileri sözlü sınavlarda sınırlı bir kapsam yerine daha geniş bir kapsamdan sorumlu tutmak.III. Sözlülerde ölçülen bilişsel becerilerin yanında sözel ifade gücü, beden dili kullanma vb. durumları da puanlamaya dâhil etmek.IV. Birden fazla hedef davranışın gereklerini örgütleyip ilişkilendirmeyi gerektiren sorulara yer vermek. Yukarıda verilen durumların hangisi ya da hangileri sözlü yoklamalarda kapsam geçerliğinin artmasına katkı sağlayıcıdır?

  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   I, II ve III

  • D. 

   I ve IV

  • E. 

   I, II ve IV

  Correct Answer
  D. I ve IV
  Explanation
  The given options are discussing different ways to increase the validity of oral exams. Option I suggests spreading the oral exams throughout the semester instead of having them all at once, and evaluating the overall score at the end. Option IV suggests including questions that require organizing and relating multiple target behaviors. Therefore, both options I and IV contribute to increasing the validity of oral exams.

  Rate this question:

 • 17. 

  İlköğretim okullarında not verme amacıyla sözlü sınav uygulamasına son verilmiştir. Ancak öğretmenler, öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak, sözlü anlatım becerilerini geliştirmek, öğrenme düzeylerini hızlıca kontrol etmek, öğrencilere önemli noktaların hangileri olduğunu işaret etmek ve sınıf içi etkinliklere yön vermek amacıyla sınıf içinde sözlü olarak soru sormaktadır. Bu türden sözlü soru-cevap etkinliklerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

  • A. 

   “Bu sonuca nasıl vardın?”, “Neden?” gibi takip soruları kullanmak

  • B. 

   Bazen cevap vermeye istekli olmayan öğrencilere soru sormak

  • C. 

   Cevabı sadece “Evet” ya da “Hayır” olan sorulardan kaçınmak

  • D. 

   Sınıfın hep birlikte cevaplayacağı sorular sormak

  • E. 

   Soru sorduktan sonra öğrenciye düşünmesi için süre tanımak

  Correct Answer
  D. Sınıfın hep birlikte cevaplayacağı sorular sormak
  Explanation
  Asking questions that the whole class will answer together is not recommended when implementing oral question-answer activities. This is because the purpose of these activities is to engage individual students, develop their verbal communication skills, and assess their learning levels quickly. Asking questions that require individual thinking and response promotes active participation and critical thinking among students. Asking questions that the whole class answers together may not provide an accurate assessment of each student's understanding and may not effectively engage all students in the learning process.

  Rate this question:

 • 18. 

  Bir öğretmen yıl sonunda, sözlü sınav puanlarını da dikkate alarak öğrencileri değerlendirmektedir. Öğrencilerin sözlü sınav puanlarını ise her ders sonunda sorduğu sorulara verilen cevaplara birer puan vererek elde etmektedir. Bu öğretmenin, öğrencilere her ders sonundaki değerlendirmelerin toplamıyla sözlü sınav notu vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  • A. 

   Öğrencileri ders çalışmaya teşvik etmek

  • B. 

   Öğrenciler arasında rekabet yaratmak

  • C. 

   Sınavın kapsam geçerliğini artırmaya çalışmak

  • D. 

   Sınava ilişkin kaygı düzeyini azaltmak

  • E. 

   Bireyler arası farkları ortaya koymak

  Correct Answer
  C. Sınavın kapsam geçerliğini artırmaya çalışmak
  Explanation
  The most important reason for the teacher to give a verbal exam score based on the evaluations at the end of each lesson is to increase the validity of the exam scope. By considering the students' performance in both written exams and verbal evaluations, the teacher can have a more comprehensive assessment of their understanding and knowledge. This approach ensures that the exam covers a wider range of topics and skills, providing a more accurate measure of the students' overall performance.

  Rate this question:

 • 19. 

  Bir öğretmen , öğrencilerinden hazırladıkları ödevle ilgili aşağıdaki soruları cevaplamalarını istemiştir: 
  • Ödevimi iyi sunabildim mi?
  • Ne başarmaya çalıştım?
  • Ne kadarını başarabildim?
  • Bu ürünün en çok gurur duyduğum yanı nedir?
  • Ödevi bir kez daha yapsam neyi farklı yaparım?
  Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliğin yapılmasının amaçlarından biri olamaz? 

  • A. 

   Öğrencinin, ödevini arkadaşınınkilerle karşılaştırmasını sağlama

  • B. 

   Öğrencileri hazırladıkları ödev üzerine düşündürme

  • C. 

   Öğrencinin, kendi ödevini değerlendirmesini sağlama

  • D. 

   Öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini görmelerini sağlama

  • E. 

   Öğrencilerin gelecekte yapacakları benzer ödevler için farkındalık oluşturma

  Correct Answer
  A. Öğrencinin, ödevini arkadaşınınkilerle karşılaştırmasını sağlama
  Explanation
  The given answer is "Öğrencinin, ödevini arkadaşınınkilerle karşılaştırmasını sağlama". This option cannot be one of the objectives of the activity because it focuses on comparing the student's homework with that of their classmates, rather than reflecting on their own performance and progress. The other options, such as encouraging students to think about their homework, evaluate their own work, identify their strengths and weaknesses, and create awareness for future similar assignments, align more closely with the objectives of the activity.

  Rate this question:

 • 20. 

  Soru 20
  1. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin aktif olmasını sağlar.
  2. Öğrencilerin değerlendirmeyi öğrenmenin doğal bir parçası olarak algılamalarını sağlar.
  3. Öğrencilerin öğrenmelerinde sorumluluk almalarını sağlar.
  4. Öğrencilere programdaki tüm hedeflere yönelik öğrenme eksiklerini giderme olanağı sağlar.
  Öz değerlendirme ve akran değerlendirmenin ortak özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  • A. 

   1, 2, 3 ve 4

  • B. 

   1,2 ve 3

  • C. 

   2, 3 ve 4

  • D. 

   2

  • E. 

   3 ve 4

  Correct Answer
  B. 1,2 ve 3
  Explanation
  The given options state the common characteristics of self-assessment and peer assessment. These characteristics include ensuring students' active engagement in the evaluation process, helping students perceive evaluation as a natural part of learning, and promoting students' responsibility in their own learning. Therefore, options 1, 2, and 3 are correct.

  Rate this question:

 • 21. 

  Öğrencilerin, belli bir konuda kendileriyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını yorumlamalarına …………….; araç-gereç kullanma, deney yapma ya da proje hazırlama vb. becerilerinin, puanlama kriterleri kullanılarak değerlendirilmesi sürecine ………………... denir. Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? 

  • A. 

   Öz değerlendirme-rubrik (puanlama yönergesi)

  • B. 

   Performans değerlendirme- grid

  • C. 

   Öz değerlendirme-performans değerlendirme

  • D. 

   Portfolyo (öğrenci ürün dosyası)-dallanmış ağaç

  • E. 

   Performans değerlendirme-akran değerlendirme

  Correct Answer
  C. Öz değerlendirme-performans değerlendirme
  Explanation
  In this question, the missing words should be "Öz değerlendirme" and "performans değerlendirme" because the sentence is describing the process of evaluating students' interpretation of their own knowledge, skills, attitudes, and behaviors in a specific subject using criteria for scoring. This process is known as self-assessment-performance evaluation.

  Rate this question:

 • 22. 

  Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler tamamlama veya boşluk doldurma tipi sorular hazırlarken genellikle kitaptaki bir ifadeyi aynen almakta bu ifadenin içinden bir sözcüğü yada sözcük grubunu çıkarmakta ve öğrenciden çıkarılan bu sözcüğü yada sözcük grubunu bulması istenmektedir. Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir ? 

  • A. 

   Puanlamanın çok zaman alması,

  • B. 

   Kesin bir yanıt bulmanın çok zor olması,

  • C. 

   Kopya çekmeyi kolaylaştırması,

  • D. 

   Öğrencileri ezbere yöneltmesi,

  • E. 

   Öğrenme farkını gösterme gücünün az olması

  Correct Answer
  D. Öğrencileri ezbere yöneltmesi,
  Explanation
  The use of completion or fill-in-the-blank type questions in measuring school learning often involves taking a phrase from the book and asking the students to find the missing word or phrase. The main disadvantage of using this type of questions is that it tends to lead students towards memorization rather than understanding the material.

  Rate this question:

 • 23. 

  I. Güvenirliğin yüksek olması,II. Geçerliliğinin yüksek olması,III. Kullanışlı olması,IV. Çok soru sorulması,Kısa cevaplı sınavın yazılı yoklamaya göre üstünlüğü yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir ?

  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   I, II ve IV

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   Yalnız II

  • E. 

   Yalnız IV

  Correct Answer
  B. I, II ve IV
  Explanation
  The correct answer is I, II ve IV. This is because the passage states that the superiority of short-answer exams over written exams is due to their high reliability, high validity, and the fact that they include multiple questions. Therefore, options I, II, and IV are all correct explanations for the superiority of short-answer exams.

  Rate this question:

 • 24. 

  Aşağıdakilerden hangisi kısa cevaplı soruların yararlarından biri değildir? 

  • A. 

   Cevaplar kısa olduğundan çok soru sorularak fazla bilgi yoklanabilir. Bu da sınavın kapsam geçerliğini yükseltir.

  • B. 

   Puanlama yazılı sınavlara göre daha objektiftir. Geçerlik ve güvenirlik yazılı yoklamalardan daha yüksektir.

  • C. 

   Cevaplamada şans faktörü fazladır.

  • D. 

   İmla, yazı güzelliği gibi yalınlık oluşturacak etkenlerin puanlamaya katılması engellenir.

  • E. 

   Bir çok kritik davranışın ölçülmesinde kullanılabilir.

  Correct Answer
  C. Cevaplamada şans faktörü fazladır.
  Explanation
  The answer states that there is a high chance factor in answering short answer questions. This means that luck plays a significant role in getting the correct answer, which is not a benefit of short answer questions.

  Rate this question:

 • 25. 

  Öğrencilerin gelişim düzeyine bağlı olarak 6 – 16 kutucuktan oluşan bir tablo şeklinde hazırlanan ........................ her kutucuğa bir kelime, resim, sayı vs. yazılır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan alana yazılmalıdır?

  • A. 

   Performans Görevi ve Değerlendirme

  • B. 

   Yapılandırılmış Grid

  • C. 

   Öz Değerlendirme

  • D. 

   Akran Değerlendirme

  • E. 

   Kelime İlişkilendirme Testi

  Correct Answer
  B. Yapılandırılmış Grid
 • 26. 

  Aşağılardakilerden hangisi yapılandırılmış grid’in yararlarından biri değildir?

  • A. 

   Görsel düşünce ve becerilerin gelişimini sağlar.

  • B. 

   Değerlendirmenin monotonluktan uzaklaşması sağlanır.

  • C. 

   Yanlış seçilen kutucuklar öğrencilerin eksiklerini ortaya koyar.

  • D. 

   Yanlışları eleyerek doğru yanıt bulunur.

  • E. 

   Kısa sürede uygulanabilir.

  Correct Answer
  D. Yanlışları eleyerek doğru yanıt bulunur.
  Explanation
  The benefits of a structured grid include the development of visual thinking and skills, the avoidance of monotony in evaluation, the identification of students' deficiencies through incorrect choices, and the ability to find the correct answer by eliminating incorrect options. Therefore, the statement "Yanlışları eleyerek doğru yanıt bulunur" (Finding the correct answer by eliminating incorrect options) is not a disadvantage of a structured grid, but rather one of its benefits.

  Rate this question:

 • 27. 

  • Soru hazırlaması zordur.
  • Sentez ve değerlendirme basamağında kullanılamaz.
  • Şans faktörü vardır. Ancak çoktan seçmeli teste göre daha az şans faktörü vardır.
  Yukarıda yazılan sınırlılıklar aşağıdakilerden hangisine aittir?

  • A. 

   Tanılayıcı dallanmış Ağaç

  • B. 

   Öz Değerlendirme

  • C. 

   Yapılandırılmış Grid

  • D. 

   Akran Değerlendirme

  • E. 

   Performans Görevi ve Değerlendirme

  Correct Answer
  C. Yapılandırılmış Grid
  Explanation
  The given limitations mentioned in the statement, such as the difficulty of question preparation, inability to use in synthesis and evaluation stages, and the presence of luck factor, indicate that these limitations belong to the "Yapılandırılmış Grid" (Structured Grid) option.

  Rate this question:

 • 28. 

  Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejilerinden biri değildir ?

  • A. 

   Deneme ­ Yanılma

  • B. 

   Rol yapma ­ Modelleri kullanma

  • C. 

   Varsayımları kullanmama

  • D. 

   Sistematik bir liste oluşturma

  • E. 

   Mantıksal akıl yürütme

  Correct Answer
  C. Varsayımları kullanmama
  Explanation
  The correct answer is "Varsayımları kullanmama" which means "Not using assumptions" in English. This option is not a problem-solving strategy because assumptions are often used in problem-solving to make predictions or draw conclusions. By not using assumptions, it would be difficult to analyze and solve problems effectively.

  Rate this question:

 • 29. 

  Problem çözmede öğretmen hangi üç aşamanın gerçekleşmesine dikkat etmelidir ? 

  • A. 

   Giriş, gelişme, sonuç

  • B. 

   Giriş, özetleme, sonuç

  • C. 

   Araştırma,özetleme, sonuç

  • D. 

   Giriş, araştırma, özetleme

  • E. 

   Özetleme, araştırma, sonuç

  Correct Answer
  D. Giriş, araştırma, özetleme
  Explanation
  The teacher should pay attention to the stages of introduction, research, and summarization in problem solving.

  Rate this question:

 • 30. 

  Aşağıdakilerden hangisi Polya' nın problem çözme adımlarından biri değildir ?

  • A. 

   Problemin genişletilmemesi

  • B. 

   Problemi anlama

  • C. 

   Çözüm için plan hazırlama

  • D. 

   Değerlendirme

  • E. 

   Elde edilen çözümün doğruluğunu kontrol etme

  Correct Answer
  A. Problemin genişletilmemesi
  Explanation
  Polya's problem-solving steps include understanding the problem, devising a plan, carrying out the plan, and evaluating the solution. "Problemin genişletilmemesi" translates to "not expanding the problem," which is not one of Polya's problem-solving steps. Therefore, it is not a valid answer.

  Rate this question:

 • 31. 

  Beceri kazandırmada yapılan etkinlikleri aşama aşama kaydederek öğrenmede eksiklikleri gidermeyi amaçlayan ve öğretim esnasında ölçmeyi uygulama olanağı veren test türü hangisidir?

  • A. 

   Çoktan Şeçmeli Testler

  • B. 

   Doğru-Yanlış Soruları

  • C. 

   Eşleştirmeli Sorular

  • D. 

   Kısa Cevaplı Yazılı Sorular

  • E. 

   Performansa dayalı değerlendirme

  Correct Answer
  E. Performansa dayalı değerlendirme
  Explanation
  Performansa dayalı değerlendirme, öğrencilerin beceri kazanımını ölçmek ve geliştirmek amacıyla yapılan etkinlikleri aşama aşama kaydederek öğrenmede eksiklikleri gidermeyi hedefleyen bir test türüdür. Bu değerlendirme yöntemi, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşacakları durumları simüle ederek, uygulama becerilerini ölçme imkanı sağlar. Bu nedenle, performansa dayalı değerlendirme, öğretim esnasında öğrencilerin becerilerini ölçmek ve geliştirmek için etkili bir yöntem olarak kullanılır.

  Rate this question:

 • 32. 

  Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinden hangisinden yararlanması en uygun olur ?

  • A. 

   Tamamlama tipi sorular

  • B. 

   Doğru-yanlış tipi sorular

  • C. 

   Uzun yazmalı sorular

  • D. 

   Çoktan seçmeli sorular

  • E. 

   Eşleştirme tipi sorular

  Correct Answer
  C. Uzun yazmalı sorular
  Explanation
  The Turkish teacher wants to determine how well the students adhere to spelling rules when writing. The most suitable question type for the teacher to use for this purpose would be long essay questions, as they would allow the students to demonstrate their writing skills and spelling accuracy in a more comprehensive manner compared to other question types.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.