Examination Start With Science Project 22201 Mt 1-2556

16 Questions | Total Attempts: 290

SettingsSettingsSettings
Examination Start With Science Project 22201 Mt 1-2556 - Quiz

ให้ผู้เรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงข้อเดีย


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงาน
  • A. 

   โครงงานประเภททดลอง

  • B. 

   โครงงานประเภททดสอบ

  • C. 

   โครงงานประเภทสำรวจ

  • D. 

   โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

 • 2. 
  ผู้ที่ควรเป็นที่ปรึกษาโครงงานที่ดี ควรเป็นใคร
  • A. 

   อาจารย์ประจำชั้น

  • B. 

   บุคคลที่ไม่ใช่ครูอาจารย์ หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • C. 

   ใครก็ได้ที่มีความรู้ในเรื่องของโครงงาน

  • D. 

   ใครก็ได้ที่มีความรู้ในเรื่องที่เราศึกษา

 • 3. 
  1. โครงงานวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสิ่งใดมากที่สุด
  • A. 

   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • B. 

   ความรู้ และประสบการณ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

  • C. 

   แนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในแต่ละท้องถิ่น

  • D. 

   เจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 • 4. 
  1. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการดำเนินงานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ถูกต้อง (1) จุดประสงค์ หรือสมมติฐาน (2) การออกแบบการทดลองและการทดลอง (3) การกำหนดปัญหา (4) การรวบรวมข้อมูล (5) การแปรผลและลงข้อสรุป
  • A. 

   1, 2, 3, 4, 5

  • B. 

   3, 1, 2, 4, 5

  • C. 

   3, 2, 1, 4, 5

  • D. 

   2, 3, 1, 4, 5

 • 5. 
  1. ข้อใด ไม่ใช่ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์
  • A. 

   อุณหภูมิน่าจะมีผลต่อการละลายของนำตาล

  • B. 

   ความเข้มข้นของเกลือมีผลต่อการลอยของไข่ไก่

  • C. 

   ความเข้มของแสงมีผลต่อการบานของดอกไม้

  • D. 

   การบริการที่ดีมีผลต่อจำนวนผู้ป่วยของห้องพยาบาล

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์
  • A. 

   ช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

  • B. 

   ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณธรรม

  • C. 

   สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบ.

  • D. 

   ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน

 • 7. 
  ในการสรุปผลการทดลอง จะต้องยึดสิ่งใดเป็นหลัก
  • A. 

   ตัวแปร

  • B. 

   วัตถุประสงค์

  • C. 

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • D. 

   ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของเค้าโครงย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์
  • A. 

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • B. 

   ชื่อผู้ทำโครงงาน

  • C. 

   งบประมาณที่ใช้

  • D. 

   ชื่อโครงงาน.

 • 9. 
  หัวข้อเรื่องที่ดี ควรได้มาโดยวิธีใด
  • A. 

   การสนทนากับผู้รู้

  • B. 

   ปัญหาที่พบโดยบังเอิญ

  • C. 

   การอ่านหนังสือ

  • D. 

   การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ

 • 10. 
  วิธีการใดที่สามารถนำมาใช้ในการป้องกัน แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • A. 

   ศึกษาทดลองมากขึ้น

  • B. 

   รักษาสภาวะแวดล้อมให้อยู่ในสมดุล

  • C. 

   ศึกษาและสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว

  • D. 

   ศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้น ๆ อย่างเข้าใจและนำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น เรื่องสารเคมี สารกัมมันตรังสี เป็นต้น

 • 11. 
  การจัดทำโครงงานที่ดี นักเรียนต้องทำอย่างไร
  • A. 

   เป็นโครงงานที่ไปนำมาจากโครงงานอื่น

  • B. 

   เป็นโครงงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเก่ง ๆ

  • C. 

   เป็นโครงงานที่เราคิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาเอง นำเสนอเองอย่างมีรูปแบบขั้นตอน

  • D. 

   เป็นโครงงานที่ ส่งเข้าประกวดได้รางวัล

 • 12. 
  สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกในการทำโครงงาน คือทำอย่างไร
  • A. 

   สอบถามเรื่องที่จะทำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

  • B. 

   เตรียมสถานที่ที่จะทำโครงงาน

  • C. 

   ศึกษาหาสถานที่ที่จะประกวด

  • D. 

   คิดหัวเรื่องที่จะทำ

 • 13. 
  ด.ญ.หน่อยกับนิด เดินดมดอกไม้ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง แล้วจดข้อมูลของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ถ้าจะนำข้อมูลนี้ไปทำโครงงาน จะทำโครงงานประเภทใด
  • A. 

   ทฤษฏี

  • B. 

   การทดลอง

  • C. 

   สิ่งประดิษฐ์

  • D. 

   สำรวจรวบรวมข้อมูล

 • 14. 
  นายแดงได้นำผลมะละกอแล้วกรีดยางจากผลมาใส่ในหม้อต้มเนื้อ ปรากฏว่าเนื้อนุ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นายแดงก็สงสัยว่าถ้านำยางมะละกอจากส่วนอื่น ๆ ของต้นมะละกอ จะมีผลเหมือนกันหรือไม่
  • A. 

   ลูกมะละกอจะให้ยางมากกว่าส่วนอื่น ๆ

  • B. 

   ส่วนต่าง ๆ ของต้นมะละกอให้ยางไม่เท่ากัน

  • C. 

   ยางจากส่วนต่าง ๆ ของต้นมะละกอทำให้เนื้อนุ่ม

  • D. 

   ถ้าจะทำให้เนื้อนุ่มจะต้องใช้ยางจากทุกส่วนของมะละกอ

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการวางแผน
  • A. 

   บางครั้งอาจไม่ต้องปฏิบัติตามแผนก็ได้

  • B. 

   แผนอาจเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

  • C. 

   วางแผนไว้อย่างไรควรปฏิบัติการอย่างนั้น

  • D. 

   การปฏิบัติงานบางเรื่องอาจไม่จำเป็นต้องวางแผนก็ได้

 • 16. 
  ข้อมูลที่ได้จากการทดลองที่มีการควบคุมจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างไร
  • A. 

   สมมติฐานนั้นถูกต้องหรือไม่

  • B. 

   ข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นใช้ได้เพียงใด

  • C. 

   ทฤษฎีที่กำหนดนั้นถูกต้องหรือไม่

  • D. 

   ปัญหาที่คิดขึ้นถูกต้องเพียงใด

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.