แบบทดสอบที่ 1 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ E-lerning

6 Questions | Total Attempts: 723

SettingsSettingsSettings
 1 E-lerning - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียว  เก็บคะแนน 5 คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 
      การเรียน การสอน  ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหากระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   E-lerning

  • B. 

   CAI

  • C. 

   COMPUTER GRAPHIC

  • D. 

   Website

 • 2. 
      ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของ E-Learning
  • A. 

   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม

  • B. 

   การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning)

  • C. 

   การเรียนออนไลน์ (On-line Learning)

  • D. 

   การเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิค

 • 3. 
      ข้อใด คือ ประโยชน์ ของ e-Learning
  • A. 

   ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา

  • B. 

   ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง

  • C. 

   ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

  • D. 

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 • 4. 
      ข้อใด ไม่ใช่  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • A. 

   สารสนเทศ (Information)

  • B. 

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  • C. 

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • D. 

   เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)

 • 5. 
      เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียงหรือ ประมวลผล หมายถึงข้อใด
  • A. 

   สารสนเทศ (Information)

  • B. 

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  • C. 

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • D. 

   การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)

 • 6. 
     องค์ประกอบของ  สื่อประสม  หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก

  • B. 

   แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน์

  • C. 

   ภาพเคลื่อนไหว เสียง

  • D. 

   ทุกข้อเป็นองค์ประกอบ

Back to Top Back to top