แบบทดสอบที่ 1 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ E-lerning

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dukdui
D
Dukdui
Community Contributor
Quizzes Created: 12 | Total Attempts: 19,457
Questions: 6 | Attempts: 884

SettingsSettingsSettings
 1 E-lerning - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียว  เก็บคะแนน 5 คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 

      การเรียน การสอน  ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหากระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงข้อใด

  • A.

   E-lerning

  • B.

   CAI

  • C.

   COMPUTER GRAPHIC

  • D.

   Website

  Correct Answer
  A. E-lerning
  Explanation
  E-learning refers to the process of teaching and learning using electronic media, typically over the internet. It involves the use of technology to deliver educational content and materials to students, allowing them to access and engage with the material at their own pace and convenience. E-learning can include various forms such as online courses, virtual classrooms, multimedia presentations, and interactive learning modules. It is a flexible and convenient way of acquiring knowledge and skills, particularly in today's digital age.

  Rate this question:

 • 2. 

      ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของ E-Learning

  • A.

   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม

  • B.

   การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning)

  • C.

   การเรียนออนไลน์ (On-line Learning)

  • D.

   การเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิค

  Correct Answer
  D. การเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิค
  Explanation
  The correct answer is "การเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิค" (Teaching and learning through electronics) because it is not a form of E-Learning. E-Learning refers to the use of electronic technologies and digital resources for teaching and learning, such as computer-assisted instruction and web-based learning. However, "การเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิค" refers to teaching and learning through electronics, which is a broader term that may include various forms of electronic devices and technologies, but it does not specifically refer to E-Learning.

  Rate this question:

 • 3. 

      ข้อใด คือ ประโยชน์ ของ e-Learning

  • A.

   ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา

  • B.

   ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง

  • C.

   ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

  • D.

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
  Explanation
  The answer "ถูกทุกข้อที่กล่าวมา" means "all of the above" in English. This indicates that all of the benefits mentioned in the previous options are correct and applicable to e-Learning. It implies that e-Learning offers the flexibility to adapt content, saves time and travel costs, and keeps information up to date.

  Rate this question:

 • 4. 

      ข้อใด ไม่ใช่  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  • A.

   สารสนเทศ (Information)

  • B.

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  • C.

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • D.

   เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)

  Correct Answer
  D. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)
  Explanation
  The question asks for the option that is not a component of computer-assisted instruction. Computer-assisted instruction typically involves the use of computers to provide information, individualize instruction, and facilitate interaction between the learner and the computer. Therefore, the correct answer is "เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)" as it is the main component of computer-assisted instruction.

  Rate this question:

 • 5. 

      เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียงหรือ ประมวลผล หมายถึงข้อใด

  • A.

   สารสนเทศ (Information)

  • B.

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  • C.

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • D.

   การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)

  Correct Answer
  A. สารสนเทศ (Information)
  Explanation
  The correct answer is "สารสนเทศ (Information)" because the question is asking for the content that has been organized or processed, and "สารสนเทศ" refers to information. The other options, such as "ความแตกต่างระหว่างบุคคล" (Individualization), "การโต้ตอบ" (Interaction), and "การให้ผลป้อนกลับโดยทันที" (Immediate Feedback), do not directly relate to the organization or processing of content.

  Rate this question:

 • 6. 

     องค์ประกอบของ  สื่อประสม  หมายถึงข้อใด

  • A.

   ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก

  • B.

   แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน์

  • C.

   ภาพเคลื่อนไหว เสียง

  • D.

   ทุกข้อเป็นองค์ประกอบ

  Correct Answer
  D. ทุกข้อเป็นองค์ประกอบ
  Explanation
  The answer is "ทุกข้อเป็นองค์ประกอบ" which means "All options are components." This is because the question asks for the definition of "องค์ประกอบของ สื่อประสม" which translates to "Components of multimedia." The given options include text, still images, graphics, charts, graphs, videos, and sound, all of which are components of multimedia.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.