Diagram Tried

14 Questions | Total Attempts: 191

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Diagram Quizzes & Trivia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Jedným zo vzťahov medzi triedami je vzťah závislosť (dependency).Ako sa kreslí tento vzťah?Vyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   čiarkovanou čiarou s trojuholníkom na konci

  • B. 

   čiarkovanou čiarou so šípkou a stereotypom use

  • C. 

   Plnou čiarou s trojuholníkom na konci

  • D. 

   čiarkovanou čiarou so šípkou

  • E. 

   Plnou čiarou

 • 2. 
  Diagramy tried môžeme nakresliť z rôznych perspektív. Ak sa pri modelovaní zameriame na rozhranie systému, používame perspektívu:Vyberte jednu odpoveď.
  • A. 

   Pojmovú

  • B. 

   špecifikáciu

  • C. 

   Implementáciu

 • 3. 
  Pod pojmom väzobný objekt v UML rozumieme ...Vyberte jednu odpoveď.
  • A. 

   Inštanciu objektu

  • B. 

   Inštanciu asociácie

  • C. 

   Inštanciu asociačnej triedy

  • D. 

   Inštanciu väzby

 • 4. 
  Aký druh tried, okrem nediferencované triedy, rozhrania, implementačné triedy, ešte poznáte?Vyberte jednu odpoveď.
  • A. 

   Návrhové triedy

  • B. 

   Vzorové triedy

  • C. 

   Typové triedy

  • D. 

   Objektové triedy

 • 5. 
  Vzťah kompozície a agregácie je:Vyberte jednu odpoveď.
  • A. 

   Agregácia je silnejší vzťah ako kompozícia

  • B. 

   Kompozícia je silnejší vzťah ako agregácia

  • C. 

   Kompozícia je potomkom agregácie

  • D. 

   Nie je medzi nimi rozdiel

 • 6. 
  Aký je rozdiel medzi operáciou a metódou?Vyberte jednu odpoveď.
  • A. 

   Metóda definuje ako sa má urobiť to, čo deklaruje operáciu

  • B. 

   Nie je medzi nimi žiadny vzťah

  • C. 

   Operácia definuje ako sa má urobiť to, čo deklaruje metóda

  • D. 

   Operácia je predkom metódy

 • 7. 
  V rámci analýzy sa stretávame s druhom tried, ktoré popisujú rolu. úlohu tried v modeli.Ako nazývame takéto triedy?Vyberte jednu odpoveď.
  • A. 

   Nediferencované triedy

  • B. 

   Typové triedy

  • C. 

   Implementačné triedy

  • D. 

   Rozhrania

 • 8. 
  To, že v asociácii medzi triedami A a B môže sa trieda B odkazovať na triedu A znázorňujeme pomocou ...Vyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Plnej čiary so šípkou na konci pri triede A

  • B. 

   Plnej čiary so šípkou na konci pri triede B

  • C. 

   Plnej čiary bez šípok na koncoch

  • D. 

   Plnej čiary so šípkami na obidvoch koncoch

 • 9. 
  Diagramy tried je možné nakresliť z rôznych perspektív.Ktorá z nich je načastejšie používaná?Vyberte jednu odpoveď.
  • A. 

   špecifikácia

  • B. 

   Implementácia

  • C. 

   Pojmová

 • 10. 
  N-árna asociáciaVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Je zobrazená pomocou prázdneho diamantu spojeného čiarami s každou z tried

  • B. 

   Vyjadruje vzájomný vzťah minimálne dvoch tried

  • C. 

   Vyjadruje vzájomný vzťah minimálne troch tried

  • D. 

   Je zobrazená pomocou plného diamantu spojeného čiarami s každou z tried

 • 11. 
  Rozhranie (interface) je druh triedy slúžiacej na definovanie operácii, služieb.Ako je možné zobraziť rozhrania?Vyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Prázdnym kolieskom so stereotypom interface

  • B. 

   Ako normálnu triedu s podčiarknutým menom rozhrania

  • C. 

   Prázdnym kolieskom s menom rozhrania

  • D. 

   Ako normálnu triedu s menom rozhrania a stereotypom interface

 • 12. 
  Pri popise vzťahov medzi triedami sa niekedy stretneme s kvalifikátormi.Na čo slúži kvalifikátor?Vyberte jednu odpoveď.
  • A. 

   Bližšie popisuje kompozíciu

  • B. 

   Bližšie popisuje agregáciu

  • C. 

   Zvyšuje násobnosť v asociácii

  • D. 

   Redukuje násobnosť v asociácii

 • 13. 
  Medzi triedami môže byť niekoľko druhov vzťahov. Jedným z nich je vzťah realizácie (realization).Ako sa kreslí?Vyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   čiarkovanou čiarou so šípkou a stereotypom realize

  • B. 

   Plnou čiarou s trojuholníkom na konci

  • C. 

   čiarkovanou čiarou s trojuholníkom na konci

  • D. 

   Plnou čiarou

  • E. 

   čiarkovanou čiarou so šípkou

 • 14. 
  Jednoduchý vzťah medzi dvoma triedami, pri ktorom jedna trieda používa inú triedu sa nazýva?Vyberte jednu odpoveď.
  • A. 

   Asociácia

  • B. 

   Generalizácia

  • C. 

   Agregácia

  • D. 

   Kompozitná agregácia

  • E. 

   Kompozícia