Diagram Prípadov Použitia

22 Questions | Total Attempts: 1774

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Diagram Prípadov Použitia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Diagram prípadov použitia (use case diagram) patrí medzi: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Nepatrí medzi UML diagramy

  • B. 

   Diagramy správania

  • C. 

   štrukturálne diagramy

 • 2. 
  Pod pojmom biznis prípad použitia rozumieme: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Prípad použitia popisujúci vytváraný informačný systém

  • B. 

   Prípad použitia popisujúci ako to funguje v realite

  • C. 

   Prípad použitia popisujúci interakciu so softvérom

 • 3. 
  Prípady použitia modelujeme preto, aby sme: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Zapojili používateľa do implementácie systému

  • B. 

   Zvýšili náklady na riešenie

  • C. 

   Zvýšili šance na úspešnosť

  • D. 

   Zapojili používateľa do počiatočnej analýzy problému

 • 4. 
  Ak prípad použitia obsahuje niekoľko sekvencií správania, čo ich spája? Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Postupnosť krokov

  • B. 

   Cieľ

  • C. 

   Post condition

  • D. 

   Scenár

 • 5. 
  Aktor: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Nekomunikuje priamo so systémom

  • B. 

   Môže byť aj iný externý systém

  • C. 

   Je súčasťou vyvíjaného systému

  • D. 

   Je voči vyvíjanému systému externý prvok

 • 6. 
  Vzťah rozširovania prípadov použitia je vzťahom medzi základným a rozšíreným prípadom použitia, pri ktorom: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Základný prípad použitia zväčšuje, rozširuje rozšírený prípad použitia

  • B. 

   šípka smeruje smerom k rozšírenému prípadu použitia

  • C. 

   Rozšírený prípad použitia zväčšuje, rozširuje základný prípad použitia

  • D. 

   šípka smeruje smerom k základnému prípadu použitia

 • 7. 
  Chybou pri tvorbe modelu prípadov použitia je, ak: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Je model implementačne závislý

  • B. 

   V modeli nie je zachytená časová závislosť medzi prípadmi použitia

  • C. 

   V modeli chýbajú zlaté prípady použitia

  • D. 

   Sa pri jeho tvorbe nepostupuje zdola hore

 • 8. 
  Každý scenár by mal obsahovať: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Skratku mena autora

  • B. 

   Post condition

  • C. 

   Sekvenciu správania (postupnosť krokov)

  • D. 

   Dátum vytvorenia

 • 9. 
  Aký je vzťah medzi prípadmi použitia a črtami (príbehmi) v XP (extrémnom programovaní): Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Prípady použitia môžu byť východiskom pre črty

  • B. 

   žiadny

  • C. 

   črty v XP sú všeobecnejšie ako prípady použitia

  • D. 

   črty v XP sú jemnejšie (podrobnejšie) ako prípady použitia

 • 10. 
  Medzi jednotlivými aktormi v diagrame prípadov použitia môžu byť nasledujúce vzťahy: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Generalizácia

  • B. 

   Asociácia

  • C. 

   Vzťah zahŕňa (include)

  • D. 

   Vzťah rozšírenia (extend)

 • 11. 
  Aby bol model správny: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Stačí, keď obsahuje iba obslužné use case-y

  • B. 

   Musí obsahovať aj zlaté aj obslužné use case-y

  • C. 

   Stačí, keď obsahuje iba zlaté use case-y

 • 12. 
  Ak je možné v UC diagrame nájsť časovú závislosť medzi jednotlivými prípadmi použitia: Vyberte jednu:
  • A. 

   Nie je to chyba

  • B. 

   Je to chyba

 • 13. 
  Medzi jednotlivými prípadmi použitia v diagrame prípadov použitia môžu byť vzťahy: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Vzťah rozšírenia (extend)

  • B. 

   Asociácia

  • C. 

   Vzťah zahŕňa (include)

  • D. 

   Generalizácia

 • 14. 
  Medzi dvoma prípadmi použitia nepoužívame vzťah: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Extend

  • B. 

   Include

  • C. 

   Generalizácie

  • D. 

   Asociácie

 • 15. 
  Medzi aktormi a jednotlivými prípadmi použitia v diagrame prípadov použitia môže byť vzťah: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Generalizácia

  • B. 

   Vzťah rozšírenia (extend)

  • C. 

   Asociácia

  • D. 

   Vzťah zahŕňania (include)

 • 16. 
  Jeden prípad použitia sa skladá: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Z minimálne dvoch sekvencií správania

  • B. 

   Minimálne z jednej sekvencie správania

  • C. 

   Nemusí mať žiadnu sekvenciu správania

  • D. 

   Z najviac jednej sekvencie správania

 • 17. 
  Vzťah zahŕňania prípadov použitia (include) je vzťahom medzi základným a zahŕňaným prípadom použitia, pri ktorom: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Zahŕňaný prípad použitia zahŕňa základný prípad použitia

  • B. 

   Základný prípad použitia zahŕňa zahŕňaný prípad použitia

  • C. 

   šípka smeruje smerom k zahŕňanému prípadu použitia

  • D. 

   šípka smeruje smerom k základnému prípadu použitia

 • 18. 
  Pri vývoji jednotlivých prípadov použitia: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Najprv vyvíjame rozšírené prípady použitia

  • B. 

   Najprv vyvíjame zahŕňané prípady použitia

  • C. 

   Najprv vyvíjame tie, od ktorých smeruje šípka

  • D. 

   Najprv vyvíjam tie, ku ktorým smeruje šípka vo vzťahu

  • E. 

   Najprv vyvíjame špecializované prípady použitia

 • 19. 
  Hlavným cieľom pri tvorbe diagramu prípadov použitia je: Vyberte aspoň jednu odpoveď:
  • A. 

   Zabezpečiť úplnosť modelu

  • B. 

   Nájsť aspoň jednu funkčnú požiadavku na systém

  • C. 

   Nájsť všetky prípady použitia

  • D. 

   Nájsť všetkých aktorov

 • 20. 
  Scenár by mal obsahovať: Vyberte aspoň jednu odpoveď:
  • A. 

   Meno scenára

  • B. 

   Autora scenára

  • C. 

   Sekvenciu chovania

  • D. 

   A priori podmienky

 • 21. 
  Jeden prípad použitia: Vyberte aspoň jednu odpoveď:
  • A. 

   Môže mať maximálne jeden bod rozšírenia

  • B. 

   Nemusí mať bod rozšírenia

  • C. 

   Musí mať minimálne jeden bod rozšírenia

  • D. 

   Môže mať 3 body rožšírenia

 • 22. 
  Akcie v sekvencii chovania sú: Vyberte aspoň jednu odpoveď:
  • A. 

   činnosti, ktoré vykonáva čas

  • B. 

   činnosti, ktoré vykonáva systém

  • C. 

   činnosti, ktoré vykonáva aktor