Diagram Aktivít

19 Questions | Total Attempts: 1729

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Diagram Aktivít

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pre aktivity a objekty platí: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Ak je objekt výstupom z aktivity, musí byť vstupom hneď do nasledujúcej aktivity

  • B. 

   Ak je objekt výstupom z aktivity, môže byť vstupom do nasledujúcej aktivity

  • C. 

   Ak je objekt výstupom z aktivity, musí byť vstupom do niektorej aktivity

  • D. 

   Ak je objekt výstupom z aktivity, môže byť vstupom do niektorej aktivity

 • 2. 
  Rozšírené regióny (expansion regions) používame ak: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Chceme rozšíriť aktivity o akcie

  • B. 

   Chceme vykonať rovnaké aktivity postupne pre všetky prvky kolekcie

  • C. 

   Chceme vykonať rovnaké aktivity postupne iba pre niektoré prvky kolekcie

  • D. 

   Chceme rozšíriť aktivity o postupnosť iných aktivít

 • 3. 
  V ktorom UML diagrame môžeme použiť plavecké dráhy (swimlanes)? Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Tried

  • B. 

   Nasadenia

  • C. 

   Stavový

  • D. 

   Aktivít

 • 4. 
  Ak je medzi aktivitami tok riadenia: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Vieme určiť, kto je zodpovedný za aktivity

  • B. 

   Vieme určiť, ktoré objekty vstupujú do aktivity

  • C. 

   Vieme určiť poradie aktivít

  • D. 

   Vieme určiť, ktoré objekty vystupujú z aktivity

 • 5. 
  Ak je v diagrame aktivít tok objektov: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Niekedy vieme určiť poradie aktivít

  • B. 

   Vieme určiť, ktoré objekty vstupujú do aktivity

  • C. 

   Vieme určiť, ktoré objekty vystupujú z aktivity

  • D. 

   Vždy vieme určiť presné poradie všetkých aktivít

 • 6. 
  Plavecké dráhy používame: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Na zobrazenie aktivít po splnení podmienky

  • B. 

   Na zobrazenie súčasne vykonávaných aktivít

  • C. 

   Na zobrazenie zodpovednosti za aktivity

 • 7. 
  Podmienka v aktivity diagrame: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Musí byť výraz nadobudajúci hodnoty true alebo false

  • B. 

   Sa píše ako meno prechodu medzi aktivitami

  • C. 

   Sa píše na prechody (čiary) medzi aktivitami v hranatých zátvorkách

  • D. 

   Sa píše priamo na rozhodovací blok v hranatých zátvorkách

 • 8. 
  Možnosť vetvenia v aktivity diagramoch: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Vyjadruje paralelné vykonávanie aktivít

  • B. 

   Môže mať viac ako dve podmienky

  • C. 

   Zobrazujeme pomocou diamantu (kosoštvorec)

  • D. 

   Musí mať práve dve podmienky

 • 9. 
  Tok riadenia môžeme vždy vynechať: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Ak vieme určiť poradie aktivít inak

  • B. 

   Nemôžeme vynechať v žiadnom prípade

  • C. 

   Ak existuje tok objektov

 • 10. 
  Vzťahy v AD môžu byť vyjadrené: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Tokom riadenia

  • B. 

   Tokom objektov

  • C. 

   Tokom tried

  • D. 

   Tokom aktivít

 • 11. 
  Aký je rozdiel medzi aktivitou a akciou? Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Aktivita sa môže skladať z akcií

  • B. 

   Aktivita je (na rozdiel od akcie) ďalej nedeliteľná na menšie časti

  • C. 

   Akcia je (na rozdiel od aktivity) ďalej nedeliteľná na menšie časti

  • D. 

   Akcia sa môže skladať z aktivít

 • 12. 
  Na menšie časti nedeliteľná činnosť v diagrame aktivít sa nazýva: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Stav

  • B. 

   Akcia

  • C. 

   Aktivita

 • 13. 
  Diagram aktivít môže mať: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Dva začiatky a jeden koniec

  • B. 

   Jeden začiatok a tri konce

  • C. 

   Dva začiatky a tri konce

  • D. 

   Jeden začiatok a jeden koniec

 • 14. 
  Diagram aktivít patrí medzi: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Diagramy správania

  • B. 

   OCL diagramy

  • C. 

   Nepatrí medzi UML diagramy

  • D. 

   štrukturálne diagramy

 • 15. 
  Na zobrazenie prijatia signálu používame: Vyberte jednu:
  • A. 

   Symbol konkávneho (vyhĺbeného) päťuholníka

  • B. 

   Symbol konvexného (vypuklého) päťuholníka

 • 16. 
  Možnosť rozhodovania v aktivity diagramoch: Vyberte aspoň jednu odpoveď:
  • A. 

   Musí mať práve dve podmienky

  • B. 

   Môže mať viac ako dve podmienky

  • C. 

   Zobrazujeme pomocou diamantu (kosoštvorec)

  • D. 

   Vyjadruje paralelné vykonávanie aktivít

 • 17. 
  Diagram aktivít používame na: Vyberte aspoň jednu odpoveď:
  • A. 

   Znázornenie zodpovednosti prvkov systému za jednotlivé aktivity

  • B. 

   Znázornenie základných funkcionalít systému

  • C. 

   Zobrazenie poradia aktivít počas vykonávania prípadu použitia

  • D. 

   Zobrazenie stavov jednotlivých prvkov systému

 • 18. 
  Ak potrebujeme zobraziť rozdelenie aktivít na paralelne vykonávané aktivity: Vyberte aspoň jednu odpoveď:
  • A. 

   Použijeme plavecké dráhy

  • B. 

   Použijeme prvok fork, do ktorého príde jeden tok riadenia a z ktorého pôjde niekoľko paralelných tokov riadenia

  • C. 

   Použijeme prvok rozhodovací blok, do ktorého príde jeden tok riadenia a z ktorého pôjde niekoľko tokov riadenia

  • D. 

   Použijeme tok objektov

 • 19. 
  Ak je podmienka pre rozhodovanie znázornená priamo na prechode z aktivity: Vyberte aspoň jednu odpoveď:
  • A. 

   Niekedy je to chyba

  • B. 

   Vždy je to chyba

  • C. 

   Je to v poriadku