Test Pergaditor Ne Lenden E Biologjis per Testin E Matures

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tranilla
T
Tranilla
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 6,175
Questions: 19 | Attempts: 6,182

SettingsSettingsSettings
Test Pergaditor Ne Lenden E Biologjis per Testin E Matures - Quiz

Test pergaditor ne lenden e biologjis per testin e matures


Questions and Answers
 • 1. 

  Ne cilin grup te kategoris ushqyese bene pjese Ariu

  • A.

   Ne organizma omnivore

  • B.

   Ne organizma parazit

  • C.

   Ne organizma prodhues

  • D.

   Ne organizma zberthyes

  Correct Answer
  A. Ne organizma omnivore
  Explanation
  In this question, the correct answer is "Ne organizma omnivore." This means that the lion belongs to the group of omnivorous organisms. Omnivores are organisms that consume both plants and animals as part of their diet. Lions are known to be carnivorous animals, but they also eat plants occasionally, such as grass or fruits. Therefore, they are considered omnivores.

  Rate this question:

 • 2. 

  Dallimi kryesor ne mes te qelizes prokariote dhe asaj eukariote eshte se qeliza prokariote nuk ka:

  • A.

   Mur qelizor

  • B.

   Material gjenetik

  • C.

   Membran qelizore

  • D.

   Membrane berthamore

  Correct Answer
  D. Membrane berthamore
  Explanation
  The main difference between prokaryotic and eukaryotic cells is that prokaryotic cells do not have a nuclear membrane or a membrane-bound nucleus, while eukaryotic cells do. The term "membrane berthamore" refers to the nuclear membrane in eukaryotic cells, which surrounds and protects the genetic material. Therefore, the correct answer is "membrane berthamore" because prokaryotic cells lack this specific membrane structure.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ku shendrrohet ne qeliz Glukoza ne ATP

  • A.

   Berthamë

  • B.

   Lizozome

  • C.

   Kloroplaste

  • D.

   Mitokondri

  Correct Answer
  D. Mitokondri
  Explanation
  Mitokondri është përgjegjës për procesin e konvertimit të glukozës në ATP, që është monedha e energjisë së qelizave. ATP prodhohet në procesin e glikolizës, që ndodh në citoplazmë, dhe pastaj përfundon në mitokondri, ku ndodh procesi i fosforilimit oksidativ. Kështu, mitokondri është organela qelizore që kryen këtë proces të rëndësishëm për prodhimin e energjisë në formën e ATP.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ne cilat prej ketyre organeleve te qelizes bimore eshte gjetur prezenca e ADN?

  • A.

   Centozom

  • B.

   Vakuole

  • C.

   Aparati i Golgjit

  • D.

   Lizozome

  Correct Answer
  A. Centozom
  Explanation
  The correct answer is centrosome. The centrosome is a small organelle found in plant cells where the DNA is present. It plays a crucial role in cell division by organizing the microtubules that form the spindle apparatus. The centrosome also helps in the distribution of chromosomes during cell division.

  Rate this question:

 • 5. 

  Cila nga strukturat e meposhtme eshte ind

  • A.

   Zemra

  • B.

   Veshka

  • C.

   Lukthi

  • D.

   Gjaku

  Correct Answer
  D. Gjaku
  Explanation
  Gjaku është ind sepse është një lëng i cili përbëhet nga qelizat e kuqe dhe të bardha të gjakut, si dhe nga elementët e tjerë të tretësishëm si qelizat e bardha dhe trombocitet. Gjaku është i rëndësishëm për transportimin e oksigjenit dhe substancave të tjera në të gjithë trupin, si dhe për eliminimin e produkteve të ndotura dhe mbetjeve të tjera të panevojshme.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ne cilen kategori te shtazeve bene pjes delfini

  • A.

   Zvarranik

  • B.

   Gjitar

  • C.

   Peshq

  • D.

   Ujetoksor

  Correct Answer
  B. Gjitar
  Explanation
  The correct answer is "Gjitar" because dolphins are mammals that belong to the category of marine animals. They are known for their intelligence, playful behavior, and their ability to communicate through a series of clicks and whistles. Dolphins are not reptiles, fish, or birds, which are represented by the other options given. Therefore, the most appropriate category for dolphins would be "Gjitar," which means mammals in Albanian.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ne cilin grup te kategoris trofike bene pjes njeriu

  • A.

   Parazit

  • B.

   Prodhues

  • C.

   Zberthyes

  • D.

   Omnivore

  Correct Answer
  D. Omnivore
  Explanation
  An omnivore is an organism that consumes both plant and animal matter. Humans are classified as omnivores because our diet includes a wide range of foods, including fruits, vegetables, grains, meat, and dairy products. We have the ability to digest and obtain nutrients from both plant and animal sources, which is characteristic of omnivorous organisms.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ne cilen pjes te qelizes kryhet cikli i Krebsit

  • A.

   Plastide

  • B.

   Ribozome

  • C.

   Mitokondrie

  • D.

   Citoplazme

  Correct Answer
  C. Mitokondrie
  Explanation
  The Krebs cycle, also known as the citric acid cycle, is a series of chemical reactions that occur in the mitochondria of cells. It is an essential part of cellular respiration, where glucose is broken down to produce energy in the form of ATP. Since the Krebs cycle takes place in the mitochondria, the correct answer is Mitokondrie.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ku kryhet translatimi i ARN

  • A.

   Plastide

  • B.

   Ribozome

  • C.

   Aparati i Golgjit

  • D.

   Vakuole

  Correct Answer
  B. Ribozome
  Explanation
  Ribozomes are responsible for the translation of mRNA into proteins. They are small, organelle-like structures found in the cytoplasm of cells. They consist of RNA molecules and proteins, and they play a crucial role in protein synthesis. Ribozomes bind to mRNA and use the genetic information encoded in the mRNA to assemble amino acids into a polypeptide chain, which then folds into a functional protein. Therefore, ribozomes are directly involved in the process of translating the genetic information stored in the mRNA into functional proteins.

  Rate this question:

 • 10. 

  Cila nga bazat e meposhtme acidike mungon te ARN-ja

  • A.

   Adenina

  • B.

   Timina

  • C.

   Guanina

  • D.

   Citozina

  Correct Answer
  B. Timina
  Explanation
  Timina është një nga bazat e nitrogenit që gjendet në ADN (Acid Deoksiribonukleik). ARN-ja (Acid Ribonukleik) nuk përmban timinë, por në vend të saj përdor bazën e nitrogenit uracilin. Kjo është arsyeja pse timina mungon në ARN.

  Rate this question:

 • 11. 

  Antitrupat u takojne tipit te

  • A.

   Albuminave

  • B.

   Globulinave

  • C.

   Lipideve

  • D.

   Glucideve

  Correct Answer
  B. Globulinave
  Explanation
  The given text is not readable and does not make sense. Therefore, it is not possible to generate an explanation for the correct answer.

  Rate this question:

 • 12. 

  Qelizat qe hyjne ne perberjen e indit kercor quhen

  • A.

   Osteoblaste

  • B.

   Osteoklaste

  • C.

   Kondrioblaste

  • D.

   Mieloniblaste

  Correct Answer
  C. Kondrioblaste
  Explanation
  The correct answer is Kondrioblaste. Kondrioblasts are cells that are involved in the formation of cartilage. They differentiate into chondrocytes, which are the mature cartilage cells. These cells play a crucial role in the growth and development of bones and cartilage tissues.

  Rate this question:

 • 13. 

  Cfare ndodh nese demtohet nervi motorik ne kuader te elementeve te ahrkut refleksiv ?

  • A.

   Nuk ndryshon reagimi refleksiv

  • B.

   Nuk realizohet reagimi refleksiv

  • C.

   Shpejton pak reagimin refleksiv

  • D.

   Shpejton shume reagimin refleksiv

  Correct Answer
  B. Nuk realizohet reagimi refleksiv
  Explanation
  If the motor nerve is damaged within the framework of the reflex arc, the reflex response will not be able to occur. This is because the motor nerve is responsible for transmitting the signals from the central nervous system to the effector organ, which carries out the reflex action. Without the motor nerve, the signal cannot reach the effector organ, and therefore the reflex response cannot be carried out.

  Rate this question:

 • 14. 

  Tiparet e dyta seksuale zhvillohen gjatë:

  • A.

   Ontogjenezes

  • B.

   Spermatogjenezes

  • C.

   Gametogjenezes

  • D.

   Partenogjenezes

  Correct Answer
  A. Ontogjenezes
  Explanation
  The second sexual characteristics develop during ontogenesis, which refers to the development and growth of an individual from fertilization to adulthood. This process involves the differentiation of cells and tissues, leading to the development of secondary sexual characteristics such as breast development in females and facial hair growth in males. Spermatogenesis refers to the production of sperm cells, gametogenesis refers to the production of gametes (sperm and egg cells), and partenogenesis refers to the development of an organism from an unfertilized egg.

  Rate this question:

 • 15. 

  Tripleti i nukleotideve ne ARNt quhet

  • A.

   Kodon

  • B.

   Mejoz

  • C.

   Antikodon

  • D.

   Transkriptim

  Correct Answer
  C. Antikodon
  Explanation
  The correct answer is "Antikodon." The question is asking for the term used to describe the triplets of nucleotides in tRNA. The term "antikodon" refers to the sequence of three nucleotides on the tRNA molecule that is complementary to a specific codon on the mRNA during protein synthesis. This complementary pairing between the antikodon and codon ensures that the correct amino acid is added to the growing polypeptide chain.

  Rate this question:

 • 16. 

  Bimet e gjelbra arrijn te prodhojn ushqim sepse kane :

  • A.

   Kloroplaste

  • B.

   Mitokondri

  • C.

   Vakuol

  • D.

   Bertham

  Correct Answer
  A. Kloroplaste
  Explanation
  Bimet e gjelbra arrijnë të prodhojnë ushqim sepse kanë kloroplaste. Kloroplastet janë organele qelizore të cilat përmbajnë pigmentin e gjelbër, klorofilin, dhe janë përgjegjëse për fotosintezën. Fotosinteza është procesi ku bimet e gjelbra përdorin energjinë e diellit për të konvertuar dioksidin e karbonit dhe ujën në glukozë dhe oksigjen. Kjo glukozë është ushqimi që bimet e gjelbra prodhojnë për veten dhe për të gjithë ekosistemin.

  Rate this question:

 • 17. 

  Një individ me grup gjaku B mund të marrë gjak nga individët me grup gjaku:

  • A.

   A dhe 0

  • B.

   A dhe B

  • C.

   B dhe 0

  • D.

   AB dhe B

  Correct Answer
  C. B dhe 0
  Explanation
  An individual with blood type B can receive blood from individuals with blood types B and 0. This is because blood type B individuals have antibodies against blood type A, so they cannot receive blood from individuals with blood type A. However, they do not have antibodies against blood type B or 0, so they can receive blood from individuals with these blood types.

  Rate this question:

 • 18. 

  Cilat nga këto lëndë transportohen me anë të ksilemës?

  • A.

   Sheqernat

  • B.

   Oksigjeni

  • C.

   Uji dhe kripërat minerale

  • D.

   Hormonet

  Correct Answer
  C. Uji dhe kripërat minerale
  Explanation
  Uji dhe kripërat minerale janë lëndë që janë të nevojshme për funksionimin e trupit dhe për të ruajtur ekuilibrin e elektrolitëve. Këto lëndë transportohen nëpërmjet gjakut dhe sistemit limfatik për t'u shpërndarë në të gjithë trupin.

  Rate this question:

 • 19. 

  Mungesa e vitamines C shkakton:

  • A.

   Terin e pulave

  • B.

   Anemin

  • C.

   Skorbutin

  • D.

   Semundjen beri-beri

  Correct Answer
  C. Skorbutin
  Explanation
  Mungesa e vitamines C shkakton skorbutin. Skorbuti është një sëmundje që shkaktohet nga mungesa e vitamines C në trup. Vitamina C është e nevojshme për prodhimin e kolagenit, një proteinë që ndihmon në mbajtjen e mureve të indeve të trupit të fortë dhe të shëndetshme. Kur mungon vitamina C, muret e indeve fillojnë të dobësohen dhe shfaqen simptoma si gjakderdhje, dhimbje të muskujve, humbje e dhëmbëve dhe probleme të tjera shëndetësore. Prandaj, mungesa e vitamines C shkakton skorbutin.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.