Baze Podataka Ispit

124 Questions | Attempts: 1667
Share

SettingsSettingsSettings
Baze Podataka Ispit - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Relaciona algebra je:
  • A. 

   Skup operatora za rad sa relacijama, a rezultati operacija su takođe relacije

  • B. 

   Skup relacija nad kojima se vrše algebarske operacije nad atributima

  • C. 

   Skup algebarskih izraza za sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje vrednosti atributa u relacijama

  • D. 

   Skup operacija za kreiranje relacija i za postavljanje ograničenja nad atributima putem relacione algebre

 • 2. 
  Relaciona algebra je:
  • A. 

   Osnova za postavljanje ograničenja između relacija

  • B. 

   Osnova za postavljanje algebraskih ograničenja nad atributima

  • C. 

   Osnova za upitne jezike koje koriste ljudi

  • D. 

   Osnova za matematičko modelovanje relacija

 • 3. 
  Upitni jezik je:
  • A. 

   Jezik kojim se dodeljuju vrednosti atributima sa NULL vrednostima

  • B. 

   Jezik kojim korisnici zahtevaju informacije iz BP

  • C. 

   Jezik kojim se modeluje baza podataka

  • D. 

   Jezik kojim se postavljaju ograničenja nad vrednostima atributa

 • 4. 
  Unarna operacija relacione algebre je: 
  • A. 

   Operacija nad jednim atributom u relaciji

  • B. 

   Operacija koja kao rezultat daje relaciju sa jednim atributom

  • C. 

   Operacija koja se izvršava nad jednim redom u relaciji

  • D. 

   Operacija nad jednom relacijom

 • 5. 
  Binarna operacija relacione algebre je: 
  • A. 

   Operacija koja se izvršava nad dva reda u relaciji

  • B. 

   Operacija nad dve relacije

  • C. 

   Operacija nad dva atributa u relaciji

  • D. 

   Operacija koja kao rezultat daje relaciju sa dva atributa

 • 6. 
  Restrikcija je operacija relacione algebre koja: 
  • A. 

   Iz polazne relacije po zadatom kriterijumu izdvaja podskup n-torki

  • B. 

   Iz polazne relacije po zadatom skupu atributa formira novu relaciju kao skup n-torki nad tim atributima

  • C. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve n-torke prve relacije koje se ne nalaze u drugoj relaciji

  • D. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve n-torke prve relacije koje se nalaze u drugoj relaciji

 • 7. 
  Projekcija je operacija relacione algebre koja: 
  • A. 

   Iz polazne relacije po zadatom kriterijumu izdvaja podskup n-torki

  • B. 

   Iz polazne relacije po zadatom skupu atributa formira novu relaciju kao skup n-torki nad tim atributima

  • C. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve n-torke prve relacije koje se ne nalaze u drugoj relaciji

  • D. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve n-torke prve relacije koje se nalaze u drugoj relaciji

 • 8. 
  Razlika je operacija relacione algebre koja: 
  • A. 

   Iz polazne relacije po zadatom kriterijumu izdvaja podskup n-torki

  • B. 

   Iz polazne relacije po zadatom skupu atributa formira novu relaciju kao skup n-torki nad tim atributima

  • C. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve n-torke prve relacije koje se ne nalaze u drugoj relaciji

  • D. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve n-torke prve relacije koje se nalaze u drugoj relaciji

 • 9. 
  Presek je operacija relacione algebre koja:
  • A. 

   Iz polazne relacije po zadatom kriterijumu izdvaja podskup n-torki

  • B. 

   Iz polazne relacije po zadatom skupu atributa formira novu relaciju kao skup n-torki nad tim atributima

  • C. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve n-torke prve relacije koje se ne nalaze u drugoj relaciji

  • D. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve n-torke prve relacije koje se nalaze u drugoj relaciji

 • 10. 
  Unija je operacija relacione algebre koja:
  • A. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži izdvaja iste n-torke iz obe relacije

  • B. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve atribute iz obe relacije, ali se oni ne mogu ponoviti

  • C. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve n-torke prve relacije koje se ne nalaze u drugoj relaciji

  • D. 

   Iz dve polazne relacije formira novu koja sadrži sve n-torke iz obe relacije

 • 11. 
  Unijska kompatibilnost je neophodna za sledeće operacije relacione algebre: 
  • A. 

   Unija, presek, razlika

  • B. 

   Unija, restrikcija, projekcija

  • C. 

   Unija, dekartov proizvod, spajanje

  • D. 

   Unija, projekcija, razlika

 • 12. 
  Posle operacije selekcije, u novonastaloj relaciji: 
  • A. 

   Broj n-torki je isti kao kod polazne relacije

  • B. 

   Broj n-torki može biti veći od broja n-torki polazne relacije, ako ima puno duplikata

  • C. 

   Broj n-torki je jednak broju atributa

  • D. 

   Broj n-torki je jednak ili manji od broja n-torki polazne relacije

 • 13. 
  Posle operacije selekcije, u novonastaloj relaciji:
  • A. 

   Broj atributa je manji ili jednak broju atributa polazne relacije

  • B. 

   Broj atributa zavisi od uslova selekcije

  • C. 

   Broj atributa se uvećava

  • D. 

   Broj atributa je jednak broju atributa polazne relacije

 • 14. 
  Posle operacije projekcije, u novonastaloj relaciji:
  • A. 

   Broj atributa je manji ili jednak broju atributa polazne relacije

  • B. 

   Broj atributa zavisi od uslova selekcije

  • C. 

   Broj atributa može biti i veći od broja atributa polazne relacije, ako nema duplikata

  • D. 

   Broj atributa je jednak broju atributa polazne relacije

 • 15. 
  Posle operacije projekcije, u novonastaloj relaciji: 
  • A. 

   Broj n-torki je isti kao kod polazne relacije

  • B. 

   Broj n-torki može biti veći od broja n-torki polazne relacije, ako ima puno duplikata

  • C. 

   Broj n-torki je jednak ili manji od broja n-torki polazne relacije

  • D. 

   Broj n-torki je jednak broju atributa

 • 16. 
  SQL naredba za definisanje (DDL) je: 
  • A. 

   GRANT

  • B. 

   INSERT

  • C. 

   CREATE

  • D. 

   SELECT

  • E. 

   UPDATE

  • F. 

   DELETE

 • 17. 
  SQL naredba za dodelu privilegija korisnicima je: 
  • A. 

   SELECT

  • B. 

   UPDATE

  • C. 

   DELETE

  • D. 

   GRANT

  • E. 

   CREATE

  • F. 

   INSERT

 • 18. 
  Obeležiti šta sve sadrže SQL naredba za kreiranje tabela: 
  • A. 

   Ime tabele

  • B. 

   Ime svake kolone

  • C. 

   Ip svake kolone

  • D. 

   Ograničenja za kolone

  • E. 

   Ograničenja za kolone

  • F. 

   Dodela privilegija korisnicima

  • G. 

   Upit za dobijanje informacija

 • 19. 
  UNIQUE klauzula kao ograničenje kolone označava : 
  • A. 

   Data kolona je jedinstven strani ključ

  • B. 

   Data kolona ima iste vrednosti u svakom zapisu

  • C. 

   U datoj koloni nije dozvoljeno ponavljanje istih vrednosti

  • D. 

   Data kolona je primarni ključ

 • 20. 
  Ako se neka kolona označi kao PRIMARY KEY to znači: 
  • A. 

   Data kolona je primarni ključ, ali je dozvoljeno ponavljanje vrednosti

  • B. 

   Data kolona je primarni ključ, nije dozvoljeno ponavljanje vrednosti, ali može se uneti NULL vrednost ako to nije u suprotnosti sa referencijalnim integritetom

  • C. 

   Kolona je primarni ključ, nije dozvoljena NULL vrednost, niti ponavljanje vrednosti

  • D. 

   Kolona je primarni ključ, numeričkog je tipa i nije dozvoljeno unošenje NULL vrednosti

 • 21. 
  Šta znači sledeće ograničenje pri kreiranju tabele: ImeKolone REFERENCES ImeTabele 
  • A. 

   Ta kolona je strani ključ u odnosu na tabelu ImeTabele

  • B. 

   Data kolona je primarni ključ tabele ImeTabele

  • C. 

   Data kolona je ujedno strani i primarni ključ tabele ImeTabele, na koju se može referencirati

  • D. 

   U toj koloni se mogu unositi atributi koji su VARCHAR tipa, za unos imena

 • 22. 
  Naredba za uklanjanje tabele iz BP je: 
  • A. 

   PURGE TABLE Ime Tabele CLEAR

  • B. 

   DELETE ImeTabele UNCONDITION

  • C. 

   DROP TABLE ImeTabele

  • D. 

   DELETE TABLE ImeTabele

 • 23. 
  Kod brisanja (uklanjanja) tabele iz BP neophodno je da: 
  • A. 

   Se sačuvaju vrednosti atributa koji je primarni ključ

  • B. 

   Se prethodno izvrši uklanjanje atributa

  • C. 

   Se u tabelu unesu NULL vrednosti

  • D. 

   Tabela bude prazna

 • 24. 
  INDEX je : 
  • A. 

   Pomoćna datoteka za ubrzanje pristupa podacima u osnovnoj datoteci

  • B. 

   Veza između tabela koja se uspostavlja preko primarnog i stranog ključa

  • C. 

   Vrednost atributa koja se inkrementalno menja

  • D. 

   Vrsta pogleda (VIEW) koji se permanentno pamti u bazi podataka

 • 25. 
  Koji atributi nisu dobri kandidat za INDEX: 
  • A. 

   Podatak tipa CHAR

  • B. 

   Slika

  • C. 

   Audio zapis

  • D. 

   Video zapis

  • E. 

   Podatak tipa INTEGER

  • F. 

   Decimalni podatak

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.