Ipt - Ispit 1. Deo

134 Questions | Total Attempts: 533

SettingsSettingsSettings
Ipt - Ispit 1. Deo - Quiz

IPT - Ispit 1. deo.


Questions and Answers
 • 1. 
  Šesti sloj OSI referentnog modela je:
  • A. 

   Prezentacioni sloj

  • B. 

   Aplikacioni sloj

  • C. 

   Sloj sesije

  • D. 

   Mrežni sloj

 • 2. 
  Nabroj tri mrežne arhitekture:
  • A. 

   ITU, RFC, CCITT

  • B. 

   OSI, TCP/IP, X.25

  • C. 

   Zvezda, prsten i magistrala

  • D. 

   Token bus, Token ring, CSMA/CD

 • 3. 
  Skup slojeva i protokola naziva se:
  • A. 

   Interfejsna arhitektura

  • B. 

   Kodirana arhitektura

  • C. 

   Slojevita arhitektura

  • D. 

   Mrežna arhitektura

 • 4. 
  ATM je:
  • A. 

   Integrisana mreža digitalnih servisa i može se koristiti samo za telefoniju

  • B. 

   Protokol u WAN mrežama

  • C. 

   Integrisana mreža digitalnih servisa i može se koristiti za računarske mreže i telefoniju

  • D. 

   Mreža koja omogućava asinhroni prenos govora, podataka i video zapisa

 • 5. 
  PDU je skraćenica za:
  • A. 

   Protocol Data Unit

  • B. 

   Paging Domen Unit

  • C. 

   Protocol Digital Uplink

  • D. 

   Partial Domen Unit

 • 6. 
  Koji referentni model je standardizovan od strane ISO – a?
  • A. 

   X.25

  • B. 

   OSI

  • C. 

   TCP/IP

  • D. 

   ATM

 • 7. 
  Virtuelno kolo se uspostavlja kod:
  • A. 

   Datagram servisa

  • B. 

   Nikada se ne uspostavlja

  • C. 

   Servisa sa uspostavom veze

  • D. 

   Kod prenosa podataka

 • 8. 
  Konverzijom u standardni format podataka bavi se:
  • A. 

   Transportni sloj

  • B. 

   Sloj sesije

  • C. 

   Aplikacioni sloj

  • D. 

   Prezentacioni sloj

 • 9. 
  Glavna karakteristika fizičkog sloja je:
  • A. 

   Mehanička, električna, funkcionalna i proceduralna

  • B. 

   Velika pouzdanost i imunost na nastanak greške

  • C. 

   Fizički protokol

  • D. 

   Tip medijuma za prenos podataka

 • 10. 
  Datagram je tip servisa u kome:
  • A. 

   Postoji uspostava veze

  • B. 

   Nema uspostave veze

  • C. 

   Postoji raskidanje veze

  • D. 

   Postoji uspostava i raskidanje veze

 • 11. 
  Jedinica podataka na sloju veze je:
  • A. 

   Bit

  • B. 

   Paket

  • C. 

   Ram

  • D. 

   Segment

 • 12. 
  Navesti funkciju aplikacionog sloja:
  • A. 

   Obezbeđuje fizički prenos podataka

  • B. 

   Obezbeđuje konverziju podataka

  • C. 

   Omogućava korisniku da pristupi internetu

  • D. 

   Omogućava aplikacionom procesu da pristupi OSI okruženju

 • 13. 
  Skup slojeva i protokola naziva se:
  • A. 

   Slojevita arhitektura

  • B. 

   Interfejsna arhitektura

  • C. 

   Kodirana arhitektura

  • D. 

   Mrežna arhitektura

 • 14. 
  Koji referentni model je standardizovan od strane ISO – a?
  • A. 

   X.25

  • B. 

   OSI

  • C. 

   TCP/IP

  • D. 

   ATM

 • 15. 
  Koji je prvi sloj u OSI referentnom modelu:
  • A. 

   Aplikacioni sloj

  • B. 

   Mrežni sloj

  • C. 

   Fizički sloj

  • D. 

   Sloj veze

 • 16. 
  Transportni sloj OSI modela:
  • A. 

   Bavi se prenosom bitova između dva uređaja

  • B. 

   Zadužen je za kontrolu toka i detekciju grešaka, uspostavljanje, raskidanje i održavanje veze

  • C. 

   Bavi se logičkim adresiranjem i rutiranjem paketa po mreži

  • D. 

   Određuje koji je tip veze potrebno uspostaviti i po potrebi vrši segmentaciju podataka u datagrame

 • 17. 
  OSI referentni model se odnosi na:
  • A. 

   7 slojeva

  • B. 

   3 sloja

  • C. 

   6 slojeva

  • D. 

   4 sloja

 • 18. 
  Sintaksa protokola se odnosi na:
  • A. 

   Format podataka i nivo signala

  • B. 

   Upravljačke informacije

  • C. 

   Tip sinhronizacije

  • D. 

   Tip ramova

 • 19. 
  Primitive su podeljene u:
  • A. 

   8 klasa

  • B. 

   4 klasе

  • C. 

   3 klase

  • D. 

   16 klasa

 • 20. 
  Prema OSI modelu, sloj N na jednoj mašini komunicira sa:
  • A. 

   Slojevima od 1 do N na drugoj mašini

  • B. 

   Slojem N+2 na drugoj mašini

  • C. 

   Slojem N na drugoj mašini

  • D. 

   Sa fiziškim slojem na drugoj mašini

 • 21. 
  SDU je skraćenica za:
  • A. 

   Service Digital Uplink

  • B. 

   Service Domen Unification

  • C. 

   Service Data Unification

  • D. 

   Service Data Unit

 • 22. 
  Primitive su:
  • A. 

   Zahtev, indikacija, odgovor i potvrda

  • B. 

   Otkaz

  • C. 

   Prekid

  • D. 

   Alternativna ruta

 • 23. 
  Servis se formalno specificira preko:
  • A. 

   Interfejsa

  • B. 

   Primitiva

  • C. 

   Aplikacija

  • D. 

   Protokola

 • 24. 
  X.25 je standard za:
  • A. 

   Interfejs između DCE i transmisionog medijuma

  • B. 

   Interfejs između DTE i DCE

  • C. 

   Interfejs između DTE i mrežnog adaptera

  • D. 

   Interfejs između DCE i DSE

 • 25. 
  Glavna karakteristika fizičkog sloja je:
  • A. 

   Velika pouzdanost i imunost na nastanak greške

  • B. 

   Fizički protokol

  • C. 

   Mehanička, električna, funkcionalna i proceduralna

  • D. 

   Tip medijuma za prenos podataka

Back to Top Back to top