Aop 2.Kol

52 Questions | Attempts: 799
Share

SettingsSettingsSettings
Aop 2.Kol - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kompleksnost neuronskih modela:
  • A. 

   Opada sa porastom broja sinapsi

  • B. 

   Opada sa porastom broja neurona

  • C. 

   Raste sa porastom broja sinapsi

  • D. 

   Raste sa porastom broja neurona

 • 2. 
  Pravilo klasifikacije 1 NN glasi: 
  • A. 

   X pripada klasi kojoj pripada njen 2 sused

  • B. 

   X pripada onoj klasi kojoj pripada njen 1 sused

  • C. 

   X pripada klasi kojoj pripada vecina njenih prvih k suseda

 • 3. 
  Ako je klasa hipoteza H skup svih prava u 2D, tada je VC dimenzija ove klase:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   3

 • 4. 
  Validacioni skup sluzi za:
  • A. 

   Selekciju modela

  • B. 

   Procenu tacnosti izabranog i obucenog modela

  • C. 

   Obucavanja modela

 • 5. 
  Sta su konacne klase hipoteza?
  • A. 

   One klase koje sadrze beskonacan broj prediktora (hipoteza)

  • B. 

   One klase cija je kardinalnost izmedju alefa_0 i alefa_1

  • C. 

   One klase koje sadrze konacan broj prediktora (hipoteza)

 • 6. 
  Biometrijska autentifikacija se moze posmatrati kao: ???
  • A. 

   Klasifikacioni problem sa vise od dve klase

  • B. 

   Klasifikacioni problem sa dve klase

  • C. 

   Regresioni problem

 • 7. 
  U scenariju pasivnog obucavanja, na raspolaganju su:
  • A. 

   Pored obucavajuceg skupa i podskup uzoraka koje sistem samostalno izdvaja iz obucavajuceg skupa 

  • B. 

   Samo uzorci iz obucavajuceg skupa

  • C. 

   Pored obucavajuceg skupa i uzorci koje sistem sam generise

 • 8. 
  VC dimenzija klase svih hiperravni u K - dimenzionom prostoru je:
  • A. 

   K

  • B. 

   K+1

  • C. 

   K-1

 • 9. 
  Masinsko ucenje je neophodno u slucaju da:
  • A. 

   Postoje eksperti za datu oblast razmatranja

  • B. 

   Ljudi su u stanju da objasne svoju ekspertizu

  • C. 

   Ne postoje eksperti za datu oblast razmatranja

  • D. 

   Ljudi nisu u stanju da objasne svoju ekspertizu

 • 10. 
  Kriva obucavanja prikazuje:
  • A. 

   Zavisnost greske na test skupu prilikom postepenog povecanja broja podataka, koristeci prethodne podatke kao prefiks uvecanom skupu podataka

  • B. 

   Zavisnost greske na test i validacionom skupu prilikom postepenog povecanja broja podataka, koristeci prethodne podatke kao prefiks uvecanom skupu podataka

  • C. 

   Zavisnost greske na validacionom skupu prilikom postepenog povecanja broja podataka, koristeci prethodne podatke kao prefiks uvecanom skupu podataka

  • D. 

   Zavisnost greske na obucavajucem skupu prilikom postepenog povecanja broja podataka, koristeci prethodne podatke kao prefiks uvecanom skupu podataka

 • 11. 
  Ako je krosvalidaciona greska velika, potrebno je: 
  • A. 

   Redukovati postojece podatke

  • B. 

   Obezbediti vise novih podataka

  • C. 

   Smanjiti broj obelezja

  • D. 

   Promeniti model

  • E. 

   Povecati broj obelezja

 • 12. 
  Sta je prava mera performansi jednog sistema masinskog ucenja?
  • A. 

   Tacnost na vidjenim primerima

  • B. 

   Tacnost na nevidjenim primerima

  • C. 

   Prosecna tacnost na vidjenim i nevidjenim primerima

 • 13. 
  Ako je velika greska na treningu, moguca poboljsanja su:
  • A. 

   Redukovati postojeci broj obelezja

  • B. 

   Dodati vise obelezja

  • C. 

   Produziti obucavanje

  • D. 

   Skratiti obucavanje

  • E. 

   Izabrati jednostavniji model

  • F. 

   Izabrati kompleksniji model

 • 14. 
  U sistemima masinskog ucenja sa induktivnim transferom:
  • A. 

   Vrsi se evaluacija sistema na primerima iz domena koji nije bio prisutan u procesu obucavanja

  • B. 

   Sistem obucen za jedan problem se koristi prilikom obucavanja sistema za neki drugi problem

  • C. 

   Sistem obucen za jedan problem se ne koristi prilikom obucavanja sistema za neki drugi problem

 • 15. 
  Kod transduktivnog ucenja cilj je sinteza sistema masinskog ucenja koji se dobro ponasa:
  • A. 

   Samo na obucavajucem skupu

  • B. 

   Samo na test primerima, koji su bez oznaka prisutni u fazi obucavanja

  • C. 

   Samo na nevidjenim primerima

 • 16. 
  U metodu histograma procena funkcije gustine verovatnoce na skup uzoraka duzine N ima: 
  • A. 

   P_N(X)=(1/N) (broj uzoraka u binu u kome je X)

  • B. 

   P_N(X)=((broj uzoraka u binu u kome je X)/(velicina bina koji sadrzi X))

  • C. 

   P_N(X)=(1/N) ((broj uzoraka u binu u kome je X)/(velicina bina koji sadrzi X))

 • 17. 
  Kod induktivnog ucenja cilj je da se sintetisani sistem masinskog ucenja dobro ponasa na:
  • A. 

   Svim primerima iz normalne raspodele

  • B. 

   Svim primerima dobijenim iz raspodele koja je ista kao i za obucavajuci skup

  • C. 

   Svim primerima dobijenim iz svih mogucih raspodela

  • D. 

   Svim primerima dobijenim iz Laplasove raspodele

 • 18. 
  Ukoliko fiksiramo broj uzoraka u obucavajucem skupu, a povecamo dimenzionalnost (vektor obelezja je sve veci): ???
  • A. 

   Binovi ce postajati sve prazniji

  • B. 

   Binovi ce postajati sve popunjeniji

  • C. 

   Broj uzoraka po jednom binu se nece menjati

 • 19. 
  U sistemima masinskog ucenja, ulaz su:
  • A. 

   Program + izlaz

  • B. 

   Podaci + program

  • C. 

   Nijedna od ovih kombinacija

  • D. 

   Podaci + izlaz

 • 20. 
  Sta je ERM (Empirical Risc Minimization) princip sa induktivnim Bijasom?
  • A. 

   Minimizacija greske na trening skupu bez dodatnih ogranicenja

  • B. 

   Minimizacija greske na test skupu uz restrikciju prostora mogucih prediktora(hipo...

  • C. 

   Minimizacija greske na test skupu bez dodatnih ogranicenja

  • D. 

   Minimizacija greske na trening skupu uz restrikciju prostora mogucih prediktora(hipo...

 • 21. 
  Greska aproksimacije (bajas) se definise kao:
  • A. 

   Prosecna greska ostvariva u datoj klasi hipoteza H

  • B. 

   Maksimalna greska ostvariva u datoj klasi hipoteza H

  • C. 

   Minimalna greska ostvariva u datoj klasi hipoteza H

 • 22. 
  Kakva je razlika izmedju klasifikacije i regresije?
  • A. 

   Ulaz sistema masinskog ucenja je kontinualan u slucaju klasifikacije

  • B. 

   Izlaz sistema masinskog ucenja je kontinualan u slucaju klasifikacije

  • C. 

   Izlaz sistema masinskog ucenja je kontinualan u slucaju regresije

  • D. 

   Izlaz sistema masinskog ucenja je diskretan u slucaju klasifikacije

  • E. 

   Izlaz sistema masinskog ucenja je diskretan u slucaju klasifikacije

  • F. 

   Ulaz sistema masinskog ucenja je diskretan u slucaju regresije

  • G. 

   Ulaz sistema masinskog ucenja je kontinualan u slucaju regresije

  • H. 

   Ulaz sistema masinskog ucenja je diskretan u slucaju klasifikacije

 • 23. 
  Pomeraj ili bajas u masinskom ucenju ima znacenje:
  • A. 

   Uvodjenje restrikcija na obucavajuci skup

  • B. 

   Uvodjenje restrikcija na prostor hipoteza u kome se trazi finalno resenje

  • C. 

   Uvodjenje restrikcija na trajanje obucavanja

 • 24. 
  Greska estimacija (varijansa) se moze smanjiti:
  • A. 

   Prosirivanjem klase hipoteza H

  • B. 

   Povecanjem obucavajuceg skupa

  • C. 

   Redukovanjem klase hipoteza H

  • D. 

   Smanjivanjem obucavajuceg skupa

 • 25. 
  Kod aktivnog ucenja, sistem masinskog ucenja ima mogucnost da do izvesne mere:
  • A. 

   Zahteva od ucitelja da dodaje primere i da ih oznaci

  • B. 

   Zahteva od ucitelja da odbacuje primere iz obucavajuceg skupa 

  • C. 

   Zahteva od ucitelja da dodaje primere bez ciljne vrednosti (labela, oznaka)

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.