Ερωτήσεις Κατανόησης στη Πυκνότητα

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Fotini_agrafioti
F
Fotini_agrafioti
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,663
Questions: 6 | Attempts: 1,674

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Επέλεξε την πρόταση που συμπληρώνει σωστά την παρακάτω φράση. Η πυκνότητα του νερού είναι 1gr/cm3. Αυτό σημαίνει ότι:

  • A.

   Η μάζα του νερού είναι 1gr.

  • B.

   Ο όγκος του νερού είναι 1cm^3.

  • C.

   Κάθε 1cm^3 νερού έχει μάζα 1gr.

  • D.

   Τα 10 cm^3 νερού έχουν μάζα 1gr.

  Correct Answer
  C. Κάθε 1cm^3 νερού έχει μάζα 1gr.
  Explanation
  Σωστή είναι η 3η πρόταση, γιατί η πυκνότητα εκφράζει τη μάζα (gr, kg, tn) που έχει η μονάδα όγκου (1cm^3, 1m^3, 1lt) ενός υλικού. Επομένως το 1gr/cm^3 μας πληροφορεί ότι στη μονάδα όγκου 1cm^3 νερού περιέχεται μάζα 1gr.

  Rate this question:

 • 2. 

  Στο δοχείο περιέχεται υγρό πυκνότητας 0,9gr/cm3. Ποια από τις σφαίρες Α,Β,Γ ή Δ θα ρίχνατε στο δοχείο ώστε αυτή να μη βυθιστεί;

  • A.

   Α

  • B.

   Β

  • C.

   Γ

  • D.

   Δ

  Correct Answer
  C. Γ
  Explanation
  Γιατί η σφαίρα αυτή έχει μικρότερη πυκνότητα από την πυκνότητα του υγρού και γι αυτό θα επιπλεύσει.

  Rate this question:

 • 3. 

  Αν αφαιρέσουμε ένα μέρος από τη μάζα ενός σώματος τότε μειώνεται η πυκνότητά του.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Αν αφααιρέσουμε ένα μέρος από την μάζα θα μειωθεί και ένα μέρος από τον όγκο άρα η πυκνότητα θα παραμένει σταθερή ρ=m/V

  Rate this question:

 • 4. 

  Η πυκνότητα των υγρών είναι πάντα μικρότερη από την πυκνότητα των στερεών σωμάτων.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Το περαπάνω δεν ισχύει γιατί υπάρχουν στερεά που έχουν μικρότερη πυκνότητα από τα υγρά (όπως ο φελλός και γιαυτο επιπλέει)

  Rate this question:

 • 5. 

  Όταν το νερό γίνει πάγος η πυκνότητα μικραίνει και μεγαλώνει ο όγκος.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  Η μάζα του παραμένει σταθερή άρα αφού μεγαλώνει ο όγκος η πυκνότητα μικραίνει βάση του τύπου ρ=m/V

  Rate this question:

 • 6. 

  Στο δοχείο υπάρχει νερό, πυκνότητας 1gr/cm3, και πάνω από το νερό λάδι. πυκνότητας 0,8gr/cm3. Ρίχνουμε το αντικείμενο Α και αυτό ισορροπεί βυθισμένο κατά ένα μέρος του στο λάδι και κατά ένα μέρος του στο νερό. Ποια μπορεί να είναι η πιθανότερη πυκνότητα του αντικειμένου;

  • A.

   0,6gr/cm^3

  • B.

   0,8gr/cm^3

  • C.

   0,9gr/cm^3

  • D.

   1gr/cm^3

  Correct Answer
  C. 0,9gr/cm^3
  Explanation
  Η σωστή απάντηση είναι η 3η γιατί είναι ανάμεσα στις πυκνότητες των δύο ουσιών.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 23, 2015
  Quiz Created by
  Fotini_agrafioti
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.