Полугодишен тест по математика

30 Questions | Attempts: 175
Share

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

Проверка на знаењата од тема:Множества, Броеви до милион, Собирање и одземање до милион и Форми во рамнина


Questions and Answers
 • 1. 
  Дадени се множествата А={ 1,2,3,4,5} и С = {2, 4, 6, 8, 10,12}. Определи ги елементите на пресекот на двете множества.
  • A. 

   Елементи на пресекот на множествата А и С се: 2, 3, 4, 5

  • B. 

   Елементи на пресекот на множествата А и С се: 2, 6, 8

  • C. 

   Елементи на пресекот на множествата А и С се: 2, 4

  • D. 

   Елементи на пресекот на множествата А и С се: 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

 • 2. 
  Одреди го бА ако елемнти на множеството се букви од зборот МАТЕМАТИКА
  • A. 

   бА=5

  • B. 

   бА=6

  • C. 

   бА=4

  • D. 

   бА=10

 • 3. 
  Дадени се множествата М={ 3,4,5,6,7} и N { 5,6,7,8,9}.Определи ги елементите на унијата на двете множества.
  • A. 

   Елементи на унијата на М и И се: 3,4,5,5,6,6,7,7,8,9

  • B. 

   Елементи на унијата на М и И се: 3,4,5,6,6,7,8,9

  • C. 

   Елементи на унијата на М и И се: 3,4,5,6,7,8,9

  • D. 

   Елементи на унијата на М и И се: 3,4,5,5,6,6,7,8,9

 • 4. 
  Дадени се множествата: А = { 10, 15, 20, 25, 30, 35} и В= {5, 10, 15, 20}. Одреди ги елементите на множеството A\B
  • A. 

   A\B = {5, 10, 15, 20}

  • B. 

   A\B = {25, 30, 35}

  • C. 

   A\B = {10, 15, 20, 25, 30, 35}

  • D. 

   A\B = {5}

 • 5. 
  Која е позиционата (месната) вредност на цифрата 7 во бројот 274 908?
  • A. 

   7С има вредност 700

  • B. 

   7Д има вредност 70

  • C. 

   7ЕИ има вредност 7 000

  • D. 

   7ДИ има вредност 70 000

 • 6. 
  Во кој број цифрата 3 има најголема вредност?
  • A. 

   835 444

  • B. 

   345 678

  • C. 

   203 400

  • D. 

   204 300

 • 7. 
  Најголем број во дадената низа 34,567,42 455, 34, 568, 42 569, 42 577, 24 509, 57,899
  • A. 

   42 577

  • B. 

   42 569

  • C. 

   42 455

  • D. 

   24 509

 • 8. 
  Следбеник на бројот 29 999 е бројот:
  • A. 

   29 998

  • B. 

   29 990

  • C. 

   30 000

  • D. 

   29 900

 • 9. 
  Бројот 45 607 се чита:
  • A. 

   четириесет и пет илјади шестстотини и седум

  • B. 

   четириесет и пет илјади шестстотини и седумдесет

  • C. 

   четириест илјади шестстотини и седум

  • D. 

   четириесет и пет илјади и шестстотини

 • 10. 
  Бројот осумстотини и четири илјади двесте и осум со цифри ќе се запише...
  • A. 

   840 208

  • B. 

   804 280

  • C. 

   804 208

  • D. 

   840 280

 • 11. 
  Кој број ќе се добие, ако збирот на броевите 4320 и 2 566 се намали за 3 699?
  • A. 

   3 184

  • B. 

   3 185

  • C. 

   3 186

  • D. 

   3 187

 • 12. 
  Збирот на броевите 456 789 и 367 856 е
  • A. 

   824 654

  • B. 

   824 645

  • C. 

   824 546

  • D. 

   824 547

 • 13. 
  Разликата на броевите 900 000 и 345 678 е..
  • A. 

   554 322

  • B. 

   554 332

  • C. 

   554 323

  • D. 

   554 302

 • 14. 
  За која вредност на а е точно равенството: 428 356 + 270 540 = а + 270 540
  • A. 

   698 890

  • B. 

   270 540

  • C. 

   428 356

  • D. 

   698 896

 • 15. 
  Кој број треба да стои на местото на а, за да биде точно: (16 384 + 32 450) + 26 384 = 16 384 + ( 32 450 + а)
  • A. 

   16 384

  • B. 

   26 384

  • C. 

   32 450

  • D. 

   75 218

 • 16. 
  Бројот 17 со римски цифри се запишува:
  • A. 

   XVI

  • B. 

   XIX

  • C. 

   XVII

  • D. 

   XV

 • 17. 
  X во дадената равенка  76 600 - х = 23 698 е:
  • A. 

   52 920

  • B. 

   52 902

  • C. 

   52 209

  • D. 

   52 290

 • 18. 
  Х во дадената равенка  х - 356 304 = 25 567
  • A. 

   382 871

  • B. 

   381 781

  • C. 

   381 178

  • D. 

   381 871

 • 19. 
  Во една шума има 34 520 листопадни дрвја, а зимзелени за 5 885 помалку од листопадни. Колку вкупно дрвја има во шумата?
  • A. 

   63 155

  • B. 

   63 156

  • C. 

   63 551

  • D. 

   63 550

 • 20. 
  Во една фабрика се произведени 274 650 литри сок од капини, а сок од јаготки за 86 495 литри  повеќе  од капини. Колку вкупно литри сок  се произведени во фабриката? 
  • A. 

   635 769

  • B. 

   635 759

  • C. 

   635 796

  • D. 

   635 795

 • 21. 
  Затворената искршена линија која нема несоседни страни што се сечат, заедно со внатрешната област се вика  
  • A. 

   осумаголник

  • B. 

   многуаголник

  • C. 

   петоаголник

  • D. 

   правоаголник

 • 22. 
  Две рамнини што немаат заеднички точки
  • A. 

   се паралелни

  • B. 

   се поклопуваат

  • C. 

   се сечат

  • D. 

   не се парелални

 • 23. 
  Кои елементи од куќичката се во вертикална положба?
  • A. 

   прозорецот, ѕидовите

  • B. 

   покривот, прозорецот, ѕидовите оџакот

  • C. 

   прозорецот, ѕидовите, оџакот

  • D. 

   прозорецот

 • 24. 
  Кои страни се несоседни на страната СВ?
  • A. 

   DC и BA

  • B. 

   BA и AC

  • C. 

   ED и DC

  • D. 

   АЕ и ЕD

 • 25. 
   Пресметај го периметарот на петоаголникот АВСDE, АВ=ВС=EA, L=17cm, СD=24mm и  DE=26mm. Одреди ја должината на страната ВС.
  • A. 

   20mm

  • B. 

   30mm

  • C. 

   40mm

  • D. 

   50mm

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.