แบบทดสอบห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Krukittiya
K
Krukittiya
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 5,025
Questions: 10 | Attempts: 5,041

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ - Quiz

สวัสดีคะกรุณาพิมพ์ชื่อแ ะนามสกุล และเริ่มทำแบบทดสอบได้ เกณฑ์การผ่าน  60 %


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อที่ 1) ห้องสมุด หมายถึงอะไรข้อที่

  • A.

   ก. สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือเพื่อการศึกษา

  • B.

   ข. เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานและจัดบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ

  • C.

   ค. สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุต่างๆเพื่อการศึกษาค้นคว้า

  • D.

   ง. เป็นแหล่งรวบรวมวัสดุสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย และมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ

  Correct Answer
  B. ข. เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานและจัดบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ
  Explanation
  A library is a place where various types of information resources are collected and organized systematically, with librarians responsible for managing and providing various services.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อที่ 2) ความสำคัญของห้องสมุดข้อใดที่ช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมให้แก่ผู้ใช้บริการ

  • A.

   ก. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัติสาธารณะ รู้จักใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง

  • B.

   ข. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  • C.

   ค. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ

  • D.

   ง. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

  Correct Answer
  A. ก. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัติสาธารณะ รู้จักใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง
  Explanation
  ห้องสมุดมีความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมให้แก่ผู้ใช้บริการ เพราะห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ถึงสมบัติสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องสมุด รวมถึงช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้งานและรักษาอุปกรณ์ในห้องสมุดอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ห้องสมุดยังช่วยให้ผู้ใช้มีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้ใช้ห้องสมุดอีกด้วย

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อที่ 3) วัตถุประสงค์ของห้องสมุดข้อใดที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความซาบซึ้งประทับใจที่ได้รับจากการอ่าน

  • A.

   ก. เพื่อการศึกษา

  • B.

   ข. เพื่อความรู้ข่าวสาร

  • C.

   ค. เพื่อความจรรโลงใจ

  • D.

   ง. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

  Correct Answer
  D. ง. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
  Explanation
  The purpose of a library is to provide a space for relaxation and stress relief. Reading can be a form of escape from daily life and can help individuals unwind and rejuvenate. By offering a quiet and peaceful environment, libraries create a soothing atmosphere that allows users to take a break from their busy lives and find solace in books. This can leave a lasting impression on users, as they associate the library with a sense of calm and tranquility.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อที่ 4) ประโยชน์ของห้องสมุดข้อใดที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้ใช้

  • A.

   ก. ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

  • B.

   ข. เป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน

  • C.

   ค. ก่อให้เกิดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

  • D.

   ง. กระตุ้นให้รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า

  Correct Answer
  C. ค. ก่อให้เกิดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  Explanation
  ห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้ใช้โดยการเกิดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ห้องสมุดเป็นที่เก็บหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีวันสิ้นสุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้ใช้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของตนเอง

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อที่ 5) ห้องสมุดประเภทใดที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและสนองความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน

  • A.

   ก. ห้องสมุดเฉพาะ

  • B.

   ข. หอสมุดแห่งชาติ

  • C.

   ค. ห้องสมุดโรงเรียน

  • D.

   ง. ห้องสมุดประชาชน

  Correct Answer
  C. ค. ห้องสมุดโรงเรียน
  Explanation
  ห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนและสนองความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนได้เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีการจัดเก็บและให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของโรงเรียน นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกสบาย ครูสามารถนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้จากห้องสมุดมาใช้ในการสอน และผู้ปกครองและชุมชนสามารถมาใช้บริการห้องสมุดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และความรู้ของตนเองได้

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อที่ 6) ห้องสมุดประเภทใดที่ให้ข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยมากที่สุด

  • A.

   ก. ห้องสมุดเฉพาะ

  • B.

   ข. หอสมุดแห่งชาติ

  • C.

   ค. ห้องสมุดประชาชน

  • D.

   ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

  Correct Answer
  D. ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
  Explanation
  The correct answer is "ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย" because university libraries typically have a wide range of resources available for research purposes, including academic journals, books, and databases. These libraries often have specialized librarians who can assist with research inquiries and provide guidance on finding relevant information. Therefore, university libraries are likely to provide the most extensive resources for research compared to other types of libraries mentioned in the options.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อที่ 7) ห้องสมุดในข้อใดเป็นห้องสมุดเฉพาะ

  • A.

   ก. ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  • B.

   ข. ห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  • C.

   ค. สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • D.

   ง. ห้องสมุดในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

  Correct Answer
  D. ง. ห้องสมุดในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
  Explanation
  The correct answer is ง. ห้องสมุดในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร. This is because the question asks for a specific library, and this option specifies a library located in Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwaramahavihara.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อที่ 8) ห้องสมุดประเภทใดให้บริการโดยไม่จำกัดเพศ วัย ความรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต

  • A.

   ก. ห้องสมุดเฉพาะ

  • B.

   ข. ห้องสมุดโรงเรียน

  • C.

   ค. ห้องสมุดประชาชน

  • D.

   ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

  Correct Answer
  B. ข. ห้องสมุดโรงเรียน
  Explanation
  The correct answer is ข. ห้องสมุดโรงเรียน (School library). This type of library provides services without gender, age, or knowledge limitations and serves as a lifelong self-study and research resource.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อที่ 9) ห้องสมุดในข้อใดให้บริการข้อมูล ความรู้ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากห้องสมุดอื่น

  • A.

   ก. ห้องสมุดรัฐสภา

  • B.

   ข. ห้องสมุดดนตรี เรวัติ พุทธินันท์

  • C.

   ค. ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร

  • D.

   ง. ห้องสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

  Correct Answer
  D. ง. ห้องสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
  Explanation
  The correct answer is ง. ห้องสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9. This library is different from the others because it specifically focuses on music and is dedicated to King Bhumibol Adulyadej, the 9th monarch of Thailand. It likely contains a unique collection of musical resources and materials related to King Bhumibol's contributions to music.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อที่ 10) ห้องสมุดในข้อใดเป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นภายในประเทศ

  • A.

   ก. ห้องสมุดเฉพาะ

  • B.

   ข. หอสมุดแห่งชาติ

  • C.

   ค. ห้องสมุดประชาชน

  • D.

   ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

  Correct Answer
  D. ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
  Explanation
  The correct answer is ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย (University library) because it is a type of library that collects and preserves printed materials within the country. University libraries are usually affiliated with universities and contain a wide range of academic resources, including books, journals, and research papers. They serve as a valuable resource for students, faculty, and researchers within the university community.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.