แบบทดสอบห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

10 Questions | Total Attempts: 2487

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ - Quiz

สวัสดีคะกรุณาพิมพ์ชื่อแ ะนามสกุล และเริ่มทำแบบทดสอบได้ เกณฑ์การผ่าน  60 %


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อที่ 1) ห้องสมุด หมายถึงอะไรข้อที่
  • A. 

   ก. สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือเพื่อการศึกษา

  • B. 

   ข. เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานและจัดบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ

  • C. 

   ค. สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุต่างๆเพื่อการศึกษาค้นคว้า

  • D. 

   ง. เป็นแหล่งรวบรวมวัสดุสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย และมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ

 • 2. 
  ข้อที่ 2) ความสำคัญของห้องสมุดข้อใดที่ช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมให้แก่ผู้ใช้บริการ
  • A. 

   ก. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัติสาธารณะ รู้จักใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง

  • B. 

   ข. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  • C. 

   ค. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ

  • D. 

   ง. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

 • 3. 
  ข้อที่ 3) วัตถุประสงค์ของห้องสมุดข้อใดที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความซาบซึ้งประทับใจที่ได้รับจากการอ่าน
  • A. 

   ก. เพื่อการศึกษา

  • B. 

   ข. เพื่อความรู้ข่าวสาร

  • C. 

   ค. เพื่อความจรรโลงใจ

  • D. 

   ง. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

 • 4. 
  ข้อที่ 4) ประโยชน์ของห้องสมุดข้อใดที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้ใช้
  • A. 

   ก. ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

  • B. 

   ข. เป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน

  • C. 

   ค. ก่อให้เกิดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

  • D. 

   ง. กระตุ้นให้รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า

 • 5. 
  ข้อที่ 5) ห้องสมุดประเภทใดที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและสนองความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน
  • A. 

   ก. ห้องสมุดเฉพาะ

  • B. 

   ข. หอสมุดแห่งชาติ

  • C. 

   ค. ห้องสมุดโรงเรียน

  • D. 

   ง. ห้องสมุดประชาชน

 • 6. 
  ข้อที่ 6) ห้องสมุดประเภทใดที่ให้ข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยมากที่สุด
  • A. 

   ก. ห้องสมุดเฉพาะ

  • B. 

   ข. หอสมุดแห่งชาติ

  • C. 

   ค. ห้องสมุดประชาชน

  • D. 

   ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

 • 7. 
  ข้อที่ 7) ห้องสมุดในข้อใดเป็นห้องสมุดเฉพาะ
  • A. 

   ก. ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  • B. 

   ข. ห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  • C. 

   ค. สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • D. 

   ง. ห้องสมุดในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

 • 8. 
  ข้อที่ 8) ห้องสมุดประเภทใดให้บริการโดยไม่จำกัดเพศ วัย ความรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต
  • A. 

   ก. ห้องสมุดเฉพาะ

  • B. 

   ข. ห้องสมุดโรงเรียน

  • C. 

   ค. ห้องสมุดประชาชน

  • D. 

   ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

 • 9. 
  ข้อที่ 9) ห้องสมุดในข้อใดให้บริการข้อมูล ความรู้ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากห้องสมุดอื่น
  • A. 

   ก. ห้องสมุดรัฐสภา

  • B. 

   ข. ห้องสมุดดนตรี เรวัติ พุทธินันท์

  • C. 

   ค. ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร

  • D. 

   ง. ห้องสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 • 10. 
  ข้อที่ 10) ห้องสมุดในข้อใดเป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นภายในประเทศ
  • A. 

   ก. ห้องสมุดเฉพาะ

  • B. 

   ข. หอสมุดแห่งชาติ

  • C. 

   ค. ห้องสมุดประชาชน

  • D. 

   ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.