ข้อสอบ เจตคติ/สมรรถนะ

56 | Total Attempts: 2649

Settings
Please wait...
ข้อสอบ เจตคติ/สมรรถนะ

ข้อสอบออนไลน์ เจตคติ/สมรรถนะ  เงื่อนไข เห็นด้วยอย่ งยิ่ง (5) เห็นด้วย (4) ไม่แน่ใจ (3) ไม่เห็นด้วย (2) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ฉันชอบสอนนักเรียนที่ฉลาดมากกว่านักเรียนที่เรียนค่อนข้างช้า
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 2. 
  อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 3. 
  ฉันมักจะทำงานอย่างเต็มที่เมื่อได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเท่านั้น
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 4. 
  อาชีพครูเป็นอาชีพต้อยต่ำ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 5. 
  การช่วยนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้เป็นการช่วยพัฒนาการศึกษา
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 6. 
  ฉันอายที่จะบอกใคร ๆ ว่าเป็นครู
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 7. 
  เราควรฝึกให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ก่อนที่จะสอนให้เขาเป็นคนดี
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 8. 
  ถ้าเลือกได้หรือสอบเข้าทำงานอย่างอื่นได้ฉันจะไม่เป็นครู
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 9. 
  อาชีพครูเป็นอาชีพที่สามารถพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 10. 
  ถ้าฉันทำงานกับผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าฉันจะรับฟังแต่ไม่ปฏิบัติตาม
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 11. 
  การทำงานกับครูที่มีประสบการณ์ได้ประโยชน์มากกว่าทำงานกับครูบรรจุใหม่
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 12. 
  การพัฒนาสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของผู้บริหารครูมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนเท่านั้น
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 13. 
  อาชีพครูเป็นอาชีพชั้นสูง ทุกคนควรเป็นครู
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 14. 
  นักเรียนที่ดีควรเชื่อฟังคำสอนของครูประจำชั้นมากกว่าครูท่านอื่น
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 15. 
  การที่ได้เป็นครูแล้วควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทุก ๆ เรื่อง
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 16. 
  การไปโรงเรียนแต่เช้ากลับเย็นเป็นการทำงานที่ดีที่สุด
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 17. 
  ฉันมักจะชอบช่วยเหลือและสอนนักเรียนที่ยากจนมากกว่านักเรียนที่มีฐานะดี
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 18. 
  ประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติวิชาชีพครูเท่านั้นที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงได้
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 19. 
  การสอนเป็นหน้าที่ของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองควรมีส่วนเกี่ยวข้องน้อย
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 20. 
  การให้บริการกับผู้ปกครองเป็นหน้าที่ของครูประจำชั้น
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 21. 
  เมื่อฉันสอบได้เป็นครูแล้วฉันจะไปเรียนต่อให้สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 22. 
  การสอนเป็นทีมย่อมดีกว่าการสอนเพียงคนเดียวเสมอ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 23. 
  การศึกษาผู้เรียนรายบุคคลจะทำให้เราเข้าใจนักเรียน
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 24. 
  การใช้แท็ปเล็ตย่อมดีกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียวเสมอ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 25. 
  ฉันคิดว่าการพัฒนานักเรียนเป็นหน้าที่ของครูทุกคนและเป็นงานของคนทั้งชาติ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 26. 
  อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากกว่าอาชีพอย่างอื่น
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 27. 
  ตำแหน่งผู้บริหารมีความสำคัญมากกว่าสายงานการสอนเพราะคือหัวใจขององค์กร
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 28. 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมีความสำคัญเพราะจะใช้เป็นฐานในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 29. 
  การปฏิรูปการศึกษาของชาติต้องเริ่มด้วยการพัฒนาครูเป็นสำคัญ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 30. 
  สังคมไทยต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 31. 
  การทำงานให้ประสบผลสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความถูกต้องของงาน
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 32. 
  ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อครูผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 33. 
  การเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้บริหารย่อมทำให้มีความสามารถที่สูงขึ้น
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 34. 
  การสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายแล้วผู้เรียนมีผลสัมฤทธฺ์สูงขึ้นหรือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นชุมชนมีส่วนร่วมย่อมมีเป้าหมายเดียวกัน
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 35. 
  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีย่อมมีคุณค่าเทียบเท่าครูที่สอนดีมีจรรยาบรรณ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 36. 
  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาน่าจะมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นแบบอย่างเดียวกันเสมอ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 37. 
  ความถูกต้องและความคิดสร้างสรรค์ต้องทำควบคู่กันไปจะทำให้การพัฒนาประสบผลสำเร็จได้ดีขึ้น
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 38. 
  คุณธรรมที่สำคัญของครูคือ พรหมวิหาร 4 
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 39. 
  ครูที่ดีควรยึดระเบียบมากกว่าความถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับนักเรียนภายในโรงเรียน
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 40. 
  รูปแบบการสอนแบบย้อนกลับมีความสำคัญมากที่สุดในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 41. 
  การพัฒนาสถานศึกษาควรให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 42. 
  สื่อการสอนที่เป็นรูปธรรมจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งกว่านามธรรม
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 43. 
  หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้บริการที่ดีคือสังคหวัตถุ 4 
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 44. 
  การทำงานอย่างเป็นระบบควรให้ความสำคัญกับปัจจัยนำเข้าคือนักเรียนให้มากที่สุดกว่าทุกอย่าง
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 45. 
  ฉันมักจะเห็นอกเห็นใจชาวบ้านที่มาติดต่องานตอนเช้ามากกว่าชาวบ้านที่มาในเวลาที่กำลังสอนอยู่
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 46. 
  ถ้าฉันสอบได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฉันจะพัฒนาระบบการให้บริการผู้ปกครองและชุมชนเป็นลำดับแรก
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 47. 
  ครูทุกคนมีหน้าที่สอนและสามารถเป็นผู้นำได้
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 48. 
  ผู้บริหารทุกคนสามารถเป็นครูผู้สอนได้
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 49. 
  ห้องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเสมอเพื่อเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 50. 
  ฉันจะศึกษาภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์เป็นลำดับแรกในการปฏิบัติงาน
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 51. 
  ระบบการบริหารงานที่ดีที่สุด คือ การบริหารตามสถานการณ์
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 52. 
  นักเรียนดี ก่อต่อเมื่อมีครูสอนที่ดี ครูจะดีก็ต่อเมื่อ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 53. 
  โรงเรียนที่ดีควรเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 54. 
  ฉันคิดว่าการให้บริการเป็นหน้าที่ของงานแต่ละงานควรมีความชัดเจนไม่ควรแย่งงานกันทำ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 55. 
  ทฤษฎีระบบย่อมนำทฤษฎีการจัดการความรู้เสมอ ๆ 
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 56. 
  เมื่อมีผู้ปกครองนักเรียนมาที่ห้องธุรการโรงเรียนสิ่งแรกที่ต้องทำคือการหาน้ำให้ดื่มมากกว่ายิ้มทักทายเฉย ๆ 
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1