इयत्ता ३ री विषय मराठी गुण २०

18 Questions | Total Attempts: 142

SettingsSettingsSettings
    - Quiz

प्रश्न १(अ)एका शब्दात उत्तरे लिहा.


Questions and Answers
 • 1. 
  रानवेडी कोणाला म्हटले आहे?
  • A. 

   डोंगराला 

  • B. 

   पोरीला

  • C. 

   फुलाला

  • D. 

   मोराला

 • 2. 
  मुलीने कानात कोणती फुले घातली ?
  • A. 

   बुरंडी 

  • B. 

   रानगवत

  • C. 

   पाणसाबरी

  • D. 

   चाईचा मोहर

 • 3. 
  तिने गळ्यात काय घातले ?
  • A. 

   चाईचा मोहर

  • B. 

   रानगवत

  • C. 

   बुरंडीची फुलं

  • D. 

   पाणसाबरीचं बोंड

 • 4. 
  केसात कोणती फुले माळली ?
  • A. 

   रानगवत

  • B. 

   बरंडीची फुल

  • C. 

   पणसाबरीचं बोंड

  • D. 

   टंटणी

 • 5. 
  प्रश्न १.(ब)योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा. पोर डोंगरावर .........
  • A. 

   पांगली

  • B. 

   भाळली

  • C. 

   फुलली

  • D. 

   पळाली.

 • 6. 
  राणगवताची फुलं तिच्या......डुंल.
  • A. 

   नाकामंदी

  • B. 

   गळ्यामंदी

  • C. 

   पायामंदी

  • D. 

   डोक्यावरती

 • 7. 
  पोर ......खेळली,अन वाऱ्या संग बोलली.
  • A. 

   पटांगणावर

  • B. 

   आभाळावर

  • C. 

   पहाडावर

  • D. 

   माळावर.

 • 8. 
  पानसावरीचं बोंड खाल्लं ......झालं तोंड.
  • A. 

   निळं

  • B. 

   लाल

  • C. 

   काळ

  • D. 

   हिरव

 • 9. 
  ढोल.......चा वाजला.
  • A. 

   नद्यांचा

  • B. 

   ढगांचा

  • C. 

   वाऱ्या चा

  • D. 

   पावसाचा

 • 10. 
  नाच .....चा पाहिला.
  • A. 

   नदीचा

  • B. 

   वाऱ्याचा

  • C. 

   मोराचा

  • D. 

   पारंबीचा

 • 11. 
  प्रश्न २.समान अर्थाचे शब्द लिहा. डोंगर
  • A. 

   नदी

  • B. 

   वारा

  • C. 

   फुल

  • D. 

   पहाड

 • 12. 
  रान :-
  • A. 

   जंगल

  • B. 

   जागा

  • C. 

   मान

  • D. 

   मैदान

 • 13. 
  वारा
  • A. 

   वाट

  • B. 

   माती

  • C. 

   लता

  • D. 

   पवन

 • 14. 
  ढग
  • A. 

   हात

  • B. 

   फुल

  • C. 

   मेघ

  • D. 

   ढोल

 • 15. 
  वाट
  • A. 

   गवत

  • B. 

   रस्ता

  • C. 

   पहाड

  • D. 

   पहाट

 • 16. 
  प्रश्न ३(अ)खालील प्रश्न चूक की बरोबर  पोर डोंगरावर भाळली.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 17. 
  नाच गाईचा पाहिला .
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.