แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chatchai130520
C
Chatchai130520
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 28,358
Questions: 15 | Attempts: 1,611

SettingsSettingsSettings
  .. - Quiz

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้า าชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔


Questions and Answers
 • 1. 

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด

  • A.

   ก. ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  • B.

   ข. ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  • C.

   ค. ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  • D.

   ง. ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  Correct Answer
  C. ค. ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  Explanation
  The correct answer is ค. ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔. This is because the question asks for the date on which the พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ was given. The correct answer states that it was given on the 23rd of May, ๒๕๕๔.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

  • A.

   ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B.

   ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน

  • C.

   ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์

  • D.

   ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน

  Correct Answer
  B. ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน
  Explanation
  The correct answer is ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน. This means that the regulation or law stated in this provision will take effect one day after it is announced in the Royal Gazette.

  Rate this question:

 • 3. 

  พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิก

  • A.

   ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

  • B.

   ข. พระราชบัญญัติระเบียบบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

  • C.

   ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

  • D.

   ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕

  Correct Answer
  A. ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
  Explanation
  This answer is correct because it accurately identifies the specific law that was repealed or cancelled. The other options mention different laws or include a different year, so they are not the correct answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า

  • A.

   ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่ ก.ก. กำหนด

  • B.

   ข. บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร

  • C.

   ค. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

  • D.

   ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร

  Correct Answer
  D. ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร
  Explanation
  The correct answer is option ง. This option states that "ข้าราชการกรุงเทพมหานคร" refers to individuals who have been appointed and commissioned to serve as civil servants in Bangkok and receive a salary from the salary budget of Bangkok Metropolitan Administration. This option accurately describes the meaning of the term "ข้าราชการกรุงเทพมหานคร" as civil servants appointed by the Bangkok Metropolitan Administration and receiving a salary from its budget.

  Rate this question:

 • 5. 

  5. บุคคลใดเป็นผู้รักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้

  • A.

   ก. นายกรัฐมนตรี

  • B.

   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • C.

   ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • D.

   ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร

  Correct Answer
  A. ก. นายกรัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is ก. นายกรัฐมนตรี (Prime Minister). The Prime Minister is the head of government and is responsible for implementing and enforcing laws, including the Royal Decree. As the highest-ranking official in the government, the Prime Minister has the authority to ensure that all laws, including this particular act, are upheld and followed by the citizens.

  Rate this question:

 • 6. 

  ก.ก. เป็นคำย่อของอะไร

  • A.

   ก. คณะกรรมการกำหนดระเบียบข้าราชการ

  • B.

   ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  • C.

   ค. คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  • D.

   ง. คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  Correct Answer
  B. ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • 7. 

  “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยย่อว่า

  • A.

   ก.ก.

  • B.

   ก.ก.ท.

  • C.

   ก.ท.

  • D.

   ก.ท.ม.

  Correct Answer
  A. ก.ก.
  Explanation
  The correct answer is "ก.ก." This is an abbreviation for "คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร" which translates to "Bangkok Metropolitan Administration Officials Committee".

  Rate this question:

 • 8. 

  ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

  • A.

   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • B.

   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • C.

   ปลัดกรุงเทพมหานคร

  • D.

   หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  Correct Answer
  A. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  Explanation
  The answer "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" is correct because the question is asking for the head of the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and the answer provided is the correct title for this position. The other options, such as "รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" (Deputy Governor of Bangkok) and "ปลัดกรุงเทพมหานคร" (Secretary-General of Bangkok) are not the correct titles for the head of the BMA. "หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร" (Head of the Office of the Bangkok Metropolitan Administration) is also not the correct title for the head of the BMA. Therefore, the correct answer is "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร".

  Rate this question:

 • 9. 

  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้นกี่คน

  • A.

   17

  • B.

   18

  • C.

   21

  • D.

   25

  Correct Answer
  D. 25
 • 10. 

  ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

  • A.

   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • B.

   ปลัดกรุงเทพมหานคร

  • C.

   หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  C. หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  Explanation
  The correct answer is "หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร" which translates to "Head of the Office of the Bangkok Metropolitan Administration Civil Service Commission." This answer is correct because it specifically mentions the position of the person responsible for the administration and management of the civil service commission in Bangkok. The other options mentioned different positions within the Bangkok Metropolitan Administration but did not specifically refer to the role of overseeing the civil service commission.

  Rate this question:

 • 11. 

  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานครคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า

  • A.

   ก.พ.ค. กทม.

  • B.

   กพค. กทม.

  • C.

   ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

  • D.

   กพค. กรุงเทพมหานคร

  Correct Answer
  C. ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
  Explanation
  The correct answer is "ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร" because it is the abbreviation for "คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานครคณะหนึ่ง" which translates to "Bangkok Metropolitan Administration and Personnel Ethics Committee".

  Rate this question:

 • 12. 

  ใครเป็นผู้แต่งตั้ง อ.ก.ก. วิสามัญ

  • A.

   ก.ก.

  • B.

   สำนักงาน ก.ก.

  • C.

   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • D.

   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  Correct Answer
  A. ก.ก.
  Explanation
  The correct answer is "ก.ก." which stands for กองการคลัง. This is the correct answer because the question asks about the author of the book "อ.ก.ก. วิสามัญ" and "ก.ก." is the abbreviation for กองการคลัง, which is the author's name.

  Rate this question:

 • 13. 

  การจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องเป็นไปเพื่ออะไร

  • A.

   ผลสัมฤทธิ์

  • B.

   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  • C.

   การเสริมสร้างขวัญกําลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • D.

   พิจารณาการเกล ี่ ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานการศึกษา

  Correct Answer
  A. ผลสัมฤทธิ์
  Explanation
  The correct answer is "ผลสัมฤทธิ์" (effectiveness). The question is asking why the organization of civil servants in Bangkok is necessary, and the given answer suggests that it is to achieve effectiveness in managing the city's affairs, to motivate government teachers and education personnel, and to consider the allocation of resources between educational units. This implies that organizing civil servants in Bangkok is important in order to achieve efficient and effective governance.

  Rate this question:

 • 14. 

  ข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติราชการเช่นไร

  • A.

   มีคุณภาพ

  • B.

   มีคุณธรรม

  • C.

   มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above". This answer suggests that a government official in Bangkok must fulfill all the mentioned criteria, which include having quality, integrity, and a good quality of life.

  Rate this question:

 • 15. 

  ภารกิจของกรุงเทพมหานครต้องมี

  • A.

   มีประสิทธิภาพ

  • B.

   มีประสิทธิผล

  • C.

   มีปรสิทธิภาภ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า

  • D.

   มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

  Correct Answer
  D. มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
  Explanation
  The correct answer is "มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า" because it combines both efficiency and cost-effectiveness. This means that the mission of Bangkok should not only be effective in achieving its goals but also be efficient in terms of resource utilization. Additionally, it should provide value for the resources invested, ensuring that the benefits outweigh the costs.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.