แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

15 Questions | Total Attempts: 774

SettingsSettingsSettings
  .. - Quiz

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้า าชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔


Questions and Answers
 • 1. 
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
  • A. 

   ก. ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  • B. 

   ข. ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  • C. 

   ค. ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  • D. 

   ง. ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 • 2. 
  ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B. 

   ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน

  • C. 

   ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์

  • D. 

   ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน

 • 3. 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิก
  • A. 

   ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

  • B. 

   ข. พระราชบัญญัติระเบียบบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

  • C. 

   ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

  • D. 

   ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕

 • 4. 
  “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า
  • A. 

   ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่ ก.ก. กำหนด

  • B. 

   ข. บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร

  • C. 

   ค. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

  • D. 

   ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร

 • 5. 
  5. บุคคลใดเป็นผู้รักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้
  • A. 

   ก. นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • C. 

   ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • D. 

   ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร

 • 6. 
  ก.ก. เป็นคำย่อของอะไร
  • A. 

   ก. คณะกรรมการกำหนดระเบียบข้าราชการ

  • B. 

   ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  • C. 

   ค. คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  • D. 

   ง. คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 • 7. 
  “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยย่อว่า
  • A. 

   ก.ก.

  • B. 

   ก.ก.ท.

  • C. 

   ก.ท.

  • D. 

   ก.ท.ม.

 • 8. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  • A. 

   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • B. 

   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • C. 

   ปลัดกรุงเทพมหานคร

  • D. 

   หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 • 9. 
  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้นกี่คน
  • A. 

   17

  • B. 

   18

  • C. 

   21

  • D. 

   25

 • 10. 
  ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  • A. 

   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • B. 

   ปลัดกรุงเทพมหานคร

  • C. 

   หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 11. 
  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานครคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า
  • A. 

   ก.พ.ค. กทม.

  • B. 

   กพค. กทม.

  • C. 

   ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

  • D. 

   กพค. กรุงเทพมหานคร

 • 12. 
  ใครเป็นผู้แต่งตั้ง อ.ก.ก. วิสามัญ
  • A. 

   ก.ก.

  • B. 

   สำนักงาน ก.ก.

  • C. 

   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • D. 

   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • 13. 
  การจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องเป็นไปเพื่ออะไร
  • A. 

   ผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  • C. 

   การเสริมสร้างขวัญกําลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • D. 

   พิจารณาการเกล ี่ ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานการศึกษา

 • 14. 
  ข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติราชการเช่นไร
  • A. 

   มีคุณภาพ

  • B. 

   มีคุณธรรม

  • C. 

   มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 15. 
  ภารกิจของกรุงเทพมหานครต้องมี
  • A. 

   มีประสิทธิภาพ

  • B. 

   มีประสิทธิผล

  • C. 

   มีปรสิทธิภาภ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า

  • D. 

   มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.