ข้อสอบ ภาค ก สอบรับราชการ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

20 Questions | Attempts: 1256

SettingsSettingsSettings
    . - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก สอบรับราชการ วิชาความสามารถในการศึกษ วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอมwww.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
    อีกส่วนซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ต่อการแข่งขัน คือการสื่อสาร และการจัดการข้อมูลการแข่งขันของเจ้าภาพ  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สื่อมวลชน หรือแฟนกีฬาใช้ติดตามผลการแข่งขัน และสถิติต่างๆ ที่เกิดขึ่น เพื่อสร้างความตื่นตัวกับการแข่งขัน โดยณัฐธวัชมองว่าเจ้าภาพในครั้งนี้สอบตก     “ระบบอินฟอร์เมชันหรือการทำงานของสื่อ โดยต้องอาศัยข้อมูลการทำงานของเจ้าภาพ ถ้าพูดง่ายๆ การทำงานตรงนี้ถ้าให้คะแนนเต็ม 10 ผมให้ตก คือน้อยกว่า 5 แน่นอน เพราะเอาง่ายๆ ว่า ตารางแข่งขันไม่ชัดเจน ลองคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของซีเกมส์ จะเห็นแค่ตารางแข่ง แต่ไม่สามารถดูรายละเอียดได้ว่า ใครชนะใครแพ้ อันนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของสื่อแต่ยังเป็นปัญหาของแฟนกีฬา เพราะถ้าผู้ชมจะเช็กผลการแข่งขันอะไรก็ตามมันจะไม่บอกว่าใครแพ้ชนะอะไรได้เลย ส่วนนี้ทำให้เขาไม่สามารถดึงดูดคนดูให้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันได้ นอกจากดูผ่านทีวีอย่างเดียว อันนี้คือปัญหาในเรื่องของข้อมูล ว่ามันค่อนข้างไม่ดี เมื่อเทียบกับสิงคโปร์เมื่อ 2 ปีก่อน”  ที่มา ; https://thestandard.co/seagames29th-malaysia-host/ จากบทความดังกล่าวน่าจะชื่อว่าอย่างไรมากที่สุด
  • A. 

   ขาดการสื่อสารที่ดีกับสื่อมวลชนและแฟนกีฬา

  • B. 

   มีเวลาแต่ไม่เตรียมการ เหตุผลที่ดูไม่น่าให้อภัย

  • C. 

   กลไกโกงหรือแค่ไม่พร้อม

  • D. 

   เอายังไงก็ว่ามา

 • 2. 
  " พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคฟี แอนนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ กับทั้งพระองค์ยังทรงเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ งานพระราชนิพนธ์ และงานดนตรีจำนวนหนึ่งด้วย ด้านสินทรัพย์ของพระองค์นิตยสารฟอบส์จัดอันดับให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชทรัพย์มากที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2556 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 พระองค์มีพระราชทรัพย์ 30,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นใช้สินทรัพย์เพื่อสวัสดิการสาธารณะ เช่น เพื่อพัฒนาเยาวชน แต่ได้รับการยกเว้นมิต้องจ่ายภาษีและให้เปิดเผยการเงินต่อพระมหากษัตริย์แต่พระองค์เดียว " ที่มา ; https://th.wikipedia.orgจากบทความน่าจะหมายถึงข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   รัชกาลที่ 1

  • B. 

   รัชกาลที่ 5

  • C. 

   รัชกาลที่ 9

  • D. 

   รัชกาลที่ 10

 • 3. 
  "ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การมาพบปะสนทนาที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความรักและผูกพันเป็นอย่างมาก ตลอดรัชสมัย และได้มีพระราชกระแสรับสั่งมาตลอดรัชสมัยว่า การศึกษาจะทำให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชปณิธานประการนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือครู-นักเรียนในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ " ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2017/aug/427.html จากบทเรียนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   โรงเรียนคุณธรรม

  • D. 

   ศาสตร์พระราชา

 • 4. 
  " รองปลัดฯ  ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านดอนหวาย ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง และศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านโคกรัก ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมสินค้าชุมชนที่ขายผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อาทิ ผ้าไหม และกล้วยฉาบ เป็นต้น ที่ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มกว่า 1 แสนบาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตและขอตั้งเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำหรับส่งเสริมเกษตรกรในโครงการ Smart Farmer เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีช่องทางการตลาด ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ " ที่มา ; http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/6143  จากบทความดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดมากที่สุด
  • A. 

   มหาดไทย

  • B. 

   ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  • C. 

   คมนาคม

  • D. 

   ศึกษาธิการ

 • 5. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด
  • A. 

   ความพอประมาณ

  • B. 

   ความประหยัด

  • C. 

   ความมีเหตุผล

  • D. 

   การสร้างภูมิคุ้มกัน

 • 6. 
  ข้อใดจัดอยู่ในยุค Thailand 4,0 
  • A. 

   10 อุตสาหกรรม

  • B. 

   รถไฟรางคู่

  • C. 

   เกษตรแปลงใหญ่

  • D. 

   เกษตรทฤษฎีใหม่

 • 7. 
  ข้อใดเป็นเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับบที่ 12 ที่แตกต่างจากฉบับที่ 11
  • A. 

   การพัฒนาคน

  • B. 

   การพัฒนาสังคม

  • C. 

   กาพัฒนาเศรษฐกิจ

  • D. 

   การผลิตและการบริการ

 • 8. 
  ในถุงวอลเล่ย์บอลสำรองมีลูกสีขาว 3 ลูก สีแดง 4 ลุก สีดำ 5 ลูก ถ้าโค้ชสุ่มหยิบให้ผู้เล่นทีละ 1 ลูก โอกาสที่ผู้เล่นทีมชาติไทยจะได้ลูกสีขาวมีค่าเท่าไร
  • A. 

   ร้อยละ 25

  • B. 

   ร้อยละ 50

  • C. 

   ร้อยละ 75

  • D. 

   ร้อยละ 100

 • 9. 
  ในถุงวอลเล่ย์บอลสำรองมีลูกสีขาว 3 ลูก สีแดง 4 ลุก สีดำ 5 ลูก ถ้าโค้ชสุ่มหยิบให้ผู้เล่นทีละ 1 ลูก โอกาสที่ผู้เล่นทีมชาติไทยจะได้ลูกสีขาวหรือสีดำมีค่าเท่าไร
  • A. 

   ร้อยละ 25

  • B. 

   ร้อยละ 50

  • C. 

   ร้อยละ 75

  • D. 

   ร้อยละ 100

 • 10. 
  โยนเหรียญพร้อมกันสองเหรียญเหรียญหนึ่วงเป็นเหรียญบาทอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญสิบบาทโอกาสที่จะขึ้นหัวไม่ใช่ก้อยทั้งสองเหรียญมีค่าตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 25

  • B. 

   ร้อยละ 50

  • C. 

   ร้อยละ 75

  • D. 

   ร้อยละ 100

 • 11. 
  ในถุงวอลเล่ย์บอลสำรองมีลูกสีขาว 3 ลูก สีแดง 4 ลุก สีดำ 5 ลูก ถ้าโค้ชสุ่มหยิบให้ผู้เล่นทีละ 1 ลูก โอกาสที่ผู้เล่นทีมชาติไทยจะได้ลูกสีแดงและสีขาวมีค่าเท่าไร
  • A. 

   ร้อยละ 0

  • B. 

   ร้อยละ 25

  • C. 

   ร้อยละ 50

  • D. 

   ร้อยละ 75

 • 12. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  โยนเหรียญพร้อมกันสองเหรียญเหรียญหนึ่วงเป็นเหรียญบาทอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญสิบบาทโอกาสที่จะขึ้นหน้าก้อยอย่างน้อยหนึ่งเหรียญมีค่าตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 25

  • B. 

   ร้อยละ 50

  • C. 

   ร้อยละ 75

  • D. 

   ร้อยละ 100

 • 14. 
  ทอดลูกเต๋าสามลูกพร้อม ๆ กันโอกาสที่จะขึ้นแต้มรวมกันอย่างน้อย 1 แต้มมีค่าตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 25

  • B. 

   ร้อยละ 50

  • C. 

   ร้อยละ 75

  • D. 

   ร้อยละ 100

 • 15. 
  ถ้าวันนี้ฝนตก แล้วแดดออก ปรากฏว่าวันนี้ฝนตกจริง ๆ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   วันนี้แดดออก

  • B. 

   วันนี้แดดอาจจะไม่ออก

  • C. 

   แดดอาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้

  • D. 

   สรุปไม่ได้

 • 16. 
  วันนี้ฝนตก แล้วแดดออก คาดการณ์ว่าแดดไม่ออก
  • A. 

   วันนี้แดดออก

  • B. 

   วันนี้แดดไม่ออก

  • C. 

   วันนี้อาจจะแดดออกหรือไม่ออกก็ได้

  • D. 

   สรุปไม่ได้

 • 17. 
  กษัตริย์  : องค์  ,  ครุฑ  :  ......   
  • A. 

   ตน

  • B. 

   ตัว

  • C. 

   องค์

  • D. 

   คน

 • 18. 
  1 , 8 , 81 , ......
  • A. 

   18

  • B. 

   256

  • C. 

   4016

  • D. 

   16064

 • 19. 
  4 ,  7 ,  10 , ....
  • A. 

   11

  • B. 

   12

  • C. 

   13

  • D. 

   14

 • 20. 
  10 สิงหาคม : อาเซี่ยน  ,   ......... :  เทศบาล
  • A. 

   13 เมษายน

  • B. 

   23 เมษายน

  • C. 

   24 เมษายน

  • D. 

   5 ตุลาคม

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.