Реализам у српској књижевности

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Branijeta
B
Branijeta
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 5,872
Questions: 20 | Attempts: 3,006

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

Проверите своје знање о реализму у српској књижевности. Предвиђено је да одговоре уписујете ћирилицом, али ће бити прихваћени и одговори писани латиницом. При уписивању одговора водите рачуна о правопису. Сви одговори садржани су у лекцији о српском реализмуна сајту Књигољупци. 


Questions and Answers
 • 1. 

  Како се по тематским карактеристикама могу разврстати српске реалистичке приповетке?

 • 2. 

  Наведи у чему се види да српски приповедачи показују интерес за социјалну мотивацију.

 • 3. 

  Који књижевни род је преовлађивао у раздобљу реализма  у српској књижевности?

  • A.

   епика

  • B.

   драма

  • C.

   лирика

  Correct Answer
  A. епика
  Explanation
  During the period of realism in Serbian literature, the predominant literary genre was epic. Epic literature focuses on telling a story or narrative, often involving heroic characters and their adventures. This genre was favored during the realism period as it allowed authors to depict the realities of everyday life and portray the struggles and triumphs of ordinary people.

  Rate this question:

 • 4. 

  Доминантна књижевна врста у српском реализму била је...

  • A.

   приповетка

  • B.

   комедија

  • C.

   роман

  Correct Answer
  A. приповетка
  Explanation
  The dominant literary genre in Serbian realism was the "priča" or short story. This genre allowed Serbian realist writers to portray the everyday life of the common people and explore social issues in a concise and impactful way. The short story format was particularly well-suited for capturing the nuances of Serbian society during this period, making it the preferred genre for realist writers.

  Rate this question:

 • 5. 

  Наведи имена представника сеоске приповетке.

  Correct Answer
  Јанко Веселиновић и Милован Глишић
  Милован Глишић и Јанко Веселиновић
  Janko Veselinović i Milovan Glišić
  Milovan Glišić i Janko Veselinović
  Explanation
  The correct answer includes the names of both Janko Veselinović and Milovan Glišić. These names are mentioned in different orders, but both combinations are included in the correct answer.

  Rate this question:

 • 6. 

  Који писци су остварили најизграђенији тип психолошке приповетке у нашој реалистичкој књижености?

  Correct Answer
  Лаза Лазаревић и Симо Матавуљ
  Симо Матавуљ и Лаза Лазаревић
  Laza Lazarević i Simo Matavulj
  Simo Matavulj i Laza Lazarević
  Explanation
  The correct answer is a combination of the names of two authors, Laza Lazarević and Simo Matavulj. These authors are known for their contributions to the development of the psychological narrative in Serbian realistic literature.

  Rate this question:

 • 7. 

  Идеје европског књижевног реализма (уз утицај француског реализма и натурализма) у српској књижевности  најдоследније је применио...

  Correct Answer
  Симо Матавуљ
  Simo Matavulj
  Explanation
  Simo Matavulj is the author who most faithfully applied the ideas of European literary realism, influenced by French realism and naturalism, in Serbian literature.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ко је аутор приче Размишљање једног обичног српског вола?

  Correct Answer
  Радоје Домановић
  Radoje Domanović
  Explanation
  The correct answer is Radoje Domanović.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ком књижевном роду и врсти припада дело Ожалошћена породица?

  • A.

   драма/комедија

  • B.

   епика/новела

  • C.

   лирско-епско дело/балада

  • D.

   лирика/тужбалица

  Correct Answer
  A. драма/комедија
  Explanation
  The correct answer is "драма/комедија" because "Ожалошћена породица" is a play written by Branislav Nušić, a renowned Serbian playwright. The play is known for its humorous and satirical elements, making it a combination of drama and comedy. It explores the themes of social satire, hypocrisy, and the clash between traditional and modern values in Serbian society.

  Rate this question:

 • 10. 

  Како се зове аутор првог српског реалистичког романа?

  Correct Answer
  Јаков Игњатовић
  Jakov Ignjatović
  Explanation
  The correct answer is "Jakov Ignjatović."

  Rate this question:

 • 11. 

  Ко од наведених писаца није писао драму?

  • A.

   Бранислав Нушић

  • B.

   Милован Глишић

  • C.

   Коста Трифковић

  • D.

   Лаза Лазаревић

  • E.

   Светолик Ранковић

  Correct Answer(s)
  D. Лаза Лазаревић
  E. Светолик Ранковић
  Explanation
  The correct answer is Laza Lazarević and Svetolik Ranković. These two authors did not write dramas.

  Rate this question:

 • 12. 

  Да ли је следећа тврдња тачна? -Љубомир  Недић био је уважени српски приповедач. 

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The statement is false because there is no evidence or information provided to support the claim that Љубомир Недић was a respected Serbian storyteller. Without any context or background information, it is not possible to determine the accuracy of the statement.

  Rate this question:

 • 13. 

  Који часопис из епохе реализма почиње да афирмише модерне тенденције у српској књижевности?

  Correct Answer
  Српски књижевни гласник
  Srpski književni glasnik
  Explanation
  The correct answer is "Српски књижевни гласник" (Srpski književni glasnik). This magazine played a significant role in promoting modern tendencies in Serbian literature during the era of realism.

  Rate this question:

 • 14. 

  Најпознатији сатиричар у српском реализму био је...

  Correct Answer
  Радоје Домановић
  Radoje Domanović
  Explanation
  Radoje Domanović was the most famous satirist in Serbian realism. He was known for his sharp and witty critique of society and politics through his satirical writings. His works often exposed the flaws and hypocrisy of the ruling class and highlighted the struggles of the common people. Domanović's satirical style and his ability to use humor to convey social commentary made him a prominent figure in Serbian literature and a significant contributor to the genre of satire in Serbian realism.

  Rate this question:

 • 15. 

  Доминантна књижевна врста у српском реализму је...

  • A.

   приповетка

  • B.

   трагедија

  • C.

   поема

  • D.

   роман

  Correct Answer
  A. приповетка
  Explanation
  The dominant literary genre in Serbian realism is "priča" (short story). Serbian realism, which emerged in the 19th century, focused on depicting the everyday life of ordinary people and their struggles. The short story format was well-suited for this purpose as it allowed for concise and focused narratives that could effectively convey the social and psychological realities of the time. Additionally, the short story format allowed Serbian realist writers to experiment with different narrative techniques and explore a wide range of themes and characters in a compact form.

  Rate this question:

 • 16. 

  Приповетку „Глава шећера“ написао је... 

  Correct Answer
  Милован Глишић
  Milovan Glišić
 • 17. 

  Погоди чији је овај моћни нос! (Упиши име и презиме.)​

  Correct Answer
  Бранислав Нушић
  Branislav Nušić
  Explanation
  The correct answer for this question is "Бранислав Нушић" in Serbian and "Branislav Nušić" in English.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 21, 2017
  Quiz Created by
  Branijeta
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.