ข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560 + การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา

56 Questions | Attempts: 13474
Share

SettingsSettingsSettings
 2560 +   - Quiz

ข้อสอบภาค กข  รัฐธรรมนูญ 2560 + การวิเคราะห์กฎหมายและระ บียบที่เกี่ยวข้องการปฏิ ัติงาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกรใช้ประกอบการรับราชก รเป็น 1 ในหลาย 1,000 ชุดท่านสามารถเข้าห้องสอ ใส่ชื่อโดยจริงหรือคุณสม ติเข้าห้องสอบได้ที่นี่ห ือเว็บไซต์ติวสอบดหนังสื ออทคอมหรือ  www.tuewsob.com  


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ฉบับที่ 20 ประกาศใช้ 6 เมษษยน 2560 นั้นมีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   15 หมวด 278 มาตรา

  • B. 

   16 หมวด 279 มาตรา

  • C. 

   15 หมวด 279 มาตรา

  • D. 

   19 หมวด 279 มาตรา

  • E. 

   16 หมวด 297 มาตรา

 • 2. 
  ตามรัฐธรรมนูญ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปี  ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบั งคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่า
  • A. 

   9 ปี

  • B. 

   10 ปี

  • C. 

   12 ปี

  • D. 

   15 ปี

  • E. 

   16 ปี

 • 3. 
  กรจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในหมวดใดมากที่สุด
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 3

  • C. 

   หมวด 5

  • D. 

   หมวด 7

  • E. 

   หมวด 9

 • 4. 
  กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ
  • A. 

   สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

  • B. 

   หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

  • C. 

   หน้าที่ของรัฐ

  • D. 

   แนวนโยบายแห่งรัฐ

  • E. 

   บททั่วไป

 • 5. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
  • A. 

   ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

  • B. 

   ประธานสภานิติบัญญํติแห่งชาติ

  • C. 

   นายกรัฐมนตรี

  • D. 

   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  • E. 

   ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  • A. 

   ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิไ

  • B. 

   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

  • C. 

   อํานาจอ ธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

  • D. 

   ผู้อยู่ในราชอาณาจักรไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

  • E. 

   พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย

 • 7. 
  คณะองคมนตรีมีกี่คน
  • A. 

   ไม่เกิน 10

  • B. 

   ไม่เกิน 15

  • C. 

   ไม่เกิน 17

  • D. 

   ไม่เกิน 18

  • E. 

   ไม่เกิน 19

 • 8. 
  ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ ชั่วคราวไปพลางก่อนคือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ประธาน กรธ.

  • C. 

   ประธาน สนช.

  • D. 

   หัวหน้า คสช.

  • E. 

   ประธานองคมนตรี

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

  • B. 

   บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

  • C. 

   เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลเชื้อชาติไทย

  • D. 

   บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก

  • E. 

   บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  • A. 

   เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังค

  • B. 

   ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

  • C. 

   ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส ่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ

  • D. 

   รับราชการทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

  • E. 

   เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

 • 11. 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง พัฒนาผู้เรียนทุกข้อยกเว้นข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   เป็นคนดี

  • B. 

   มีวินัย

  • C. 

   รู้รักสามัคคี

  • D. 

   ภูมิใจในชาติ

  • E. 

   มีความรับผิดชอบ

 • 12. 
  กองทุนที่จะจัดตั้งเป็นกองทุนแรกด้านการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญคือ
  • A. 

   กองทุนคนพิการ

  • B. 

   กองทุนคุ้มครองเด้ก

  • C. 

   กองทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

  • D. 

   กองทุนประชารัฐ

  • E. 

   กองทุนการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

 • 13. 
  โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธา รณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อ การดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐรัฐต้องเป็นเจ้าของเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 50

  • B. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

  • C. 

   ร้อยละ 51

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

  • E. 

   เกินกึ่งหนึ่งของผู้ร่วมกิจการทั้งหมด

 • 14. 
  ข้อใดไม่จัดอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐ
  • A. 

   ยุทธศาสตร์ชาติ

  • B. 

   อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

  • C. 

   คนทำงาน

  • D. 

   ที่ดิน ทรัพยากร

  • E. 

   เกาตร อุตสาหกรรม

 • 15. 
  รัฐสภามีกี่คณะกี่คน
  • A. 

   2 คณะ 480 คน

  • B. 

   1 คณะ 750 คน

  • C. 

   2 คณะ 570 คน

  • D. 

   2 คณะ 700 คน

  • E. 

   5 คณะ 750 คน

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน

  • B. 

   ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

  • C. 

   ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

  • D. 

   วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

  • E. 

   สมาชิกวุฒิสภาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก

 • 17. 
  ผู้แทนปวงชนชาวไทย คือ
  • A. 

   สส.

  • B. 

   สว.

  • C. 

   สส.และสว.

  • D. 

   สนช.

  • E. 

   สปท.

 • 18. 
  ผู้แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร์คือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   หัวหน้า คสช.

  • C. 

   ประธานองคมนตรี

  • D. 

   พระมหากษัตริย์

  • E. 

   ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

 • 19. 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   10

  • E. 

   11

 • 20. 
  มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 
  • A. 

   330

  • B. 

   331

  • C. 

   332

  • D. 

   333

  • E. 

   334

 • 21. 
  สมิกวุฒิสภาตั้งแต่กี่คนขึ้นไปมีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงการณ์หรือแถลงการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
  • A. 

   65

  • B. 

   66

  • C. 

   67

  • D. 

   68

  • E. 

   69

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
  • A. 

   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตร

  • B. 

   นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสมาชิกวุฒิให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙

  • C. 

   ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตร

  • D. 

   นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้

  • E. 

   รัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  • F. 

   รัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 • 23. 
  รัฐสภามีความแตกต่างกันของสมาชิกทั้งสอบสภาอยู่กี่คน
  • A. 

   100

  • B. 

   200

  • C. 

   300

  • D. 

   400

  • E. 

   500

 • 24. 
  ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวสิ้นสุดลงทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ลาออก

  • B. 

   สมาชิกวุฒิสภามีมติไม่ไว้วางใจ

  • C. 

   กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗

  • D. 

   มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑

  • E. 

   ตาย

 • 25. 
  ตรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีกี่ศาล
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   7

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.