ข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560 + การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 147,516
Questions: 56 | Attempts: 14,070

SettingsSettingsSettings
 2560 +   - Quiz

ข้อสอบภาค กข  รัฐธรรมนูญ 2560 + การวิเคราะห์กฎหมายและระ บียบที่เกี่ยวข้องการปฏิ ัติงาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกรใช้ประกอบการรับราชก รเป็น 1 ในหลาย 1,000 ชุดท่านสามารถเข้าห้องสอ ใส่ชื่อโดยจริงหรือคุณสม ติเข้าห้องสอบได้ที่นี่ห ือเว็บไซต์ติวสอบดหนังสื ออทคอมหรือ  www.tuewsob.com  


Questions and Answers
 • 1. 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ฉบับที่ 20 ประกาศใช้ 6 เมษษยน 2560 นั้นมีจำนวนตามข้อใด

  • A.

   15 หมวด 278 มาตรา

  • B.

   16 หมวด 279 มาตรา

  • C.

   15 หมวด 279 มาตรา

  • D.

   19 หมวด 279 มาตรา

  • E.

   16 หมวด 297 มาตรา

  Correct Answer
  B. 16 หมวด 279 มาตรา
  Explanation
  The correct answer is "16 หมวด 279 มาตรา" because the question asks for the number of articles in the 20th version of the Thai Constitution, and this option states that there are 279 articles in section 16 of the constitution.

  Rate this question:

 • 2. 

  ตามรัฐธรรมนูญ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปี  ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบั งคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่า

  • A.

   9 ปี

  • B.

   10 ปี

  • C.

   12 ปี

  • D.

   15 ปี

  • E.

   16 ปี

  Correct Answer
  A. 9 ปี
  Explanation
  According to the constitution, the state must provide education for all children for a certain number of years, from before primary school until the completion of compulsory education, without charging any fees. The correct answer is 9 years, as stated in the constitution.

  Rate this question:

 • 3. 

  กรจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในหมวดใดมากที่สุด

  • A.

   หมวด 1

  • B.

   หมวด 3

  • C.

   หมวด 5

  • D.

   หมวด 7

  • E.

   หมวด 9

  Correct Answer
  C. หมวด 5
 • 4. 

  กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ

  • A.

   สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

  • B.

   หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

  • C.

   หน้าที่ของรัฐ

  • D.

   แนวนโยบายแห่งรัฐ

  • E.

   บททั่วไป

  Correct Answer
  C. หน้าที่ของรัฐ
  Explanation
  The correct answer is "หน้าที่ของรัฐ" because the question is asking about the basic education management, which falls under the responsibility of the state according to the constitution.

  Rate this question:

 • 5. 

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

  • A.

   ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

  • B.

   ประธานสภานิติบัญญํติแห่งชาติ

  • C.

   นายกรัฐมนตรี

  • D.

   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  • E.

   ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

  Correct Answer
  C. นายกรัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "นายกรัฐมนตรี" (Prime Minister). This is because the question is asking for the person who holds the position of "ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ" (Head of the Royal Thai Government) according to the 2017 Constitution. The Prime Minister is the head of the government and is responsible for leading the executive branch of the Thai government.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

  • A.

   ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิไ

  • B.

   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

  • C.

   อํานาจอ ธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

  • D.

   ผู้อยู่ในราชอาณาจักรไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

  • E.

   พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย

  Correct Answer
  D. ผู้อยู่ในราชอาณาจักรไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that according to the Constitution of the Kingdom of Thailand, all individuals within the kingdom are entitled to equal protection under the law. This means that every person in Thailand, regardless of their status or position, is guaranteed the same rights and protections as stated in the constitution.

  Rate this question:

 • 7. 

  คณะองคมนตรีมีกี่คน

  • A.

   ไม่เกิน 10

  • B.

   ไม่เกิน 15

  • C.

   ไม่เกิน 17

  • D.

   ไม่เกิน 18

  • E.

   ไม่เกิน 19

  Correct Answer
  E. ไม่เกิน 19
  Explanation
  The given statement "ไม่เกิน 19" means "not more than 19" in English. Therefore, the correct answer suggests that the number of people in the music faculty is less than or equal to 19.

  Rate this question:

 • 8. 

  ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ ชั่วคราวไปพลางก่อนคือใคร

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   ประธาน กรธ.

  • C.

   ประธาน สนช.

  • D.

   หัวหน้า คสช.

  • E.

   ประธานองคมนตรี

  Correct Answer
  E. ประธานองคมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "ประธานองคมนตรี" (Prime Minister). This is because the question is asking about who temporarily replaces the monarch when they are absent. The Prime Minister is the head of government and is responsible for running the country in the absence of the monarch.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

  • B.

   บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

  • C.

   เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลเชื้อชาติไทย

  • D.

   บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก

  • E.

   บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

  Correct Answer
  C. เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลเชื้อชาติไทย
  Explanation
  The statement that "เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลเชื้อชาติไทย" (The owner of a newspaper or other mass media must be of Thai nationality) is incorrect. There is no legal requirement for the owner of a newspaper or mass media to be of Thai nationality. Ownership of media outlets is regulated by laws and regulations that may include requirements related to citizenship, but it is not a blanket requirement that all media owners must be Thai nationals.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทย

  • A.

   เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังค

  • B.

   ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

  • C.

   ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส ่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ

  • D.

   รับราชการทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

  • E.

   เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

  Correct Answer
  D. รับราชการทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
  Explanation
  The given answer states that "รับราชการทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด" (serving in the military according to the Ministry of Defense's regulations) is not a duty of Thai citizens. However, this statement is incorrect. Serving in the military is indeed a duty of Thai citizens, as stated in the Thai Constitution and the Military Service Act. Therefore, the given answer is incorrect.

  Rate this question:

 • 11. 

  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง พัฒนาผู้เรียนทุกข้อยกเว้นข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

  • A.

   เป็นคนดี

  • B.

   มีวินัย

  • C.

   รู้รักสามัคคี

  • D.

   ภูมิใจในชาติ

  • E.

   มีความรับผิดชอบ

  Correct Answer
  C. รู้รักสามัคคี
  Explanation
  The correct answer is "รู้รักสามัคคี" because it is the only option that is not directly related to personal qualities or behavior. The other options, such as "เป็นคนดี" (being a good person) and "มีวินัย" (being disciplined), are about individual characteristics, while "รู้รักสามัคคี" (knowing how to love harmony) is about promoting unity and cooperation among learners. This aligns with the idea of education aiming to develop students in all aspects, except for the one that is least related to personal qualities.

  Rate this question:

 • 12. 

  กองทุนที่จะจัดตั้งเป็นกองทุนแรกด้านการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญคือ

  • A.

   กองทุนคนพิการ

  • B.

   กองทุนคุ้มครองเด้ก

  • C.

   กองทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

  • D.

   กองทุนประชารัฐ

  • E.

   กองทุนการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

  Correct Answer
  C. กองทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  Explanation
  The correct answer is "กองทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์". This answer is correct because it refers to a fund that is established to address the issue of capital scarcity. This fund is aimed at providing financial support to individuals or groups who lack the necessary capital to pursue their goals or projects. It is likely that this fund would be used to support education initiatives for those who cannot afford it, hence its relevance to the question.

  Rate this question:

 • 13. 

  โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธา รณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อ การดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐรัฐต้องเป็นเจ้าของเท่าใด

  • A.

   ร้อยละ 50

  • B.

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

  • C.

   ร้อยละ 51

  • D.

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

  • E.

   เกินกึ่งหนึ่งของผู้ร่วมกิจการทั้งหมด

  Correct Answer
  D. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
  Explanation
  The correct answer is "ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51". The question is asking about the minimum ownership percentage that the state must have in the basic infrastructure or network of public utilities necessary for the livelihood of the people or for the stability of the state. The answer "ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51" means "not less than 51 percent", indicating that the state must own at least 51 percent of the infrastructure or network.

  Rate this question:

 • 14. 

  ข้อใดไม่จัดอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐ

  • A.

   ยุทธศาสตร์ชาติ

  • B.

   อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

  • C.

   คนทำงาน

  • D.

   ที่ดิน ทรัพยากร

  • E.

   เกาตร อุตสาหกรรม

  Correct Answer
  C. คนทำงาน
  Explanation
  The correct answer is "คนทำงาน" (workers). This answer does not fall under the category of state policies or national strategies. The other options listed in the question such as "ยุทธศาสตร์ชาติ" (national strategy), "อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น" (preservation and protection of Buddhism and other religions), "ที่ดิน ทรัพยากร" (land and resources), and "เกาตร อุตสาหกรรม" (agriculture and industry) are all related to state policies and national strategies. Therefore, "คนทำงาน" (workers) is the correct answer as it does not fit into this category.

  Rate this question:

 • 15. 

  รัฐสภามีกี่คณะกี่คน

  • A.

   2 คณะ 480 คน

  • B.

   1 คณะ 750 คน

  • C.

   2 คณะ 570 คน

  • D.

   2 คณะ 700 คน

  • E.

   5 คณะ 750 คน

  Correct Answer
  D. 2 คณะ 700 คน
 • 16. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน

  • B.

   ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

  • C.

   ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

  • D.

   วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

  • E.

   สมาชิกวุฒิสภาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก

  Correct Answer
  D. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
  Explanation
  The answer is incorrect because the statement is true. It states that the legislature is composed of 200 members who are elected.

  Rate this question:

 • 17. 

  ผู้แทนปวงชนชาวไทย คือ

  • A.

   สส.

  • B.

   สว.

  • C.

   สส.และสว.

  • D.

   สนช.

  • E.

   สปท.

  Correct Answer
  C. สส.และสว.
  Explanation
  The correct answer is "สส.และสว." which stands for สภาสมาชิกและสภาวิศวกร. These are the two organizations that represent and advocate for the interests of Thai engineers and engineering professionals.

  Rate this question:

 • 18. 

  ผู้แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร์คือใคร

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   หัวหน้า คสช.

  • C.

   ประธานองคมนตรี

  • D.

   พระมหากษัตริย์

  • E.

   ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

  Correct Answer
  D. พระมหากษัตริย์
  Explanation
  The correct answer is "พระมหากษัตริย์" because the question is asking about the person who appoints the chairman of the House of Representatives. In a monarchy, the king or monarch has the authority to appoint such a position. Therefore, the correct answer is the king or "พระมหากษัตริย์".

  Rate this question:

 • 19. 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ

  • A.

   5

  • B.

   7

  • C.

   9

  • D.

   10

  • E.

   11

  Correct Answer
  D. 10
  Explanation
  The correct answer is 10. This is because the question is asking how many versions of the constitution have been compiled according to the royal decree. Therefore, the correct answer is that there have been 10 versions of the constitution compiled.

  Rate this question:

 • 20. 

  มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

  • A.

   330

  • B.

   331

  • C.

   332

  • D.

   333

  • E.

   334

  Correct Answer
  E. 334
  Explanation
  The correct answer is 334 because in order for the motion to pass, it needs to have more than half of the total number of members in the assembly voting in favor. Since there are a total of 668 members in the assembly (doubled from the given options), more than half would be 334.

  Rate this question:

 • 21. 

  สมิกวุฒิสภาตั้งแต่กี่คนขึ้นไปมีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงการณ์หรือแถลงการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

  • A.

   65

  • B.

   66

  • C.

   67

  • D.

   68

  • E.

   69

  Correct Answer
  C. 67
  Explanation
  According to the given question, the number of members needed to request a discussion or statement from the Cabinet regarding the administration of the country without a vote is 67.

  Rate this question:

 • 22. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

  • A.

   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตร

  • B.

   นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสมาชิกวุฒิให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙

  • C.

   ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตร

  • D.

   นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้

  • E.

   รัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  • F.

   รัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  Correct Answer
  B. นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสมาชิกวุฒิให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙
  Explanation
  According to the given answer, the Prime Minister must be appointed by a person who has the qualification to give approval according to Article 159. This means that the appointment of the Prime Minister requires the approval of a qualified individual.

  Rate this question:

 • 23. 

  รัฐสภามีความแตกต่างกันของสมาชิกทั้งสอบสภาอยู่กี่คน

  • A.

   100

  • B.

   200

  • C.

   300

  • D.

   400

  • E.

   500

  Correct Answer
  C. 300
  Explanation
  The question is asking about the number of members in the parliament. The correct answer is 300, which means that there are 300 members in the parliament.

  Rate this question:

 • 24. 

  ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวสิ้นสุดลงทุกข้อยกเว้นข้อใด

  • A.

   ลาออก

  • B.

   สมาชิกวุฒิสภามีมติไม่ไว้วางใจ

  • C.

   กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗

  • D.

   มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑

  • E.

   ตาย

  Correct Answer
  B. สมาชิกวุฒิสภามีมติไม่ไว้วางใจ
  Explanation
  The correct answer is "สมาชิกวุฒิสภามีมติไม่ไว้วางใจ" (Members of Parliament pass a vote of no confidence). This is because the question asks for an exception, and all of the other options are valid reasons for the termination of being a minister, except for this option. A vote of no confidence does not necessarily result in the end of a minister's term, as they may still remain in office if they are able to regain the confidence of the Parliament.

  Rate this question:

 • 25. 

  ตรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีกี่ศาล

  • A.

   3

  • B.

   4

  • C.

   5

  • D.

   6

  • E.

   7

  Correct Answer
  B. 4
  Explanation
  The correct answer is 4. This is because the question is asking how many courts are there in the Constitution of the Kingdom of Thailand in the year 2560.

  Rate this question:

 • 26. 

  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้โดย

  • A.

   รัฐธรรมนูญ

  • B.

   พระราชบัญญัติ

  • C.

   พระราชกฤษฎีกา

  • D.

   พระราชกำหนด

  • E.

   พระราชอัธยาศรัย

  Correct Answer
  B. พระราชบัญญัติ
  Explanation
  The correct answer is "พระราชบัญญัติ" because it refers to a royal decree or law that is enacted by the King or the royal family. In Thailand, the King has the power to issue royal decrees, which have the force of law and can be used to establish various courts. These decrees are an important source of law in Thailand and are considered to be legally binding.

  Rate this question:

 • 27. 

  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตํา แหน่งทางการเมืองเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

  • A.

   ศาลยุติธรรม

  • B.

   ศาลปกครอง

  • C.

   ศาลทหาร

  • D.

   ศาลรัฐธรรมนูญ

  Correct Answer
  A. ศาลยุติธรรม
  Explanation
  The correct answer is "ศาลยุติธรรม" (Fairness Court). This is the court that is most closely related to the criminal cases involving high-ranking political officials. It is responsible for ensuring fair and just judgments in these cases. The other options, such as "ศาลปกครอง" (Administrative Court) and "ศาลทหาร" (Military Court), are not specifically focused on criminal cases involving political figures. "ศาลรัฐธรรมนูญ" (Constitutional Court) deals with constitutional matters and is not directly involved in criminal cases.

  Rate this question:

 • 28. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น

  • B.

   ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทําความผิดเป็นบุคคล ซึ่งอยู่ในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น

  • C.

   ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล

  • D.

   ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

  • E.

   คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจํานวนห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา

  Correct Answer
  E. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจํานวนห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
  Explanation
  The answer is incorrect. The question asks which statement is incorrect, and the statement about the composition of the election commission is actually correct. It states that the election commission is composed of five commissioners appointed by the King on the recommendation of the Senate. Therefore, the correct answer should be a different statement that is incorrect.

  Rate this question:

 • 29. 

  ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

  • A.

   คณะกรรมการการเลือกตั้ง

  • B.

   ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  • C.

   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  • D.

   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

  • E.

   คณะกรรมการอัยการ

  Correct Answer
  E. คณะกรรมการอัยการ
  Explanation
  The question asks which of the options is not an independent organization according to the 2017 Constitution of Thailand. The correct answer is "คณะกรรมการอัยการ" (Council of State), as it is not an independent organization but rather an advisory body to the government. The other options listed, such as "คณะกรรมการการเลือกตั้ง" (Election Commission) and "คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ" (National Anti-Corruption Commission), are independent organizations established by the constitution.

  Rate this question:

 • 30. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด

  • A.

   สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง

  • B.

   การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สส.หรือสว.ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกเท่าที่มีอยู่

  • C.

   การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน

  • D.

   ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ

  • E.

   เป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  Correct Answer
  E. เป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  Explanation
  The statement "เป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" (The goal of education is to provide physical, emotional, social, and intellectual development for children without any cost) is not the most incorrect statement among the given options. The other options discuss the correct processes and requirements for local council members, constitutional amendments, and additional amendments to the constitution. However, the statement about education does not mention any incorrect information, making it the least incorrect option.

  Rate this question:

 • 31. 

  ผู้ที่ทำหน้าที่ี่แทนรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาคือ

  • A.

   สนช.

  • B.

   สปช.

  • C.

   สปท.

  • D.

   กรธ.

  Correct Answer
  A. สนช.
  Explanation
  The correct answer is "สนช." This is because "สนช." stands for "สภาผู้แทนราษฎร" which translates to "House of Representatives" in English. The House of Representatives is one of the two chambers of the Thai Parliament, responsible for representing the people and passing laws.

  Rate this question:

 • 32. 

  รฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน

  • A.

   2

  • B.

   3

  • C.

   4

  • D.

   5

  • E.

   7

  Correct Answer
  A. 2
  Explanation
  The given question asks for the year of the Thai constitution in the current reign. The correct answer is 2 because the Thai constitution of 2560 B.E. (Buddhist Era) corresponds to the year 2017 in the Gregorian calendar, which is the current reign of the Thai monarchy.

  Rate this question:

 • 33. 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 การศึกษาระดับใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐน้อยที่สุด

  • A.

   อ.1

  • B.

   อ.2

  • C.

   ป.1

  • D.

   ม.1

  • E.

   ม.4

  Correct Answer
  E. ม.4
  Explanation
  According to the Thai Constitution of 2560, the education level that is least related to the duties of the state is ม.4 (Grade 10).

  Rate this question:

 • 34. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามคำสั่ง คสช.

  • A.

   สกสค.มี 9 คน รมว.ศธ.เป็นประธาน

  • B.

   กศจ.มี 22 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

  • C.

   สำนักงานศึกษาธิการภาคมี 18 แห่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมี 77 แห่ง

  • D.

   อ.ก.พ.กระทรวงมีเพียงคณะเดียวประกอบด้วย 18 คน มี รมว.ศธ.เป็นประธาน

  • E.

   ก.ค.ศ.มี 14 คน มี รมว.ศธ.เป็นประธาน

  Correct Answer
  B. กศจ.มี 22 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
  Explanation
  The given answer is incorrect because it states that there are 22 people in the กศจ. and the governor of the province serves as the chairman. However, there is no information provided in the question about the number of people in the กศจ. or the role of the governor. Therefore, it cannot be determined whether this statement is correct or not based on the given information.

  Rate this question:

 • 35. 

  ผู้บริหารการศึกษาเป็นคณะกรรมการได้ในชุดใดตามคำสั่ง คสช.

  • A.

   ก.ค.ศ.

  • B.

   อ.ก.ค.ศ.

  • C.

   กศจ.

  • D.

   อกศจ.

  Correct Answer
  D. อกศจ.
  Explanation
  The correct answer is "อกศจ." because according to the given information, the question is asking about which committee the educational administrator can be a member of according to the order of the National Council for Peace and Order (NCPO). "อกศจ." refers to the "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" or the Local Administration Organization, which is one of the committees that the educational administrator can be a member of according to the NCPO order.

  Rate this question:

 • 36. 

  ข้อใดเกี่ยวข้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติน้อยที่สุด

  • A.

   ความมั่งคง

  • B.

   การแข่งขัน

  • C.

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • D.

   การขยายโอกาส

  • E.

   การฟื้นฟูธรรมชาติ

  Correct Answer
  E. การฟื้นฟูธรรมชาติ
  Explanation
  The correct answer is "การฟื้นฟูธรรมชาติ" which translates to "environmental restoration". This answer is related to the least important aspect of the national education plan. The other options such as "ความมั่งคง" (stability), "การแข่งขัน" (competition), "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" (human resource development), and "การขยายโอกาส" (opportunity expansion) are more likely to be important aspects of the national education plan.

  Rate this question:

 • 37. 

  ทุกข้อจัดเป็นประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายกเว้นข้อใด

  • A.

   ประเภทอำนวยการ

  • B.

   ประเภททั่วไป

  • C.

   ประเภทวิชาการ

  • D.

   ประเภทบริหาร

  Correct Answer
  D. ประเภทบริหาร
  Explanation
  The correct answer is "ประเภทบริหาร" because the given statement mentions that all the options are categorized as "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายกเว้นข้อใด" (civil servants, teachers, and educational personnel except for one option). Therefore, the only option left is "ประเภทบริหาร" which does not fall under the mentioned category.

  Rate this question:

 • 38. 

  กระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักในข้อใดสำคัญที่สุด

  • A.

   มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ

  • B.

   มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • C.

   มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา

  • D.

   หลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู

  • E.

   ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

  Correct Answer
  A. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
  Explanation
  The most important principle in the education management process is to have a clear policy and diverse practices. This means that there should be a well-defined set of policies and guidelines that govern the education system, and these policies should be implemented in a variety of ways to cater to the diverse needs and circumstances of different educational institutions and local authorities. This ensures that there is consistency in the overall goals and objectives of the education system, while also allowing for flexibility and adaptation at the local level. Additionally, having a clear policy and diverse practices helps to promote standardization and quality assurance in education at all levels and types of education. Lastly, it emphasizes the importance of mobilizing resources from various sources to support the education management process.

  Rate this question:

 • 39. 

  การจัดการศึกษาให้กับบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือข้อใด

  • A.

   ระดับก่อนวัยเรียน

  • B.

   ระดับประถมศึกษา

  • C.

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • D.

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  Correct Answer
  D. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that the 2017 Constitution of Thailand introduced changes to the education system, specifically regarding the management of education for individuals. These changes included amendments to the National Education Act of 1999, which previously outlined the levels of education as pre-primary, primary, lower secondary, and upper secondary. The amendment in 2017 replaced "upper secondary" with "secondary education level" or "ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" in Thai. Therefore, the correct answer is "ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" or "secondary education level".

  Rate this question:

 • 40. 

  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  • A.

   การศึกษาในระบบ

  • B.

   การศึกษานอกระบบ

  • C.

   การศึกษาตามอัธยาศรัย

  • D.

   การศึกษาตลอดชีวิต

  Correct Answer
  D. การศึกษาตลอดชีวิต
  Explanation
  The correct answer is "การศึกษาตลอดชีวิต" because it refers to lifelong learning, which is not mentioned in the National Education Act. The other options, "การศึกษาในระบบ" (education within the system), "การศึกษานอกระบบ" (education outside the system), and "การศึกษาตามอัธยาศรัย" (education according to aspirations), are all forms of education that are included in the National Education Act.

  Rate this question:

 • 41. 

  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนสถานศึกษา  จำนวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย  เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด

  • A.

   การอุดมศึกษา

  • B.

   ประถมศึกษา

  • C.

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • D.

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • E.

   อาชีวศึกษา

  Correct Answer
  E. อาชีวศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "อาชีวศึกษา" because the given statement emphasizes the importance of considering factors such as the level of basic education, the number of educational institutions, the population, culture, and other relevant factors in managing and organizing basic education within a specific educational area. However, vocational education (อาชีวศึกษา) is not mentioned as one of the factors to consider in this context. Therefore, it does not fall under the scope of managing and organizing basic education.

  Rate this question:

 • 42. 

  ขอใดกล่าวไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

  • A.

   การศึกษาภาคบังคับ หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นฐาน

  • B.

   เด็ก หมายความว่า เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • C.

   ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อปท.ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา ไม่เกินกว่า 1 ปี

  • D.

   ให้พนักงานเจ้าที่ที่ รมว.ศธ.แต่งตั้งตามประมวลกฎหมายอาญา มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น ๆ ตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก

  • E.

   ผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้ง สพท.หรือ อปท. ภายใน 1 เดือนนับแต่เด็กมาอยู่ด้วย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  Correct Answer
  C. ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อปท.ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา ไม่เกินกว่า 1 ปี
  Explanation
  The correct answer states that the committee or the Office of the Basic Education Commission (OBEC) must announce the details regarding sending children to school in writing to parents before the child enters school, within a period of not more than 1 year. This means that the committee or OBEC must inform parents about the school enrollment process and requirements in advance, ensuring that parents are aware of the necessary steps and can prepare accordingly. This measure aims to promote transparency and ensure that parents have sufficient time to make arrangements for their child's education.

  Rate this question:

 • 43. 

  กลุ่มงานใดในเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษามากที่สุด

  • A.

   กลุ่มอำนวยการ

  • B.

   กลุ่มนโยบายและแผน

  • C.

   กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • D.

   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

  • E.

   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา

  Correct Answer
  B. กลุ่มนโยบายและแผน
  Explanation
  The correct answer is "กลุ่มนโยบายและแผน" (Policy and Planning Group). This group is most closely related to the physical characteristics of educational institutions as it is responsible for formulating and implementing policies and plans that govern the physical aspects of schools. They are involved in decision-making regarding infrastructure, facilities, and resources allocation to ensure that the physical environment of educational institutions supports effective teaching and learning.

  Rate this question:

 • 44. 

  ขอใดไม่ใช่เหตุผลในการแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

  • A.

   คุณภาพการศึกษา

  • B.

   ความสอดคล้อง

  • C.

   การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา

  • D.

   การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  • E.

   การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล

  Correct Answer
  E. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล
  Explanation
  The answer "การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล" (effective budget allocation) is not a reason for amending the education-related legislation. The other options - "คุณภาพการศึกษา" (quality of education), "ความสอดคล้อง" (consistency), "การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา" (education zoning), and "การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ" (efficient management) - are all potential reasons for amending education-related legislation as they address specific aspects or issues that may need improvement.

  Rate this question:

 • 45. 

  ข้อใดไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  • A.

   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • B.

   ด้านการบริหารและการจัดการ

  • C.

   ด้านกฎหมาย

  • D.

   ด้านการบริหารการเงินการคลัง

  Correct Answer
  D. ด้านการบริหารการเงินการคลัง
  Explanation
  The answer "ด้านการบริหารการเงินการคลัง" is not a qualified person in the Civil Service Commission. The other options, "ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล", "ด้านการบริหารและการจัดการ", and "ด้านกฎหมาย" are all qualified individuals in the Civil Service Commission.

  Rate this question:

 • 46. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คือ ประธานศาลปกครองสูงสุด

  • B.

   ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภท วิชาการ ประเภททั่วไป

  • C.

   การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมถือเป็นจรรยาบรรณของข้าราชการที่สำคัญ

  • D.

   การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายกหรือรัฐมนตรี เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

  • E.

   การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันได้รับอุทธรณ์ เว้นมีเหตุจำเป็น ขยายได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 วัน

  Correct Answer
  C. การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมถือเป็นจรรยาบรรณของข้าราชการที่สำคัญ
  Explanation
  The statement is incorrect because it states that "the performance of duties according to legal principles is an important ethical principle of civil servants." However, the performance of duties according to legal principles is not an ethical principle, but rather a legal requirement and obligation for civil servants. Ethical principles refer to moral values and standards that guide behavior, while legal principles refer to laws and regulations that govern the actions of individuals.

  Rate this question:

 • 47. 

  ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง

  • A.

   ประกาศกระทรวง

  • B.

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

  • C.

   การออกกฎ

  • D.

   แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

  • E.

   ข้อบังคับ

  Correct Answer
  C. การออกกฎ
  Explanation
  The correct answer is "การออกกฎ" because it means "issuing regulations" and is not a form of government command or order. The other options, such as "ประกาศกระทรวง" (ministerial announcement), "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี" (regulations of the Prime Minister's Office), "แถลงการณ์สำนักพระราชวัง" (royal statement), and "ข้อบังคับ" (regulations), all refer to forms of government command or order.

  Rate this question:

 • 48. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  • A.

   ถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่ซี่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดให้ถือว่าเป็นกระทรวงการคลังที่ต้องรับผิดแทน

  • B.

   กรณีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ๆ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันยื่นคำร้อง มีความจำเป็นขยายได้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน

  • C.

   ตราสารจัดตั้ง อย่างน้อยต้องมีรายการ วัตถุประสงค์ ชื่อ ประเภท ระดับ ของโรงเรียนในระบบ ที่ดิน ที่ตั้ง เงินทุนและสินทรัพย์

  • D.

   ผู้ดูแลคนพิการ หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยาญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ

  • E.

   ผู้ใดปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ หรือเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  Correct Answer
  E. ผู้ใดปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ หรือเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  Explanation
  The answer states that anyone who counterfeits a Red Cross emblem or a Red Crescent emblem shall be subject to imprisonment for not more than 1 month or a fine not exceeding 10,000 baht, or both. This means that if someone is found guilty of counterfeiting these emblems, they can be punished with either imprisonment or a fine, or both.

  Rate this question:

 • 49. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   ครู ก อยู่โรงเรียน ข สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ค สอบคัดเลือกได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.เขตพื้นที่ ค สามารถสั่งย้ายผู้บริหารท่านนี้ได้กรณีพิเศษ

  • B.

   ครู ก ถ่ายภาพขณะที่นักเรียนกำลังเล่นการพนันในห้องน้ำและส่งไปยัง สพฐ.ผู้ปกครองของนักเรียน มีสิทธิ์ฟ้องครู ก ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก โทษสูงสุดของ ครู ก คือ จำคุกไม่เกิน 6 หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C.

   รัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินไม่ต้องนำส่งคลังก็ได้ เช่น เงินที่ได้รับจากการชดใช้ความเสียหายและต้องซ่อมแซมทรัพย์สิน

  • D.

   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย สูงสุด คือ เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน

  • E.

   “ประโยชน์แห่งรัฐ” หมายความว่า การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  Correct Answer
  A. ครู ก อยู่โรงเรียน ข สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ค สอบคัดเลือกได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.เขตพื้นที่ ค สามารถสั่งย้ายผู้บริหารท่านนี้ได้กรณีพิเศษ
 • 50. 

  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท่านใดไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

  • A.

   ศึกษานิเทศน์สาม มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการดี รองผู้อำนวยการเขตจีเข้าไปพบเห็นเลยแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตเอ็มทราบ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มีอำนาจสั่งสอบสวนวินัย

  • B.

   ครูเอ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อยู่โรงเรียนบี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปเป็นวิทยากร ณ สพฐ.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 2 เป็นผู้อนุญาต

  • C.

   นางสาวน้ำตาล สอบบรรจุแข่งขันได้เป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อด.4 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

  • D.

   ครู ก และ ครู ข แต่งงานกันที่โรงเรียน ค มีผู้อำนวยการ ง เป็นประธานในพิธีในช่วงปิดภาคเรียน ครู ข คลอดบุตรในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ครู ก ต้องยื่นลาต่อผู้อำนวยการ ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 จึงจะได้รับอนุญาต

  • E.

   ผู้มีอำนาจอนุมัติค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาลำดับแรกคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของเขตพื้นที่การศึกษา

  Correct Answer
  D. ครู ก และ ครู ข แต่งงานกันที่โรงเรียน ค มีผู้อำนวยการ ง เป็นประธานในพิธีในช่วงปิดภาคเรียน ครู ข คลอดบุตรในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ครู ก ต้องยื่นลาต่อผู้อำนวยการ ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 จึงจะได้รับอนุญาต
  Explanation
  The correct answer is "ครู ก และ ครู ข แต่งงานกันที่โรงเรียน ค มีผู้อำนวยการ ง เป็นประธานในพิธีในช่วงปิดภาคเรียน ครู ข คลอดบุตรในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ครู ก ต้องยื่นลาต่อผู้อำนวยการ ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 จึงจะได้รับอนุญาต". The reason why this answer is incorrect is that it does not follow the regulations of the government. According to the regulations, a teacher must request permission from the supervisor before taking leave, and the supervisor has the authority to approve or deny the request. In this case, teacher ก did not request leave from supervisor ง until the day after the birth of teacher ข's child, which is a violation of the regulations.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 08, 2017
  Quiz Created by
  Tuewsobkruthai
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.