ข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560 + การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา

56 Questions | Total Attempts: 12114

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 2560 +

ข้อสอบภาค กข  รัฐธรรมนูญ 2560 + การวิเคราะห์กฎหมายและระ บียบที่เกี่ยวข้องการปฏิ ัติงาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกรใช้ประกอบการรับราชก รเป็น 1 ในหลาย 1,000 ชุดท่านสามารถเข้าห้องสอ ใส่ชื่อโดยจริงหรือคุณสม ติเข้าห้องสอบได้ที่นี่ห ือเว็บไซต์ติวสอบดหนังสื ออทคอมหรือ  www.tuewsob.com  


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ฉบับที่ 20 ประกาศใช้ 6 เมษษยน 2560 นั้นมีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   15 หมวด 278 มาตรา

  • B. 

   16 หมวด 279 มาตรา

  • C. 

   15 หมวด 279 มาตรา

  • D. 

   19 หมวด 279 มาตรา

  • E. 

   16 หมวด 297 มาตรา

 • 2. 
  ตามรัฐธรรมนูญ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปี  ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบั งคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่า
  • A. 

   9 ปี

  • B. 

   10 ปี

  • C. 

   12 ปี

  • D. 

   15 ปี

  • E. 

   16 ปี

 • 3. 
  กรจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในหมวดใดมากที่สุด
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 3

  • C. 

   หมวด 5

  • D. 

   หมวด 7

  • E. 

   หมวด 9

 • 4. 
  กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ
  • A. 

   สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

  • B. 

   หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

  • C. 

   หน้าที่ของรัฐ

  • D. 

   แนวนโยบายแห่งรัฐ

  • E. 

   บททั่วไป

 • 5. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
  • A. 

   ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

  • B. 

   ประธานสภานิติบัญญํติแห่งชาติ

  • C. 

   นายกรัฐมนตรี

  • D. 

   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  • E. 

   ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  • A. 

   ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิไ

  • B. 

   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

  • C. 

   อํานาจอ ธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

  • D. 

   ผู้อยู่ในราชอาณาจักรไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

  • E. 

   พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย

 • 7. 
  คณะองคมนตรีมีกี่คน
  • A. 

   ไม่เกิน 10

  • B. 

   ไม่เกิน 15

  • C. 

   ไม่เกิน 17

  • D. 

   ไม่เกิน 18

  • E. 

   ไม่เกิน 19

 • 8. 
  ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ ชั่วคราวไปพลางก่อนคือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ประธาน กรธ.

  • C. 

   ประธาน สนช.

  • D. 

   หัวหน้า คสช.

  • E. 

   ประธานองคมนตรี

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

  • B. 

   บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

  • C. 

   เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลเชื้อชาติไทย

  • D. 

   บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก

  • E. 

   บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  • A. 

   เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังค

  • B. 

   ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

  • C. 

   ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส ่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ

  • D. 

   รับราชการทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

  • E. 

   เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

 • 11. 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง พัฒนาผู้เรียนทุกข้อยกเว้นข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   เป็นคนดี

  • B. 

   มีวินัย

  • C. 

   รู้รักสามัคคี

  • D. 

   ภูมิใจในชาติ

  • E. 

   มีความรับผิดชอบ

 • 12. 
  กองทุนที่จะจัดตั้งเป็นกองทุนแรกด้านการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญคือ
  • A. 

   กองทุนคนพิการ

  • B. 

   กองทุนคุ้มครองเด้ก

  • C. 

   กองทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

  • D. 

   กองทุนประชารัฐ

  • E. 

   กองทุนการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

 • 13. 
  โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธา รณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อ การดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐรัฐต้องเป็นเจ้าของเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 50

  • B. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

  • C. 

   ร้อยละ 51

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

  • E. 

   เกินกึ่งหนึ่งของผู้ร่วมกิจการทั้งหมด

 • 14. 
  ข้อใดไม่จัดอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐ
  • A. 

   ยุทธศาสตร์ชาติ

  • B. 

   อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

  • C. 

   คนทำงาน

  • D. 

   ที่ดิน ทรัพยากร

  • E. 

   เกาตร อุตสาหกรรม

 • 15. 
  รัฐสภามีกี่คณะกี่คน
  • A. 

   2 คณะ 480 คน

  • B. 

   1 คณะ 750 คน

  • C. 

   2 คณะ 570 คน

  • D. 

   2 คณะ 700 คน

  • E. 

   5 คณะ 750 คน

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน

  • B. 

   ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

  • C. 

   ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

  • D. 

   วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

  • E. 

   สมาชิกวุฒิสภาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก

 • 17. 
  ผู้แทนปวงชนชาวไทย คือ
  • A. 

   สส.

  • B. 

   สว.

  • C. 

   สส.และสว.

  • D. 

   สนช.

  • E. 

   สปท.

 • 18. 
  ผู้แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร์คือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   หัวหน้า คสช.

  • C. 

   ประธานองคมนตรี

  • D. 

   พระมหากษัตริย์

  • E. 

   ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

 • 19. 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   10

  • E. 

   11

 • 20. 
  มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 
  • A. 

   330

  • B. 

   331

  • C. 

   332

  • D. 

   333

  • E. 

   334

 • 21. 
  สมิกวุฒิสภาตั้งแต่กี่คนขึ้นไปมีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงการณ์หรือแถลงการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
  • A. 

   65

  • B. 

   66

  • C. 

   67

  • D. 

   68

  • E. 

   69

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
  • A. 

   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตร

  • B. 

   นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสมาชิกวุฒิให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙

  • C. 

   ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตร

  • D. 

   นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้

  • E. 

   รัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  • F. 

   รัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 • 23. 
  รัฐสภามีความแตกต่างกันของสมาชิกทั้งสอบสภาอยู่กี่คน
  • A. 

   100

  • B. 

   200

  • C. 

   300

  • D. 

   400

  • E. 

   500

 • 24. 
  ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวสิ้นสุดลงทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ลาออก

  • B. 

   สมาชิกวุฒิสภามีมติไม่ไว้วางใจ

  • C. 

   กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗

  • D. 

   มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑

  • E. 

   ตาย

 • 25. 
  ตรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีกี่ศาล
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   7

 • 26. 
  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้โดย
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ

  • B. 

   พระราชบัญญัติ

  • C. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • D. 

   พระราชกำหนด

  • E. 

   พระราชอัธยาศรัย

 • 27. 
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตํา แหน่งทางการเมืองเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ศาลยุติธรรม

  • B. 

   ศาลปกครอง

  • C. 

   ศาลทหาร

  • D. 

   ศาลรัฐธรรมนูญ

 • 28. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น

  • B. 

   ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทําความผิดเป็นบุคคล ซึ่งอยู่ในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น

  • C. 

   ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล

  • D. 

   ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

  • E. 

   คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจํานวนห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา

 • 29. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
  • A. 

   คณะกรรมการการเลือกตั้ง

  • B. 

   ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  • C. 

   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  • D. 

   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

  • E. 

   คณะกรรมการอัยการ

 • 30. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง

  • B. 

   การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สส.หรือสว.ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกเท่าที่มีอยู่

  • C. 

   การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน

  • D. 

   ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ

  • E. 

   เป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 • 31. 
  ผู้ที่ทำหน้าที่ี่แทนรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาคือ
  • A. 

   สนช.

  • B. 

   สปช.

  • C. 

   สปท.

  • D. 

   กรธ.

 • 32. 
  รฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   7

 • 33. 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 การศึกษาระดับใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐน้อยที่สุด
  • A. 

   อ.1

  • B. 

   อ.2

  • C. 

   ป.1

  • D. 

   ม.1

  • E. 

   ม.4

 • 34. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามคำสั่ง คสช.
  • A. 

   สกสค.มี 9 คน รมว.ศธ.เป็นประธาน

  • B. 

   กศจ.มี 22 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

  • C. 

   สำนักงานศึกษาธิการภาคมี 18 แห่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมี 77 แห่ง

  • D. 

   อ.ก.พ.กระทรวงมีเพียงคณะเดียวประกอบด้วย 18 คน มี รมว.ศธ.เป็นประธาน

  • E. 

   ก.ค.ศ.มี 14 คน มี รมว.ศธ.เป็นประธาน

 • 35. 
  ผู้บริหารการศึกษาเป็นคณะกรรมการได้ในชุดใดตามคำสั่ง คสช.
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   กศจ.

  • D. 

   อกศจ.

 • 36. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติน้อยที่สุด
  • A. 

   ความมั่งคง

  • B. 

   การแข่งขัน

  • C. 

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • D. 

   การขยายโอกาส

  • E. 

   การฟื้นฟูธรรมชาติ

 • 37. 
  ทุกข้อจัดเป็นประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายกเว้นข้อใด
  • A. 

   ประเภทอำนวยการ

  • B. 

   ประเภททั่วไป

  • C. 

   ประเภทวิชาการ

  • D. 

   ประเภทบริหาร

 • 38. 
  กระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักในข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ

  • B. 

   มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • C. 

   มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา

  • D. 

   หลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู

  • E. 

   ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

 • 39. 
  การจัดการศึกษาให้กับบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือข้อใด
  • A. 

   ระดับก่อนวัยเรียน

  • B. 

   ระดับประถมศึกษา

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 40. 
  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   การศึกษาในระบบ

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาตามอัธยาศรัย

  • D. 

   การศึกษาตลอดชีวิต

 • 41. 
  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนสถานศึกษา  จำนวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย  เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด
  • A. 

   การอุดมศึกษา

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • E. 

   อาชีวศึกษา

 • 42. 
  ขอใดกล่าวไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
  • A. 

   การศึกษาภาคบังคับ หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นฐาน

  • B. 

   เด็ก หมายความว่า เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • C. 

   ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อปท.ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา ไม่เกินกว่า 1 ปี

  • D. 

   ให้พนักงานเจ้าที่ที่ รมว.ศธ.แต่งตั้งตามประมวลกฎหมายอาญา มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น ๆ ตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก

  • E. 

   ผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้ง สพท.หรือ อปท. ภายใน 1 เดือนนับแต่เด็กมาอยู่ด้วย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 • 43. 
  กลุ่มงานใดในเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษามากที่สุด
  • A. 

   กลุ่มอำนวยการ

  • B. 

   กลุ่มนโยบายและแผน

  • C. 

   กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • D. 

   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

  • E. 

   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา

 • 44. 
  ขอใดไม่ใช่เหตุผลในการแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   คุณภาพการศึกษา

  • B. 

   ความสอดคล้อง

  • C. 

   การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  • E. 

   การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล

 • 45. 
  ข้อใดไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • B. 

   ด้านการบริหารและการจัดการ

  • C. 

   ด้านกฎหมาย

  • D. 

   ด้านการบริหารการเงินการคลัง

 • 46. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คือ ประธานศาลปกครองสูงสุด

  • B. 

   ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภท วิชาการ ประเภททั่วไป

  • C. 

   การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมถือเป็นจรรยาบรรณของข้าราชการที่สำคัญ

  • D. 

   การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายกหรือรัฐมนตรี เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

  • E. 

   การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันได้รับอุทธรณ์ เว้นมีเหตุจำเป็น ขยายได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 วัน

 • 47. 
  ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง
  • A. 

   ประกาศกระทรวง

  • B. 

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   การออกกฎ

  • D. 

   แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

  • E. 

   ข้อบังคับ

 • 48. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่ซี่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดให้ถือว่าเป็นกระทรวงการคลังที่ต้องรับผิดแทน

  • B. 

   กรณีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ๆ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันยื่นคำร้อง มีความจำเป็นขยายได้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน

  • C. 

   ตราสารจัดตั้ง อย่างน้อยต้องมีรายการ วัตถุประสงค์ ชื่อ ประเภท ระดับ ของโรงเรียนในระบบ ที่ดิน ที่ตั้ง เงินทุนและสินทรัพย์

  • D. 

   ผู้ดูแลคนพิการ หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยาญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ

  • E. 

   ผู้ใดปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ หรือเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 49. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครู ก อยู่โรงเรียน ข สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ค สอบคัดเลือกได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.เขตพื้นที่ ค สามารถสั่งย้ายผู้บริหารท่านนี้ได้กรณีพิเศษ

  • B. 

   ครู ก ถ่ายภาพขณะที่นักเรียนกำลังเล่นการพนันในห้องน้ำและส่งไปยัง สพฐ.ผู้ปกครองของนักเรียน มีสิทธิ์ฟ้องครู ก ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก โทษสูงสุดของ ครู ก คือ จำคุกไม่เกิน 6 หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   รัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินไม่ต้องนำส่งคลังก็ได้ เช่น เงินที่ได้รับจากการชดใช้ความเสียหายและต้องซ่อมแซมทรัพย์สิน

  • D. 

   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย สูงสุด คือ เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน

  • E. 

   “ประโยชน์แห่งรัฐ” หมายความว่า การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • 50. 
  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท่านใดไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  • A. 

   ศึกษานิเทศน์สาม มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการดี รองผู้อำนวยการเขตจีเข้าไปพบเห็นเลยแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตเอ็มทราบ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มีอำนาจสั่งสอบสวนวินัย

  • B. 

   ครูเอ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อยู่โรงเรียนบี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปเป็นวิทยากร ณ สพฐ.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 2 เป็นผู้อนุญาต

  • C. 

   นางสาวน้ำตาล สอบบรรจุแข่งขันได้เป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อด.4 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

  • D. 

   ครู ก และ ครู ข แต่งงานกันที่โรงเรียน ค มีผู้อำนวยการ ง เป็นประธานในพิธีในช่วงปิดภาคเรียน ครู ข คลอดบุตรในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ครู ก ต้องยื่นลาต่อผู้อำนวยการ ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 จึงจะได้รับอนุญาต

  • E. 

   ผู้มีอำนาจอนุมัติค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาลำดับแรกคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของเขตพื้นที่การศึกษา

 • 51. 
  กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร
  • A. 

   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  • B. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  • D. 

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  • E. 

   คณะกรรมการศึกษาธิการภาค

 • 52. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  • A. 

   วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด

  • B. 

   เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สินของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด

  • D. 

   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  • E. 

   กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

 • 53. 
  ขใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   สำนักงานศึกษาธิการภาคมีอำนาจหน้าที่ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  • B. 

   ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค และให้มีรองศึกษาธิการภาคจำนวน 1 คน

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุและแต่งตั้งรองศึกษาธิการภาค

  • D. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กศจ.

  • E. 

   กศจ.มีอำนาจหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 54. 
  เมื่อเกิดปัญหาในการวินิจฉัยการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กศจ.ตามการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการผู้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวคือใครมากที่สุด
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  • C. 

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  • D. 

   คณะกรรมการศึกษาธิการภาค

  • E. 

   คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 • 55. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   บริภัณฑ์ หมายความว่า สิ่งของทั้งหลายที่ใช้ประจำกาย หรือประจำหน่วยกำลังถืออาวุธของทางราชการ และสิ่งอื่นที่ กรช. ประกาศกำหนด

  • B. 

   การจารกรรม หมายความว่า การกระทำใด ๆ โดยทางลับเพื่อให้ได้ล่วงรู้หรือได้ไปหรือส่งสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ

  • C. 

   การก่อวินาศกรรม หมายความว่า การกระทำใด ๆ เพื่อทำลาย ทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย

  • D. 

   การบ่อนทำลาย หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยก ความปั่นป่วน ความกระด้างกระเดื่อง ซึ่งนำไปสู่การก่อความไม่สงบ

  • E. 

   การก่อการร้าย หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที่สร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล

 • 56. 
  ความลับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ คือข้อใด
  • A. 

   TOP SECRET

  • B. 

   NON-SECRET

  • C. 

   SECRET

  • D. 

   NON - CONFIDENTIAL

  • E. 

   CONFIDENTIAL