Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dimkaragiannis
D
Dimkaragiannis
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 2,649
Questions: 10 | Attempts: 287

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Οι καταναλωτές 1ης τάξης τρέφονται με:

  • A.

   φυτοφάγα ζώα.

  • B.

   σαρκοφάγα ζώα,

  • C.

   φυτά.

  • D.

   νεκρή οργανική ύλη.

  Correct Answer
  C. φυτά.
  Explanation
  The correct answer is "φυτά." The given options are "φυτοφάγα ζώα," which means herbivorous animals, "σαρκοφάγα ζώα," which means carnivorous animals, "φυτά," which means plants, and "νεκρή οργανική ύλη," which means dead organic matter. Out of these options, "φυτά" is the only one that refers to plants.

  Rate this question:

 • 2. 

  Οι καταναλωτές 2ης τάξης τρέφονται με:

  • A.

   φυτοφάγα ζώα.

  • B.

   σαρκοφάγα ζώα.

  • C.

   φυτά.

  • D.

   νεκρή οργανική ύλη.

  Correct Answer
  A. φυτοφάγα ζώα.
  Explanation
  The correct answer is "φυτοφάγα ζώα" because it means herbivorous animals, which refers to animals that primarily eat plants. The other options, "σαρκοφάγα ζώα" (carnivorous animals), "φυτά" (plants), and "νεκρή οργανική ύλη" (dead organic matter), do not accurately describe the eating habits of animals.

  Rate this question:

 • 3. 

  Οι καταναλωτές 3ης τάξης τρέφονται με:

  • A.

   φυτοφάγα ζώα.

  • B.

   σαρκοφάγα ζώα.

  • C.

   φυτά.

  • D.

   νεκρή οργανική ύλη.

  Correct Answer
  B. σαρκοφάγα ζώα.
  Explanation
  The correct answer is "σαρκοφάγα ζώα" which translates to "carnivorous animals" in English. This answer is supported by the previous statement that the ecosystem is composed of "φυτοφάγα ζώα" (herbivorous animals) and "σαρκοφάγα ζώα" (carnivorous animals). Therefore, the correct answer refers to the animals that eat meat as part of the ecosystem.

  Rate this question:

 • 4. 

  Οι αποικοδομητές τρέφονται με:

  • A.

   φυτοφάγα ζώα.

  • B.

   σαρκοφάγα ζώα.

  • C.

   φυτά.

  • D.

   νεκρή οργανική ύλη.

  Correct Answer
  D. νεκρή οργανική ύλη.
  Explanation
  The correct answer is "νεκρή οργανική ύλη" because it is the only option that refers to dead organic matter. The other options include "φυτοφάγα ζώα" (herbivorous animals), "σαρκοφάγα ζώα" (carnivorous animals), and "φυτά" (plants), which are not synonymous with dead organic matter.

  Rate this question:

 • 5. 

  Το σύνθετο διάγραμμα που παριστάνει τις τροφικές σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών ενός οικοσυστήματος λέγεται:

  • A.

   τροφικό επίπεδο.

  • B.

   τροφική πυραμίδα.

  • C.

   τροφική αλυσίδα.

  • D.

   τροφικό πλέγμα.

  Correct Answer
  D. τροφικό πλέγμα.
  Explanation
  The correct answer is "τροφικό πλέγμα" because it refers to a complex network of interconnected food chains in an ecosystem. Unlike a food chain, which represents a linear flow of energy and nutrients from one organism to another, a food web or "τροφικό πλέγμα" shows the multiple feeding relationships and interactions among different organisms in an ecosystem. This concept is important in understanding the dynamics of energy transfer and the interconnectedness of species within a community.

  Rate this question:

 • 6. 

  Στο πρώτο τροφικό επίπεδο μιας πυραμίδας βιομάζας εντάσσονται: 

  • A.

   οι παραγωγοί.

  • B.

   οι καταναλωτές 1ης τάξης.

  • C.

   οι καταναλωτές 2ης τάξης.

  • D.

   οι αποικοδομητές.

  Correct Answer
  A. οι παραγωγοί.
  Explanation
  The correct answer is "οι παραγωγοί" which translates to "the producers" in English. This answer is correct because the question is asking for the primary source of production. "Οι παραγωγοί" refers to the individuals or entities that create or manufacture goods or services, making them the most appropriate answer in this context.

  Rate this question:

 • 7. 

  Στην τροφική πυραμίδα ενέργειας, σε κάθε τροφικό επίπεδο «περνάει» σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο επίπεδο: 

  • A.

   το 100% της ενέργειας.

  • B.

   το 50% της ενέργειας.

  • C.

   το 90% της ενέργειας.

  • D.

   το 10% της ενέργειας.

  Correct Answer
  D. το 10% της ενέργειας.
  Explanation
  The correct answer is "το 10% της ενέργειας." This is because the sentence in the question states that the energy consumption of the "περνάει" (translates to "passes") through the "περνάει" (translates to "passes") is equal to "το 10% της ενέργειας" (translates to "10% of the energy"). Therefore, the correct answer is that the energy consumption passing through the "περνάει" is 10% of the total energy.

  Rate this question:

 • 8. 

  Αν η βιομάζα των παραγωγών ενός οικοσυστήματος είναι 20.000 kg, τότε η βιομάζα των καταναλωτών 2ης τάξης είναι:

  • A.

   2.000 kg.

  • B.

   200 kg.

  • C.

   200.000 kg.

  • D.

   20 kg.

  Correct Answer
  B. 200 kg.
  Explanation
  The question states that the total weight is 20,000 kg and the weight of one carton is 2 kg. To find the number of cartons, we need to divide the total weight by the weight of one carton. So, 20,000 kg divided by 2 kg equals 10,000 cartons. Therefore, the weight of 10,000 cartons is 20,000 kg. To find the weight of 2 cartons, we divide the weight of 10,000 cartons by 10,000, which gives us 2 kg. Therefore, the weight of 2 cartons is 2 kg.

  Rate this question:

 • 9. 

  Αν η βιομάζα του λιονταριού είναι 100 kg, τότε η βιομάζα των δέντρων είναι:

  • A.

   10 kg.

  • B.

   1.000 kg.

  • C.

   10.000 kg.

  • D.

   100.000 kg.

  Correct Answer
  C. 10.000 kg.
  Explanation
  The correct answer is 10.000 kg. This is because the given statement says "The weight is 100 kg" and asks for "how much is the weight". Among the options provided, 10.000 kg is the only one that matches the given weight of 100 kg.

  Rate this question:

 • 10. 

  Οι κάμπιες είναι:

  • A.

   παραγωγοί.

  • B.

   αποικοδομητές.

  • C.

   καταναλωτές 1ης τάξης.

  • D.

   καταναλωτές 2ης τάξης.

  Correct Answer
  C. καταναλωτές 1ης τάξης.
  Explanation
  The given options represent different types of agents in an economic system. "Καταναλωτές 1ης τάξης" translates to "first-order consumers" in English. First-order consumers are individuals or households that directly consume goods and services for their own personal use. They are the end-users in the economic system and do not produce or resell goods. Therefore, "καταναλωτές 1ης τάξης" is the correct answer as it represents the group of people who consume goods and services directly.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.