სავარჯიშო შემსწავლელი ტესტი ნახშირწყალბადები

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ninano
N
Ninano
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 1,056
Questions: 32 | Attempts: 419

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  მეთანის მიღება ლაბორატორიაში  შეიძლებაა  Al4C3 + H2O→ბ СН3СООNa + NaOH→ 

  • A.

   როგორც ა, ასევე ბ

  • B.

   მხოლოდ ა

  • C.

   მხოლოდ ბ

  • D.

   არც ერთი მათგანი არ არის სწორი

  Correct Answer
  A. როგორც ა, ასევე ბ
  Explanation
  The given answer suggests that both statement "როგორც ა" (as A) and statement "როგორც ბ" (as B) are correct. This means that both reactions Al4C3 + H2O → СН3СООNa + NaOH and Al4C3 + H2O → СН3СООNa + NaOH are possible in the laboratory.

  Rate this question:

 • 2. 

  ნაჯერი ნახშირწყალბადების ჰომოლოგიურ რიგს ეკუთვნის 

  • A.

   C4 H8

  • B.

   C20H42

  • C.

   C7H8

  • D.

   C5H8

  Correct Answer
  B. C20H42
 • 3. 

  მეთანს აქვს ფორმა

  • A.

   ბრტყელი

  • B.

   ტეტრაედრული

  • C.

   წრფივი

  • D.

   სამკუთხა

  Correct Answer
  B. ტეტრაედრული
  Explanation
  The given options are "ბრტყელი" (complex), "ტეტრაედრული" (tetrahedral), "წრფივი" (linear), and "სამკუთხა" (triangular). Out of these options, "ტეტრაედრული" (tetrahedral) is the correct answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  ჰომოლოგები არის

  • A.

   ჰექსანი და ბუტანი

  • B.

   ბუტანი და მეთილ პროპანი

  • C.

   პენტანი და პენტენი

  • D.

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

  Correct Answer
  A. ჰექსანი და ბუტანი
 • 5. 

  სურათზე მოცემულია ორი ნივთიერება  CH3-CH2-CH3   და    CH3-CH2-CH2-CH2-CH3ისინი არიან

  • A.

   ჰომოლოგები

  • B.

   იზომერები

  • C.

   იზოტოპები

  • D.

   ერთი და იგივე ნივთიერება

  Correct Answer
  A. ჰომოლოგები
  Explanation
  The two compounds shown in the image are homologues. Homologues are a series of compounds that have the same functional group and similar chemical properties, but differ by a repeating unit of CH2. In this case, the first compound has three carbon atoms, while the second compound has five carbon atoms. They both belong to the same homologous series of alkanes, differing by a CH2 unit.

  Rate this question:

 • 6. 

  X ნივთიერებაა შეიძლება იყოს  

  • A.

   ეთანი

  • B.

   აცეტილენი

  • C.

   ბრომეთანი

  • D.

   მეთანი

  Correct Answer
  C. ბრომეთანი
 • 7. 

  მეთანის მიღება ლაბორატორიაში  შეიძლებაა  Al4C3 + H2O→ბ СН3СООNa + NaOH→ 

  • A.

   როგორც ა, ასევე ბ

  • B.

   მხოლოდ ა

  • C.

   მხოლოდ ბ

  • D.

   არც ერთი მათგანი არ არის სწორი

  Correct Answer
  A. როგორც ა, ასევე ბ
  Explanation
  The given answer suggests that both statement "როგორც ა" and "როგორც ბ" are correct. This means that both reactions Al4C3 + H2O → СН3СООNa + NaOH are possible in the laboratory.

  Rate this question:

 • 8. 

  მოცემული ნივთიერებისთვის დამახასიათებელია

  • A.

   ბრომიანი წყლის გაუფერულება

  • B.

   პოლიმერიზაციის რეაქცია

  • C.

   კალიუმის პერმანგანატთან ურთიერთქმედება

  • D.

   ჩანაცვლება ქლორთან თავისუფალ რადიკალური მექანიზმით

  Correct Answer
  D. ჩანაცვლება ქლორთან თავისუფალ რადიკალური მექანიზმით
 • 9. 

  რომელ ნივთიერებაში არ არის  პი ბმა

  • A.

   CH4

  • B.

   C8H10

  • C.

   C2H4

  • D.

   C4H6

  Correct Answer
  A. CH4
  Explanation
  The correct answer is CH4 because it is the only option that does not contain any double or triple bonds between carbon atoms. The molecule CH4, also known as methane, consists of a single carbon atom bonded to four hydrogen atoms. In contrast, C8H10, C2H4, and C4H6 all contain multiple bonds between carbon atoms, which are indicated by the numbers in their chemical formulas.

  Rate this question:

 • 10. 

   მოცემულ ნივთიერებაზე შეიძლება ითქვას:1.ნივთიერება მიიღება ეთილენის დაჟანგვით  KMnO4- ით 2.ნივთიერება გამოიყენება როგორც ანტიფრიზი   

  • A.

   ჭეშმარიტია პირველი დებულება

  • B.

   ჭეშმარიტია როგორც პირველი, ასევე მეორე

  • C.

   ჭეშმარიტია მხ. მეორე

  • D.

   არც ერთი მათგანი არ არის სწორი

  Correct Answer
  B. ჭეშმარიტია როგორც პირველი, ასევე მეორე
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that both statements 1 and 2 are true. The first statement states that the substance can be obtained with the use of potassium permanganate (KMnO4) as an oxidizing agent. The second statement states that the substance can be used as an antiseptic. Therefore, both statements are true and the answer is that both the first and second statements are true.

  Rate this question:

 • 11. 

    x  ნივთიერებაა

  • A.

   ეთილენი

  • B.

   აცეტილენი

  • C.

   ეთილის სპირტი

  • D.

   პროპანი

  Correct Answer
  B. აცეტილენი
  Explanation
  The given answer "აცეტილენი" is the correct answer because it is the only option that makes sense grammatically. The phrase "x ნივთიერებაა" translates to "x is an object" in English. Out of the given options, only "აცეტილენი" can be used as an adjective to describe an object. Therefore, it is the most suitable answer.

  Rate this question:

 • 12. 

   რომელი პასუხია მცდარი: აღნიშნულ ნივთიერებას ახასიათებს

  • A.

   ჰიდრირების რეაქცია

  • B.

   ბრომიანი წყლის გაუფერულება

  • C.

   პოლიმერიზაციის რეაქცია

  • D.

   ცის-ტრანს იზომერია

  Correct Answer
  D. ცის-ტრანს იზომერია
 • 13. 

  რომელი ქიმიური რეაქცია არ არის დამახასიათებელი სურათზე მოცემული ნივთიერებისთვის

  • A.

   წვა

  • B.

   ქლორის ჩანაცვლება მზის სინათლეზე

  • C.

   დეჰიდრირება

  • D.

   ჰიდრირება

  Correct Answer
  D. ჰიდრირება
  Explanation
  Hydration is the chemical reaction that is not represented in the given image for the substances mentioned.

  Rate this question:

 • 14. 

  რამდენი წყალბადის ატომია მოცემულ ნივთიერებაში?

  • A.

   3

  • B.

   7

  • C.

   6

  • D.

   5

  Correct Answer
  B. 7
 • 15. 

  ჰიდრირება არის მიერთების რეაქცია

  • A.

   წყალბადთან

  • B.

   წყალთან

  • C.

   ჰალოგენთან

  • D.

   ნახშირბადთან

  Correct Answer
  A. წყალბადთან
  Explanation
  Hydration is the reaction with water.

  Rate this question:

 • 16. 

  სურათზე მოცემულ ნივთიერებას არ ახასიათებს

  • A.

   სამი სიგმა და ორი პი ბმა

  • B.

   როგორც ჩანაცვლების, ისე მიერეთების რეაქციები

  • C.

   ნახშირბადის sp ჰიბრიდული მდგომარეობა

  • D.

   გეომეტრიული იზმოერია

  Correct Answer
  D. გეომეტრიული იზმოერია
  Explanation
  The given answer, "გეომეტრიული იზმოერია" (geometric isomerism), is a possible explanation for the statement "სურათზე მოცემულ ნივთიერებას არ ახასიათებს" (The substance shown in the picture does not exhibit). Geometric isomerism refers to a type of stereoisomerism where molecules have the same molecular formula and connectivity but differ in the arrangement of their atoms in space. In this case, the substance in the picture is not exhibiting geometric isomerism, meaning it does not have different spatial arrangements.

  Rate this question:

 • 17. 

       სურათზე მოცემული ნივთიერებები არის:

  • A.

   იზომერები

  • B.

   ჰომოლოგები

  • C.

   ერთი და იგივე ნივთიერება

  • D.

   იზოტოპები

  Correct Answer
  C. ერთი და იგივე ნივთიერება
  Explanation
  The correct answer is "ერთი და იგივე ნივთიერება" because the objects in the picture are identical, meaning they are the same in terms of their shape, size, and color. The other options, such as "იზომერები" (magnifying glasses), "ჰომოლოგები" (homologues), and "იზოტოპები" (isotopes), do not accurately describe the objects in the picture.

  Rate this question:

 • 18. 

  მეთანის მოლური მასაა

  • A.

   30 გ/მოლი

  • B.

   16 გ/მოლი

  • C.

   58 გ/მოლი

  • D.

   44 გ/ მოლი

  Correct Answer
  B. 16 გ/მოლი
  Explanation
  The given question is asking for the molar mass of methane. The molar mass of methane is calculated by adding up the atomic masses of its constituent elements. The molecular formula of methane is CH4, which consists of one carbon atom with a molar mass of 12 g/mol and four hydrogen atoms with a molar mass of 1 g/mol each. Adding these up, we get a molar mass of 16 g/mol for methane. Therefore, the correct answer is 16 g/mol.

  Rate this question:

 • 19. 

  ჰექსანის დეჰიდროციკლიზაციით მიიღება

  • A.

   აცეტილენი

  • B.

   ეთილენი

  • C.

   ციკლოჰექსანი

  • D.

   ბენზოლი

  Correct Answer
  D. ბენზოლი
  Explanation
  In the given question, the options are different types of compounds. The correct answer is "ბენზოლი," which is the Georgian word for "benzene." Benzene is a colorless liquid hydrocarbon compound that is widely used in the chemical industry. It is often produced through the process of dehydrogenation of hexane, which is the conversion of hexane into benzene by removing hydrogen atoms. Therefore, benzene can be obtained through the dehydrocyclization of hexane.

  Rate this question:

 • 20. 

  ლაბორატორიაში აცეტილენს იღებენ

  • A.

   ალუმინის კარბიდის ჰიდროლიზით

  • B.

   კალციუმის კარბიდის ჰიდროლიზით

  • C.

   მეთანის წვით

  • D.

   ეთილენის ჰიდრატაციით

  Correct Answer
  B. კალციუმის კარბიდის ჰიდროლიზით
 • 21. 

  ეთილენის ჰიდრატაციით  მიიღება CH2=CH2+H2O---

  • A.

   აცეტილენი

  • B.

   ბენზოლი

  • C.

   ეთილის სპირტი

  • D.

   ძმრის ალდეჰიდი

  Correct Answer
  C. ეთილის სპირტი
  Explanation
  Ethylene (ეთილის სპირტი) is formed through the process of hydration of ethylene. When ethylene (CH2=CH2) reacts with water (H2O), it undergoes hydration and forms ethylene glycol (ეთილენი). Therefore, the correct answer is ethylene glycol.

  Rate this question:

 • 22. 

  რეაქციის პროდუქტია

  • A.
  • B.

   ტოლუოლი არ რეაგირებს ბენზოლთან

  • C.

   Option 3

  • D.
  Correct Answer
  D.
 • 23. 

  ბრომიან წყალს  აუფერულებს

  • A.

   ჰექსანი, ბენზოლი

  • B.

   ციკლოჰექსანი, აცეტილენი

  • C.

   ეთილენი, ჰექსენი

  • D.

   აცეტილენი, ბენზოლი

  Correct Answer
  C. ეთილენი, ჰექსენი
 • 24. 

  უცნობი  ალკანის ორთქლის  სიმკვრივე  წყალბადის მიმართ არის 29 რომელ ნახშირწყალბადია აღებული

  • A.

   C4H10

  • B.

   C2H6

  • C.

   C3H8

  • D.

   CH4

  Correct Answer
  A. C4H10
  Explanation
  The correct answer is C4H10, which is the molecular formula for butane. Butane is an alkane with four carbon atoms and ten hydrogen atoms. It is a colorless gas at room temperature and is commonly used as a fuel for lighters and camping stoves.

  Rate this question:

 • 25. 

  მოცემულია ოთხი ალკანი. რომელი პასუხია ჭეშმარიტი

  • A.

   ა და ბ იზომერებია, ბ და გ ჰომოლოგები

  • B.

   ა და დ არის იზომერები, ბ და გ ჰომოლოგები

  • C.

   ოთხივე ჰომოლოგია

  • D.

   ა და ბ არის ერთი და იგივე, გ და ერთი და იგივე ნივთიერებები

  Correct Answer
  D. ა და ბ არის ერთი და იგივე, გ და ერთი და იგივე ნივთიერებები
  Explanation
  The answer is correct because the first two statements state that "A and B are izomeri" and "B and C are homologues". The last statement states that "A and B are the same, C and D are the same substances". Therefore, it can be concluded that A and B are the same substances, and C and D are also the same substances.

  Rate this question:

 • 26. 

   რომელი ნივთიერების პოლიმერიზაციით მიიღება პოლიპროპილენი 

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

  Correct Answer
  C. გ
  Explanation
  The correct answer is "გ".

  Rate this question:

 • 27. 

  აცეტილენის   ჰიდროჰალოგენირებით  შეიძლება მივიღოთა) ქლორეთენი ბ ) დიქლორეთანი

  • A.

   ორივე პასუხი ჭეშმარიტია

  • B.

   არც ერთი პასუხი არ არის ჭეშმარიტი

  • C.

   მხოლოდ ა

  • D.

   მხოლოდ ბ

  Correct Answer
  A. ორივე პასუხი ჭეშმარიტია
  Explanation
  Both answers are true.

  Rate this question:

 • 28. 

   რა არის სურათზე გამოსახული ნივთიერების ფორმულა, თუ შეიცავს ოც ნახშირბადატომს

  • A.

   C20H22

  • B.

   C20C20 

  • C.

   C20H42

  • D.

   C20H40

  Correct Answer
  C. C20H42
  Explanation
  The correct formula for the substance depicted in the image is C20H42.

  Rate this question:

 • 29. 

  Type question here. Example: Practice makes you ________

  Correct Answer
  N/A

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 29, 2016
  Quiz Created by
  Ninano
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.