სავარჯიშო შემსწავლელი ტესტი ნახშირწყალბადები

32 Questions | Total Attempts: 312

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  მეთანის მიღება ლაბორატორიაში  შეიძლებაა  Al4C3 + H2O→ბ СН3СООNa + NaOH→ 
  • A. 

   როგორც ა, ასევე ბ

  • B. 

   მხოლოდ ა

  • C. 

   მხოლოდ ბ

  • D. 

   არც ერთი მათგანი არ არის სწორი

 • 2. 
  ნაჯერი ნახშირწყალბადების ჰომოლოგიურ რიგს ეკუთვნის 
  • A. 

   C4 H8

  • B. 

   C20H42

  • C. 

   C7H8

  • D. 

   C5H8

 • 3. 
  მეთანს აქვს ფორმა
  • A. 

   ბრტყელი

  • B. 

   ტეტრაედრული

  • C. 

   წრფივი

  • D. 

   სამკუთხა

 • 4. 
  ჰომოლოგები არის
  • A. 

   ჰექსანი და ბუტანი

  • B. 

   ბუტანი და მეთილ პროპანი

  • C. 

   პენტანი და პენტენი

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 5. 
  სურათზე მოცემულია ორი ნივთიერება  CH3-CH2-CH3   და    CH3-CH2-CH2-CH2-CH3ისინი არიან
  • A. 

   ჰომოლოგები

  • B. 

   იზომერები

  • C. 

   იზოტოპები

  • D. 

   ერთი და იგივე ნივთიერება

 • 6. 
  X ნივთიერებაა შეიძლება იყოს  
  • A. 

   ეთანი

  • B. 

   აცეტილენი

  • C. 

   ბრომეთანი

  • D. 

   მეთანი

 • 7. 
  მეთანის მიღება ლაბორატორიაში  შეიძლებაა  Al4C3 + H2O→ბ СН3СООNa + NaOH→ 
  • A. 

   როგორც ა, ასევე ბ

  • B. 

   მხოლოდ ა

  • C. 

   მხოლოდ ბ

  • D. 

   არც ერთი მათგანი არ არის სწორი

 • 8. 
  მოცემული ნივთიერებისთვის დამახასიათებელია
  • A. 

   ბრომიანი წყლის გაუფერულება

  • B. 

   პოლიმერიზაციის რეაქცია

  • C. 

   კალიუმის პერმანგანატთან ურთიერთქმედება

  • D. 

   ჩანაცვლება ქლორთან თავისუფალ რადიკალური მექანიზმით

 • 9. 
  რომელ ნივთიერებაში არ არის  პი ბმა
  • A. 

   CH4

  • B. 

   C8H10

  • C. 

   C2H4

  • D. 

   C4H6

 • 10. 
   მოცემულ ნივთიერებაზე შეიძლება ითქვას:1.ნივთიერება მიიღება ეთილენის დაჟანგვით  KMnO4- ით 2.ნივთიერება გამოიყენება როგორც ანტიფრიზი   
  • A. 

   ჭეშმარიტია პირველი დებულება

  • B. 

   ჭეშმარიტია როგორც პირველი, ასევე მეორე

  • C. 

   ჭეშმარიტია მხ. მეორე

  • D. 

   არც ერთი მათგანი არ არის სწორი

 • 11. 
    x  ნივთიერებაა
  • A. 

   ეთილენი

  • B. 

   აცეტილენი

  • C. 

   ეთილის სპირტი

  • D. 

   პროპანი

 • 12. 
   რომელი პასუხია მცდარი: აღნიშნულ ნივთიერებას ახასიათებს
  • A. 

   ჰიდრირების რეაქცია

  • B. 

   ბრომიანი წყლის გაუფერულება

  • C. 

   პოლიმერიზაციის რეაქცია

  • D. 

   ცის-ტრანს იზომერია

 • 13. 
  რომელი ქიმიური რეაქცია არ არის დამახასიათებელი სურათზე მოცემული ნივთიერებისთვის
  • A. 

   წვა

  • B. 

   ქლორის ჩანაცვლება მზის სინათლეზე

  • C. 

   დეჰიდრირება

  • D. 

   ჰიდრირება

 • 14. 
  რამდენი წყალბადის ატომია მოცემულ ნივთიერებაში?
  • A. 

   3

  • B. 

   7

  • C. 

   6

  • D. 

   5

 • 15. 
  ჰიდრირება არის მიერთების რეაქცია
  • A. 

   წყალბადთან

  • B. 

   წყალთან

  • C. 

   ჰალოგენთან

  • D. 

   ნახშირბადთან

 • 16. 
  სურათზე მოცემულ ნივთიერებას არ ახასიათებს
  • A. 

   სამი სიგმა და ორი პი ბმა

  • B. 

   როგორც ჩანაცვლების, ისე მიერეთების რეაქციები

  • C. 

   ნახშირბადის sp ჰიბრიდული მდგომარეობა

  • D. 

   გეომეტრიული იზმოერია

 • 17. 
       სურათზე მოცემული ნივთიერებები არის:
  • A. 

   იზომერები

  • B. 

   ჰომოლოგები

  • C. 

   ერთი და იგივე ნივთიერება

  • D. 

   იზოტოპები

 • 18. 
  მეთანის მოლური მასაა
  • A. 

   30 გ/მოლი

  • B. 

   16 გ/მოლი

  • C. 

   58 გ/მოლი

  • D. 

   44 გ/ მოლი

 • 19. 
  ჰექსანის დეჰიდროციკლიზაციით მიიღება
  • A. 

   აცეტილენი

  • B. 

   ეთილენი

  • C. 

   ციკლოჰექსანი

  • D. 

   ბენზოლი

 • 20. 
  ლაბორატორიაში აცეტილენს იღებენ
  • A. 

   ალუმინის კარბიდის ჰიდროლიზით

  • B. 

   კალციუმის კარბიდის ჰიდროლიზით

  • C. 

   მეთანის წვით

  • D. 

   ეთილენის ჰიდრატაციით

 • 21. 
  ეთილენის ჰიდრატაციით  მიიღება CH2=CH2+H2O---
  • A. 

   აცეტილენი

  • B. 

   ბენზოლი

  • C. 

   ეთილის სპირტი

  • D. 

   ძმრის ალდეჰიდი

 • 22. 
  რეაქციის პროდუქტია
  • A. 
  • B. 

   ტოლუოლი არ რეაგირებს ბენზოლთან

  • C. 

   Option 3

  • D. 
 • 23. 
  ბრომიან წყალს  აუფერულებს
  • A. 

   ჰექსანი, ბენზოლი

  • B. 

   ციკლოჰექსანი, აცეტილენი

  • C. 

   ეთილენი, ჰექსენი

  • D. 

   აცეტილენი, ბენზოლი

 • 24. 
  უცნობი  ალკანის ორთქლის  სიმკვრივე  წყალბადის მიმართ არის 29 რომელ ნახშირწყალბადია აღებული
  • A. 

   C4H10

  • B. 

   C2H6

  • C. 

   C3H8

  • D. 

   CH4

 • 25. 
  მოცემულია ოთხი ალკანი. რომელი პასუხია ჭეშმარიტი
  • A. 

   ა და ბ იზომერებია, ბ და გ ჰომოლოგები

  • B. 

   ა და დ არის იზომერები, ბ და გ ჰომოლოგები

  • C. 

   ოთხივე ჰომოლოგია

  • D. 

   ა და ბ არის ერთი და იგივე, გ და ერთი და იგივე ნივთიერებები

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.