Јеси ли научио глаголске облике?

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Snata
S
Snata
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 31,739
Questions: 19 | Attempts: 17,547

SettingsSettingsSettings
  ? - Quiz

Провери своје знање.Лични и нелични глаголски облици.


Questions and Answers
 • 1. 

  Одабери неличне глаголске облике:

  • A.

   спавам

  • B.

   читајући

  • C.

   прочитавши

  • D.

   писаћу

  • E.

   ишли су

  • F.

   трчати

  • G.

   писао

  • H.

   урађен

  • I.

   волели бисмо

  Correct Answer(s)
  B. читајући
  C. прочитавши
  F. трчати
  G. писао
  H. урађен
  Explanation
  Нелични глаголски облици се не могу мењати по лицима.

  Rate this question:

 • 2. 

  Времена у српском језику су:

  • A.

   презент

  • B.

   аорист

  • C.

   инфинитив

  • D.

   потенцијал

  • E.

   имперфекат

  • F.

   императив

  • G.

   плусквамперфекат

  • H.

   футур први

  • I.

   футур други

  • J.

   перфекат

  Correct Answer(s)
  A. презент
  B. аорист
  E. имперфекат
  G. плусквамперфекат
  H. футур први
  J. перфекат
  Explanation
  The correct answer includes the verb tenses in the Serbian language. The verb tenses listed are: present, aorist, imperfect, plusquamperfect, future I, and perfect.

  Rate this question:

 • 3. 

  Глагол рушити напиши у  обликуглаголског прилога садашњег _________________________

  Correct Answer(s)
  рушећи
  Explanation
  The correct answer is "рушећи" because the question asks for the verb "рушити" to be written in the form of a present participle. In Serbian grammar, the present participle is formed by adding "-ћи" to the stem of the verb. Therefore, "рушећи" is the correct form of the verb in this case.

  Rate this question:

 • 4. 

  Друго лице једнине потенијала глагола РУШИТИ гласи ______________

  Correct Answer(s)
  рушио би, би рушио
  Explanation
  The correct answer is "рушио би, би рушио". In Serbian grammar, the potential mood is formed by using the auxiliary verb "би" followed by the past participle of the main verb. In this case, the main verb is "рушити" (to demolish), and its past participle is "рушио" (demolished). Therefore, the correct forms in the potential mood are "рушио би" (would demolish) and "би рушио" (would demolish).

  Rate this question:

 • 5. 

  Средње лице множине радног глаголског придева глагола РУШИТИ гласи ___________________

  Correct Answer(s)
  рушила
  Explanation
  The correct answer is "рушила" because the question is asking for the form of the plural middle voice participle of the verb "рушити" (to destroy). In this case, the correct form is "рушила" which agrees with the feminine gender and singular number.

  Rate this question:

 • 6. 

  Друго лице множине императива глагола РУШИТИ гласи ________________

  Correct Answer(s)
  рушите
  Explanation
  The correct answer is "рушите" because it is the second person plural form of the verb "рушити" in the imperative mood. In this form, it is used to address a group of people and instruct them to "destroy" or "demolish" something.

  Rate this question:

 • 7. 

  Прво лице једнине плусквамперфеката у мушком роду глагола РУШИТИ гласи ________________

  Correct Answer(s)
  био сам рушио
  сам био рушио
  бејах рушио
  бех рушио
  Explanation
  The correct answer is "био сам рушио, сам био рушио, бејах рушио, бех рушио" because all of these forms are correct for the first person singular of the plusquamperfect tense in the masculine gender of the verb "рушити" (to demolish). The verb "рушити" belongs to the group of verbs that form the plusquamperfect tense with the auxiliary verb "бити" (to be) in the past tense. Therefore, all of the given forms are valid and can be used interchangeably.

  Rate this question:

 • 8. 

  Прекуцај правилно следећу реченицу:Ако би смо имали времена , јавили би се.

  Correct Answer(s)
  Ако бисмо имали времена , јавили бисмо се.
  Explanation
  The correct answer is "Ако бисмо имали времена , јавили бисмо се." This sentence is grammatically correct in Serbian. It uses the conditional form "Ако бисмо имали времена" (If we had time) followed by the conditional verb "јавили бисмо се" (we would have called). The verb form agrees with the subject, and the sentence is structured correctly.

  Rate this question:

 • 9. 

  Прекуцај правилно следећу реченицу: Он је бијо дошао на време, али ви ни сте били код куће.

  Correct Answer(s)
  Он је био дошао на време, али ви нисте били код куће.
  Explanation
  The correct answer is "Он је био дошао на време, али ви нисте били код куће." This is the correct sentence because it uses the past tense form of the verb "бити" (to be) in the past perfect tense ("био") to indicate that he had come on time. It also uses the negative form of the verb "бити" (to be) in the past tense ("нисте били") to indicate that you were not at home.

  Rate this question:

 • 10. 

  Прекуцај правилно следећу реченицу: Немораш да дођеш, доћиће твој брат уместо тебе.

  Correct Answer(s)
  Не мораш да дођеш, доћи ће твој брат уместо тебе.
  Explanation
  The correct answer is "Не мораш да дођеш, доћи ће твој брат уместо тебе." This is the correct sentence because it uses the correct spelling and punctuation. The word "не" is used to negate the verb "мораш," meaning "you don't have to." The verb "доћи" is conjugated in the future tense as "доћиће," meaning "will come." The word "ће" is used to indicate future tense. The phrase "твој брат" means "your brother," and "уместо тебе" means "instead of you." Overall, the sentence translates to "You don't have to come, your brother will come instead of you."

  Rate this question:

 • 11. 

  Прекуцај правилно реченицу:Децо, дали би ме бар једном послушали?

  Correct Answer(s)
  Децо, да ли бисте ме бар једном послушали?
  Explanation
  The correct answer is "Децо, да ли бисте ме бар једном послушали?" because it uses the correct form of the question in Serbian language. The word "дали" is not commonly used in this context, whereas "да ли" is the correct way to form a question.

  Rate this question:

 • 12. 

  Одабери  реченице где су  истакнути глаголи  у ПРЕЗЕНТУ:

  • A.

   Учини ми се да пада снег. Он воли свима да УЧИНИ услугу.

  • B.

   Пре два минута УПИТА ме колико је сати и отрча.

  • C.

   Кад год ме нешто УПИТА, ја му одговорим.

  • D.

   Милош УЂЕ у кућу.

  • E.

   Уморан је, треба да УЂЕ у кућу.

  Correct Answer(s)
  A. Учини ми се да пада снег. Он воли свима да УЧИНИ услугу.
  C. Кад год ме нешто УПИТА, ја му одговорим.
  E. Уморан је, треба да УЂЕ у кућу.
  Explanation
  The sentences "Учини ми се да пада снег." (It seems to me that it's snowing.), "Он воли свима да УЧИНИ услугу." (He likes to do favors for everyone.), "Кад год ме нешто УПИТА, ја му одговорим." (Whenever he asks me something, I answer him.), and "Уморан је, треба да УЂЕ у кућу." (He is tired, he needs to go home.) all contain verbs in the present tense.

  Rate this question:

 • 13. 

  Одабери облик који не припада низу:

  • A.

   стаде

  • B.

   заспа

  • C.

   устане

  • D.

   пуче

  • E.

   паде

  Correct Answer
  C. устане
  Explanation
  Одабрани облик је у презенту, а остали облици су у аористу.

  Rate this question:

 • 14. 

  Један пример не припада низу. Пронађи га.

  • A.

   беше писао

  • B.

   били смо написали

  • C.

   потписао си се

  • D.

   били су се уписали

  • E.

   бејах записао

  Correct Answer
  C. потписао си се
  Explanation
  Пример који се издваја је у перфекту. Остали примери су у плусквамперфекту.

  Rate this question:

 • 15. 

  Одабери тачне тврдње:

  • A.

   Презент је сложен глаголски облик.

  • B.

   Инфинитив је неличан глаголски облик.

  • C.

   Футур први и футур други су сложени глаголски облици.

  • D.

   Аорист означава давно прошло време.

  • E.

   Перфекат је исто што и садашње време.

  • F.

   Аорист, императив и потенцијал су лични глаголски облици.

  Correct Answer(s)
  B. Инфинитив је неличан глаголски облик.
  C. Футур први и футур други су сложени глаголски облици.
  F. Аорист, императив и потенцијал су лични глаголски облици.
  Explanation
  The correct answers are: "Инфинитив је неличан глаголски облик" (The infinitive is an impersonal verb form), "Футур први и футур други су сложени глаголски облици" (Future I and Future II are compound verb forms), and "Аорист, императив и потенцијал су лични глаголски облици" (Aorist, imperative, and potential are personal verb forms). These statements correctly identify different types of verb forms in the Serbian language.

  Rate this question:

 • 16. 

  Допуни реченцу глаголом у ФУТУРУ ДРУГОМ:Милане, истераће нас из сале ако ти и даље ______________________ (правити) неред.

  Correct Answer(s)
  будеш правио
  Explanation
  In this sentence, the verb "правити" (to make) is in the future tense. The subject of the sentence is "ти" (you), and the verb is conjugated to match the second person singular form. Therefore, the correct form of the verb in the future tense is "будеш правио" (you will make). This means that if the person continues to make a mess, they will be kicked out of the room.

  Rate this question:

 • 17. 

  Допуни реченцу глаголом у ПЛУСКВАМПЕРФЕКТУ:Кад смо ми дотрчале, оне _____________________________ (стићи) на циљ.

  Correct Answer(s)
  су биле стигле
  бејаху стигле
  беху стигле
  Explanation
  The correct answer is "су биле стигле, бејаху стигле, беху стигле." In Serbian, the verb "стићи" (to arrive) is conjugated in the past perfect tense (плусквамперфект) to agree with the subject "оне" (they). The auxiliary verb "бити" (to be) is conjugated in the past tense to agree with the subject "оне" (they). Therefore, the correct forms are "су биле стигле" (they had arrived), "бејаху стигле" (they had arrived), and "беху стигле" (they had arrived).

  Rate this question:

 • 18. 

  Напиши ПОТЕНЦИЈАЛ  глагола у одговарајућем лицу:Ми не ________________ (остати) тамо дуже од три минута.

  Correct Answer(s)
  бисмо остале
  бисмо остали
  Explanation
  The correct answer is "бисмо остали". In this sentence, the subject is "ми" (we) and the verb "остати" (to stay) needs to agree with the subject in person and number. Since "ми" is a plural pronoun, the verb form should also be in plural. Therefore, "бисмо остали" is the correct form for the first person plural (we). "бисмо остале" is incorrect because it is in the feminine form, which does not agree with the subject.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.