Јеси ли научио глаголске облике?

19 Questions | Total Attempts: 15889

SettingsSettingsSettings
  ? - Quiz

Провери своје знање.Лични и нелични глаголски облици.


Questions and Answers
 • 1. 
  Одабери неличне глаголске облике:
  • A. 

   спавам

  • B. 

   читајући

  • C. 

   прочитавши

  • D. 

   писаћу

  • E. 

   ишли су

  • F. 

   трчати

  • G. 

   писао

  • H. 

   урађен

  • I. 

   волели бисмо

 • 2. 
  Времена у српском језику су:
  • A. 

   презент

  • B. 

   аорист

  • C. 

   инфинитив

  • D. 

   потенцијал

  • E. 

   имперфекат

  • F. 

   императив

  • G. 

   плусквамперфекат

  • H. 

   футур први

  • I. 

   футур други

  • J. 

   перфекат

 • 3. 
  Глагол рушити напиши у  обликуглаголског прилога садашњег _________________________
 • 4. 
  Друго лице једнине потенијала глагола РУШИТИ гласи ______________
 • 5. 
  Средње лице множине радног глаголског придева глагола РУШИТИ гласи ___________________
 • 6. 
  Друго лице множине императива глагола РУШИТИ гласи ________________
 • 7. 
  Прво лице једнине плусквамперфеката у мушком роду глагола РУШИТИ гласи ________________
 • 8. 
  Прекуцај правилно следећу реченицу:Ако би смо имали времена , јавили би се.
 • 9. 
  Прекуцај правилно следећу реченицу: Он је бијо дошао на време, али ви ни сте били код куће.
 • 10. 
  Прекуцај правилно следећу реченицу: Немораш да дођеш, доћиће твој брат уместо тебе.
 • 11. 
  Прекуцај правилно реченицу:Децо, дали би ме бар једном послушали?
 • 12. 
  Одабери  реченице где су  истакнути глаголи  у ПРЕЗЕНТУ:
  • A. 

   Учини ми се да пада снег. Он воли свима да УЧИНИ услугу.

  • B. 

   Пре два минута УПИТА ме колико је сати и отрча.

  • C. 

   Кад год ме нешто УПИТА, ја му одговорим.

  • D. 

   Милош УЂЕ у кућу.

  • E. 

   Уморан је, треба да УЂЕ у кућу.

 • 13. 
  Одабери облик који не припада низу:
  • A. 

   стаде

  • B. 

   заспа

  • C. 

   устане

  • D. 

   пуче

  • E. 

   паде

 • 14. 
  Један пример не припада низу. Пронађи га.
  • A. 

   беше писао

  • B. 

   били смо написали

  • C. 

   потписао си се

  • D. 

   били су се уписали

  • E. 

   бејах записао

 • 15. 
  Одабери тачне тврдње:
  • A. 

   Презент је сложен глаголски облик.

  • B. 

   Инфинитив је неличан глаголски облик.

  • C. 

   Футур први и футур други су сложени глаголски облици.

  • D. 

   Аорист означава давно прошло време.

  • E. 

   Перфекат је исто што и садашње време.

  • F. 

   Аорист, императив и потенцијал су лични глаголски облици.

 • 16. 
  Допуни реченцу глаголом у ФУТУРУ ДРУГОМ:Милане, истераће нас из сале ако ти и даље ______________________ (правити) неред.
 • 17. 
  Допуни реченцу глаголом у ПЛУСКВАМПЕРФЕКТУ:Кад смо ми дотрчале, оне _____________________________ (стићи) на циљ.
 • 18. 
  Напиши ПОТЕНЦИЈАЛ  глагола у одговарајућем лицу:Ми не ________________ (остати) тамо дуже од три минута.
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.