Slicni Triagolnici

31 | Total Attempts: 143

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Slicni Triagolnici

TEMA1: СЛИЧНИ ТРИАГОЛНИЦИ-8-одд Прашањата се поделени во три подрачја 1.  Пропорционални отсечки 2.  Слични триаголници 3.  Питагорова теорема


Questions and Answers
 • 1. 
  Размерот 15cm :2dm запишан во попрост вид е:
  • A. 

   3cm:4cm

  • B. 

   15cm:2cm

  • C. 

   15:200

  • D. 

   150:2

 • 2. 
  Размерот 15cm :2dm запишан во попрост вид е:
  • A. 

   3cm:4cm

  • B. 

   15cm:2cm

  • C. 

   15:200

  • D. 

   150:2

 • 3. 
  На размерот 18:22 обратен е размерот:
  • A. 

   22:18

  • B. 

   81:22

  • C. 

   1/18:1/22

  • D. 

   1:2

 • 4. 
  Вредноста на размерот 3,6 dm :18cm изнесува:
  • A. 

   2

  • B. 

   2cm

  • C. 

   3

  • D. 

   0,2cm

 • 5. 
  Две отсечки се несомерливи ако нивниот размер е :
  • A. 

   ирационален број

  • B. 

   рационален број

  • C. 

   природен број

  • D. 

   не можат да се измерат

 • 6. 
  Непознатиот член х во размерот х :1,3=6 има вредност:
  • A. 

   7,8

  • B. 

   6,18

  • C. 

   6:1,3

  • D. 

   6

 • 7. 
  Ако тогаш 
  • A. 

   A *d=b*c

  • B. 

   A*c=b*d

  • C. 

   A:c=b:d

  • D. 

   B:a=c:d

 • 8. 
  Аглите на сличните триаголници се
  • A. 

   слични

  • B. 

   пропорционални

  • C. 

   еднакви

  • D. 

   не се знае

 • 9. 
  Страните на сличните триаголници се:
  • A. 

   слични

  • B. 

   пропорционални

  • C. 

   еднакви

  • D. 

   не се знае

 • 10. 
  Ако односот на страните на два слични триаголници е 3:5 тогаш односот на нивните периметри е:
  • A. 

   8:5

  • B. 

   5:3

  • C. 

   9:25

  • D. 

   3:5

 • 11. 
  Ако односот на страните на два слични триаголници е 3:5 тогаш односот на нивните плоштини е:
  • A. 

   8:5

  • B. 

   5:3

  • C. 

   9:25

  • D. 

   3:5

 • 12. 
  Ако во еден триаголник важи релацијата                         тогаш тој триаголник е:
  • A. 

   тапоаголен

  • B. 

   остроаголен

  • C. 

   правоаголен

  • D. 

   рамностран

 • 13. 
  Ако односот на плоштините на два слични триаголници е 4:9  тогаш односот на соодветните висини е:
  • A. 

   4:25

  • B. 

   16:81

  • C. 

   4:13

  • D. 

   2:3

 • 14. 
  Ако во еден триаголник важи релацијата                  тогаш триаголникот е правоаголен со хипотенуза:
  • A. 

   M

  • B. 

   P

  • C. 

   N

  • D. 

   нема хипотенуза

 • 15. 
  Во еден правоаголен триаголник x и  y се катети , а p и q се нивните проекции врз хипотенузата z соодветно. Катетата y може да се пресмета со :
  • A. 

   Точен одговор е А

  • B. 

   Точен одговор е Б

  • C. 

   Точен одговор е В

  • D. 

   Точен одговор е Г

 • 16. 
  Два слични триаголници имаат соодветни страни 6 см и 2 см . Коефициентот на сличност меѓу помалиот и поголемиот триаголник е:
  • A. 

   3

  • B. 

   1/3

  • C. 

   6:2

  • D. 

   6-2=4

 • 17. 
  Од наведените броеви должини на страни на правоаголен триаголник можат да бидат:
  • A. 

   6,7 и 8

  • B. 

   6,9 и 10

  • C. 

   6,8 и 10

  • D. 

   9,10 и 11

 • 18. 
  Правоаголник со страни 3см и 4 см има дијагонала:
  • A. 

   3Х4=12см

  • B. 

   5см

  • C. 

   25см

  • D. 

   7см

 • 19. 
  Рамнокрак триаголник со основа 6см и крак 5см има висина :
  • A. 

   4см

  • B. 

   11см

  • C. 

   16см

  • D. 

   1см

 • 20. 
  Правоаголен триаголник со хипотенуза 13см и една катета 5см има друга катета со должина:
  • A. 

   144см

  • B. 

   8см

  • C. 

   65см

  • D. 

   12см

 • 21. 
  Страната на ромбот со дијагонали 12см и 16см има должина:
  • A. 

   28см

  • B. 

   10см

  • C. 

   4см

  • D. 

   20см

 • 22. 
  Отсечка со должина 24 см е поделена во однос 5:3. Должината на помалиот дел од отсечката изнесува:
  • A. 

   3см

  • B. 

   9см

  • C. 

   8см

  • D. 

   15см

 • 23. 
   Правоаголен триаголник има хипотенузасм. Кои од следниве должини можат да бидат должини на неговите катети?
  • A. 

   4см и 1 см

  • B. 

   5см и 5см

  • C. 

   2см и 1см

  • D. 

   2см и 3 см

 • 24. 
  Четврта геометриска пропорционала на отсечките во пропорцијата е:
  • A. 

   3,75см

  • B. 

   2,4 см

  • C. 

   20/3см

  • D. 

   6см

 • 25. 
  Геометриска средина на отсечките со должина 4см и 36 см е отсечка со должина:
  • A. 

   40см

  • B. 

   20см

  • C. 

   12см

  • D. 

   18см