ข้อสอบ 76 พรบ.การอาชีวะ 2551

14 | Total Attempts: 9021

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ 76 พรบ.การอาชีวะ 2551

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 76 พรบ.การอาชีวะศึกษา พ.ศ.2551   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   4 มีนาคม 2551

  • B. 

   5 มีนาคม 2551

  • C. 

   6 มีนาคม 2551

  • D. 

   7 มีนาคม 2551

 • 2. 
  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   5 หมวด 63 มาตรา

  • B. 

   5 หมวด 64 มาตรา

  • C. 

   6 หมวด 63 มาตรา

  • D. 

   6 หมวด 64 มาตรา

  • E. 

   7 หมวด 64 มาตรา

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
  • A. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  • C. 

   กฎหมายการอาชีวศึกษา

  • D. 

   เอกภาพด้านการจัดการ

  • E. 

   สอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ

 • 4. 
  ข้อใด คือ ความหมายของการอาชีว
  • A. 

   กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี

  • B. 

   การเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งในและนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายใต้หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด

  • C. 

   สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้

  • D. 

   สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด

  • E. 

   ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

 • 5. 
  ผู้รักษาการตาม พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • E. 

   รองนายกหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการจัดการศึกษาอาชีว
  • A. 

   การศึกษาในระบบ

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาระบบทวิภาคี

  • D. 

   การศึกษาตามอัธยาศรัย

 • 7. 
  วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องคำนึงถึง ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน

  • B. 

   การศึกษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี

  • C. 

   การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกำหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา

  • D. 

   การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

  • E. 

   การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

 • 8. 
  การจัดตั้งสถาบันอาชีวะเป็นไปตามกฎหมายข้อใด
  • A. 

   พรบ.

  • B. 

   พรก.

  • C. 

   พรฎ.

  • D. 

   ประกาศ

  • E. 

   กฎกระทรวง

 • 9. 
  สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ แบ่งออกได้เป็นกี่ส่วน
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   9

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สถาบันตามข้อ 9
  • A. 

   สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

  • B. 

   วิทยาลัย

  • C. 

   สำนัก

  • D. 

   ศูนย์

  • E. 

   สถาบัน

 • 11. 
  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทำ เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   พรบ.

  • B. 

   พรก.

  • C. 

   พรฎ.

  • D. 

   ประกาศ

  • E. 

   กฎหระทรวง

 • 12. 
  คณะกรรมการสภาสถาบันในสถาบันแต่ละแห่ง จำนวนตามข้อใด
  • A. 

   14 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 14 คน

  • C. 

   15 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 15 คน

  • E. 

   ไม่เกิน 24 คน

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ตำแหน่งทางสิชาการ
  • A. 

   ศาสตราจารย์

  • B. 

   รองศาสตราจารย์

  • C. 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • D. 

   ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์

  • E. 

   อาจารย์

 • 14. 
  การปลอม หรือทำเลียนแบบซึ่งตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของสถาบันไม่ว่าจะทำเป็นสีใดหรือทำด้วยวิธีใดๆ มีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • E. 

   จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Back to Top Back to top