วิทยาการคำนวณ ม.4 ชุดที่ 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Kopwit
K
Kopwit
Community Contributor
Quizzes Created: 7 | Total Attempts: 18,758
Questions: 20 | Attempts: 15,599

SettingsSettingsSettings
 .4 2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดกล่าวถึงแนวคิดเชิงคำนวณได้ไม่ถูกต้อง

  • A. 

   เป็นการคิดเหมือนหุ่นยนต์

  • B. 

   เป็นการแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน

  • C. 

   มีแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นหนึ่งในทักษะย่อย

  • D. 

   วิธีการแก้ปัญหาที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถ เข้าใจร่วมกันได้

  Correct Answer
  A. เป็นการคิดเหมือนหุ่นยนต์
  Explanation
  The given answer states that "เป็นการคิดเหมือนหุ่นยนต์" (thinking like a robot) is an incorrect explanation for the concept of computational thinking. This implies that computational thinking does not involve thinking like a robot or following a set of predefined steps like a robot would do. Computational thinking is about problem-solving using logical and algorithmic thinking, abstraction, decomposition, and pattern recognition, which are skills that both humans and computers can understand and apply.

  Rate this question:

 • 2. 

  การที่มุ่งเน้นความสำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็นสอดคล้องกับแนวคิดใด

  • A. 

   แนวคิดเชิงนามธรรม

  • B. 

   แนวคิดการแยกย่อย

  • C. 

   แนวคิดการจดจำรูปแบบ

  • D. 

   แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

  Correct Answer
  A. แนวคิดเชิงนามธรรม
  Explanation
  This answer suggests that the focus is on the importance of the problem without considering unnecessary details that are not relevant to any specific idea.

  Rate this question:

 • 3. 

  การแก้ปัญหาโดยการออกแบบกระบวนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนสอดคล้องกับแนวคิดใด

  • A. 

   แนวคิดเชิงนามธรรม

  • B. 

   แนวคิดการแยกย่อย

  • C. 

   แนวคิดการจดจำรูปแบบ

  • D. 

   แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

  Correct Answer
  D. แนวคิดการออกแบบขั้นตอน
  Explanation
  The correct answer is "แนวคิดการออกแบบขั้นตอน" (the idea of designing a step-by-step process). This answer aligns with the concept of problem-solving through a systematic approach that involves breaking down the problem into smaller steps and designing a process to solve it. The other options, "แนวคิดเชิงนามธรรม" (abstract thinking), "แนวคิดการแยกย่อย" (subdivision thinking), and "แนวคิดการจดจำรูปแบบ" (pattern recognition thinking), do not specifically refer to the idea of designing a step-by-step process.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดไม่ใช่ทักษะย่อยของแนวคิดเชิงคำนวณ

  • A. 

   แนวคิดเชิงรูปธรรม

  • B. 

   แนวคิดเชิงนามธรรม

  • C. 

   แนวคิดการจดจำรูปแบบ

  • D. 

   แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

  Correct Answer
  A. แนวคิดเชิงรูปธรรม
  Explanation
  The question asks for the answer that is not a sub-skill of computational thinking. "แนวคิดเชิงรูปธรรม" (abstract thinking) does not fall under the category of computational thinking, which involves problem-solving, algorithmic thinking, pattern recognition, and decomposition. Abstract thinking refers to the ability to think conceptually and understand complex ideas, but it is not directly related to computational thinking.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดสอดคล้องกับแนวคิดการแยกย่อย

  • A. 

   การเข้าใจรูปแบบ

  • B. 

   การแยกแยะปัญหา

  • C. 

   การคัดเลือกวัสดุที่นำมาใช้ทำชิ้นงาน

  • D. 

   การหาแนวคิดรวมยอดของแต่ละปัญหาย่อย

  Correct Answer
  B. การแยกแยะปัญหา
  Explanation
  The answer "การแยกแยะปัญหา" directly translates to "problem decomposition" in English. This concept is related to the idea of breaking down a complex problem into smaller, more manageable sub-problems. By doing this, it becomes easier to understand and solve the problem as a whole. Therefore, this answer aligns with the concept of problem decomposition.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำหนดปัญหา

  • A. 

   การประชุมทีมงานผู้พัฒนา

  • B. 

   วิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผน

  • C. 

   จัดทำเอกสารการวางแผนการดำเนินงาน

  • D. 

   ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานได้

  Correct Answer
  D. ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานได้
  Explanation
  The question asks which option does not align with the steps of problem definition. The first two options, "วิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผน" (Analyze possibilities and plan) and "จัดทำเอกสารการวางแผนการดำเนินงาน" (Prepare documentation for the project plan), both align with the steps of problem definition, as they involve analyzing and planning. However, the third option, "ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานได้" (Unable to improve or modify the project plan), does not align with the steps of problem definition, as problem definition typically involves identifying and addressing issues or areas for improvement.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนกับการวิเคราะห์ระบบ

  • A. 

   วิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผน

  • B. 

   ในขั้นนี้ไม่จำเป็นต้องระบุวิธีการทำงาน

  • C. 

   เป็นขั้นตอนการทำความเข้าใจกับระบบงาน

  • D. 

   มีขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน และวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

  Correct Answer
  A. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผน
  Explanation
  ข้อนี้กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ โดยกล่าวว่าในขั้นนี้ไม่จำเป็นต้องระบุวิธีการทำงาน ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เพราะวิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผนไม่ได้กำหนดวิธีการในการทำงาน แต่เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการทำความเข้าใจกับระบบงาน และมีขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอนคือ สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน และวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ซึ่งเป็นข้อที่ถูกต้องตามเนื้อหาของข้อคำถาม

  Rate this question:

 • 8. 

  หลักการคิดเชิงคำนวณสามารถนำไปประยุกต์ในสถานการณ์ใดได้บ้าง

  • A. 

   การค้นหาสินค้าในห้างสรรพสินค้า

  • B. 

   การวางแผนเปิดร้านอาหารในงานเทศกาลโรงเรียน

  • C. 

   การคำนวณสถิติการทำประตูของนักกีฬาฟุตบอล

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The principles of computational thinking can be applied to all of the given situations. In searching for products in a department store, computational thinking can be used to organize and categorize the products, making it easier to locate them. When planning to open a food stall at a school festival, computational thinking can be used to determine the optimal menu and pricing based on factors such as cost, demand, and available resources. In calculating statistics for football players, computational thinking can be used to analyze and interpret data to assess their performance. Therefore, the correct answer is that computational thinking can be applied to all of the given situations.

  Rate this question:

 • 9. 

  มุ่งเน้นความสำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

  • A. 

   แนวคิดการแยกย่อย

  • B. 

   แนวคิดการจดจำรูปแบบ

  • C. 

   แนวคิดเชิงนามธรรม

  • D. 

   แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

  Correct Answer
  C. แนวคิดเชิงนามธรรม
  Explanation
  The correct answer is "แนวคิดเชิงนามธรรม" because it focuses on the importance of the problem without paying attention to unnecessary details. This approach emphasizes the abstract and conceptual aspects of the problem, rather than getting caught up in specific details or steps. It allows for a broader understanding and analysis of the problem, which can lead to more effective solutions.

  Rate this question:

 • 10. 

  แก้ปัญหาโดยการออกแบบกระบวนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

  • A. 

   แนวคิดการแยกย่อย

  • B. 

   แนวคิดการจดจำรูปแบบ

  • C. 

   แนวคิดเชิงนามธรรม

  • D. 

   แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

  Correct Answer
  D. แนวคิดการออกแบบขั้นตอน
  Explanation
  The given answer correctly identifies "แนวคิดการออกแบบขั้นตอน" as the concept of designing a step-by-step process to solve a problem. This concept involves breaking down the problem into smaller, manageable steps and designing a systematic approach to address each step.

  Rate this question:

 • 11. 

  นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด

  • A. 

   ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการใช้งาน

  • B. 

   ด้านการเงิน / การธนาคาร

  • C. 

   ด้านความบันเทิง

  • D. 

   ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

  Correct Answer
  A. ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการใช้งาน
  Explanation
  The students benefit the most from using computers in the field of education, knowledge, and practical application. Computers provide a wealth of resources and information that can enhance learning and expand knowledge. They also allow students to practice and apply what they have learned through various software and applications. Overall, computers greatly contribute to the educational development of students.

  Rate this question:

 • 12. 

  จากภาพ จงหาว่าเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านเส้นทางใดที่สั้นที่สุด โดยแวะร้านขนมและเลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงา

  • A. 

   โรงเรียน --> บ้าน

  • B. 

   โรงเรียน --> ห้องสมุด --> ร้านขนม --> บ้าน

  • C. 

   โรงเรียน --> ร้านขนม --> ห้องสมุด --> บ้าน

  • D. 

   โรงเรียน --> ห้องสมุด --> บ้าน

  Correct Answer
  C. โรงเรียน --> ร้านขนม --> ห้องสมุด --> บ้าน
  Explanation
  The shortest route from the school to home while passing by a bakery and choosing only shaded streets is: school -> bakery -> library -> home.

  Rate this question:

 • 13. 

  จากภาพ เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุด โดยมีเงื่อนไขคือ
  1. แวะร้านขนม
  2. เลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงา
  3. เส้นทางจากร้านขนม ไปยังห้องสมุด มีการก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถเดินได้
  ต้องเดินด้วยระยะทางกี่เมตร

  • A. 

   1600 เมตร

  • B. 

   2600 เมตร

  • C. 

   1500 เมตร

  • D. 

   2500 เมตร

  Correct Answer
  D. 2500 เมตร
  Explanation
  Based on the given conditions, the shortest route from the school to home would be to pass by the bakery and choose only the streets with shade. However, there is a construction blocking the path from the bakery to the library. Therefore, the only available option is to take the longest route, which is 2500 meters.

  Rate this question:

 • 14. 

  ลากเส้นตรงผ่านจุดทุกจุด โดยใช้จำนวนเส้นที่ลากน้อยที่สุด ข้อมูลใดไม่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา

  • A. 

   จุด

  • B. 

   จำนวนเส้นที่ลาก

  • C. 

   เส้นตาราง

  • D. 

   จำนวนจุด

  Correct Answer
  C. เส้นตาราง
  Explanation
  The question asks for the information that is not necessary to solve the problem. The necessary information is the number of lines to be drawn, the points, and the table of lines. The answer "เส้นตาราง" (table of lines) is not necessary to solve the problem.

  Rate this question:

 • 15. 

  หากนักเรียนอยู่ที่ห้างอเดล มีชาวต่างชาติสอบถามเส้นทางไป สถานีจอแดน ข้อมูลใดที่จำเป็นในการแก้ปัญหา

  • A. 

   สายรถโดยสารประจำทางและสถานีทั้งหมดที่แต่ละสายวิ่งผ่าน

  • B. 

   ระยะทางระหว่างสถานี

  • C. 

   ตำแหน่งที่ตั้งของสถานี

  • D. 

   ราคาของแต่ละสาย

  Correct Answer
  C. ตำแหน่งที่ตั้งของสถานี
  Explanation
  The necessary information to solve the problem of providing directions to Jor Dan station at Eden Mall would be the location of the station. This information is crucial in order to guide the foreigner to the correct destination. The other information provided, such as the bus routes and their respective distances and prices, may be helpful for general knowledge but not directly relevant to solving the problem at hand.

  Rate this question:

 • 16. 

  หากนักเรียนอยู่ที่ห้างอเดล มีชาวต่างชาติสอบถามเส้นทางไป สถานีจอแดน ต้องเดินทางอย่างไร

  • A. 

   •ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี ศาลาไทย •แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 3 (สีเขียว) ไปลงสถานี จอแดน

  • B. 

   •ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี ศาลาไทย •แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 2 (สีน้ำเงิน) ไปลงสถานี จอแดน

  • C. 

   •ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี อารีย์ •แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 3 (สีเขียว) ไปลงสถานี จอแดน

  • D. 

   •ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี อารีย์ •แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 2 (น้ำเงิน) ไปลงสถานี จอแดน

  Correct Answer
  A. •ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี ศาลาไทย •แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 3 (สีเขียว) ไปลงสถานี จอแดน
  Explanation
  To get to Jatujak Station from Central Ladprao, the person should take the red line bus number 1 to Siam Square, and then transfer to the green line bus number 3 to Jatujak.

  Rate this question:

 • 17. 

  แนวคิดเชิงนามธรรมคืออะไร

  • A. 

   กระบวนการคิดเพื่อแยกข้อดีข้อเสีย

  • B. 

   กระบวนการคิดเพื่อแยกสาระสำคัญออกจากรายละเอียด

  • C. 

   กระบวนการคิดเพื่อแยกสัตว์ออกจากสวนสัตว์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  B. กระบวนการคิดเพื่อแยกสาระสำคัญออกจากรายละเอียด
  Explanation
  The correct answer is "กระบวนการคิดเพื่อแยกสาระสำคัญออกจากรายละเอียด" which means "The thought process to separate important information from details." This answer aligns with the concept of abstract thinking, which involves the ability to analyze and extract key ideas or concepts from a larger set of information or details. It demonstrates the cognitive ability to focus on the essential aspects and disregard irrelevant or less significant information.

  Rate this question:

 • 18. 

  หากเราต้องการจะหาบ้านเพื่อนใน Google maps ข้อมูลใดที่ไม่จำเป็นต่อการหา

  • A. 

   สีของหลังคาบ้าน

  • B. 

   ชื่อถนน

  • C. 

   อำเภอ

  • D. 

   เบอร์โทรศัพท์

  Correct Answer
  D. เบอร์โทรศัพท์
  Explanation
  ไม่จำเป็นต่อการหาบ้านเพื่อนใน Google Maps

  Rate this question:

 • 19. 

  ชนชาติใดใช้เวลาเข้าอินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุดในโลก

  • A. 

   ไทย

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   อเมริกา

  • D. 

   จีน

  Correct Answer
  A. ไทย
  Explanation
  The correct answer is "ไทย". This is because Thailand has the highest average daily internet usage in the world.

  Rate this question:

 • 20. 

  ข้อใดไม่ใช่ 3 องค์ความรู้ ของวิชาวิทยาการคำนวณ

  • A. 

   การคิดเชิงคำนวณ

  • B. 

   ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  • C. 

   ทางเลือกในการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นได้ด้วย

  • D. 

   เน้นการใช้เทคโนโลยีมือถือ

  Correct Answer
  D. เน้นการใช้เทคโนโลยีมือถือ
  Explanation
  The statement "เน้นการใช้เทคโนโลยีมือถือ" (emphasis on the use of mobile technology) is not one of the three main areas of knowledge in computer science. The three main areas of knowledge in computer science are computational thinking, appropriate use of technology, and integration with other disciplines.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.