วิทยาการคำนวณ ม.4 ชุดที่ 2

20 Questions | Total Attempts: 10154

SettingsSettingsSettings
 .4 2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดกล่าวถึงแนวคิดเชิงคำนวณได้ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เป็นการคิดเหมือนหุ่นยนต์

  • B. 

   เป็นการแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน

  • C. 

   มีแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นหนึ่งในทักษะย่อย

  • D. 

   วิธีการแก้ปัญหาที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถ เข้าใจร่วมกันได้

 • 2. 
  การที่มุ่งเน้นความสำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็นสอดคล้องกับแนวคิดใด
  • A. 

   แนวคิดเชิงนามธรรม

  • B. 

   แนวคิดการแยกย่อย

  • C. 

   แนวคิดการจดจำรูปแบบ

  • D. 

   แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

 • 3. 
  การแก้ปัญหาโดยการออกแบบกระบวนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนสอดคล้องกับแนวคิดใด
  • A. 

   แนวคิดเชิงนามธรรม

  • B. 

   แนวคิดการแยกย่อย

  • C. 

   แนวคิดการจดจำรูปแบบ

  • D. 

   แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่ทักษะย่อยของแนวคิดเชิงคำนวณ
  • A. 

   แนวคิดเชิงรูปธรรม

  • B. 

   แนวคิดเชิงนามธรรม

  • C. 

   แนวคิดการจดจำรูปแบบ

  • D. 

   แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

 • 5. 
  ข้อใดสอดคล้องกับแนวคิดการแยกย่อย
  • A. 

   การเข้าใจรูปแบบ

  • B. 

   การแยกแยะปัญหา

  • C. 

   การคัดเลือกวัสดุที่นำมาใช้ทำชิ้นงาน

  • D. 

   การหาแนวคิดรวมยอดของแต่ละปัญหาย่อย

 • 6. 
  ข้อใดไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำหนดปัญหา
  • A. 

   การประชุมทีมงานผู้พัฒนา

  • B. 

   วิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผน

  • C. 

   จัดทำเอกสารการวางแผนการดำเนินงาน

  • D. 

   ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานได้

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนกับการวิเคราะห์ระบบ
  • A. 

   วิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผน

  • B. 

   ในขั้นนี้ไม่จำเป็นต้องระบุวิธีการทำงาน

  • C. 

   เป็นขั้นตอนการทำความเข้าใจกับระบบงาน

  • D. 

   มีขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน และวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

 • 8. 
  หลักการคิดเชิงคำนวณสามารถนำไปประยุกต์ในสถานการณ์ใดได้บ้าง
  • A. 

   การค้นหาสินค้าในห้างสรรพสินค้า

  • B. 

   การวางแผนเปิดร้านอาหารในงานเทศกาลโรงเรียน

  • C. 

   การคำนวณสถิติการทำประตูของนักกีฬาฟุตบอล

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 9. 
  มุ่งเน้นความสำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
  • A. 

   แนวคิดการแยกย่อย

  • B. 

   แนวคิดการจดจำรูปแบบ

  • C. 

   แนวคิดเชิงนามธรรม

  • D. 

   แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

 • 10. 
  แก้ปัญหาโดยการออกแบบกระบวนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
  • A. 

   แนวคิดการแยกย่อย

  • B. 

   แนวคิดการจดจำรูปแบบ

  • C. 

   แนวคิดเชิงนามธรรม

  • D. 

   แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

 • 11. 
  นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการใช้งาน

  • B. 

   ด้านการเงิน / การธนาคาร

  • C. 

   ด้านความบันเทิง

  • D. 

   ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

 • 12. 
  จากภาพ จงหาว่าเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านเส้นทางใดที่สั้นที่สุด โดยแวะร้านขนมและเลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงา
  • A. 

   โรงเรียน --> บ้าน

  • B. 

   โรงเรียน --> ห้องสมุด --> ร้านขนม --> บ้าน

  • C. 

   โรงเรียน --> ร้านขนม --> ห้องสมุด --> บ้าน

  • D. 

   โรงเรียน --> ห้องสมุด --> บ้าน

 • 13. 
  จากภาพ เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุด โดยมีเงื่อนไขคือ
  1. แวะร้านขนม
  2. เลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงา
  3. เส้นทางจากร้านขนม ไปยังห้องสมุด มีการก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถเดินได้
  ต้องเดินด้วยระยะทางกี่เมตร
  • A. 

   1600 เมตร

  • B. 

   2600 เมตร

  • C. 

   1500 เมตร

  • D. 

   2500 เมตร

 • 14. 
  ลากเส้นตรงผ่านจุดทุกจุด โดยใช้จำนวนเส้นที่ลากน้อยที่สุด ข้อมูลใดไม่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา
  • A. 

   จุด

  • B. 

   จำนวนเส้นที่ลาก

  • C. 

   เส้นตาราง

  • D. 

   จำนวนจุด

 • 15. 
  หากนักเรียนอยู่ที่ห้างอเดล มีชาวต่างชาติสอบถามเส้นทางไป สถานีจอแดน ข้อมูลใดที่จำเป็นในการแก้ปัญหา
  • A. 

   สายรถโดยสารประจำทางและสถานีทั้งหมดที่แต่ละสายวิ่งผ่าน

  • B. 

   ระยะทางระหว่างสถานี

  • C. 

   ตำแหน่งที่ตั้งของสถานี

  • D. 

   ราคาของแต่ละสาย

 • 16. 
  หากนักเรียนอยู่ที่ห้างอเดล มีชาวต่างชาติสอบถามเส้นทางไป สถานีจอแดน ต้องเดินทางอย่างไร
  • A. 

   •ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี ศาลาไทย •แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 3 (สีเขียว) ไปลงสถานี จอแดน

  • B. 

   •ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี ศาลาไทย •แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 2 (สีน้ำเงิน) ไปลงสถานี จอแดน

  • C. 

   •ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี อารีย์ •แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 3 (สีเขียว) ไปลงสถานี จอแดน

  • D. 

   •ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี อารีย์ •แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 2 (น้ำเงิน) ไปลงสถานี จอแดน

 • 17. 
  แนวคิดเชิงนามธรรมคืออะไร
  • A. 

   กระบวนการคิดเพื่อแยกข้อดีข้อเสีย

  • B. 

   กระบวนการคิดเพื่อแยกสาระสำคัญออกจากรายละเอียด

  • C. 

   กระบวนการคิดเพื่อแยกสัตว์ออกจากสวนสัตว์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 18. 
  หากเราต้องการจะหาบ้านเพื่อนใน Google maps ข้อมูลใดที่ไม่จำเป็นต่อการหา
  • A. 

   สีของหลังคาบ้าน

  • B. 

   ชื่อถนน

  • C. 

   อำเภอ

  • D. 

   เบอร์โทรศัพท์

 • 19. 
  ชนชาติใดใช้เวลาเข้าอินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุดในโลก
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   อเมริกา

  • D. 

   จีน

 • 20. 
  ข้อใดไม่ใช่ 3 องค์ความรู้ ของวิชาวิทยาการคำนวณ
  • A. 

   การคิดเชิงคำนวณ

  • B. 

   ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  • C. 

   ทางเลือกในการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นได้ด้วย

  • D. 

   เน้นการใช้เทคโนโลยีมือถือ

Back to Top Back to top