ข้อสอบ ชุด 367 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 242,143
Questions: 9 | Attempts: 2,636

SettingsSettingsSettings
 367 . 4 ..2562 - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 โดย อ./ผอ.นิกร ติวสอบดอทคอม ใช้สอบ ภาค กขค www.tuewob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  พรบ.ระเบียบข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด

  • A.

   4 เมษายน 2562

  • B.

   5 เมษายน 2562

  • C.

   6 เมษายน 2562

  • D.

   4 พฤษภาคม 2562

  Correct Answer
  C. 6 เมษายน 2562
  Explanation
  The correct answer is 6 เมษายน 2562. This is the date when the พรบ.ระเบียบข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 (Teachers and Educational Personnel Act, Version 4) came into effect and started being enforced.

  Rate this question:

 • 2. 

  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 มีกี่มาตรา

  • A.

   2 มาตรา

  • B.

   4 มาตรา

  • C.

   6 มาตรา

  • D.

   9 มาตรา

  Correct Answer
  B. 4 มาตรา
  Explanation
  The correct answer is 4 มาตรา. The question asks how many articles are in the พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562. The answer indicates that there are 4 articles in the regulation.

  Rate this question:

 • 3. 

  การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งออกจากราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยให้ดำเนินการภายในระยะเวลาตามข้อใด

  • A.

   ไม่ต้องดำเนินการก็ได้

  • B.

   2 ปี

  • C.

   3 ปี

  • D.

   4 ปี

  Correct Answer
  A. ไม่ต้องดำเนินการก็ได้
  Explanation
  The correct answer is "ไม่ต้องดำเนินการก็ได้". This means that disciplinary action and punishment against government officials, teachers, and educational personnel who have resigned from their positions for disciplinary offenses can be waived. In other words, there is no obligation to take any action against them.

  Rate this question:

 • 4. 

  ครูอินดี้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงโดกถูกฟ้องร้องจากผู้ปกครองนักเรียนกรณีความผิดวินัยชู้สาว การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษครูอินดี้ต้องดำเนินการตามข้อใด

  • A.

   ภายใน 2 ปี ก่อนวันลาออก

  • B.

   ภายใน 2 ปี นับแต่วันลาออก

  • C.

   ภายใน 3 ปี นับแต่วันลาออก

  • D.

   ภายใน 3 ปี นับถัดจากวันลาออก

  Correct Answer
  C. ภายใน 3 ปี นับแต่วันลาออก
  Explanation
  The correct answer is "ภายใน 3 ปี นับแต่วันลาออก". This means that within 3 years from the date of resignation, disciplinary actions and penalties must be carried out.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้าราชการครูกระทำความผิดอาญาหลังได้ลาออกจากราชการไปแล้วการดำเนินการสอบสวนให้กระทตามข้อใด

  • A.

   1 ปี นับแต่วันลาออก

  • B.

   1 ปี นับแต่วันรู้ถึงเหตุความผิด

  • C.

   2 ปีนับแต่วันออกจากราชการ

  • D.

   3 ปีนับแต่วันออกจากราชการ

  Correct Answer
  A. 1 ปี นับแต่วันลาออก
  Explanation
  The correct answer is "1 ปี นับแต่วันลาออก". This means that the investigation and legal proceedings against the teacher can be conducted within one year from the date of resignation.

  Rate this question:

 • 6. 

  การเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาจากการดำเนินการที่ไม่ถุกต้องใด ๆ  ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อใด

  • A.

   1 ปี

  • B.

   1 ปี นับแต่คำพิพากษาถึงที่สุด

  • C.

   2 ปี

  • D.

   2 ปี นับแต่คำพิพากษาถึงที่สุด

  Correct Answer
  D. 2 ปี นับแต่คำพิพากษาถึงที่สุด
  Explanation
  The correct answer is "2 ปี นับแต่คำพิพากษาถึงที่สุด". This means that the disciplinary action against government teachers and educational personnel must be completed within 2 years from the date of the final judgment. This time frame ensures that the disciplinary process is conducted in a timely manner and prevents undue delays in resolving disciplinary cases.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้าราชการครูกระทำความผิดทางวินัยตามที่ ปปช.กำหนดและชี้มูลความผิด การดำเนินการให้เป้นไปตามกฏหมายข้อด

  • A.

   สพฐ.

  • B.

   ศธ.

  • C.

   ปปช.

  • D.

   ปปง.

  Correct Answer
  C. ปปช.
 • 8. 

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   ประธาน กรธ.

  • C.

   ประธาน สนช.

  • D.

   เลขาธิการ กพฐ.

  Correct Answer
  A. นายกรัฐมนตรี
 • 9. 

  ข้อใด ไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

  • A.

   คุณภาพ

  • B.

   ไม่สอดคล้อง

  • C.

   แตกต่าง

  • D.

   ไม่เสมอภาค

  Correct Answer
  A. คุณภาพ
  Explanation
  The word "คุณภาพ" (quality) is not mentioned in the given question, therefore it cannot be the correct answer.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.