ข้อสอบ ชุด 367 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

9 Questions | Total Attempts: 2200

SettingsSettingsSettings
 367 . 4 ..2562 - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 โดย อ./ผอ.นิกร ติวสอบดอทคอม ใช้สอบ ภาค กขค www.tuewob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   4 เมษายน 2562

  • B. 

   5 เมษายน 2562

  • C. 

   6 เมษายน 2562

  • D. 

   4 พฤษภาคม 2562

 • 2. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 มีกี่มาตรา
  • A. 

   2 มาตรา

  • B. 

   4 มาตรา

  • C. 

   6 มาตรา

  • D. 

   9 มาตรา

 • 3. 
  การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งออกจากราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยให้ดำเนินการภายในระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   ไม่ต้องดำเนินการก็ได้

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 4. 
  ครูอินดี้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงโดกถูกฟ้องร้องจากผู้ปกครองนักเรียนกรณีความผิดวินัยชู้สาว การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษครูอินดี้ต้องดำเนินการตามข้อใด
  • A. 

   ภายใน 2 ปี ก่อนวันลาออก

  • B. 

   ภายใน 2 ปี นับแต่วันลาออก

  • C. 

   ภายใน 3 ปี นับแต่วันลาออก

  • D. 

   ภายใน 3 ปี นับถัดจากวันลาออก

 • 5. 
  ข้าราชการครูกระทำความผิดอาญาหลังได้ลาออกจากราชการไปแล้วการดำเนินการสอบสวนให้กระทตามข้อใด
  • A. 

   1 ปี นับแต่วันลาออก

  • B. 

   1 ปี นับแต่วันรู้ถึงเหตุความผิด

  • C. 

   2 ปีนับแต่วันออกจากราชการ

  • D. 

   3 ปีนับแต่วันออกจากราชการ

 • 6. 
  การเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาจากการดำเนินการที่ไม่ถุกต้องใด ๆ  ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อใด
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   1 ปี นับแต่คำพิพากษาถึงที่สุด

  • C. 

   2 ปี

  • D. 

   2 ปี นับแต่คำพิพากษาถึงที่สุด

 • 7. 
  ข้าราชการครูกระทำความผิดทางวินัยตามที่ ปปช.กำหนดและชี้มูลความผิด การดำเนินการให้เป้นไปตามกฏหมายข้อด
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   ศธ.

  • C. 

   ปปช.

  • D. 

   ปปง.

 • 8. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ประธาน กรธ.

  • C. 

   ประธาน สนช.

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   ไม่สอดคล้อง

  • C. 

   แตกต่าง

  • D. 

   ไม่เสมอภาค

Back to Top Back to top