ข้อสอบ ภาค กข ชุด 340 แก้ไข 2561 โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลาง นโยบายการศึกษา 2561

8 Questions | Total Attempts: 2210

SettingsSettingsSettings
  340 2561  2561 - Quiz

ข้อสอบ ภาค กข ชุด 340 แก้ไข 2561 โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลาง นโยบายการศึกษา 2561  ใน 1,000 ชุด โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com เว็บฟรีสรุป เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย ติวสอบครู ผู้บริหาร งานราชการ ภาค ก ข ค 


Questions and Answers
 • 1. 
  ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • D. 

   วิทยาศาสตร์

 • 2. 
  ในปีการศึกษา 2563 ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   ภาษาไทยและภาษาอาเซี่ยน

  • B. 

   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • D. 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • 3. 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ตามข้อใดมากทีสุด
  • A. 

   20 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   40 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   60 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   120 ชั่วโมงต่อปี

 • 4. 
  เวลาเรียนรวมของระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แก้ไข 2560 ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   840 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 880 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   ไม่เกินกว่า 840 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกกว่า 880 ชั่วโมงต่อปี

 • 5. 
  การจัดเวลาเรียนเพิ่มเติมของระดับชั้นใดที่สามารถ จัดให้เป็นเวลาสำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตามประกาศ
  • A. 

   ป.1-3

  • B. 

   ป.4-6

  • C. 

   ม.1-3

  • D. 

   ม.4-6

 • 6. 
  การจัดเวลาเรียนรวมทั้งหมด ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   840 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   880 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   840 + 40 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   ตามจุดเน้น ศักยภาพ ของสถานศึกษา

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แก้ไข พ.ศ.2561 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • A. 

   ประวัติศาสตร์จัดในรายวิชาพื้นฐาน 40 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   เวลาเรียนรวม 880 ชั่วโมง

  • C. 

   การจัดเวลาเรียนเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดตามหลักสูตร

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุดตามโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แก้ไข พ.ศ.2561 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • A. 

   จัดเวลาเรียนพื้นฐานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ รวม 3 ปี จำนวน 80 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   จัดเวลาเรียนพื้นฐานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ รวม 3 ปี จำนวน อย่างน้อย 2 หน่วยกิตต่อปี

  • C. 

   เวลาเรียนพื้นฐานรวม 3 ปี จำนวน 1,640 ชั่วโมงต่อปี หรือ 42 หน่วยกิต

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 3 ปี จำนวน 360 ชั่วโมงต่อปี

Back to Top Back to top