ข้อสอบ ภาค กข ชุด 340 แก้ไข 2561 โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลาง นโยบายการศึกษา 2561

8 Questions

Settings
Please wait...
  340 2561  2561

ข้อสอบ ภาค กข ชุด 340 แก้ไข 2561 โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลาง นโยบายการศึกษา 2561  ใน 1,000 ชุด โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com เว็บฟรีสรุป เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย ติวสอบครู ผู้บริหาร งานราชการ ภาค ก ข ค 


Questions and Answers
 • 1. 
  ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • D. 

   วิทยาศาสตร์

 • 2. 
  ในปีการศึกษา 2563 ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   ภาษาไทยและภาษาอาเซี่ยน

  • B. 

   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • D. 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • 3. 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ตามข้อใดมากทีสุด
  • A. 

   20 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   40 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   60 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   120 ชั่วโมงต่อปี

 • 4. 
  เวลาเรียนรวมของระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แก้ไข 2560 ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   840 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 880 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   ไม่เกินกว่า 840 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกกว่า 880 ชั่วโมงต่อปี

 • 5. 
  การจัดเวลาเรียนเพิ่มเติมของระดับชั้นใดที่สามารถ จัดให้เป็นเวลาสำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตามประกาศ
  • A. 

   ป.1-3

  • B. 

   ป.4-6

  • C. 

   ม.1-3

  • D. 

   ม.4-6

 • 6. 
  การจัดเวลาเรียนรวมทั้งหมด ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   840 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   880 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   840 + 40 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   ตามจุดเน้น ศักยภาพ ของสถานศึกษา

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แก้ไข พ.ศ.2561 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • A. 

   ประวัติศาสตร์จัดในรายวิชาพื้นฐาน 40 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   เวลาเรียนรวม 880 ชั่วโมง

  • C. 

   การจัดเวลาเรียนเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดตามหลักสูตร

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุดตามโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แก้ไข พ.ศ.2561 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • A. 

   จัดเวลาเรียนพื้นฐานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ รวม 3 ปี จำนวน 80 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   จัดเวลาเรียนพื้นฐานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ รวม 3 ปี จำนวน อย่างน้อย 2 หน่วยกิตต่อปี

  • C. 

   เวลาเรียนพื้นฐานรวม 3 ปี จำนวน 1,640 ชั่วโมงต่อปี หรือ 42 หน่วยกิต

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 3 ปี จำนวน 360 ชั่วโมงต่อปี