ข้อสอบ ภาค กข ชุด 340 แก้ไข 2561 โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลาง นโยบายการศึกษา 2561

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 242,143
Questions: 8 | Attempts: 2,348

SettingsSettingsSettings
  340 2561  2561 - Quiz

ข้อสอบ ภาค กข ชุด 340 แก้ไข 2561 โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลาง นโยบายการศึกษา 2561  ใน 1,000 ชุด โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com เว็บฟรีสรุป เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย ติวสอบครู ผู้บริหาร งานราชการ ภาค ก ข ค 


Questions and Answers
 • 1. 

  ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด

  • A.

   ภาษาไทย

  • B.

   คณิตศาสตร์

  • C.

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • D.

   วิทยาศาสตร์

  Correct Answer
  C. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  Explanation
  In the 2561 academic year, the group of learning areas that is stated incorrectly in the basic education core curriculum is "การงานอาชีพและเทคโนโลยี" (Career and Technology).

  Rate this question:

 • 2. 

  ในปีการศึกษา 2563 ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด

  • A.

   ภาษาไทยและภาษาอาเซี่ยน

  • B.

   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • C.

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • D.

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  Correct Answer
  C. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Explanation
  The answer "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" is the most correct because it aligns with the question's prompt asking for the most accurate statement. The other options do not directly address the question or provide a clear and accurate response.

  Rate this question:

 • 3. 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ตามข้อใดมากทีสุด

  • A.

   20 ชั่วโมงต่อปี

  • B.

   40 ชั่วโมงต่อปี

  • C.

   60 ชั่วโมงต่อปี

  • D.

   120 ชั่วโมงต่อปี

  Correct Answer
  B. 40 ชั่วโมงต่อปี
  Explanation
  The question asks which subject the first-grade students have to study the most, and the answer is "40 hours per year." This suggests that the students have to study history for 40 hours per year, which is more than any other subject mentioned in the options (20, 60, and 120 hours per year).

  Rate this question:

 • 4. 

  เวลาเรียนรวมของระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แก้ไข 2560 ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

  • A.

   840 ชั่วโมงต่อปี

  • B.

   ไม่น้อยกว่า 880 ชั่วโมงต่อปี

  • C.

   ไม่เกินกว่า 840 ชั่วโมงต่อปี

  • D.

   ไม่ต่ำกกว่า 880 ชั่วโมงต่อปี

  Correct Answer
  A. 840 ชั่วโมงต่อปี
  Explanation
  According to the central curriculum of basic education, the correct answer is "840 ชั่วโมงต่อปี" (840 hours per year). This answer is correct because it aligns with the total number of hours of study time for primary education, as stated in the curriculum.

  Rate this question:

 • 5. 

  การจัดเวลาเรียนเพิ่มเติมของระดับชั้นใดที่สามารถ จัดให้เป็นเวลาสำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตามประกาศ

  • A.

   ป.1-3

  • B.

   ป.4-6

  • C.

   ม.1-3

  • D.

   ม.4-6

  Correct Answer
  A. ป.1-3
  Explanation
  The additional class time for the basic subjects of Thai language and mathematics can be scheduled for students in grades 1-3.

  Rate this question:

 • 6. 

  การจัดเวลาเรียนรวมทั้งหมด ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด

  • A.

   840 ชั่วโมงต่อปี

  • B.

   880 ชั่วโมงต่อปี

  • C.

   840 + 40 ชั่วโมงต่อปี

  • D.

   ตามจุดเน้น ศักยภาพ ของสถานศึกษา

  Correct Answer
  D. ตามจุดเน้น ศักยภาพ ของสถานศึกษา
  Explanation
  The correct answer states that the total number of hours for the school year depends on the emphasis and potential of the educational institution. This suggests that the total hours of study can vary depending on the specific goals and capabilities of the school. This answer implies that there is no fixed number of hours for the school year and it can be determined based on the specific context and objectives of the educational institution.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แก้ไข พ.ศ.2561 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • A.

   ประวัติศาสตร์จัดในรายวิชาพื้นฐาน 40 ชั่วโมงต่อปี

  • B.

   เวลาเรียนรวม 880 ชั่วโมง

  • C.

   การจัดเวลาเรียนเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดตามหลักสูตร

  • D.

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี

  Correct Answer
  C. การจัดเวลาเรียนเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดตามหลักสูตร
  Explanation
  The statement "การจัดเวลาเรียนเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดตามหลักสูตร" (Additional class time should be scheduled according to the curriculum structure) is incorrect according to the new curriculum framework for basic education in 2008. The new curriculum emphasizes a learner-centered approach, which includes a balance between academic subjects and extracurricular activities. Therefore, the focus should not only be on increasing class time but also on providing opportunities for students to engage in various activities that promote their holistic development.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุดตามโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แก้ไข พ.ศ.2561 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • A.

   จัดเวลาเรียนพื้นฐานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ รวม 3 ปี จำนวน 80 ชั่วโมงต่อปี

  • B.

   จัดเวลาเรียนพื้นฐานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ รวม 3 ปี จำนวน อย่างน้อย 2 หน่วยกิตต่อปี

  • C.

   เวลาเรียนพื้นฐานรวม 3 ปี จำนวน 1,640 ชั่วโมงต่อปี หรือ 42 หน่วยกิต

  • D.

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 3 ปี จำนวน 360 ชั่วโมงต่อปี

  Correct Answer
  C. เวลาเรียนพื้นฐานรวม 3 ปี จำนวน 1,640 ชั่วโมงต่อปี หรือ 42 หน่วยกิต
  Explanation
  The given answer states that the total hours of basic history classes over 3 years is 1,640 hours per year or 42 credits. However, this contradicts the information provided in the question, which states that the total hours of basic history classes over 3 years is 80 hours per year. Therefore, the given answer is incorrect.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.