ข้อสอบ ชุด 318 Plc การเรียนรู้ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

9 Questions | Total Attempts: 2659

SettingsSettingsSettings
 318 Plc . - Quiz

Www.tuewsob.com ข้อสอบรับราชการ ภาค กข รอบรู้ ชุด 318 PLC สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม


Questions and Answers
 • 1. 
  PLC ทางการศึกษาย่อมาจากอะไร
  • A. 

   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

  • B. 

   ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

  • C. 

   เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน

  • D. 

   ชุมชนแห่งการเรียนรู้

 • 2. 
  บิดาแห่ง PLC หรือ Professional Learning Community คือ
  • A. 

   John Duey

  • B. 

   Sixmand Force

  • C. 

   Richard Dufour

  • D. 

   Bloom Taxonomy

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่แนวทางของ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" ตามราชบัณฑิตยสถาน
  • A. 

   สังคมหรือกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้

  • B. 

   สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้

  • C. 

   ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

  • D. 

   การพัฒนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่สมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษา
  • A. 

   กลุ่มของนักศึกษา

  • B. 

   กลุ่มผู้บริหาร

  • C. 

   กลุ่มครูผู้สอน

  • D. 

   กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิด PLC มากที่สุด
  • A. 

   ค่านิยม

  • B. 

   การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

  • C. 

   ความรับผิดชอบ

  • D. 

   ความร่วมมือ

  • E. 

   ความสัมพันธ์ของบุคลากร

 • 6. 
  แนวทางที่สำคัญที่สุดในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือใครใด
  • A. 

   เป้าหมาย

  • B. 

   สะท้อนผลการปฏิบัติ

  • C. 

   การตัดสินใจ

  • D. 

   การรวมกลุ่ม

 • 7. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับวงจรของ PLC ทางการศึกษาน้อยที่สุด
  • A. 

   ระบุความต้องการของผู้เรียน

  • B. 

   ครูร่วมกันวางแผนการเรียนรู้

  • C. 

   ตรวจสอบแผนและกระบวนการ

  • D. 

   ปรับปรุงแก้ไขบนพื้นฐานของตัวบทกฏหมาย

  • E. 

   สะท้อนผลการทำงานและพืจารณาแนวทางที่เหมาะสม

 • 8. 
  การร่วมมือรวมพลังและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะต้องอาศัย ความหวัง หรือ HOPE ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   Honesty and Humanity

  • B. 

   Option and Openness

  • C. 

   Patience and Persistence

  • D. 

   Efficiency and Enthusiasm

  • E. 

   Effectiviness and Management

 • 9. 
  Log book ใน PLC น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด
  • A. 

   ทำอะไร

  • B. 

   ที่ไหน

  • C. 

   เมื่อไร

  • D. 

   ราคาเท่าไร

  • E. 

   ข้อเสนอแนะอย่างไร

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.