ข้อสอบ ชุด 318 Plc การเรียนรู้ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 144,339
Questions: 9 | Attempts: 2,838

SettingsSettingsSettings
 318 Plc . - Quiz

Www.tuewsob.com ข้อสอบรับราชการ ภาค กข รอบรู้ ชุด 318 PLC สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม


Questions and Answers
 • 1. 

  PLC ทางการศึกษาย่อมาจากอะไร

  • A.

   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

  • B.

   ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

  • C.

   เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน

  • D.

   ชุมชนแห่งการเรียนรู้

  Correct Answer
  A. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  Explanation
  The correct answer is "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" which translates to "Professional Learning Community" in English. This term refers to a group of individuals who come together to share knowledge, expertise, and resources in order to improve their professional practice and enhance student learning outcomes.

  Rate this question:

 • 2. 

  บิดาแห่ง PLC หรือ Professional Learning Community คือ

  • A.

   John Duey

  • B.

   Sixmand Force

  • C.

   Richard Dufour

  • D.

   Bloom Taxonomy

  Correct Answer
  C. Richard Dufour
  Explanation
  Richard Dufour is the correct answer because he is the father of PLC or Professional Learning Community. He is an educational consultant and author who has extensively written and worked on the concept and implementation of PLCs in schools. His work has been influential in shaping the understanding and practice of PLCs in the field of education.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดไม่ใช่แนวทางของ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" ตามราชบัณฑิตยสถาน

  • A.

   สังคมหรือกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้

  • B.

   สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้

  • C.

   ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

  • D.

   การพัฒนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ

  Correct Answer
  D. การพัฒนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ
  Explanation
  The answer "การพัฒนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ" (Development with specific goals) is not a principle of the "Learning Community" according to the Royal Institute. The other options, "สังคมหรือกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้" (A society or group of people who value learning), "สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้" (Learning environment), and "ความรับผิดชอบของผู้บริหาร" (Responsibility of administrators), are all considered principles of the Learning Community.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดไม่ใช่สมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษา

  • A.

   กลุ่มของนักศึกษา

  • B.

   กลุ่มผู้บริหาร

  • C.

   กลุ่มครูผู้สอน

  • D.

   กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  Correct Answer
  A. กลุ่มของนักศึกษา
  Explanation
  The question asks which group is not a member of the professional learning community in education. The correct answer is "กลุ่มของนักศึกษา" (group of students) because students are not typically considered members of the professional learning community. The other options, "กลุ่มผู้บริหาร" (group of administrators), "กลุ่มครูผู้สอน" (group of teachers), and "กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" (group of stakeholders), are all commonly recognized as members of the professional learning community in education.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิด PLC มากที่สุด

  • A.

   ค่านิยม

  • B.

   การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

  • C.

   ความรับผิดชอบ

  • D.

   ความร่วมมือ

  • E.

   ความสัมพันธ์ของบุคลากร

  Correct Answer
  B. การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
  Explanation
  The correct answer is "การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี" (Preserving cultural traditions). This is because preserving cultural traditions is not a key factor that contributes the most to the occurrence of PLC (Professional Learning Community). While cultural traditions can play a role in shaping the values and beliefs of a community, PLC is primarily focused on collaboration, shared responsibility, and a strong relationship among staff members.

  Rate this question:

 • 6. 

  แนวทางที่สำคัญที่สุดในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือใครใด

  • A.

   เป้าหมาย

  • B.

   สะท้อนผลการปฏิบัติ

  • C.

   การตัดสินใจ

  • D.

   การรวมกลุ่ม

  Correct Answer
  A. เป้าหมาย
  Explanation
  The most important guideline in building a professional learning community is to have clear goals. Having clear goals helps to provide direction and focus for the community, ensuring that everyone is working towards a common purpose. It also helps to establish a sense of accountability and allows for the monitoring and evaluation of progress. Without clear goals, the community may lack direction and cohesion, making it difficult to achieve meaningful outcomes.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดเกี่ยวข้องกับวงจรของ PLC ทางการศึกษาน้อยที่สุด

  • A.

   ระบุความต้องการของผู้เรียน

  • B.

   ครูร่วมกันวางแผนการเรียนรู้

  • C.

   ตรวจสอบแผนและกระบวนการ

  • D.

   ปรับปรุงแก้ไขบนพื้นฐานของตัวบทกฏหมาย

  • E.

   สะท้อนผลการทำงานและพืจารณาแนวทางที่เหมาะสม

  Correct Answer
  D. ปรับปรุงแก้ไขบนพื้นฐานของตัวบทกฏหมาย
  Explanation
  The correct answer is "ปรับปรุงแก้ไขบนพื้นฐานของตัวบทกฏหมาย" (Improving and modifying based on the legal framework). This option is the least related to the study of PLC (Programmable Logic Controller) as it focuses on legal aspects rather than the educational or practical aspects of PLC. The other options, such as specifying the learners' requirements, planning the learning process together, checking plans and processes, and reflecting on work results and considering appropriate approaches, are more directly related to the study of PLC.

  Rate this question:

 • 8. 

  การร่วมมือรวมพลังและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะต้องอาศัย ความหวัง หรือ HOPE ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง

  • A.

   Honesty and Humanity

  • B.

   Option and Openness

  • C.

   Patience and Persistence

  • D.

   Efficiency and Enthusiasm

  • E.

   Effectiviness and Management

  Correct Answer
  E. Effectiviness and Management
  Explanation
  The question asks which option is not related to the concept of "hope" in the context of collaboration and learning in a professional learning community. The options "Honesty and Humanity," "Option and Openness," "Patience and Persistence," and "Efficiency and Enthusiasm" all suggest positive qualities and attitudes that can contribute to collaboration and learning. However, "Effectiveness and Management" does not directly relate to the concept of "hope."

  Rate this question:

 • 9. 

  Log book ใน PLC น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด

  • A.

   ทำอะไร

  • B.

   ที่ไหน

  • C.

   เมื่อไร

  • D.

   ราคาเท่าไร

  • E.

   ข้อเสนอแนะอย่างไร

  Correct Answer
  D. ราคาเท่าไร
  Explanation
  The given question asks about the least relevant option that is related to the log book in PLC. The options provided include "What to do," "Where," "When," "How much," and "Suggestions." Among these options, "How much" is the least relevant option as it does not directly pertain to the log book in PLC. The log book in PLC is primarily used for recording and monitoring system events, faults, and performance, rather than determining the cost or price of something.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.