ข้อสอบออนไลน์ ชุด 306 ว P.A.วิทยฐานะแบบใหม่

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 244,924
Questions: 10 | Attempts: 2,633

SettingsSettingsSettings
 306 P.A. - Quiz

ข้อสอบออนไลน์  ภาค ข ชุด 307 วิทยฐานะแบบใหม่ P.A. วิทยฐานะตามข้อตกลงในการ ัฒนางาน  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  หลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ หรือ P.A. ตาม ว.7/2558 ใช้สำหรับวิทยฐานะใด

  • A.

   ทุกวิทยฐานะ

  • B.

   ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ

  • C.

   ชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ

  • D.

   เชี่ยวชาญ - เชี่ยวชาญพิเศษ

  Correct Answer
  C. ชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ
  Explanation
  The P.A. or New Professional Standards Criteria, according to W.7/2558, is used for which level of professional status. The answer is "ชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ" because this level represents individuals who have advanced expertise in their field and are considered specialists in their respective areas.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดไม่สามารถขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้

  • A.

   ครู ก สอนประจำชั้น ป.1 เอก ปฐมวัย

  • B.

   ครู ข อันดับ คศ.2 เอกวิทยาศาสตร์ สอน ม.2 จำนวน 5 ห้องเรียน

  • C.

   รอง.ผอ.รร. ค อันดับ คศ.3 มาทำงานสายบ่อยครั้ง

  • D.

   รอง.ผอ.เขต ช่วยราชการ ศธ. กรณ๊ทุจริตสอบครูผู้ช่วย

  Correct Answer
  D. รอง.ผอ.เขต ช่วยราชการ ศธ. กรณ๊ทุจริตสอบครูผู้ช่วย
  Explanation
  รอง.ผอ.เขต ช่วยราชการ ศธ. กรณ๊ทุจริตสอบครูผู้ช่วย is not eligible to apply for a promotion to become a specialist or expert because this position is not directly related to teaching or education. The other positions mentioned, such as ครู ก สอนประจำชั้น ป.1 เอก ปฐมวัย, ครู ข อันดับ คศ.2 เอกวิทยาศาสตร์ สอน ม.2 จำนวน 5 ห้องเรียน, and รอง.ผอ.รร. ค อันดับ คศ.3 มาทำงานสายบ่อยครั้ง, are all directly involved in teaching and education, making them eligible to apply for a promotion as a specialist or expert.

  Rate this question:

 • 3. 

  P.A. ย่อมาจากอะไร

  • A.

   Performance Attitude

  • B.

   Performanc formative Agreement

  • C.

   Pedagogigal Agreement

  • D.

   Performance Agreement

  Correct Answer
  D. Performance Agreement
  Explanation
  The correct answer is Performance Agreement. This abbreviation "P.A." stands for Performance Agreement. This term refers to a formal agreement or contract that outlines the expectations, goals, and performance criteria for an individual or organization. It is commonly used in business and employment settings to ensure clarity and accountability in terms of performance and results.

  Rate this question:

 • 4. 

  ใครเป็นผู้กำหนดรายละเอียดการทดสอบความรู้ ความสามารถเชิงทฤษฎีและการประเมินประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ P.A.

  • A.

   ส่วนราชการต้นสังกัด

  • B.

   อ.ก.ค.ศ.

  • C.

   ก.ค.ศ.

  • D.

   คุรุสภา

  Correct Answer
  A. ส่วนราชการต้นสังกัด
 • 5. 

  หลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ หรือ P.A. ตาม ว.7/2558 ใช้สำหรับวิทยฐานะใด

  • A.

   ทุกวิทยฐานะ

  • B.

   ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ

  • C.

   ชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ

  • D.

   เชี่ยวชาญ - เชี่ยวชาญพิเศษ

  Correct Answer
  C. ชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ
  Explanation
  The new competency framework or P.A. (Presidential Decree) 7/2558 is used for which competency level? According to the given options, it is used for the competency level of "ชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ" (Specialist - Expert).

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดไม่สามารถขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้

  • A.

   ครู ก สอนประจำชั้น ป.1 เอก ปฐมวัย

  • B.

   ครู ข อันดับ คศ.2 เอกวิทยาศาสตร์ สอน ม.2 จำนวน 5 ห้องเรียน

  • C.

   รอง.ผอ.รร. ค อันดับ คศ.3 มาทำงานสายบ่อยครั้ง

  • D.

   รอง.ผอ.เขต ช่วยราชการ ศธ. กรณ๊ทุจริตสอบครูผู้ช่วย

  Correct Answer
  D. รอง.ผอ.เขต ช่วยราชการ ศธ. กรณ๊ทุจริตสอบครูผู้ช่วย
  Explanation
  The correct answer is "รอง.ผอ.เขต ช่วยราชการ ศธ. กรณ๊ทุจริตสอบครูผู้ช่วย". This person is a deputy director in the educational district office and their role is to assist in the administration of the district and oversee the examination of assistant teachers. This position does not fall under the category of teacher or educational personnel, so they are not eligible to apply for a promotion to a special expert or specialist position.

  Rate this question:

 • 7. 

  ผู้ที่จะผ่านการประเมินวิทยฐานะ P.A. ชำนาญการพิเศษจะต้องได้คะแนนร้อยละเท่าไร

  • A.

   65

  • B.

   70

  • C.

   75

  • D.

   80

  Correct Answer
  B. 70
  Explanation
  To pass the assessment for the P.A. specialized professional competence, one must obtain a score of at least 70%.

  Rate this question:

 • 8. 

  ผู้มีอำนาจอนุมัติวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • A.

   อ.ก.ค.ศ.

  • B.

   ก.ค.ศ.

  • C.

   อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ

  • D.

   ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  Correct Answer
  B. ก.ค.ศ.
  Explanation
  The correct answer is "ก.ค.ศ." because it stands for "กำหนดค่าศัพท์" which means "designated term" in Thai. In this context, it refers to the specific term or title given to the person who has the authority to approve the professional expertise status for the deputy director of the educational area office.

  Rate this question:

 • 9. 

  การขอเลื่อนวิทยฐานะแบบ P.A. ใช้เวลาสูงสุดเท่าไร

  • A.

   1 ปี

  • B.

   2 ปี

  • C.

   3 ปี

  • D.

   4 ปี

  Correct Answer
  C. 3 ปี
  Explanation
  การขอเลื่อนวิทยฐานะแบบ P.A. ใช้เวลาสูงสุด 3 ปี เพราะว่าในกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะแบบ P.A. จะมีขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องผ่าน เช่น การประเมินผลการทำงาน การพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา และการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้อาจใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการดำเนินการ

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะแบบ P.A.

  • A.

   Theory Knowledge

  • B.

   Pedagogigal Knowledge

  • C.

   Empirical data

  • D.

   Summative Assesment

  Correct Answer
  C. Empirical data
  Explanation
  Empirical data is not related to the assessment of pedagogical knowledge or theoretical knowledge. It refers to information or evidence that is gathered through observation or experimentation. In the context of P.A. assessment, empirical data may not be directly applicable as it focuses more on practical experience and application rather than gathering and analyzing data. Therefore, it is the option that is not relevant to the assessment of P.A.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.