แบบฝึกหัด การงานพื้นฐาน ม.3 ชุดที่ 2

10 | Total Attempts: 278

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบฝึกหัด การงานพื้นฐาน ม.3 ชุดที่ 2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ในการเขียนเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ ส่วนที่เป็นทฤษฎี หลักการ และเทคโนโลยีที่ใช้จะกล่าวถึงเรื่องใด
  • A. 

   เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการจัดทำโครงงาน

  • B. 

   ความจำเป็น และความเป็นมาของโครงงาน

  • C. 

   ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการจัดทำโครงงาน

  • D. 

   กลุ่มผู้ใช้หรือผู้ทดลองโครงงาน

 • 2. 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูลก่อนทำโครงงานคือข้อใด
  • A. 

   มีเวลาเพียงพอสำหรับฝึกทักษะพื้นฐาน

  • B. 

   มีทักษะการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

  • C. 

   แนวทางการกำหนดวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

  • D. 

   ได้แนวคิดที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตเรื่องที่จะศึกษา

 • 3. 
  โครงงาน เกมทายคำศัพท์ จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
  • A. 

   โครงงานจำลองทฤษฎี

  • B. 

   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  • C. 

   โครงงานพัฒนาเกม

  • D. 

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับประชาชนทั่วไป

  • B. 

   ส่งเสริมการใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

  • C. 

   สร้างสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

  • D. 

   เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

 • 5. 
  องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ จงเรียงลำดับให้ถูกต้อง 1.มีเวลาเพียงพอ 2.มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษา 3.มีงบประมาณเพียงพอ 4.สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ 5.มีความปลอดภัย 6.ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
  • A. 

   2 6 3 4 5 1

  • B. 

   4 2 1 5 6 3

  • C. 

   6 4 2 1 3 5

  • D. 

   3 1 5 6 2 4

 • 6. 
  การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด 1.การเขียนรายงาน 2.การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 3.การนำเสนอและการแสดงผลงาน 4.การลงมือทำโครงงาน 5.การเลือกหัวข้อที่จะทำ 6.การเขียนเค้าโครงโครงงาน
  • A. 

   5 2 6 4 1 3

  • B. 

   5 6 2 4 3 1

  • C. 

   5 1 3 2 4 6

  • D. 

   5 1 2 6 4 3

 • 7. 
  การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน
  • A. 

   บทคัดย่อ

  • B. 

   บรรณานุกรม

  • C. 

   คู่มือการใช้งาน

  • D. 

   หลักการและทฤษฎี

 • 8. 
  ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน
  • A. 

   การเขียนรายงาน

  • B. 

   จัดทำเค้าโครงของโครงงาน

  • C. 

   การนำเสนอและแสดงโครงงาน

  • D. 

   ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

 • 9. 
  สาระสำคัญของการพูดนำเสนอโครงงาน ควรประกอบด้วยข้อใด
  • A. 

   ผลประโยชน์ ที่ได้จากโครงงาน

  • B. 

   โครงงานที่พัฒนาทำงานได้จริง

  • C. 

   วิธีทำงานที่เป็นระบบ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  สิ่งที่ควรพิจารณาอันดับแรกในการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ คือข้อใด
  • A. 

   บรรลุตามวัตถุประสงค์

  • B. 

   ผลงานนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

  • C. 

   คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ครบถ้วน ถูกต้อง

  • D. 

   ความสมบูรณ์ของผลงาน ถูกต้อง ความสวยงามและความเรียบร้อย

Back to Top Back to top