ტესტი ისტ ში #2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Anidaluka
A
Anidaluka
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 7,230
Questions: 10 | Attempts: 7,231

SettingsSettingsSettings
  #2 - Quiz

ბორჯომის #4 საჯარო სკოლა მე-5 კლასი


Questions and Answers
 • 1. 

  რომელი მოწყობილობა ასრულებს კომპიუტერში ოპერაციებსა და გამოთვლებს

  • A.

   ოპერატიული მეხსიერება

  • B.

   პროცესორი

  • C.

   დედა პლატა

  • D.

   ვინჩესტერი

  Correct Answer
  B. პროცესორი
  Explanation
  The correct answer is "პროცესორი" (processor). The processor is responsible for executing operations and calculations in a computer. It is often referred to as the "brain" of the computer, as it carries out instructions and performs tasks required by the user or software. Without a processor, a computer would not be able to perform any operations or calculations. Therefore, the processor plays a crucial role in completing operations and calculations in a computer.

  Rate this question:

 • 2. 

  რომელი მსჯელობაა სწორი?

  • A.

   1GB=1024MB

  • B.

   1TB=1024MB

  • C.

   1GB=1024B

  • D.

   1KB=1024TB

  Correct Answer
  A. 1GB=1024MB
  Explanation
  The correct answer is 1GB=1024MB. This is because in computer storage, the binary system is used where each unit is multiplied by 1024 instead of 1000. Therefore, 1GB is equal to 1024MB, not 1000MB.

  Rate this question:

 • 3. 

   ჭეშმარიტია თუ მცდარი შემდეგი მსჯელობა :მონიტორის  გამორთვისას კომპიუტერიც გაითიშებაჭეშმარიტი- trueმცდარი- false

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  When the monitor is turned off, it does not necessarily mean that the computer will also turn off. Therefore, the statement "When the monitor is turned off, the computer will also turn off" is false.

  Rate this question:

 • 4. 

  ამოირჩიეთ სისტემურ ბლოკში მოთავსებული კომპონენტები

  • A.

   დედა პლატა

  • B.

   მოდემი

  • C.

   ოპერატიული მეხსიერება

  • D.

   სკანერი

  Correct Answer(s)
  A. დედა პლატა
  C. ოპერატიული მეხსიერება
  Explanation
  The correct answer is "Motherboard, RAM". The motherboard is the main circuit board of a computer that connects all the other components together. RAM, or Random Access Memory, is a type of computer memory that stores data that is being used by the computer in the short term. Both the motherboard and RAM are essential components for a computer to function properly.

  Rate this question:

 • 5. 

  რა არის ფაილი?

  • A.

   ფაილი არის კომპიუტერში ჩაწერილი პროგრამა

  • B.

   ფაილი გრაფიკული რედაქტორია

  • C.

   ფაილი არის ინფორმაცია რომელიც ჩაწერილია დისკზე და აქვს საკუთარი სახელი და ზომა

  • D.

   ფაილი არის საქაღალდეების ერთობლიობა

  Correct Answer
  C. ფაილი არის ინფორმაცია რომელიც ჩაწერილია დისკზე და აქვს საკუთარი სახელი და ზომა
  Explanation
  The correct answer is the option that states "ფაილი არის ინფორმაცია რომელიც ჩაწერილია დისკზე და აქვს საკუთარი სახელი და ზომა". This answer accurately describes a file as information that is stored on a disk and has its own name and size. It does not mention that a file is a program, a graphical editor, or a collection of folders, which are incorrect interpretations of what a file is.

  Rate this question:

 • 6. 

  ახალი საქაღადდის შექმნა შესაძლებელია ბრძანებით:

  • A.

   NEW--PAINT

  • B.

   NEW--DOKUMENT

  • C.

   NEW--FAIL

  • D.

   NEW--FOLDER

  Correct Answer
  D. NEW--FOLDER
  Explanation
  The given correct answer is "NEW--FOLDER" because all the other options have a common spelling mistake. In each option, the word "document" is misspelled as "dokument," "fail" is misspelled as "fale," and "folder" is spelled correctly. Therefore, "NEW--FOLDER" is the only option without a spelling mistake.

  Rate this question:

 • 7. 

  რომელი ბრძანებით ხდება წაშლილი ობიექტის აღდგენა?

  • A.

   Rename

  • B.

   Restore

  • C.

   Resend

  • D.

   Reflay

  Correct Answer
  B. Restore
  Explanation
  The correct answer is "restore". This is because "restore" means to bring back or return something to its original state or condition. In the context of the question, it suggests that the action being performed is to recover or retrieve a deleted object. The other options, "rename", "resend", and "reflay", do not imply the act of recovering a deleted object.

  Rate this question:

 • 8. 

  ფანჯრის გადაადგილება შესაძლებელია:

  • A.

   სათაურის ზოლში მაუსის ხელის აუღებლად გადაადგილებით

  • B.

   მარჯვენა საზღვრის ზოლში მაუსის ხელის აუღებლად გადაადგილებით

  • C.

   ქვედა საზღვრის ზოლში მაუსის ხელის აუღებლად გადაადგილებით

  • D.

   მარცხენა ზედა კუთხეში მაუსის ხელის აუღებლად გადაადგილებით

  Correct Answer
  A. სათაურის ზოლში მაუსის ხელის აუღებლად გადაადგილებით
  Explanation
  The answer states that it is possible to move the cursor by dragging the hand on the title bar. This suggests that the correct option is to move the cursor by dragging the hand on the title bar.

  Rate this question:

 • 9. 

  Paint - ის ინსტრუმენტებია:

  • A.

   ფუნჯი

  • B.

   პიპეტი

  • C.

   ფლომასტერი

  • D.

   წრე

  • E.

   საშლელი

  • F.

   ხაზი

  Correct Answer(s)
  A. ფუნჯი
  B. პიპეტი
  D. წრე
  E. საშლელი
  F. ხაზი
  Explanation
  The given answer includes the tools that are commonly used for painting. These tools are: ფუნჯი (brush), პიპეტი (palette), წრე (roller), საშლელი (sponge), and ხაზი (easel). These tools are essential for applying paint onto a surface and achieving different textures and effects.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 17, 2014
  Quiz Created by
  Anidaluka
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.