แบบฝึกหัด การงานฯ ม.2 ชุด 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Kopwit
K
Kopwit
Community Contributor
Quizzes Created: 7 | Total Attempts: 18,758
Questions: 20 | Attempts: 273

SettingsSettingsSettings
แบบฝึกหัด การงานฯ ม.2 ชุด 2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  1 การสื่อสารข้อมูลหมายถึงอะไรข้อใดถูกต้องที่สุด

  • A. 

   ก . การพูดคุยกันปากต่อปาก

  • B. 

   ข.การส่งจดหมายถึงกัน

  • C. 

   ค. การเเลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งสื่อกลางไปยังผู้รับ

  • D. 

   ง. การโทรศัพท์หากัน

  Correct Answer
  C. ค. การเเลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งสื่อกลางไปยังผู้รับ
  Explanation
  The correct answer is "การเเลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งสื่อกลางไปยังผู้รับ" because it accurately describes the process of exchanging information from a sender through a medium to a receiver. This can include various forms of communication such as letters, emails, phone calls, or even face-to-face conversations.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อใด  ไม่ใช่  ส่วนประกอบของการสื่อสารข้อมูล

  • A. 

   ก. ฝ่ายส่ง

  • B. 

   ข. ฝ่ายรับ

  • C. 

   ค. ผลลัพธ์

  • D. 

   ง. ตัวกลาง

  Correct Answer
  C. ค. ผลลัพธ์
  Explanation
  The options given are all components of data communication. "ฝ่ายส่ง" (transmitter) is responsible for sending data, "ฝ่ายรับ" (receiver) is responsible for receiving data, and "ตัวกลาง" (medium) is the channel through which data is transmitted. However, "ผลลัพธ์" (result) is not a component of data communication but rather the outcome or output that is generated as a result of the communication process.

  Rate this question:

 • 3. 

  สื่อกลางประเภทใดที่มีประสิทธิภาพ  มีความเร็วในการส่งสูง  และสามารถส่งข้อมูลจำนวนมาก

  • A. 

   ก. สายคู่ตีเกลียว

  • B. 

   ข. สายเคเบิลแกนร่วม

  • C. 

   ค. สายเคเบิลใยแก้ว

  • D. 

   ง. สายเคเบิลไฟฟ้า

  Correct Answer
  C. ค. สายเคเบิลใยแก้ว
  Explanation
  สายเคเบิลใยแก้วเป็นสื่อกลางประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งข้อมูล เนื่องจากมีความเร็วในการส่งสูงและสามารถส่งข้อมูลจำนวนมากได้ สายเคเบิลใยแก้วใช้ในการสื่อสารแบบดิจิทัล โดยที่สายเคเบิลนี้ประกอบด้วยเส้นใยแก้วที่มีความบางเบา และมีความสามารถในการส่งสัญญาณได้ไกลและเร็วกว่าสายเคเบิลอื่น ๆ

  Rate this question:

 • 4. 

  สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มชนวนมีการใช้งานอย่างไร

  • A. 

   ก.ป้องกันการรบกวนของสัญญาณไฟฟ้า

  • B. 

   ข.ลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  • C. 

   ค.รับส่งข้อมูลหลักสำหรับเครือข่าย

  • D. 

   ง.ใช้การสื่อสารระยะไกล

  Correct Answer
  B. ข.ลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  Explanation
  สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มชนวนมีการใช้งานเพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดการรบกวนในสายสื่อสารและสัญญาณได้ การใช้สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มชนวนจะช่วยลดการรบกวนนี้ลงได้ ทำให้สามารถสื่อสารหรือส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  Rate this question:

 • 5. 

  สายโคแอ็กเซียล มีการใช้งานอย่างไร

  • A. 

   ก.ป้องกันการรบกวนสัญญาณไฟ้ฟ้า

  • B. 

   ข.รับส่งข้อมูลหลักของเครือข่าย

  • C. 

   ค.ลดการรบกวนของคลื่อนแม่เหล็ก

  • D. 

    ง.เชื่อมต่อเครือข่ายแลน

  Correct Answer
  A. ก.ป้องกันการรบกวนสัญญาณไฟ้ฟ้า
  Explanation
  สายโคแอ็กเซียล มีการใช้งานเพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสายโคแอ็กเซียลมีการออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับส่งสัญญาณได้อย่างเสถียรและมีความเสถียรสูง โดยสายโคแอ็กเซียลมีความทนทานต่อการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณรบกวนจากภายนอก ทำให้สายโคแอ็กเซียลเป็นทางเลือกที่ดีในการใช้งานในเครือข่ายที่มีการรบกวนสัญญาณไฟฟ้าสูง

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่

  • A. 

   ก. มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับ

  • B. 

   ข. การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์

  • C. 

   ค. การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น

  • D. 

   ง. การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เรียกว่าระบบเครือข่าย (Network)

  Correct Answer
  C. ค. การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น
  Explanation
  The incorrect statement in this question is that "การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น" (New era data communication can only connect two computers). This statement is incorrect because modern data communication allows for multiple devices to be connected to a computer or network, not just two.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง

  • A. 

   ก. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร

  • B. 

   ข. เป็นข้อตกลงหรือวิธีการที่ทำการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร

  • C. 

   ค. เป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร

  • D. 

   ง. เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

  Correct Answer
  B. ข. เป็นข้อตกลงหรือวิธีการที่ทำการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร
  Explanation
  Protocol คือข้อตกลงหรือวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่กำหนดวิธีการที่ถูกต้องในการสื่อสาร โดยจะรวมถึงรูปแบบของข้อมูลที่จะถูกส่ง, วิธีการเชื่อมต่อ, และการจัดการข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการสื่อสาร ดังนั้นคำตอบข้อ ข. เป็นข้อตกลงหรือวิธีการที่ทำการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดคือข้อเสียของการสื่อสารแบบ Half-Duplex

  • A. 

   ก. มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสูง

  • B. 

   ข. ผู้สื่อสารจะต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อมูลเสร็จก่อนจึงจะส่งข้อมูลกลับไปได้

  • C. 

   ค. ตัวกลางที่ใช้สื่อสารมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพต่ำ

  • D. 

   ง. ผู้ส่งสารจะไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้รับสารได้รับข้อมูลถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

  Correct Answer
  B. ข. ผู้สื่อสารจะต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อมูลเสร็จก่อนจึงจะส่งข้อมูลกลับไปได้
  Explanation
  การสื่อสารแบบ Half-Duplex มีข้อเสียที่ผู้สื่อสารจะต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อมูลเสร็จก่อนจึงจะส่งข้อมูลกลับไปได้ นั่นหมายความว่าไม่สามารถส่งข้อมูลไปพร้อมกันได้ ซึ่งส่งผลให้การสื่อสารใช้เวลานานขึ้นและลดประสิทธิภาพของการสื่อสารลง

  Rate this question:

 • 9. 

  การนำเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

  • A. 

   ก.เกิดการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

  • B. 

   ข.เกิดการแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย

  • C. 

   ค.ช่วยลดปริมาณกระดาษหน่วยงาน

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ง. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  การนำเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเกิดการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันซึ่งช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรในเครือข่ายได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณกระดาษหน่วยงานได้อีกด้วย ดังนั้นการนำเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้มีประโยชน์ในทุกๆ ด้าน

  Rate this question:

 • 10. 

  สัญญาณดิจิตอล คือข้อใด

  • A. 

   ก. เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ โดยแต่ละคลื่นจะมีความถี่และความเข้มของสัญญาณที่ต่างกัน

  • B. 

   ข. เป็นสัญญาณที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงเป็นค่าของเลขลงตัว โดยมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น "0" และ "1"

  • C. 

   ค. เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องเทอร์มินอล หรือ คอมพิวเตอร์เพียง 2 เครื่อง โดยผ่านทางสายสื่อสารเพียงสายเดียว

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  B. ข. เป็นสัญญาณที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงเป็นค่าของเลขลงตัว โดยมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น "0" และ "1"
  Explanation
  สัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงเป็นค่าของเลขลงตัว โดยมักแทนด้วยระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น "0" และ "1" ซึ่งหมายถึงสัญญาณที่มีสถานะเป็นเลข 0 หรือ 1 เท่านั้น สัญญาณดิจิตอลนี้ใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่องเทอร์มินอลหรือคอมพิวเตอร์เพียง 2 เครื่อง โดยผ่านทางสายสื่อสารเพียงสายเดียว

  Rate this question:

 • 11. 

  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร

  • A. 

   ก.ผู้ส่งข่าวสาร (Sender)

  • B. 

   ข.ข้อมูลข่าวสาร (Message)

  • C. 

   ค.ผู้รับข่าวสาร (Receivers)

  • D. 

   ง.ผู้แสงดวามคิดเห็น

  Correct Answer
  D. ง.ผู้แสงดวามคิดเห็น
  Explanation
  The correct answer is "ง.ผู้แสงดวามคิดเห็น" which translates to "Opinion sharer" in English. This option does not fit as a component of communication because it refers to someone who shares their opinion, rather than being directly involved in the transmission of information or messages. The other options, "ก.ผู้ส่งข่าวสาร" (Sender), "ข.ข้อมูลข่าวสาร" (Message), and "ค.ผู้รับข่าวสาร" (Receivers), are all essential components of communication.

  Rate this question:

 • 12. 

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร

  • A. 

   ก.เครือยข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตั้งแต่ 6 เครื่องขึ้นไป

  • B. 

   ข.เครือยข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตั้งแต่ 10 เครื่องขึ้นไป

  • C. 

   ค.เครือยข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตั้งแต่ 20 เครื่องขึ้นไป

  • D. 

   ง.เครือยข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป

  Correct Answer
  D. ง.เครือยข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
  Explanation
  A computer network is a group of interconnected computers that can communicate with each other and share resources. The answer choice "ง.เครือยข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป" states that a computer network can be established with at least 2 computers. This is a correct statement as a network can be formed with just two computers connected together. Therefore, this answer choice accurately describes what a computer network is.

  Rate this question:

 • 13. 

  การสื่อสารแบบอนาล็อกและดิจิตอลแบบไหนทันสมัยกว่า

  • A. 

   ก.อนาล็อก

  • B. 

   ข.ดิจิตอล

  • C. 

   ค.ทันสมัยเท่ากัน

  • D. 

   ง.มีแบบที่ใหม่กว่าทั้ง 2แบบ

  Correct Answer
  B. ข.ดิจิตอล
  Explanation
  The correct answer is "ข.ดิจิตอล" because digital communication is more modern and up-to-date compared to analog communication. Digital communication involves the use of digital signals and technology, such as computers and the internet, to transmit and receive information. It offers advantages such as faster transmission, higher quality, and the ability to store and manipulate data. Analog communication, on the other hand, uses continuous signals and older technologies like telephones and radios. Therefore, digital communication is considered more advanced and contemporary.

  Rate this question:

 • 14. 

  กาารสื่อสารข้อมูลหมายถึงอะไร

  • A. 

   ก.การโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

  • B. 

   ข.การประมวลผล

  • C. 

   ค.การรับข้อมูล

  • D. 

   ง.ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  A. ก.การโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
  Explanation
  The correct answer is ก.การโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล, which means "the transfer or exchange of data." This answer is correct because การสื่อสารข้อมูล (communication of data) refers to the process of transferring or exchanging information between individuals or devices. This can be done through various means such as verbal communication, written communication, or electronic communication. Therefore, the correct answer is ก.การโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล.

  Rate this question:

 • 15. 

  ข่ายการสื่อสารข้อมูลคืออะไร

  • A. 

   ก.การถอดรหัส

  • B. 

   ข.การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศ

  • C. 

   ค.การเข้ารหัส

  • D. 

   ง.ช่องสัญญาณ

  Correct Answer
  B. ข.การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศ
  Explanation
  The correct answer is ข.การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศ. This answer is correct because the term "ข่ายการสื่อสารข้อมูล" translates to "data communication network" in English. Data communication networks are designed to facilitate the exchange of data or information between different devices or systems. Therefore, the correct answer is the one that best describes the purpose of a data communication network, which is to receive and transmit data or information.

  Rate this question:

 • 16. 

  ข้อไดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

  • A. 

   ก.หน่วยรับข้อมูล

  • B. 

   ข.ช่องทางการส่งข้อมูล

  • C. 

   ค.หน่วยรับข้อมูล

  • D. 

   ง.สัญญาณครบถ้วน

  Correct Answer
  D. ง.สัญญาณครบถ้วน
 • 17. 

  Message คืออะไร

  • A. 

   ก.ผู้รับข้อมูล

  • B. 

   ข.ช่องทางการสื่อสาร

  • C. 

   ค.ข้อมูลข่าวสาร

  • D. 

   ง.ไม่มีข้อถูก

  Correct Answer
  C. ค.ข้อมูลข่าวสาร
  Explanation
  The correct answer is ค.ข้อมูลข่าวสาร. The question asks for the meaning of the word "Message" in Thai. Among the given options, "ข้อมูลข่าวสาร" is the closest translation for "message" as it refers to information or news. The other options, such as "ผู้รับข้อมูล" (recipient), "ช่องทางการสื่อสาร" (communication channel), and "ไม่มีข้อถูก" (none of the above), do not accurately represent the meaning of the word "message".

  Rate this question:

 • 18. 

  Computer network คืออะไร

  • A. 

   ก.ระบบคมนาคม

  • B. 

   ข.สื่อสารข้อมูล

  • C. 

   ค.เครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • D. 

   ง.ไม่มีข้อถูก

  Correct Answer
  C. ค.เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  Explanation
  Computer network คือระบบที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือเครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน

  Rate this question:

 • 19. 

  .(Receivers) คืออะไร

  • A. 

   ก.ผู้ส่งข้อมูล

  • B. 

   ข.ข้อมูลข่าวสาร

  • C. 

   ค.ผู้รับข้อมูล

  • D. 

   ง.ผิดทุกข้อ

  Correct Answer
  C. ค.ผู้รับข้อมูล
  Explanation
  The correct answer is "ค.ผู้รับข้อมูล" which translates to "receivers". This answer is correct because it correctly defines "receivers" in Thai language.

  Rate this question:

 • 20. 

  (Media) คืออะไร

  • A. 

   ก.ช่องทางในการสื่อสาร

  • B. 

   ข.ผู้รับข่าวสาร

  • C. 

   ค.ผู้ส่งข่าวสาร

  • D. 

   ง.ข้อมูลข่าวสาร

  Correct Answer
  A. ก.ช่องทางในการสื่อสาร
  Explanation
  Media refers to the channels or means of communication through which information, news, or entertainment is transmitted to the public. It can include various forms such as print media (newspapers, magazines), broadcast media (television, radio), and digital media (websites, social media platforms). Therefore, option ก.ช่องทางในการสื่อสาร is the correct answer as it accurately describes the role of media as a communication channel.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.