แบบฝึกหัด การออกแบบฯ ท้ายหน่วยที่ 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kopwit
K
Kopwit
Community Contributor
Quizzes Created: 7 | Total Attempts: 19,935
Questions: 10 | Attempts: 184

SettingsSettingsSettings
  2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  1. ระบบเทคโนโลยี  ( Technological System )  มีองค์ประกอบกี่ส่วน

  • A.

   ก. 4 ส่วน

  • B.

   ข. 5 ส่วน

  • C.

   ค. 6 ส่วน

  • D.

   ง. 7 ส่วน

  Correct Answer
  B. ข. 5 ส่วน
  Explanation
  A technological system consists of five components.

  Rate this question:

 • 2. 

  2. ข้อใดคือองค์ประกอบของเทคโนโลยี

  • A.

   ก. ทรัพยากร กระบวนการ ตัวแปร ผลผลิต ผลลัพธ์

  • B.

   ข. ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ปัจจัยที่เอื้อหรือ ขัดขวางต่อเทคโนโลยี

  • C.

   ค. ตัวป้อน ผลลัพธ์ กระบวนการ ทรัพยากร

  • D.

   ง. ทรัพยากร เทคโนโลยี ตัวป้อน ผลลัพธ์

  Correct Answer
  B. ข. ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ปัจจัยที่เอื้อหรือ ขัดขวางต่อเทคโนโลยี
  Explanation
  The correct answer is "ข. ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ปัจจัยที่เอื้อหรือ ขัดขวางต่อเทคโนโลยี". This answer identifies the components of technology, which include inputs, processes, outputs, and technological resources. It also mentions the factors that can support or hinder technology.

  Rate this question:

 • 3. 

  3. อะไรคือตัวป้อน หรือ Input

  • A.

   ก. ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ

  • B.

   ข. เป็นปัญหาที่ต้องการคำถาม

  • C.

   ค. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุและผล

  • D.

   ง. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

  Correct Answer
  A. ก. ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ
  Explanation
  The correct answer is "ก. ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ" (The problem that arises is a problem that requires finding an answer). This answer suggests that an input is a problem that needs to be solved or a question that needs to be answered. It implies that the input is the starting point or the initial information that is given in order to find a solution or an answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  4. ข้อใดคือความต้องการ ตามกระบวนการ Technological  Process  ขั้นตอนแรก

  • A.

   ก. หาเหตุและผล

  • B.

   ข. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

  • C.

   ค. รวบรวมข้อมูล

  • D.

   ง. สรุปแก้ไข

  Correct Answer
  B. ข. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
  Explanation
  The correct answer is "ข. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ" (Identifying the problem or requirement). In the technological process, the first step is to identify and define the problem or requirement that needs to be addressed. This involves understanding the needs and objectives of the project or task at hand, and determining what needs to be achieved or improved. Once the problem or requirement is clearly defined, the process can proceed to finding solutions and implementing them.

  Rate this question:

 • 5. 

  5. ผลผลิตหรือผลลัพธ์คือสิ่งที่ออกมาจากกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านใด

  • A.

   ก. ความต้องการในด้านความพอใจในการ กระทำสิ่งนั้น ๆ

  • B.

   ข. ความต้องการในด้านความสะดวกสบายในเรื่องของการประหยัด

  • C.

   ค. ความต้องการในด้านความปลอดภัย

  • D.

   ง. ความต้องการในทุก ๆ ด้าน

  Correct Answer
  B. ข. ความต้องการในด้านความสะดวกสบายในเรื่องของการประหยัด
  Explanation
  The correct answer is ข. ความต้องการในด้านความสะดวกสบายในเรื่องของการประหยัด (The need for convenience and efficiency in terms of saving). This answer suggests that the output or result of a technological process is aimed at fulfilling the human need for convenience and efficiency, particularly in terms of saving resources. This implies that the technology is designed to make tasks easier, more convenient, and more efficient, while also promoting resource conservation.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. ข้อใดผิด

  • A.

   ก. ทรัพยากรคนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้

  • B.

   ข. ข้อมูลสารสนเทศเป็นส่วนที่ช่วยในการ รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์

  • C.

   ค. วัสดุ เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรทาง เทคโนโลยี

  • D.

   ง. พลังงานเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการทำงานได้ ตามระบบ

  Correct Answer
  A. ก. ทรัพยากรคนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้
  Explanation
  The statement "ทรัพยากรคนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้" means that human resources are not necessary and can be absent. However, human resources are essential for any organization or system to function properly. Therefore, this statement is incorrect.

  Rate this question:

 • 7. 

  7. อะไรคือจุดมุ่งหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • A.

   ก. เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้สอย

  • B.

   ข. เพื่อสะดวกในการบรรจุสิ่งของ

  • C.

   ค. เพื่อเอาใจลูกค้า

  • D.

   ง. เพื่อความสะดวกของผู้ซื้อและผู้ขาย

  Correct Answer
  A. ก. เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้สอย
  Explanation
  The purpose of product design is to meet the needs and desires of the end users. By designing products that cater to the preferences, requirements, and expectations of the consumers, companies can ensure customer satisfaction and loyalty. This approach helps in creating products that are relevant, useful, and appealing to the target market, ultimately leading to business success.

  Rate this question:

 • 8. 

  8. ขั้นตอนใดที่ต้องเลือกใช้สีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • A.

   ก. ความแข็งแรง

  • B.

   ข. ความปลอดภัย

  • C.

   ค. ความสะดวกในการใช้

  • D.

   ง. การบำรุงรักษา

  Correct Answer
  B. ข. ความปลอดภัย
  Explanation
  The correct answer is "ข. ความปลอดภัย" (safety). When designing a product, it is important to consider safety as one of the criteria for selecting the color. The color choice should ensure that the product is easily visible and identifiable, especially in potentially hazardous situations. This can help prevent accidents and ensure the safety of users or consumers.

  Rate this question:

 • 9. 

  9. ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องใช้ความรู้หลายด้าน อะไรบ้าง           

  • A.

   ก. ด้านสังคมศึกษา ปรัชญา วรรณคดี

  • B.

   ข. ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรม ด้านศิลปะ

  • C.

   ค. ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านตรรกศาสตร์

  • D.

   ง. ด้านสามัญ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านมนุษย์ และสังคม

  Correct Answer
  B. ข. ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรม ด้านศิลปะ
  Explanation
  The correct answer is ข. ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรม ด้านศิลปะ. This is because designing packaging requires knowledge in various areas such as science, engineering, and art. Science knowledge is needed to understand the materials and their properties, engineering knowledge is needed to create functional and efficient packaging designs, and art knowledge is needed to create visually appealing and aesthetically pleasing designs.

  Rate this question:

 • 10. 

  10. ในการปรับปรุงข้อดีข้อด้อยของผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยแนวทางในด้านใด

  • A.

   ก. วิเคราะห์คุณค่าของผลิตภัณฑ์อาจทำโดย การสังเกต สอบถาม จากผู้บริโภค

  • B.

   ข. วิเคราะห์จากการตลาดโดยดูจากยอดขาย และจำนวนผู้บริโภค

  • C.

   ค. วิเคราะห์จากองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พฤติกรรม ค่านิยมผู้บริโภค

  • D.

   ง. ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ง. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is ง. ถูกทุกข้อ. This is because in order to improve the advantages and disadvantages of a product, it is necessary to analyze the value of the product by observing and asking consumers, analyzing the market by looking at sales and the number of consumers, and analyzing other factors such as geography, demographics, behavior, and consumer preferences. Therefore, all of the options mentioned in the question are necessary in order to effectively improve a product.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.