แบบฝึกหัด การออกแบบฯ ท้ายหน่วยที่ 2

10 Questions | Total Attempts: 130

SettingsSettingsSettings
  2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. ระบบเทคโนโลยี  ( Technological System )  มีองค์ประกอบกี่ส่วน
  • A. 

   ก. 4 ส่วน

  • B. 

   ข. 5 ส่วน

  • C. 

   ค. 6 ส่วน

  • D. 

   ง. 7 ส่วน

 • 2. 
  2. ข้อใดคือองค์ประกอบของเทคโนโลยี
  • A. 

   ก. ทรัพยากร กระบวนการ ตัวแปร ผลผลิต ผลลัพธ์

  • B. 

   ข. ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ปัจจัยที่เอื้อหรือ ขัดขวางต่อเทคโนโลยี

  • C. 

   ค. ตัวป้อน ผลลัพธ์ กระบวนการ ทรัพยากร

  • D. 

   ง. ทรัพยากร เทคโนโลยี ตัวป้อน ผลลัพธ์

 • 3. 
  3. อะไรคือตัวป้อน หรือ Input
  • A. 

   ก. ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ

  • B. 

   ข. เป็นปัญหาที่ต้องการคำถาม

  • C. 

   ค. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุและผล

  • D. 

   ง. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 • 4. 
  4. ข้อใดคือความต้องการ ตามกระบวนการ Technological  Process  ขั้นตอนแรก
  • A. 

   ก. หาเหตุและผล

  • B. 

   ข. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

  • C. 

   ค. รวบรวมข้อมูล

  • D. 

   ง. สรุปแก้ไข

 • 5. 
  5. ผลผลิตหรือผลลัพธ์คือสิ่งที่ออกมาจากกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านใด
  • A. 

   ก. ความต้องการในด้านความพอใจในการ กระทำสิ่งนั้น ๆ

  • B. 

   ข. ความต้องการในด้านความสะดวกสบายในเรื่องของการประหยัด

  • C. 

   ค. ความต้องการในด้านความปลอดภัย

  • D. 

   ง. ความต้องการในทุก ๆ ด้าน

 • 6. 
  6. ข้อใดผิด
  • A. 

   ก. ทรัพยากรคนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้

  • B. 

   ข. ข้อมูลสารสนเทศเป็นส่วนที่ช่วยในการ รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์

  • C. 

   ค. วัสดุ เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรทาง เทคโนโลยี

  • D. 

   ง. พลังงานเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการทำงานได้ ตามระบบ

 • 7. 
  7. อะไรคือจุดมุ่งหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • A. 

   ก. เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้สอย

  • B. 

   ข. เพื่อสะดวกในการบรรจุสิ่งของ

  • C. 

   ค. เพื่อเอาใจลูกค้า

  • D. 

   ง. เพื่อความสะดวกของผู้ซื้อและผู้ขาย

 • 8. 
  8. ขั้นตอนใดที่ต้องเลือกใช้สีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • A. 

   ก. ความแข็งแรง

  • B. 

   ข. ความปลอดภัย

  • C. 

   ค. ความสะดวกในการใช้

  • D. 

   ง. การบำรุงรักษา

 • 9. 
  9. ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องใช้ความรู้หลายด้าน อะไรบ้าง           
  • A. 

   ก. ด้านสังคมศึกษา ปรัชญา วรรณคดี

  • B. 

   ข. ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรม ด้านศิลปะ

  • C. 

   ค. ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านตรรกศาสตร์

  • D. 

   ง. ด้านสามัญ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านมนุษย์ และสังคม

 • 10. 
  10. ในการปรับปรุงข้อดีข้อด้อยของผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยแนวทางในด้านใด
  • A. 

   ก. วิเคราะห์คุณค่าของผลิตภัณฑ์อาจทำโดย การสังเกต สอบถาม จากผู้บริโภค

  • B. 

   ข. วิเคราะห์จากการตลาดโดยดูจากยอดขาย และจำนวนผู้บริโภค

  • C. 

   ค. วิเคราะห์จากองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พฤติกรรม ค่านิยมผู้บริโภค

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

Back to Top Back to top