ข้อสอบ จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ 2564 และบันทึก สพฐ.2020

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 249,030
Questions: 9 | Attempts: 1,865

SettingsSettingsSettings
  2564 .2020 - Quiz

ข้อสอบ ความรอบรู้ทั่วไป ชุด 341 จุดเน้นกระทรวงศึกษาธ การ ปี งบประมาณ 2564 และบันทึก สพฐ.2020  โดย อ./ผอ.นิกร ติวสอบดอทคอม ใช้พัฒนาความรู้สอบ ภาค กขค เป็นหนึ่งใน 1,000 ชุด ทดลองสอบฟรีที่ "ติวสอบดอทคอม" www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด

  • A.

   นโยบายเร่งด่วน

  • B.

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  • C.

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  • D.

   แผนการศึกษาชาติ

  Correct Answer
  D. แผนการศึกษาชาติ
  Explanation
  The correct answer is "แผนการศึกษาชาติ" (National Education Plan). This is the only option that directly relates to the Ministry of Education's operations in the fiscal year 2021. The other options, such as "นโยบายเร่งด่วน" (Urgent Policy), "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" (National 20-Year Strategy), and "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12" (National Economic and Social Development Plan, 12th Edition), may be important but do not specifically pertain to the Ministry of Education's operations in the given fiscal year.

  Rate this question:

 • 2. 

  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564 ข้อใดสำคัญที่สุด

  • A.

   ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ

  • B.

   ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

  • C.

   ปรับรื้อแะเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร

  • D.

   ปรับรือและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร

  Correct Answer
  B. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
  Explanation
  The most important policy in the Ministry of Education's budget for fiscal year 2564 is to revamp and change the education management and learning system. This indicates that the ministry recognizes the need for improvement and adaptation in the education sector to enhance the quality of education and learning outcomes. By revamping the system, they aim to address any shortcomings and implement changes that will benefit students and educators alike.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564

  • A.

   การพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์

  • B.

   การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ

  • C.

   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • D.

   การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

  • E.

   การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • F.

   การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการ

  Correct Answer
  B. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
  Explanation
  The focus of the Ministry of Education in the 2021 budget year is not on the development of education for national security. Instead, the emphasis is on developing and enhancing human resources, promoting competitiveness, creating opportunities and equal access to education, improving the quality of life in harmony with the environment, and balancing and developing management and administration.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องน้อยที่สุดในการขับเคื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

  • A.

   Event

  • B.

   Active Learning

  • C.

   Function

  • D.

   Agenda

  • E.

   Area

  Correct Answer
  B. Active Learning
  Explanation
  The question asks for the option that is least or minimally related to driving the policy and focus on the implementation of the Ministry of Education's budget for the fiscal year 2021. Active Learning is the correct answer as it does not directly relate to the policy and focus on budget implementation. While active learning may be a teaching method or approach used in education, it is not specifically mentioned in the context of the Ministry's policy and budget implementation.

  Rate this question:

 • 5. 

  จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประาณ 2564 ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

  • A.

   Active Learning

  • B.

   English for All

  • C.

   Buddy

  • D.

   Hand - on Experience

  Correct Answer
  A. Active Learning
  Explanation
  The correct answer is Active Learning. This is because Active Learning is the only option that is not related to a specific program or initiative. The other options, English for All, Buddy, and Hand-on Experience, are all specific programs or initiatives that could be implemented by the Ministry of Education in the 2021 budget year.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดคือเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

  • A.

   Www.obec.ac.th

  • B.

   Www.obec.go.th

  • C.

   Www.boec.go.th

  • D.

   Www.cebo.ac.th

  Correct Answer
  B. Www.obec.go.th
  Explanation
  The correct answer is www.obec.go.th. This is because the question asks for the website of the Ministry of Education, and the website of the Ministry of Education in Thailand is www.obec.go.th.

  Rate this question:

 • 7. 

  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อดสำคัญที่สุด

  • A.

   มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม

  • B.

   มีงานทำ - มีอาชีพ

  • C.

   มีทัศนคติที่ถุกต้องต่อบ้านเมือง

  • D.

   เป็นพลเมืองดี

  Correct Answer
  C. มีทัศนคติที่ถุกต้องต่อบ้านเมือง
  Explanation
  The most important aspect of education according to King Rama X is having the correct attitude and perspective towards one's homeland and community. This means having a proper understanding and appreciation for one's own culture, traditions, and values. It also implies being a responsible and active citizen who contributes positively to the development and well-being of the society. This aspect of education is crucial as it helps in fostering a sense of unity, social harmony, and national pride among the people.

  Rate this question:

 • 8. 

  จิตอาสา เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

  • A.

   มีทัศนคติี่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

  • B.

   มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม

  • C.

   มีงานทำ - มีอาชีพ

  • D.

   เป็นพลเมืองดี

  Correct Answer
  D. เป็นพลเมืองดี
  Explanation
  The answer "เป็นพลเมืองดี" (being a good citizen) is the most closely related to the concept of จิตอาสา (volunteering). Being a good citizen involves actively participating in and contributing to the well-being of one's community, which aligns with the idea of volunteering. While the other options may also be desirable qualities or aspects of a person's life, they do not directly address the concept of volunteering or being an active member of the community.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใดไม่ใช่ภาษาที่สาม

  • A.

   จีน

  • B.

   อังกฤษ

  • C.

   สเปน

  • D.

   ฝรั่งเศส

  Correct Answer
  B. อังกฤษ
  Explanation
  The question asks for the language that is not the third language. Out of the given options, English is the only language that is not the third language.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 20, 2020
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.