ข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ (รอง-ผอ.รร.+รอง-ผอ.เขต) ปี 2560

54 Questions | Total Attempts: 10604

SettingsSettingsSettings
 (-..+-.) 2560 - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก  ข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านกา บริหารงานในหน้าที่ (รอง-ผอ.รร.+รอง-ผอ.เขต) ปี 2560  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  คลิ๊กสอบได้ที่ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2579
  • A. 

   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • B. 

   การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ

  • C. 

   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  • D. 

   การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • 2. 
  นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2579 ข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  ขอใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  • A. 

   5 หลักการ 6 วัตถุประสงค์ 7 เป้าหมาย 8 ยุทธศาสตร์

  • B. 

   6 หลักการ 7 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์

  • C. 

   5 หลักการ 6 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 10 ยุทธศาสตร์

  • D. 

   6 หลักการ 7 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 10 ยุทธศาสตร์

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • A. 

   เศรษฐกิจ

  • B. 

   คน

  • C. 

   ยุทธศาสตร์รัฐบาล

  • D. 

   ความยั่งยืน

 • 5. 
  กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ในแผนงานฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ มาจากที่ใด
  • A. 

   คน

  • B. 

   คสช.

  • C. 

   ยุทธศาสตร์ชาติ

  • D. 

   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • 6. 
  คติพจน์ประจำชาติไทย
  • A. 

   มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • B. 

   มั่งคั่ง มันคง ยั่งยืน

  • C. 

   ยั่งยืน มั่งคั่ง มั่งคง

  • D. 

   ยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง

 • 7. 
  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   4 + 0

  • B. 

   0+4

  • C. 

   4+6

  • D. 

   6+4

 • 8. 
  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

  • B. 

   การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม

  • C. 

   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • D. 

   การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล ในสังคม

  • E. 

   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

 • 9. 
  วัตถุประสงค์ใดสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม

  • B. 

   เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ

  • C. 

   เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

  • D. 

   เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน

  • E. 

   เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีปร ะสิทธิภาพ โปร่งใส

 • 10. 
  ขใดกล่าวไม่ถูกต้องตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
  • A. 

   คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์

  • B. 

   ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10

  • C. 

   ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้

  • D. 

   ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต เช่น เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40

  • E. 

   มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย

 • 11. 
  โครงการWifi ฟรีเพื่อการศึกษา อยู่ในยุทธศาสตร์ใด
  • A. 

   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

  • B. 

   การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  • C. 

   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

  • D. 

   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • E. 

   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

 • 12. 
  Smart Gard เกี่ยวข้องกับข้อใใดมากที่สุด
  • A. 

   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

  • B. 

   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

  • C. 

   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

  • D. 

   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจีสติกส์

  • E. 

   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

 • 13. 
   PPP เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

  • B. 

   ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

  • C. 

   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

  • D. 

   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

  • E. 

   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • 14. 
  แผนงานความสามารถร่วมมือทางเศรษฐกิจในห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) เกี่ยวข้องกับชาติใดน้อยที่สุด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   พม่า

  • C. 

   ลาว

  • D. 

   จีนตอนใต้

  • E. 

   มาเลเซีย

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 9 นโยบาย

  • B. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 11 นโยบาย

  • C. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 5 หน้าที่ 7 แนวคิด 9 นโยบาย

  • D. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 5 หน้าที่ 7 แนวคิด 11 นโยบาย

 • 16. 
  วิสัยทัศน์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีว่าอย่างไร
  • A. 

   มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • B. 

   ยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง

  • C. 

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม

  • E. 

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาล
  • A. 

   ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   การบริหารราชการแผ่นดิน

  • C. 

   การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ

  • D. 

   การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

 • 18. 
  ข้อใดไม่ใช่แนวคิดตามนโยบายรัฐบาล
  • A. 

   ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • C. 

   ใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

  • D. 

   ความต้องการของประชาชน

  • E. 

   การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

 • 19. 
  นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

  • B. 

   การรักษาความมั่นคงของประเทศ

  • C. 

   การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

  • D. 

   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  • E. 

   ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • 20. 
  นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำเนินการข้อใดเป็นเรื่องสุดท้าย
  • A. 

   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

  • B. 

   การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

  • C. 

   การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

  • D. 

   ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  • E. 

   การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

 • 21. 
  ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยอยู่ในนโยบายข้อใด
  • A. 

   การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

  • B. 

   การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ

  • C. 

   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

  • D. 

   ส่งเสริมบทบาทการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

  • E. 

   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 • 22. 
  นโยบายเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินใช้ได้ภายในกี่ชั่วโมง 
  • A. 

   70

  • B. 

   71

  • C. 

   72

  • D. 

   73

  • E. 

   74

 • 23. 
  ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ICT เพื่อการบริหารจัดการ

  • B. 

   หลักสูตรและกระบวนการ

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

  • D. 

   การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

  • E. 

   การบริหารจัดการ

 • 24. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย สพฐ.และกพฐ.ปีงบประมาณ 2560
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 5 เป้าหมาย 7 ยุทธศาสตร์ 9 ผลผลิต 10 จุดเน้น

  • B. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 5 เป้าหมาย 7 ยุทธศาสตร์ 9 ผลผลิต 11 จุดเน้น

  • C. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 4 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 6 จุดเน้น

  • D. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 6 จุดเน้น

  • E. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 11 จุดเน้น

 • 25. 
  ข้อใดไม่มีในวิสัยทัศน์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2560มากที่สุด
  • A. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   ประเทศไทย

  • C. 

   คุณภาพ

  • D. 

   มาตรฐาน

  • E. 

   วัฒนธรรมไทย

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.