ข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ (รอง-ผอ.รร.+รอง-ผอ.เขต) ปี 2560

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 141,792
Questions: 54 | Attempts: 11,118

SettingsSettingsSettings
 (-..+-.) 2560 - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก  ข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านกา บริหารงานในหน้าที่ (รอง-ผอ.รร.+รอง-ผอ.เขต) ปี 2560  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  คลิ๊กสอบได้ที่ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2579

  • A.

   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • B.

   การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ

  • C.

   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  • D.

   การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  Correct Answer
  B. การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ
  Explanation
  The correct answer is "การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ" (Investment in natural resources) because it is not one of the strategies mentioned in the National Strategy for 2017-2036. The other three strategies mentioned are: building competitiveness, balancing and developing public administration systems, and promoting growth based on quality of life that is environmentally friendly.

  Rate this question:

 • 2. 

  นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2579 ข้อใดมากที่สุด

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
 • 3. 

  ขอใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

  • A.

   5 หลักการ 6 วัตถุประสงค์ 7 เป้าหมาย 8 ยุทธศาสตร์

  • B.

   6 หลักการ 7 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์

  • C.

   5 หลักการ 6 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 10 ยุทธศาสตร์

  • D.

   6 หลักการ 7 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 10 ยุทธศาสตร์

  Correct Answer
  D. 6 หลักการ 7 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 10 ยุทธศาสตร์
  Explanation
  The correct answer is "6 หลักการ 7 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 10 ยุทธศาสตร์". This is the most accurate answer because it follows the correct structure of the development plan, which includes 6 principles, 7 objectives, 6 goals, and 10 strategies. The other options either have incorrect numbers of principles, objectives, goals, or strategies, making them incorrect choices.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  • A.

   เศรษฐกิจ

  • B.

   คน

  • C.

   ยุทธศาสตร์รัฐบาล

  • D.

   ความยั่งยืน

  Correct Answer
  C. ยุทธศาสตร์รัฐบาล
  Explanation
  The question asks for the option that is not a main principle in the 12th National Economic and Social Development Plan. The options provided are "Economy," "People," "Government strategy," and "Sustainability." The correct answer is "Government strategy" because the National Economic and Social Development Plan focuses on economic and social development, not specifically on government strategies.

  Rate this question:

 • 5. 

  กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ในแผนงานฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ มาจากที่ใด

  • A.

   คน

  • B.

   คสช.

  • C.

   ยุทธศาสตร์ชาติ

  • D.

   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  Correct Answer
  C. ยุทธศาสตร์ชาติ
  Explanation
  The correct answer is "ยุทธศาสตร์ชาติ" (National Strategy). The vision framework in the 12th National Development Plan is derived from the National Strategy.

  Rate this question:

 • 6. 

  คติพจน์ประจำชาติไทย

  • A.

   มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • B.

   มั่งคั่ง มันคง ยั่งยืน

  • C.

   ยั่งยืน มั่งคั่ง มั่งคง

  • D.

   ยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง

  Correct Answer
  A. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
  Explanation
  The correct answer is "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน". This phrase emphasizes the importance of stability and durability in Thai society. It suggests that the Thai people should strive to maintain a strong and steadfast nation. The repetition of the words "มั่นคง" and "มั่งคั่ง" reinforces the idea of unwavering commitment and resilience. This motto reflects the values of perseverance and steadfastness that are deeply ingrained in Thai culture.

  Rate this question:

 • 7. 

  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นไปตามข้อใด

  • A.

   4 + 0

  • B.

   0+4

  • C.

   4+6

  • D.

   6+4

  Correct Answer
  D. 6+4
 • 8. 

  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อใดสำคัญที่สุด

  • A.

   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

  • B.

   การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม

  • C.

   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • D.

   การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล ในสังคม

  • E.

   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

  Correct Answer
  E. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
  Explanation
  The answer "การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์" (Strengthening and developing human capital) is the most important strategy according to the National Economic and Social Development Plan. This strategy focuses on enhancing the skills, knowledge, and capabilities of the workforce, which is crucial for sustainable economic and social development. By investing in education, training, and healthcare, the country can ensure that its people are equipped with the necessary skills and abilities to contribute to the economy and society effectively.

  Rate this question:

 • 9. 

  วัตถุประสงค์ใดสำคัญน้อยที่สุด

  • A.

   เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม

  • B.

   เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ

  • C.

   เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

  • D.

   เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน

  • E.

   เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีปร ะสิทธิภาพ โปร่งใส

  Correct Answer
  B. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ
  Explanation
  This answer states that the least important objective is to promote connectivity between Thailand and other countries. The other objectives mentioned, such as establishing a strong economy and society, ensuring good governance, and promoting ethical values, are considered more important.

  Rate this question:

 • 10. 

  ขใดกล่าวไม่ถูกต้องตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

  • A.

   คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์

  • B.

   ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10

  • C.

   ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้

  • D.

   ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต เช่น เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40

  • E.

   มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย

  Correct Answer
  B. ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
  Explanation
  The statement "ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10" is incorrect according to the goal of the 12th National Economic and Social Development Plan. The goal is to reduce income inequality and poverty, not to increase the income of the lowest 40% by at least 10%.

  Rate this question:

 • 11. 

  โครงการWifi ฟรีเพื่อการศึกษา อยู่ในยุทธศาสตร์ใด

  • A.

   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

  • B.

   การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  • C.

   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

  • D.

   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • E.

   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

  Correct Answer
  B. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  Explanation
  The correct answer is "การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม" (Creating fairness and reducing social inequality). This answer is supported by the fact that providing free Wifi for education is a strategy that contributes to creating fairness and reducing social inequality. Access to Wifi enables students from all socioeconomic backgrounds to have equal opportunities for learning and accessing educational resources, regardless of their financial capabilities. This initiative helps bridge the digital divide and ensures that all students have access to the same educational opportunities, regardless of their social status.

  Rate this question:

 • 12. 

  Smart Gard เกี่ยวข้องกับข้อใใดมากที่สุด

  • A.

   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

  • B.

   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

  • C.

   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

  • D.

   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจีสติกส์

  • E.

   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

  Correct Answer
  C. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม
  Explanation
  Smart Gard is most closely related to the answer "การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม" because it involves managing and preventing corruption and misconduct in society. Smart Gard is likely a system or technology that helps in monitoring and ensuring transparency and accountability in government and social activities.

  Rate this question:

 • 13. 

   PPP เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

  • A.

   การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

  • B.

   ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

  • C.

   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

  • D.

   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

  • E.

   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  Correct Answer
  A. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
  Explanation
  PPP เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมากที่สุด เนื่องจาก PPP หมายถึง Public-Private Partnership หรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาโครงการหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคเมืองและพื้นที่ได้มากขึ้น ซึ่งการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และมีผลต่อการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน

  Rate this question:

 • 14. 

  แผนงานความสามารถร่วมมือทางเศรษฐกิจในห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) เกี่ยวข้องกับชาติใดน้อยที่สุด

  • A.

   ไทย

  • B.

   พม่า

  • C.

   ลาว

  • D.

   จีนตอนใต้

  • E.

   มาเลเซีย

  Correct Answer
  E. มาเลเซีย
  Explanation
  The GMS Economic Cooperation Program involves six countries in the Mekong River region. The question asks which country is least involved in this program. The correct answer is Malaysia.

  Rate this question:

 • 15. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล

  • A.

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 9 นโยบาย

  • B.

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 11 นโยบาย

  • C.

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 5 หน้าที่ 7 แนวคิด 9 นโยบาย

  • D.

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 5 หน้าที่ 7 แนวคิด 11 นโยบาย

  Correct Answer
  B. 1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 11 นโยบาย
  Explanation
  The correct answer is "1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 11 นโยบาย". This is the most comprehensive option as it includes a clear vision, three strategies, three objectives, four tasks, and eleven policies. It covers a wide range of aspects and provides a detailed plan for the government's actions and goals.

  Rate this question:

 • 16. 

  วิสัยทัศน์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีว่าอย่างไร

  • A.

   มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • B.

   ยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง

  • C.

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

  • D.

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม

  • E.

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  Correct Answer
  C. สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
  Explanation
  The answer is "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" because it accurately reflects the vision of General Prayuth Chan-o-cha's government. The vision emphasizes the importance of a society living together happily, with fairness and resilience to change. This aligns with the idea of a stable and sustainable society that can adapt to challenges and maintain social harmony.

  Rate this question:

 • 17. 

  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาล

  • A.

   ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • B.

   การบริหารราชการแผ่นดิน

  • C.

   การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ

  • D.

   การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

  Correct Answer
  A. ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  Explanation
  The correct answer is "ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว". This answer states that the strategy for national development according to the King's philosophy is to understand, access, and develop. It aligns with the King's guidance and vision for the country's progress.

  Rate this question:

 • 18. 

  ข้อใดไม่ใช่แนวคิดตามนโยบายรัฐบาล

  • A.

   ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • B.

   ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • C.

   ใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

  • D.

   ความต้องการของประชาชน

  • E.

   การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

  Correct Answer
  E. การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
  Explanation
  The given answer, "การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ" (Promoting unity and harmony among the people in the nation), is not aligned with the government's policy. The government's policy, as stated in the question, is focused on the strategy of "understanding, accessing, and developing" and the principles of self-sufficiency economics. While promoting unity and harmony among the people is important, it is not explicitly mentioned as part of the government's policy.

  Rate this question:

 • 19. 

  นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

  • A.

   การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

  • B.

   การรักษาความมั่นคงของประเทศ

  • C.

   การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

  • D.

   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  • E.

   ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  Correct Answer
  A. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
  Explanation
  The most important policy of General Prayuth Chan-o-cha's government is to protect and uphold the institution of the monarchy. This is crucial because the monarchy holds a significant role in Thai society and culture. By prioritizing the protection of the monarchy, the government aims to maintain stability and unity within the country.

  Rate this question:

 • 20. 

  นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำเนินการข้อใดเป็นเรื่องสุดท้าย

  • A.

   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

  • B.

   การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

  • C.

   การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

  • D.

   ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  • E.

   การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

  Correct Answer
  D. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
  Explanation
  The government policy of General Prayuth Chan-o-cha focuses on improving the legal system and judicial processes. This includes making amendments to existing laws and implementing fair and transparent procedures. This is considered the final issue because once the legal system and judicial processes are improved, it will have a positive impact on various aspects of society, such as promoting justice, preventing corruption, and ensuring the rule of law.

  Rate this question:

 • 21. 

  ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยอยู่ในนโยบายข้อใด

  • A.

   การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

  • B.

   การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ

  • C.

   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

  • D.

   ส่งเสริมบทบาทการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

  • E.

   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

  Correct Answer
  B. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ
  Explanation
  The answer "การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ" is correct because it aligns with the main principle of the 12 core values of Thai people, which is to reduce social disparities and create equal opportunities for accessing government services. This principle aims to address social inequality and ensure that all citizens have equal access to necessary services provided by the government.

  Rate this question:

 • 22. 

  นโยบายเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินใช้ได้ภายในกี่ชั่วโมง 

  • A.

   70

  • B.

   71

  • C.

   72

  • D.

   73

  • E.

   74

  Correct Answer
  C. 72
  Explanation
  The correct answer is 72. This means that the emergency sick leave policy can be used within 72 hours.

  Rate this question:

 • 23. 

  ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

  • A.

   ICT เพื่อการบริหารจัดการ

  • B.

   หลักสูตรและกระบวนการ

  • C.

   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

  • D.

   การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

  • E.

   การบริหารจัดการ

  Correct Answer
  A. ICT เพื่อการบริหารจัดการ
  Explanation
  The correct answer is "ICT เพื่อการบริหารจัดการ" (ICT for management). This is not a focus area of the Ministry of Education. The other options, such as curriculum and process development, quality improvement of educational institutions and learning resources, and assessment and development of educational standards, are all areas that the Ministry of Education emphasizes.

  Rate this question:

 • 24. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย สพฐ.และกพฐ.ปีงบประมาณ 2560

  • A.

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 5 เป้าหมาย 7 ยุทธศาสตร์ 9 ผลผลิต 10 จุดเน้น

  • B.

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 5 เป้าหมาย 7 ยุทธศาสตร์ 9 ผลผลิต 11 จุดเน้น

  • C.

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 4 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 6 จุดเน้น

  • D.

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 6 จุดเน้น

  • E.

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 11 จุดเน้น

  Correct Answer
  D. 1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 6 จุดเน้น
  Explanation
  The correct answer is the one that states "1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 6 จุดเน้น". This is because it follows the correct order of the elements of the policy framework for the year 2560, which includes vision, mission, goals, strategies, outcomes, and focal points.

  Rate this question:

 • 25. 

  ข้อใดไม่มีในวิสัยทัศน์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2560มากที่สุด

  • A.

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B.

   ประเทศไทย

  • C.

   คุณภาพ

  • D.

   มาตรฐาน

  • E.

   วัฒนธรรมไทย

  Correct Answer
  E. วัฒนธรรมไทย
  Explanation
  The correct answer is "วัฒนธรรมไทย" (Thai culture). This is because the question asks for the option that is not the most prominent in the vision of the Public Relations Department in the fiscal year 2017. While the other options such as "การศึกษาขั้นพื้นฐาน" (basic education), "ประเทศไทย" (Thailand), "คุณภาพ" (quality), and "มาตรฐาน" (standards) are all important aspects in the vision, "วัฒนธรรมไทย" is not specifically mentioned and therefore can be considered as the correct answer.

  Rate this question:

 • 26. 

  ข้อใดไม่ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2560 แต่มีการปฏิบัติ

  • A.

   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B.

   การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C.

   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D.

   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

  • E.

   การบริหารจัดการพื้นที่การศึกษาพิเศษชายแดนใต้

  Correct Answer
  E. การบริหารจัดการพื้นที่การศึกษาพิเศษชายแดนใต้
  Explanation
  The given answer is "การบริหารจัดการพื้นที่การศึกษาพิเศษชายแดนใต้" (Managing and administering special education areas in the southern border). This answer is correct because it is the only option that is not specified as a strategy in the 2560 budget of the Ministry of Education, but still involves practical implementation. The other options are all mentioned as strategies for the budget year.

  Rate this question:

 • 27. 

  ขอใดไม่ใช่ผลผลิตของ สพฐ.

  • A.

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B.

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C.

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D.

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ

  • E.

   ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

  Correct Answer
  E. ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
  Explanation
  The question asks for something that is not a product of the Public Relations Department (สพฐ). The correct answer states that it is individuals with intellectual disabilities who have not received skill development. This answer is correct because it aligns with the given options and is the only one that does not represent a product or a level of education.

  Rate this question:

 • 28. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

  • A.

   3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 8 ขั้นตอน

  • B.

   3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 8 ขั้นตอน

  • C.

   3 หลักการ 3 กระบวนการ 3 ห่วง 5 ขั้นตอน

  • D.

   3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 7 ขั้นตอน

  • E.

   3 หลักการ 5 กระบวนการ 7 ห่วง 8 ขั้นตอน

  Correct Answer
  A. 3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 8 ขั้นตอน
  Explanation
  The correct answer is "3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 8 ขั้นตอน". This answer accurately reflects the principles and processes of quality assurance in education. It highlights the importance of having three principles, three processes, five dimensions, and eight steps in ensuring the quality of education.

  Rate this question:

 • 29. 

  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องมากที่สุด

  • A.

   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 7. รายงานประจำปี 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  • B.

   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 4.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ5.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 7. รายงานประจำปี 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  • C.

   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 6.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 7. รายงานประจำปี 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  • D.

   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 6. รายงานประจำปี 7.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  • E.

   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 7.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อ เนื่อง 8. รายงานประจำปี

  Correct Answer
  B. 1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 4.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ5.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 7. รายงานประจำปี 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  Explanation
  The correct order of the steps in quality assurance in education is as follows: 1. Establishing educational standards, 2. Developing a school development plan, 3. Implementing the education management plan, 4. Organizing management and information systems, 5. Monitoring and evaluating quality, 6. Assessing quality under educational standards, 7. Reporting annually, 8. Continuously improving quality. This order ensures that schools have clear standards, plans for development, effective management systems, and ongoing evaluation and improvement processes.

  Rate this question:

 • 30. 

  ขอใดไม่ใช่ระบบประกันคุณภาพภายใน

  • A.

   การประเมินคุณภาพ

  • B.

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

  • C.

   การพัฒนาคุณภาพ

  • D.

   การจัดระบบบริหารสารสนเทศ

  Correct Answer
  D. การจัดระบบบริหารสารสนเทศ
  Explanation
  The question asks for the option that is not a part of the internal quality assurance system. The correct answer is "การจัดระบบบริหารสารสนเทศ" which translates to "Information management system". This option does not relate to the internal quality assurance system, which focuses on evaluating, monitoring, and improving the quality of processes and outcomes.

  Rate this question:

 • 31. 

  หน่วยงานต้นสังกัดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กี่ครั้ง

  • A.

   อย่างน้อย 1 ครั้ง

  • B.

   อย่างต่อเนื่อง

  • C.

   อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ ปี

  • D.

   อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี

  • E.

   อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี

  Correct Answer
  D. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี
  Explanation
  The correct answer is "อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ ปี". This means that the organization's educational quality is monitored and checked at least once every 3 years.

  Rate this question:

 • 32. 

  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายแรกของการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

  • A.

   ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา

  • B.

   ส่งเสริมสนับสนุน และความร่วมมือกับสถานศึกษา

  • C.

   สร้างความสมดุลระหว่างเสถียรภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายหลักการศึกษาของชาติ

  • D.

   ยึดหลักความเที่ยงธรรม เป็นธรรม และโปร่งใส

  • E.

   เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  Correct Answer
  E. เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  Explanation
  The main objective of external quality assurance in education is to ensure the development of the quality of education. This is achieved by promoting and supporting collaboration with educational institutions, creating a balance between educational stability and national educational objectives, and upholding principles of fairness, justice, and transparency.

  Rate this question:

 • 33. 

  ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  • A.

   ปรับปรุง

  • B.

   พอใช้

  • C.

   ดี

  • D.

   ดีเยี่ยม

  • E.

   ดีมาก

  Correct Answer
  E. ดีมาก
  Explanation
  The options given are different levels of quality in education assessment. "ดีมาก" means "excellent" which indicates the highest level of quality. Therefore, it is not a criterion for assessing the quality of education internally.

  Rate this question:

 • 34. 

  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการวิจัยอย่างง่ายได้ถูกต้อง

  • A.

   กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปผล

  • B.

   กำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตั้งสมมติฐาน สรุปผล

  • C.

   กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล

  • D.

   กำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล

  • E.

   กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล

  Correct Answer
  A. กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปผล
  Explanation
  The correct answer is "กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปผล". This is the correct order of the steps in a simple research process. First, the problem is identified and defined. Then, hypotheses are formulated based on the problem. Next, data is analyzed and interpreted. Finally, data is collected and summarized to draw conclusions.

  Rate this question:

 • 35. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักการวิจัย

  • A.

   การวิจัยตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การวิจัยบริสุทธิ์ หรือการวิจัยเบื้องต้น (Basic or Pure Research) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

  • B.

   การวิจัยจำแนกตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) การวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory Research)

  • C.

   การวิจัยจำแนกตามลักษณะของข้อมูล มี 2 อย่าง คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

  • D.

   การวิจัยไม่ 2 ประเภท คือ วิจัยแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง

  Correct Answer
  D. การวิจัยไม่ 2 ประเภท คือ วิจัยแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง
  Explanation
  This answer is incorrect according to the principles of research. Research can be classified into different types based on various factors such as the objective, nature of data, and direction. However, it is not correct to say that research can be categorized into two types: research with direction and research without direction. This statement does not align with the established classifications of research.

  Rate this question:

 • 36. 

  งานวิจัยมี 5 บท ในบทใดที่เป็นตัวเชื่อมโยง แสดงความถูกต้องของงานวิจัยทำให้น่าเชื่อถือได้มากที่สุด

  • A.

   บทที่ 1

  • B.

   บทที่ 2

  • C.

   บทที่ 3

  • D.

   บทที่ 5

  Correct Answer
  B. บทที่ 2
  Explanation
  The question asks which section of the research paper serves as a link to demonstrate the credibility of the research. Although the question does not provide specific information about the content of each section, it can be inferred that section 2 is likely to contain information that supports the reliability and trustworthiness of the research. This could include details about the methodology, data collection process, or references to previous studies. Without further information, this is the best explanation we can provide.

  Rate this question:

 • 37. 

  " การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยการบริหารจัดการแบบ PLC และPDCA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 " ข้อใด คือ Independent Variable

  • A.

   รูปแบบการบริหารจัดการ

  • B.

   PLC และ PDCA

  • C.

   คุณภาพการศึกษา

  • D.

   ปีการศึกษา

  Correct Answer
  B. PLC และ PDCA
  Explanation
  The independent variable in this context refers to the variable that is being manipulated or controlled in order to observe its effect on the dependent variable. In this case, the independent variable is the "การบริหารจัดการแบบ PLC และ PDCA" (management approach using PLC and PDCA). This means that the quality of education in the area is being influenced or changed by implementing the PLC and PDCA management approach.

  Rate this question:

 • 38. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องมืองานวิจัย

  • A.

   ค่าความสอดคล้อง IOC ที่ดีต้องมีค่าต่ำกว่า 0.5

  • B.

   ค่าความยาก P ต้องอยู่นอกขอบเขต 0.2 และ 0.8

  • C.

   ค่าอำนาจจำแนก r ต้องมีค่ามากกว่า 0.2

  • D.

   ค่า Objectivity หมายถึง เครื่องวัดวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ของการวัด

  • E.

   เขตพื้นที่การศึกษาจัดเป็น Norminal Scale

  Correct Answer
  E. เขตพื้นที่การศึกษาจัดเป็น Norminal Scale
  Explanation
  The correct answer states that "เขตพื้นที่การศึกษาจัดเป็น Norminal Scale" which means "The area of ​​education is classified as a Norminal Scale." This statement is correct because a nominal scale is a measurement scale that uses labels or categories to describe different variables. In this case, the area of education is being categorized into different groups or labels, which aligns with the concept of a nominal scale.

  Rate this question:

 • 39. 

  สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่การศึกษาน้อยที่สุด

  • A.

   3D

  • B.

   4H

  • C.

   PLC

  • D.

   E-book

  • E.

   AMSS

  Correct Answer
  D. E-book
  Explanation
  The correct answer is e-book because it is a form of educational technology that is not limited by physical space. E-books can be accessed and read on various devices such as smartphones, tablets, and computers, allowing students to study and learn from anywhere, even in areas with limited educational resources or facilities. E-books also offer a wide range of educational materials and resources, making it a versatile and accessible tool for learning in areas with minimal educational infrastructure.

  Rate this question:

 • 40. 

  4G ย่อมาจากอะไร

  • A.

   Third Generation Mobile Network

  • B.

   Fourth Generation Mobile Network

  • C.

   Fourth Generation Wireless

  • D.

   Third Generation Wireless

  Correct Answer
  C. Fourth Generation Wireless
  Explanation
  The correct answer is "Fourth Generation Wireless" because the question is asking for the expansion of "4G" and the term "Fourth Generation Wireless" accurately represents the meaning of 4G.

  Rate this question:

 • 41. 

  รบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารการศึกษามากที่สุด

  • A.

   TPS

  • B.

   MRS

  • C.

   DSS

  • D.

   OIS

  • E.

   EMIS

  Correct Answer
  E. EMIS
  Explanation
  EMIS stands for Education Management Information System. It is the most relevant technology system for educational administrators as it helps in managing and organizing various aspects of education such as student information, curriculum planning, attendance tracking, and performance analysis. EMIS provides a comprehensive platform for administrators to make informed decisions, improve efficiency, and enhance the overall educational experience.

  Rate this question:

 • 42. 

  Domain name ที่เหมาะสมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมากที่สุดคือข้อใด

  • A.

   .com

  • B.

   .net

  • C.

   .org

  • D.

   .co.th

  Correct Answer
  C. .org
  Explanation
  The domain name that is most suitable for an educational office in a province would be .org. This is because .org is commonly associated with non-profit organizations, including educational institutions. Therefore, choosing a .org domain name would convey the purpose and nature of the office accurately.

  Rate this question:

 • 43. 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  • A.

   3D

  • B.

   PLC

  • C.

   DLTV

  • D.

   DLIT

  • E.

   TK Park

  Correct Answer
  D. DLIT
 • 44. 

  รบบงบประมาณของรัฐบาลปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด

  • A.

   PBB

  • B.

   SPBB

  • C.

   PBBS

  • D.

   SPBBS

  • E.

   PSBS

  Correct Answer
  D. SPBBS
  Explanation
  The correct answer is SPBBS. This is because the question is asking about the current government budget system, and SPBBS is the only option that includes the letters "SP" which stands for Strategic Plan. This suggests that the current government budget system follows a strategic plan.

  Rate this question:

 • 45. 

  ข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณน้อยที่สุด

  • A.

   Funtion

  • B.

   Management

  • C.

   Agenda

  • D.

   Area

  Correct Answer
  B. Management
  Explanation
  The given question asks which option is related to the smallest budget system. Among the options provided, "Management" is the most relevant choice as it directly relates to the allocation and control of financial resources. The other options, such as "Function," "Agenda," and "Area," do not specifically pertain to budgeting or financial management. Therefore, "Management" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 46. 

  โรงเรียนเอประสบอัคคีภัยครูเอซึ่งทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบีได้เดินทางไปยังเขตพื้นที่การศึกษาซี ได้พบกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตดีหากท่านเป็นผู้อำนวยการเขตอีท่านจะให้ครูคนดังกล่าวไปติดต่อราชการที่กลุ่มงานใดเป็นลำดับแรก

  • A.

   อำนวยการ

  • B.

   นโยบายและแผน

  • C.

   ส่งเสริมการจัดการศึกษา

  • D.

   บริหารการเงินและสินทรัพย์

  • E.

   ตรวจสอบภายใน

  Correct Answer
  B. นโยบายและแผน
  Explanation
  The correct answer is "นโยบายและแผน" because the question asks which department the teacher should contact first if they were the district director. The department responsible for policies and plans would be the most appropriate choice, as they would have the authority to make decisions and provide guidance on the teacher's role in maintaining order and carrying out their duties.

  Rate this question:

 • 47. 

  กรนิเทศการบริหารจัดการศึกษาให้กับหน่วยงานทางการศึกษาเป็นหน้าที่ของใครที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงมากที่สุด

  • A.

   ครูทุกคน

  • B.

   ผู้บริหารทุกคน

  • C.

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • D.

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • E.

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  Correct Answer
  E. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" (Director of the Educational Service Area Office). This is because the question asks about the responsibility for providing educational management and administration to educational organizations, and the Director of the Educational Service Area Office is the highest-ranking official responsible for overseeing educational management and administration at the district level.

  Rate this question:

 • 48. 

  กรนิเทศการศึกษารูปแบบใดควรใช้ให้น้อยที่สุด

  • A.

   Structured Interview

  • B.

   Interview Focused

  • C.

   Interview Non-Directive

  • D.

   Inter-Visitation

  • E.

   Lecture

  Correct Answer
  E. Lecture
  Explanation
  A lecture format should be used to minimize the amount of interaction and participation required from the students. In a lecture, the instructor delivers information to the students in a one-way communication style, without expecting much input or engagement from the students. This format is less interactive compared to other options such as a structured interview or interview non-directive, where students are expected to actively participate and engage in discussions. Therefore, a lecture format requires the least amount of student involvement, making it the most suitable option for minimizing student participation.

  Rate this question:

 • 49. 

  นโยบาย 4H เกี่ยวข้องกับงานใดของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจลงมามากที่สุด

  • A.

   วิชาการ

  • B.

   งบประมาณ

  • C.

   การบริหารงานบุคคล

  • D.

   การบริหารทั่วไป

  Correct Answer
  D. การบริหารทั่วไป
  Explanation
  The 4H policy is related to the decentralization of power to the local educational area and schools. It focuses on four aspects, including academics, budget, personnel management, and general administration. Among these aspects, general administration is the one that involves the overall management and decision-making processes in an organization. Therefore, it can be inferred that the 4H policy is most closely related to general administration.

  Rate this question:

 • 50. 

  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการนิเทศการศึกษาของ สพฐ.ได้ถูกต้องที่สุด

  • A.

   วางแผนการนิเทศ - ศึกษาข้อมูล - สร้างสื่อเครื่องมือ- นิเทศ - สรุปผล

  • B.

   รวบรวมข้อมูล - ศึกษาข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล

  • C.

   รวบรวมข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - ศึกษาสภาพปัญหา - นิเทศ - สร้างเครื่องมือ - สรุปผล

  • D.

   ศึกษาข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล

  • E.

   รวบรวมข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - ศึกษาสภาพปัญหา - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล

  Correct Answer
  D. ศึกษาข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล
  Explanation
  The correct answer is "ศึกษาข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล". This sequence of steps follows a logical order for the process of educational dissemination by the Ministry of Education. It starts with gathering information, then planning how to disseminate it, followed by creating tools and media for the dissemination, conducting the actual dissemination, and finally summarizing the results. This sequence ensures that the necessary groundwork is done before the actual dissemination takes place and allows for a comprehensive evaluation of the process.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.