ข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ (รอง-ผอ.รร.+รอง-ผอ.เขต) ปี 2560

54 Questions

Settings
Please wait...
 (-..+-.) 2560

ข้อสอบ ภาค ก  ข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านกา บริหารงานในหน้าที่ (รอง-ผอ.รร.+รอง-ผอ.เขต) ปี 2560  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  คลิ๊กสอบได้ที่ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2579
  • A. 

   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • B. 

   การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ

  • C. 

   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  • D. 

   การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • 2. 
  นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2579 ข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  ขอใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  • A. 

   5 หลักการ 6 วัตถุประสงค์ 7 เป้าหมาย 8 ยุทธศาสตร์

  • B. 

   6 หลักการ 7 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์

  • C. 

   5 หลักการ 6 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 10 ยุทธศาสตร์

  • D. 

   6 หลักการ 7 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 10 ยุทธศาสตร์

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • A. 

   เศรษฐกิจ

  • B. 

   คน

  • C. 

   ยุทธศาสตร์รัฐบาล

  • D. 

   ความยั่งยืน

 • 5. 
  กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ในแผนงานฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ มาจากที่ใด
  • A. 

   คน

  • B. 

   คสช.

  • C. 

   ยุทธศาสตร์ชาติ

  • D. 

   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • 6. 
  คติพจน์ประจำชาติไทย
  • A. 

   มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • B. 

   มั่งคั่ง มันคง ยั่งยืน

  • C. 

   ยั่งยืน มั่งคั่ง มั่งคง

  • D. 

   ยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง

 • 7. 
  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   4 + 0

  • B. 

   0+4

  • C. 

   4+6

  • D. 

   6+4

 • 8. 
  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

  • B. 

   การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม

  • C. 

   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • D. 

   การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล ในสังคม

  • E. 

   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

 • 9. 
  วัตถุประสงค์ใดสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม

  • B. 

   เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ

  • C. 

   เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

  • D. 

   เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน

  • E. 

   เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีปร ะสิทธิภาพ โปร่งใส

 • 10. 
  ขใดกล่าวไม่ถูกต้องตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
  • A. 

   คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์

  • B. 

   ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10

  • C. 

   ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้

  • D. 

   ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต เช่น เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40

  • E. 

   มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย

 • 11. 
  โครงการWifi ฟรีเพื่อการศึกษา อยู่ในยุทธศาสตร์ใด
  • A. 

   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

  • B. 

   การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  • C. 

   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

  • D. 

   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • E. 

   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

 • 12. 
  Smart Gard เกี่ยวข้องกับข้อใใดมากที่สุด
  • A. 

   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

  • B. 

   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

  • C. 

   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

  • D. 

   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจีสติกส์

  • E. 

   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

 • 13. 
   PPP เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

  • B. 

   ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

  • C. 

   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

  • D. 

   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

  • E. 

   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • 14. 
  แผนงานความสามารถร่วมมือทางเศรษฐกิจในห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) เกี่ยวข้องกับชาติใดน้อยที่สุด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   พม่า

  • C. 

   ลาว

  • D. 

   จีนตอนใต้

  • E. 

   มาเลเซีย

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 9 นโยบาย

  • B. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 11 นโยบาย

  • C. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 5 หน้าที่ 7 แนวคิด 9 นโยบาย

  • D. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 5 หน้าที่ 7 แนวคิด 11 นโยบาย

 • 16. 
  วิสัยทัศน์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีว่าอย่างไร
  • A. 

   มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • B. 

   ยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง

  • C. 

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม

  • E. 

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาล
  • A. 

   ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   การบริหารราชการแผ่นดิน

  • C. 

   การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ

  • D. 

   การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

 • 18. 
  ข้อใดไม่ใช่แนวคิดตามนโยบายรัฐบาล
  • A. 

   ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • C. 

   ใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

  • D. 

   ความต้องการของประชาชน

  • E. 

   การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

 • 19. 
  นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

  • B. 

   การรักษาความมั่นคงของประเทศ

  • C. 

   การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

  • D. 

   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  • E. 

   ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • 20. 
  นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำเนินการข้อใดเป็นเรื่องสุดท้าย
  • A. 

   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

  • B. 

   การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

  • C. 

   การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

  • D. 

   ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  • E. 

   การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

 • 21. 
  ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยอยู่ในนโยบายข้อใด
  • A. 

   การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

  • B. 

   การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ

  • C. 

   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

  • D. 

   ส่งเสริมบทบาทการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

  • E. 

   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 • 22. 
  นโยบายเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินใช้ได้ภายในกี่ชั่วโมง 
  • A. 

   70

  • B. 

   71

  • C. 

   72

  • D. 

   73

  • E. 

   74

 • 23. 
  ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ICT เพื่อการบริหารจัดการ

  • B. 

   หลักสูตรและกระบวนการ

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

  • D. 

   การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

  • E. 

   การบริหารจัดการ

 • 24. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย สพฐ.และกพฐ.ปีงบประมาณ 2560
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 5 เป้าหมาย 7 ยุทธศาสตร์ 9 ผลผลิต 10 จุดเน้น

  • B. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 5 เป้าหมาย 7 ยุทธศาสตร์ 9 ผลผลิต 11 จุดเน้น

  • C. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 4 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 6 จุดเน้น

  • D. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 6 จุดเน้น

  • E. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 11 จุดเน้น

 • 25. 
  ข้อใดไม่มีในวิสัยทัศน์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2560มากที่สุด
  • A. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   ประเทศไทย

  • C. 

   คุณภาพ

  • D. 

   มาตรฐาน

  • E. 

   วัฒนธรรมไทย

 • 26. 
  ข้อใดไม่ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2560 แต่มีการปฏิบัติ
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

  • E. 

   การบริหารจัดการพื้นที่การศึกษาพิเศษชายแดนใต้

 • 27. 
  ขอใดไม่ใช่ผลผลิตของ สพฐ.
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ

  • E. 

   ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

 • 28. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 8 ขั้นตอน

  • B. 

   3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 8 ขั้นตอน

  • C. 

   3 หลักการ 3 กระบวนการ 3 ห่วง 5 ขั้นตอน

  • D. 

   3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 7 ขั้นตอน

  • E. 

   3 หลักการ 5 กระบวนการ 7 ห่วง 8 ขั้นตอน

 • 29. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 7. รายงานประจำปี 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  • B. 

   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 4.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ5.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 7. รายงานประจำปี 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  • C. 

   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 6.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 7. รายงานประจำปี 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 6. รายงานประจำปี 7.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  • E. 

   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 7.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อ เนื่อง 8. รายงานประจำปี

 • 30. 
  ขอใดไม่ใช่ระบบประกันคุณภาพภายใน
  • A. 

   การประเมินคุณภาพ

  • B. 

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

  • C. 

   การพัฒนาคุณภาพ

  • D. 

   การจัดระบบบริหารสารสนเทศ

 • 31. 
  หน่วยงานต้นสังกัดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กี่ครั้ง
  • A. 

   อย่างน้อย 1 ครั้ง

  • B. 

   อย่างต่อเนื่อง

  • C. 

   อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ ปี

  • D. 

   อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี

  • E. 

   อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี

 • 32. 
  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายแรกของการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
  • A. 

   ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา

  • B. 

   ส่งเสริมสนับสนุน และความร่วมมือกับสถานศึกษา

  • C. 

   สร้างความสมดุลระหว่างเสถียรภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายหลักการศึกษาของชาติ

  • D. 

   ยึดหลักความเที่ยงธรรม เป็นธรรม และโปร่งใส

  • E. 

   เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • 33. 
  ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  • A. 

   ปรับปรุง

  • B. 

   พอใช้

  • C. 

   ดี

  • D. 

   ดีเยี่ยม

  • E. 

   ดีมาก

 • 34. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการวิจัยอย่างง่ายได้ถูกต้อง
  • A. 

   กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปผล

  • B. 

   กำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตั้งสมมติฐาน สรุปผล

  • C. 

   กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล

  • D. 

   กำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล

  • E. 

   กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล

 • 35. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักการวิจัย
  • A. 

   การวิจัยตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การวิจัยบริสุทธิ์ หรือการวิจัยเบื้องต้น (Basic or Pure Research) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

  • B. 

   การวิจัยจำแนกตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) การวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory Research)

  • C. 

   การวิจัยจำแนกตามลักษณะของข้อมูล มี 2 อย่าง คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

  • D. 

   การวิจัยไม่ 2 ประเภท คือ วิจัยแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง

 • 36. 
  งานวิจัยมี 5 บท ในบทใดที่เป็นตัวเชื่อมโยง แสดงความถูกต้องของงานวิจัยทำให้น่าเชื่อถือได้มากที่สุด
  • A. 

   บทที่ 1

  • B. 

   บทที่ 2

  • C. 

   บทที่ 3

  • D. 

   บทที่ 5

 • 37. 
  " การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยการบริหารจัดการแบบ PLC และPDCA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 " ข้อใด คือ Independent Variable
  • A. 

   รูปแบบการบริหารจัดการ

  • B. 

   PLC และ PDCA

  • C. 

   คุณภาพการศึกษา

  • D. 

   ปีการศึกษา

 • 38. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องมืองานวิจัย
  • A. 

   ค่าความสอดคล้อง IOC ที่ดีต้องมีค่าต่ำกว่า 0.5

  • B. 

   ค่าความยาก P ต้องอยู่นอกขอบเขต 0.2 และ 0.8

  • C. 

   ค่าอำนาจจำแนก r ต้องมีค่ามากกว่า 0.2

  • D. 

   ค่า Objectivity หมายถึง เครื่องวัดวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ของการวัด

  • E. 

   เขตพื้นที่การศึกษาจัดเป็น Norminal Scale

 • 39. 
  สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่การศึกษาน้อยที่สุด
  • A. 

   3D

  • B. 

   4H

  • C. 

   PLC

  • D. 

   E-book

  • E. 

   AMSS

 • 40. 
  4G ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Third Generation Mobile Network

  • B. 

   Fourth Generation Mobile Network

  • C. 

   Fourth Generation Wireless

  • D. 

   Third Generation Wireless

 • 41. 
  รบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารการศึกษามากที่สุด
  • A. 

   TPS

  • B. 

   MRS

  • C. 

   DSS

  • D. 

   OIS

  • E. 

   EMIS

 • 42. 
  Domain name ที่เหมาะสมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมากที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   .com

  • B. 

   .net

  • C. 

   .org

  • D. 

   .co.th

 • 43. 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  • A. 

   3D

  • B. 

   PLC

  • C. 

   DLTV

  • D. 

   DLIT

  • E. 

   TK Park

 • 44. 
  รบบงบประมาณของรัฐบาลปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   PBB

  • B. 

   SPBB

  • C. 

   PBBS

  • D. 

   SPBBS

  • E. 

   PSBS

 • 45. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณน้อยที่สุด
  • A. 

   Funtion

  • B. 

   Management

  • C. 

   Agenda

  • D. 

   Area

 • 46. 
  โรงเรียนเอประสบอัคคีภัยครูเอซึ่งทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบีได้เดินทางไปยังเขตพื้นที่การศึกษาซี ได้พบกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตดีหากท่านเป็นผู้อำนวยการเขตอีท่านจะให้ครูคนดังกล่าวไปติดต่อราชการที่กลุ่มงานใดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   อำนวยการ

  • B. 

   นโยบายและแผน

  • C. 

   ส่งเสริมการจัดการศึกษา

  • D. 

   บริหารการเงินและสินทรัพย์

  • E. 

   ตรวจสอบภายใน

 • 47. 
  กรนิเทศการบริหารจัดการศึกษาให้กับหน่วยงานทางการศึกษาเป็นหน้าที่ของใครที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงมากที่สุด
  • A. 

   ครูทุกคน

  • B. 

   ผู้บริหารทุกคน

  • C. 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • D. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • E. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 48. 
  กรนิเทศการศึกษารูปแบบใดควรใช้ให้น้อยที่สุด
  • A. 

   Structured Interview

  • B. 

   Interview Focused

  • C. 

   Interview Non-Directive

  • D. 

   Inter-Visitation

  • E. 

   Lecture

 • 49. 
  นโยบาย 4H เกี่ยวข้องกับงานใดของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจลงมามากที่สุด
  • A. 

   วิชาการ

  • B. 

   งบประมาณ

  • C. 

   การบริหารงานบุคคล

  • D. 

   การบริหารทั่วไป

 • 50. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการนิเทศการศึกษาของ สพฐ.ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   วางแผนการนิเทศ - ศึกษาข้อมูล - สร้างสื่อเครื่องมือ- นิเทศ - สรุปผล

  • B. 

   รวบรวมข้อมูล - ศึกษาข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล

  • C. 

   รวบรวมข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - ศึกษาสภาพปัญหา - นิเทศ - สร้างเครื่องมือ - สรุปผล

  • D. 

   ศึกษาข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล

  • E. 

   รวบรวมข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - ศึกษาสภาพปัญหา - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล

 • 51. 
  หากท่านได้รับมอบหมายให้บรรยายพิเศษเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแห่งหนึ่งท่านจะพูดเรื่องใดของหลักสูตรเป็นลำดับแรก
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   โครงสร้าง

  • C. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • D. 

   สภาพของโรงเรียน

 • 52. 
  รหัสวิชา ส ๓๐๒๓๔ คือวิชาอะไร
  • A. 

   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  • B. 

   เศรษฐศาสตร์

  • C. 

   สุขศึกษา

  • D. 

   พลศึกษา

  • E. 

   หน้าที่พลเมือง

 • 53. 
  ท่านจะเลือกใช้หลักธรรมใดในการพัฒนาองค์กรของท่านให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
  • A. 

   อริยสัจ 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   อิทธิบาท 4

  • D. 

   สังคหวัตถุ 4

  • E. 

   เบญจศีล 5

 • 54. 
  โรงเรียนคุณธรรม เกี่ยวข้องกับทุกข้อข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   ความพอเพียง

  • B. 

   กตัญญู

  • C. 

   ซื่อสัตย์สุจริต

  • D. 

   ความสามัคคี

  • E. 

   อุดมการณ์คุณธรรม