รวมกฎหมายใหม่ ต้นปี 2556

22 | Total Attempts: 727

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รวมกฎหมายใหม่ ต้นปี 2556

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย 6 STEP ชุด 82 กฎหมายใหม่ ต้นปี 2556 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา สังกัด สพฐ.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายใด
  • A. 

   พรบ.

  • B. 

   พรก.

  • C. 

   พรฎ.

  • D. 

   กฎกระทรวง

 • 2. 
  การปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   นักเรียนชาย ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น แบบทรงผมรองทรง

  • B. 

   ยึดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518

  • C. 

   นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย

  • D. 

   นักเรียนชายไว้ผมข้างหน้าและกลางศรีษะยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร

 • 3. 
  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับ ชั้น อนุบาล 1 คือข้อใด
  • A. 

   500 บาทต่อปีต่อคน

  • B. 

   1,000 บาทต่อปีต่อคน

  • C. 

   1,500 บาทต่อปีต่อคน

  • D. 

   ไม่ได้รับ

 • 4. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตการลาอุปสมบทของข้าราชการครูลำดับแรก
  • A. 

   ผู้อำนายการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 5. 
  ข้าราชการ ประเภท ก ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หมายถึงผู้ที่มีวิทยฐานะใด
  • A. 

   ไม่มีวิทยฐานะ และชำนาญการ

  • B. 

   ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

  • D. 

   เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

 • 6. 
  การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใด ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เวลาเรียนในวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา ประถมศึกษา ปีละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มัธยมศึกษาตอนต้น ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

  • B. 

   เวลาเรียนรวมทั้งหมด ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ชั่วโมง ม.ต้น ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง

  • C. 

   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานตามโครงการหลักสูตรขั้นพื้นฐาน กำหนด และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด

  • D. 

   เกณฑ์การจบ ม.ต้น ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด

  • E. 

   เกณฑ์การจบ ม.ปลาย ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามจุดเน้นของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต

 • 7. 
  การจัดซื้อแท็ปเล็ตของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2556 ใช้วิธีการใด
  • A. 

   EGP

  • B. 

   G to G

  • C. 

   E - Auction

  • D. 

   กรณีพิเศษ

 • 8. 
  EGP หรือ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมาจาก
  • A. 

   Electronic Government Procurement

  • B. 

   Electronic Goverment Procurement

  • C. 

   Electronic Good Government Procurement

  • D. 

   Electronic Good Govenment Procurement

 • 9. 
  บุตรข้าราชการครูสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือเข้าระบบจ่ายตรงได้สูงสุดกี่คน
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 10. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในข้อใดสามารถลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศได้
  • A. 

   ครูผู้ช่วย รับราชการ 1 ปี ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่

  • B. 

   ครูผู้ช่วย รับราชการ 1 ปี ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่

  • C. 

   ครู

  • D. 

   ครูชำนาญการได้ถ่ายโอนมาจาก อปท.ได้ 1 ปี

 • 11. 
  นายก ก บรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียน ข มี ผอ.รร. คือ นาย ค สังกัด สพม.31 ปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมได้ 1 ปี มีความต้องการเรียนต่อใครเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตการลาศึกษาต่อของนาย ก ลำดับแรก
  • A. 

   นาย ก

  • B. 

   นาย ข

  • C. 

   นาย ค

  • D. 

   ผอ.สมพ.31

 • 12. 
  ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ไม่สามารถสั่งพักราชการหรือสั่งให้ข้าราชการออกได้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ครู ก เป็นกิ๊ก กับ ครู ข ทั้งคู่เป็นคนโสต

  • B. 

   รอง.ผอ.รร. ก เป็นชู้กับ ผอ.รร. ข

  • C. 

   ครูผู้ช่วย ค นินทา ผอ.รร.ร่วมกับ ครู ง ซึ่งเป็นภรรยาของตนเอง

  • D. 

   ครู ง มีเรื่องชกต่อยกับชาวบ้าน

  • E. 

   ผอ. จ ตบปากครู ค ที่นินทาและถูกจำคุกฝากขังที่โรงพัก 1 วัน ปรับ 5,000 บาท

 • 13. 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องศึกษาวิชาการศึกษากี่หน่วยกิต
  • A. 

   30 หน่วยกิต

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  • C. 

   ไม่เกินกว่า 30 หน่วยกิต

  • D. 

   ตั้งแต่ 30 หน่วยกิต

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ค่าเช่าบ้าน
  • A. 

   เช่าบ้าน

  • B. 

   ผ่อนชำระเงินกู้ค่าเช่าบ้าน

  • C. 

   เช่าซื้อบ้าน

  • D. 

   ผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน

 • 15. 
  ข้าราชการท่านใดไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีลาไปศึกษาต่อ
  • A. 

   ไปตามความต้องการของหน่วยงาน

  • B. 

   คุณวุฒิขาดแคลน

  • C. 

   ไปตามความพร้อมและใช้ทุนของตนเอง

  • D. 

   ผุ้บังคับบัญชาสั่งให้ไป

 • 16. 
  ผู้ใดไม่สามารถบรรจุในตำแหน่งครูได้
  • A. 

   นาย ก ผ่านการทดลองและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี แต่ยังไม่มีอนุญาต

  • B. 

   นาย ข ผ่านการทดลองและพัฒนาอย่างเข้ม 1 ปี และมีอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  • C. 

   นาง ค พัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี แต่ประเมินครั้งสุดท้ายไม่ผ่าน แต่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  • D. 

   น.ส. ง เคยเป็นครูถูกไล่ออกและขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ศาลปกครองสั่งให้ชนะคดีไม่มีความผิด

 • 17. 
  บุคลากรในสถานศึกษาตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้
  • A. 

   ครูธุรการ

  • B. 

   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  • C. 

   ครูฝึกสอน

  • D. 

   ครูอัตราจ้าง

 • 18. 
  ผู้ที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องนำไปแต่งตั้งภายในกี่ปีนับแต่วันผ่านการพัฒนา
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   5 ปี

 • 19. 
  สพฐ.มีกี่ส่วนราชการ
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนงานในโรงเรียนและกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามลำดับ
  • A. 

   4 , 6

  • B. 

   4 , 8

  • C. 

   6 , 7

  • D. 

   6 , 8

 • 21. 
  ข้าราชการครูท่านใดกระทำความผิดทางวินัยมากที่สุด
  • A. 

   ครู ก ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่า กทมงเพราะพานักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกนักเรียนต่างประเทศ

  • B. 

   ครู ข ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด ทุกเดือน

  • C. 

   ครู ค ดื่มสุราในเวลาราชการ ในระหว่างการสอน

  • D. 

   ครู ง เล่นแชร์กับเพื่อนครูในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   เบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ 3 คน

  • B. 

   เบิกค่าเล่าเรียนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่อายุ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ครูผู้ช่วยต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี

  • D. 

   การตรวจสุขภาพประจำปีสามารถเบิกได้ในส่วนของตนเองและบิดามารดา