ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 5ο - Τεστ 3 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 3767

SettingsSettingsSettings
 2015: 5 - 3 (: ) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Όταν παρατηρείται έλλειμμα, η τιμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Αγαθό Χ με ΕD = – 1,2 έχει υποκατάστατο το αγαθό Ψ με ΕD = – 0,5. Αν μειωθεί η προσφορά του αγαθού Χ, τότε θα αυξηθεί η συνολική δαπάνη και των δύο αγαθών. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι ανώτατες τιμές επιβάλλονται από το κράτος με σκοπό την προστασία των παραγωγών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Όταν η ζήτηση μένει αμετάβλητη και η προσφορά αυξάνεται, έχουμε αύξηση των εσόδων των παραγωγών όταν η ζήτηση είναι ανελαστική.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Σκοπός του κράτους, με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης σ’ ένα αγαθό, είναι η προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι μακροχρόνια για να αποφεύγεται η «μαύρη αγορά». 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε μείωση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.