ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 4ο - Τεστ 2 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Chepeto13
C
Chepeto13
Community Contributor
Quizzes Created: 14 | Total Attempts: 140,182
Questions: 10 | Attempts: 5,779

SettingsSettingsSettings
 2015: 4 - 2 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 

  Η βελτίωση της τεχνολογίας έχει ως συνέπεια τη μετατόπιση της καμπύλης παραγωγής προς τα κάτω και δεξιά.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό," which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 2. 

  Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει τα δεδομένα της είναι καλύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα προσαρμογής της παραγωγής και της προσφοράς της στις μεταβολές των τιμών.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 3. 

  Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 4. 

  Η αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών έχει ως συνέπεια τη μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς του αγαθού προς τα πάνω και αριστερά.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

 • 5. 

  Αν υπάρχει μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, τότε αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "Λάθος" which means "Wrong" in Greek.

  Rate this question:

 • 6. 

  Όταν μειώνεται η τιμή (ceteris paribus) ενός αγαθού, αυξάνεται η προσφερόμενη ποσότητά του.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The answer "Λάθος" means "False" in Greek. Therefore, the correct answer for this question is "False".

  Rate this question:

 • 7. 

  Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "Λάθος" (Wrong).

  Rate this question:

 • 8. 

  Η αύξηση της τιμής ενός ή περισσοτέρων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στη παραγωγή ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς του αγαθού.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 9. 

  Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς, είναι ο χρόνος.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The correct answer is "Σωστό" (Correct).

  Rate this question:

 • 10. 

  Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη βραχυχρόνια περίοδο, αφού η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει όλους τους παραγωγικούς συντελεστές.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.