ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 4ο - Τεστ 2 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 4845

SettingsSettingsSettings
 2015: 4 - 2 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Η βελτίωση της τεχνολογίας έχει ως συνέπεια τη μετατόπιση της καμπύλης παραγωγής προς τα κάτω και δεξιά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει τα δεδομένα της είναι καλύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα προσαρμογής της παραγωγής και της προσφοράς της στις μεταβολές των τιμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών έχει ως συνέπεια τη μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς του αγαθού προς τα πάνω και αριστερά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Αν υπάρχει μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, τότε αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Όταν μειώνεται η τιμή (ceteris paribus) ενός αγαθού, αυξάνεται η προσφερόμενη ποσότητά του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η αύξηση της τιμής ενός ή περισσοτέρων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στη παραγωγή ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς του αγαθού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς, είναι ο χρόνος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη βραχυχρόνια περίοδο, αφού η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει όλους τους παραγωγικούς συντελεστές.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.