ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 3ο - Τεστ 2 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 5302

SettingsSettingsSettings
 2015: 3 - 2 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της μεταβολής του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή του συνολικού κόστους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο με δεδομένη και αμετάβλητη τεχνολογία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το οριακό κόστος ως μέγεθος, μεταβάλλεται λιγότερο έντονα από το μέσο μεταβλητό κόστος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το οριακό προϊόν της εργασίας δίνεται από τον λόγο: μεταβολή του συνολικού κόστους προς μεταβολή του συνολικού προϊόντος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας περιόδου δεν αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η εργασία είναι ομοιογενής, όταν κάθε εργάτης είναι εξίσου ικανός και κάθε αύξηση που προκαλείται στην παραγωγή δεν οφείλεται σε διαφοροποίηση της εργατικής του ικανότητας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Όταν το οριακό προϊόν της εργασίας αρχίζει να μειώνεται, αρχίζει να μειώνεται και το μέσο προϊόν της εργασίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το οριακό προϊόν της εργασίας, είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο επιπλέον εργάτης που προστίθεται στην παραγωγή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και τους μεταβλητούς συντελεστές.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.