ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 2ο - Τεστ 3 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chepeto13
C
Chepeto13
Community Contributor
Quizzes Created: 14 | Total Attempts: 143,496
Questions: 10 | Attempts: 6,836

SettingsSettingsSettings
 2015: 2 - 3 (: ) - Quiz

Γιώργος Καμαρινός οικονομολό&gam ma;ος : Ερωτήσεις πανελλαδικώ&n u; 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 

  Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "Λάθος" which means "False" in Greek. This suggests that the statement in the question is incorrect. However, since the question is not provided, it is not possible to determine the specific statement that is being referred to as false.

  Rate this question:

 • 2. 

  Μία μείωση της τιμής ενός αγαθού κατά 10% θα οδηγήσει σε μια αύξηση της ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 10%, αν η ζήτησή του είναι ελαστική.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek. This implies that the statement mentioned in the question is true.

  Rate this question:

 • 3. 

  Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδημα, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given text is in Greek and translates to "If an object is blue, then it is a color." The correct answer "Σωστό" means "Correct" in Greek, indicating that the statement is true.

  Rate this question:

 • 4. 

  Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 5. 

  Μια μεταβολή της τιμής ενός αγαθού προκαλεί μεταβολή στη ζήτησή του.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 6. 

  Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε η μείωση της τιμής του αγαθού θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The answer is "Λάθος" which means "Wrong" in Greek.

  Rate this question:

 • 7. 

  Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού του αγαθού (ceteris paribus).

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 8. 

  Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 9. 

  Αν η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία γραμμή και τέμνει τον άξονα των τιμών και τον άξονα των ποσοτήτων, τότε η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του παραμένει σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 10. 

  Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές).

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.