ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 2ο - Τεστ 3 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 5571

SettingsSettingsSettings
 2015: 2 - 3 (: ) - Quiz

Γιώργος Καμαρινός οικονομολό&gam ma;ος : Ερωτήσεις πανελλαδικώ&n u; 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Μία μείωση της τιμής ενός αγαθού κατά 10% θα οδηγήσει σε μια αύξηση της ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 10%, αν η ζήτησή του είναι ελαστική.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδημα, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Μια μεταβολή της τιμής ενός αγαθού προκαλεί μεταβολή στη ζήτησή του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε η μείωση της τιμής του αγαθού θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού του αγαθού (ceteris paribus).
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Αν η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία γραμμή και τέμνει τον άξονα των τιμών και τον άξονα των ποσοτήτων, τότε η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του παραμένει σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές).
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.