ΑΟΘ ΕΠΑ.Λ. 2015 : Κεφάλαιο 10 - Τεστ 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Economicsedugr
E
Economicsedugr
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 28,696
Questions: 10 | Attempts: 4,718

SettingsSettingsSettings
 .. 2015 : 10 - 1 - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2009-15


Questions and Answers
 • 1. 

  Υπάρχει μια γενική και σωστή εντύπωση ότι ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, δηλαδή τα έσοδα να είναι ίσα με τις δαπάνες σε κάθε χρονική περίοδο. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 2. 

  Μια διάκριση των δαπανών του δημόσιου τομέα είναι σε δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες και σε μεταβιβαστικές πληρωμές.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The explanation for the correct answer is not available.

  Rate this question:

 • 3. 

  Η κατάσταση του προϋπολογισμού είναι ανεξάρτητη από τη γενική οικονομική συγκυρία και από την οικονομική πολιτική που η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 4. 

  Οι φόροι εισοδήματος λέγονται και έμμεσοι φόροι.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The given correct answer is "Λάθος" which means "Wrong" in Greek.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ο δανεισμός του δημοσίου προέρχεται μόνο από το εξωτερικό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 6. 

  Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξημένη, τότε ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι ελλειμματικός.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer "Σωστό" is correct because it means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 7. 

  Το μέγεθος των φόρων που εισπράττει το δημόσιο εξαρτάται από: 

  • A.

   Το φορολογικό συντελεστή

  • B.

   Το εισόδημα των ατόμων

  • C.

   Την περιουσία των ατόμων

  • D.

   Τις δαπάνες των ατόμων

  • E.

   Όλα τα παραπάνω

  Correct Answer
  E. Όλα τα παραπάνω
  Explanation
  The correct answer is "Όλα τα παραπάνω" because the question is asking for the things that the tax rate affects. The tax rate can impact the income, wealth, and expenses of individuals, so all of the options listed are correct.

  Rate this question:

 • 8. 

  Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξημένη, τότε ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι: 

  • A.

   Πλεονασματικός

  • B.

   Ελλειμματικός

  • C.

   Ισοσκελισμένος.

  Correct Answer
  B. Ελλειμματικός
  Explanation
  The correct answer is "Ελλειμματικός" because it means "deficit" in Greek. This term is used to describe a situation where there is a shortage or lack of something, typically referring to a financial deficit or shortfall. In the context of the question, it is asking for the opposite of a surplus, so "Ελλειμματικός" is the appropriate term.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί βασική οικονομική λειτουργία του κράτους;

  • A.

   Παροχή ορισμένου θεσμικού πλαισίου

  • B.

   Εξασφάλιση οικονομικής στασιμότητας

  • C.

   Μείωση του εισοδήματος

  • D.

   Αύξηση του δημόσιου χρέους

  Correct Answer
  A. Παροχή ορισμένου θεσμικού πλαισίου
  Explanation
  The correct answer is "Παροχή ορισμένου θεσμικού πλαισίου" which translates to "Provision of a defined institutional framework." This answer is likely correct because it aligns with the context of the question which appears to be discussing measures or actions related to economic stability or management. Providing a defined institutional framework can help establish rules, regulations, and structures that promote stability and efficiency in economic activities.

  Rate this question:

 • 10. 

  Προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση. (θέμα Κ.Ε.Ε.)

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer "Σωστό" is correct because it means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 07, 2015
  Quiz Created by
  Economicsedugr
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.