სამოქალაქო განათლება

20

Settings
Please wait...
სამოქალაქო განათლება

Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ფაქტორი  თამაშობს დიდ როლს პიროვნების სოციალიზაციაში?
  • A. 

   მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები

  • B. 

   ოჯახი, სკოლა და უნივერსიტეტი

  • C. 

   მეგობრები და ოჯახის წევრები

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია

 • 2. 
  საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, რა არის ერთ-ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო? 
  • A. 

   აზერბაიჯანთან დადებული ხელშეკრულებები.

  • B. 

   1993 წლის 6 ოქტომბერს საქართველოს ,,სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ” კანონის მიღება.

  • C. 

   1993 წლის 6 იანვარს საქართველოს რესპუბლიკის 1921 წლის კონსტიტუციის აღდგენა.

  • D. 

   1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი.

 • 3. 
  რომელია მართებული?I. რეფერენდუმი ტარდება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, ხოლო პლებისციტი შეიძლება ჩატარდეს ქვეყნის გარკვეულ ნაწილში.II. რეფერენდუმის შედეგები სარეკომენდაციო ხასიათისაა.
  • A. 

   მხოლოდ I

  • B. 

   მხოლოდ II

  • C. 

   ორივე

  • D. 

   არც ერთი

 • 4. 
  რა ეწოდება პროცესს, რომლის დროსაც რელიგიური აზროვნება, პრაქტიკა და ორგანიზაციები კარგავს სოციალურ გავლენასა და მნიშვნელობას? 
  • A. 

   სეკულარიზაცია

  • B. 

   კლერიკალიზაცია

  • C. 

   გლობალიზაცია

  • D. 

   ნაციონალიზაცია

 • 5. 
  ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა:ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ ქვეყნის ტერიტორიიდან არალეგალი ებრაელი ახალგაზრდების ___________ დაიწყო, რომლებიც უკანონოდ მუშაობდნენ სხვადასხვა დაწესებულებებსა თუ ორგანიზაციებში. 
  • A. 

   დეპორტაცია

  • B. 

   ემანსიპაცია

  • C. 

   დევალვაცია

  • D. 

   მობილიზაცია

 • 6. 
  რომელ იდეოლოგიაზეა საუბარი ტექსტში?იდეოლოგია, რომელიც ითვალისწინებს სოციალური თანასწორობის პრინციპებზე დამყარებული საზოგადოების მშენებლობას; ასევე საზოგადოებრივი სისტემა, რომელიც ასეთ პრინციპებს ემყარება
  • A. 

   სოციალიზმი

  • B. 

   ლიბერალიზმი

  • C. 

   ნეო-ლიბერალიზმი

  • D. 

   კონერვატიზმი

 • 7. 
  რა ეწოდება მდგომარეობას, როდესაც ბაზარზე უამრავი მყიდველია და ერთი გამყიდველია და ფასებსაც ის აწესებს?
  • A. 

   მონოპოლია

  • B. 

   ოლიგოპოლია

  • C. 

   კონკურენცია

  • D. 

   სრულყოფილი კონკურენცია

 • 8. 
  რისი სიმბოლოა ილუსტრაციაზე თეთრი მტრედი?
  • A. 

   მშვიდობის

  • B. 

   ომიანობის

  • C. 

   ბოროტების

  • D. 

   ძალმომრეობის

 • 9. 
  საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკური წყობილების ფორმაა: 
  • A. 

   საპარლამენტო დემოკრატიული რესპუბლიკა.

  • B. 

   საპრეზიდენტო რესპუბლიკა.

  • C. 

   საქართველოს რესპუბლიკა.

  • D. 

   დემოკრატიული რესპუბლიკა.

 • 10. 
  რომელია მართებული მოცემული რუკის მიხედვით?
  • A. 

   ჩრდილოეთ ამერიკაში მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილია ისლამის მიმდევარი ვიდრე დასავლეთ ევროპის მოსახლეობა.

  • B. 

   სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის მოსახლეობის უმრავლესობა ისლამის მიმდევარია

  • C. 

   საუდის არაბეთის მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილია ისლამის მიმდევარი ვიდრე მონღოლეთის მოსახლეობა.

  • D. 

   ავსტრალიაში მოსახლეობის 30-40% ისლამის მიმდევარია

 • 11. 
  რუკაზე ნაჩვენებია პრესის თავისუფლების ინდექსით (პთი) ქვეყნების რეიტინგი (ყველაზე თავისუფალიდან - ნაკლებად თავისუფლებისკენ). რომელია მართებული რუკის მიხედვით?
  • A. 

   რუსეთში პრესა უფრო თავისუფალია ვიდრე მონღოლეთში

  • B. 

   ავსტრალიაში პრესა უფრო თავისუფალია ვიდრე თურქეთში

  • C. 

   სკანდინავიის ქვეყნები პრესა ნაკლებად თავისუფალია

  • D. 

   ჩინეთში და ინდოეთში პრესა ერთნაირად არის თავისუფალი

 • 12. 
  რა ეწოდება კლასთა თუ კატეგორიის მიხედვით ადამიანთა ჩაგვრას მათი პიროვნული მახასიათებლების გათვალისწინების გარეშე?  
  • A. 

   დისკრიმინაცია

  • B. 

   ესკალაცია

  • C. 

   პრეზუმფცია

  • D. 

   შოვინიზმი

 • 13. 
  რომელი განსაზღვრავს ქვეყნის დემოკრატიულობის მაჩვენებელს?
  • A. 

   სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა

  • B. 

   პრესის თავისუფლების დაბალი ინდექსი

  • C. 

   საერთაშორისო ორგანიზაციებში არ გაწევრიანება

 • 14. 
  საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროა: 
  • A. 

   ამომრჩევლები

  • B. 

   სამოქალაქო საზოგადოება

  • C. 

   ავტონომიური რესპუბლიკები, რაიონები, ქალაქები, სოფლები, დაბები და თემები.

  • D. 

   ხალხი

 • 15. 
  საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, რომელი წლის მდგომარეობით განისაზღვრა საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორია?
  • A. 

   1918 წლის

  • B. 

   1921 წლის

  • C. 

   1991 წლის

  • D. 

   1995 წლის

 • 16. 
  უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, გამონაკლის შემთხვევაში, საქართველოს პრეზიდენტი ანიჭებს საქართველოს მოქალაქეობას, თუ: 
  • A. 

   ამ მოქალაქემ შეაგროვა მომხრეთა ხელმოწერები არანაკლებ 5 ათასისა.

  • B. 

   ამ მოქალაქეს საქართველოს წინაშე აქვს განსაკუთრებული დამსახურება, ან მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება გამომდინარეობს სახელმწიფო ინტერესებიდან.

  • C. 

   საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება ამის შესახებ.

 • 17. 
  რომელია მართებული? I. ღირებულეითი კონფლიქტი დაკავშირებულია გარკვეულ დამოკიდებულებებთან ამა თუიმ მოვლენის მიმართ II. ინფორმაციული კონფლიქტი დაკავშირებულია ინფორმაციის ხარისხთან,დეზინფორმაციასთან
  • A. 

   მხოლოდ I

  • B. 

   მხოლოდ II

  • C. 

   I და II

  • D. 

   არც ერთი

 • 18. 
  რომელი მოვლენა შეიძლება მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობით, ასაკობრივადყველაზე გვიან? 
  • A. 

   გახდე პრეზიდენტი

  • B. 

   გახდე დეპუტატი

  • C. 

   გახდე მოსამართლე

  • D. 

   გახდე სტუდენტი

 • 19. 
  მასლოუს ადამიანის მოთხოვნილებათა პირამიდაში დაშვებულია უზუსტობა. რომელიორი ნაწილის გადაადგილებით მიიღება სწორი სქემატური გამოსახულება? 
  • A. 

   II – V

  • B. 

   III- I

  • C. 

   IV-V

  • D. 

   II-III

 • 20. 
  დასაშვებია თუ არა საქართველოდან საქართველოს მოქალაქის გაძევება? 
  • A. 

   დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქემ ჩაიდინა ქვეყნის მიმართ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული.

  • B. 

   დასაშვებია მხოლოდ კონსტიტუციით განსაზღვრულ შემთხვევებში.

  • C. 

   დასაშვებია ორგანული კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

  • D. 

   დაუშვებელია.