แบบฝึกหัด การออกแบบฯ หน่วยที่ 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Kopwit
K
Kopwit
Community Contributor
Quizzes Created: 7 | Total Attempts: 18,758
Questions: 10 | Attempts: 299

SettingsSettingsSettings
  1 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  อะไรมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการพัฒนา                                                           

  • A. 

   ก. มนุษย์

  • B. 

   ข. เครื่องจักร

  • C. 

   ค. ธรรมชาติ

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  A. ก. มนุษย์
  Explanation
  มนุษย์มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการพัฒนา เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี และมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ มนุษย์ยังมีความสามารถในการเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้มนุษย์สามารถพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีความเป็นระบบ จึงทำให้มนุษย์มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการพัฒนา

  Rate this question:

 • 2. 

  2. ข้อใดไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี     

  • A. 

   ก. ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

  • B. 

   ข. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของมนุษย์

  • C. 

   ค. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์

  • D. 

   ง. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านปัจจัย 4

  Correct Answer
  C. ค. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์
  Explanation
  The correct answer is ค. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์. This answer states that technology is developed to provide convenience and meet emotional needs. The other options mention continuous advancement, meeting human needs, and meeting the needs of the 4 factors, which are not specifically related to emotions.

  Rate this question:

 • 3. 

  3. ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของเทคโนโลยี ตามแนวคิดของโอลสิน                                                                       

  • A. 

   ก. ความสะดวกสบาย

  • B. 

   ข. วัฒนธรรม

  • C. 

   ค. สิ่งแวดล้อม

  • D. 

   ง. การทำงานของมนุษย์

  Correct Answer
  A. ก. ความสะดวกสบาย
  Explanation
  According to the concept of Olsen, convenience is not a natural aspect of technology. Technology is not inherently designed to make our lives more convenient, but rather it is a tool that can be used to enhance convenience if utilized properly. Therefore, convenience is not considered a natural characteristic of technology.

  Rate this question:

 • 4. 

  4. มนุษย์จัดเป็นสัตว์ประเสริฐที่มีอะไรนอกเหนือจากสัตว์ทั่วไป                                                                                                                                       

  • A. 

   ก. มือ

  • B. 

   ข. เท้า

  • C. 

   ค. หัว

  • D. 

   ง. สมอง

  Correct Answer
  D. ง. สมอง
  Explanation
  The correct answer is "ง. สมอง" (brain). The question asks what humans have that sets them apart from other animals. While other animals may have hands, feet, and heads, the brain is the unique characteristic of humans that distinguishes them from other animals. The brain is responsible for higher cognitive functions such as thinking, reasoning, and problem-solving, which are not typically observed in other animals.

  Rate this question:

 • 5. 

  5. การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเป็นผลงานของมนุษย์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาตลอด นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นตัวแปลสำคัญ                                                                      

  • A. 

   ก. ความยากลำบาก

  • B. 

   ข. อดมื้อกินมื้อ

  • C. 

   ค. เทคโนโลยี

  • D. 

   ง. คอมพิวเตอร์

  Correct Answer
  C. ค. เทคโนโลยี
  Explanation
  The correct answer is "ค. เทคโนโลยี" (technology). This is because the question is asking about what is an important factor in the continuous development of progress. Technology plays a crucial role in advancing and innovating various aspects of human life, including education, communication, transportation, and healthcare. It enables new discoveries, improves efficiency, and creates opportunities for further advancements. Therefore, technology is a key driving force behind the continuous progress and development of society.

  Rate this question:

 • 6. 

  6.  อะไรไม่ใช่อาหารแปรรูป                                                                                                                           

  • A. 

   ก. ปลากระป๋อง

  • B. 

   ข. ผักกระป๋อง

  • C. 

   ค. ปูดอง

  • D. 

   ง. ปูแป้น

  Correct Answer
  D. ง. ปูแป้น
  Explanation
  ปูแป้น is not a processed food.

  Rate this question:

 • 7. 

  7. ข้อใดไม่ใช้เทคโนโลยี                                                                                                                   

  • A. 

   ก. บ้านเรือนไทย

  • B. 

   ข. บ้านทาวน์เฮ้าส์

  • C. 

   ค. คอนโด

  • D. 

   ง. บ้านขัดแตะ

  Correct Answer
  D. ง. บ้านขัดแตะ
  Explanation
  บ้านขัดแตะ is not a technology, it is a traditional Thai house cleaning tool made from bamboo. The other options, บ้านเรือนไทย, บ้านทาวน์เฮ้าส์, and คอนโด, refer to different types of housing, which can incorporate various technologies.

  Rate this question:

 • 8. 

  8. ข้อใดใช้เทคโนโลยี

  • A. 

   ก. น้ำใบหญ้านาง

  • B. 

   ข. น้ำใบบัวบก

  • C. 

   ค. น้ำกระชาย

  • D. 

   ง. ยาเสือ 11 ตัว

  Correct Answer
  D. ง. ยาเสือ 11 ตัว
 • 9. 

  9. ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษยศาสตร์

  • A. 

   ก. ด้านคหกรรม

  • B. 

   ข. ด้านภาษาศาสตร์

  • C. 

   ค. ด้านวรรณคดี

  • D. 

   ง. ด้านร่างกาย

  Correct Answer
  A. ก. ด้านคหกรรม
  Explanation
  The correct answer is "ก. ด้านคหกรรม" (in the field of industry). This option does not represent a relationship between technology and humanities. The other options, ข. ด้านภาษาศาสตร์ (in the field of linguistics), ค. ด้านวรรณคดี (in the field of literature), and ง. ด้านร่างกาย (in the field of anatomy), all represent relationships between technology and humanities.

  Rate this question:

 • 10. 

  10. ข้อใดผิด

  • A. 

   ก. การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาผลิตเครื่องจักรกล

  • B. 

   ข. การนำความรู้ทางเคมีมาผลิตยา

  • C. 

   ค. การนำความรู้ชีววิทยามาใช้ในการผลิตอาหาร

  • D. 

   ง. การนำความรู้วิทยาศาสตร์มาผลิตคอมพิวเตอร์

  Correct Answer
  D. ง. การนำความรู้วิทยาศาสตร์มาผลิตคอมพิวเตอร์
  Explanation
  The question asks which statement is incorrect. The incorrect statement is "การนำความรู้วิทยาศาสตร์มาผลิตคอมพิวเตอร์" (Using scientific knowledge to produce computers). This statement is incorrect because computers are not produced solely using scientific knowledge, but also require knowledge from various fields such as engineering, mathematics, and computer science.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.