แบบฝึกหัด การออกแบบฯ หน่วยที่ 1

10 Questions | Total Attempts: 211

SettingsSettingsSettings
  1 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  อะไรมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการพัฒนา                                                           
  • A. 

   ก. มนุษย์

  • B. 

   ข. เครื่องจักร

  • C. 

   ค. ธรรมชาติ

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  2. ข้อใดไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี     
  • A. 

   ก. ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

  • B. 

   ข. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของมนุษย์

  • C. 

   ค. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์

  • D. 

   ง. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านปัจจัย 4

 • 3. 
  3. ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของเทคโนโลยี ตามแนวคิดของโอลสิน                                                                       
  • A. 

   ก. ความสะดวกสบาย

  • B. 

   ข. วัฒนธรรม

  • C. 

   ค. สิ่งแวดล้อม

  • D. 

   ง. การทำงานของมนุษย์

 • 4. 
  4. มนุษย์จัดเป็นสัตว์ประเสริฐที่มีอะไรนอกเหนือจากสัตว์ทั่วไป                                                                                                                                       
  • A. 

   ก. มือ

  • B. 

   ข. เท้า

  • C. 

   ค. หัว

  • D. 

   ง. สมอง

 • 5. 
  5. การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเป็นผลงานของมนุษย์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาตลอด นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นตัวแปลสำคัญ                                                                      
  • A. 

   ก. ความยากลำบาก

  • B. 

   ข. อดมื้อกินมื้อ

  • C. 

   ค. เทคโนโลยี

  • D. 

   ง. คอมพิวเตอร์

 • 6. 
  6.  อะไรไม่ใช่อาหารแปรรูป                                                                                                                           
  • A. 

   ก. ปลากระป๋อง

  • B. 

   ข. ผักกระป๋อง

  • C. 

   ค. ปูดอง

  • D. 

   ง. ปูแป้น

 • 7. 
  7. ข้อใดไม่ใช้เทคโนโลยี                                                                                                                   
  • A. 

   ก. บ้านเรือนไทย

  • B. 

   ข. บ้านทาวน์เฮ้าส์

  • C. 

   ค. คอนโด

  • D. 

   ง. บ้านขัดแตะ

 • 8. 
  8. ข้อใดใช้เทคโนโลยี
  • A. 

   ก. น้ำใบหญ้านาง

  • B. 

   ข. น้ำใบบัวบก

  • C. 

   ค. น้ำกระชาย

  • D. 

   ง. ยาเสือ 11 ตัว

 • 9. 
  9. ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษยศาสตร์
  • A. 

   ก. ด้านคหกรรม

  • B. 

   ข. ด้านภาษาศาสตร์

  • C. 

   ค. ด้านวรรณคดี

  • D. 

   ง. ด้านร่างกาย

 • 10. 
  10. ข้อใดผิด
  • A. 

   ก. การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาผลิตเครื่องจักรกล

  • B. 

   ข. การนำความรู้ทางเคมีมาผลิตยา

  • C. 

   ค. การนำความรู้ชีววิทยามาใช้ในการผลิตอาหาร

  • D. 

   ง. การนำความรู้วิทยาศาสตร์มาผลิตคอมพิวเตอร์

Back to Top Back to top